تبلیغات
سفیر قانون - جرم سرقت و مجازات های آن 3
دست نوشته های شخصی

جرم سرقت و مجازات های آن 3

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه دهم فروردینماه سال 1389-06:27 قبل از ظهر

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت :

1-    در سرقت اول ؛ قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان .

2-    برای بار دوم ؛ پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن بنحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع میگردد .

3-    در مرتبه سوم  ؛ سارق به حبس ابد محكوم میگردد .

4-    درمرتبه چهارم در زندان اگر سارق مرتكب سرقت شود ، اعدام می شود .

****************

دوم سرقت های تعزیری :

در فقه اسلامی سرقت های تعزیری به اقسام ذیل معرفی شده است ؛

1-   مستلب : كسی است كه مال را بطور علنی و آشكار می رباید . مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق برچنین كسی‌منطبق نیست. مصداق بارزاین نوع ربایندگی كیف زنی درعصرحاضراست .

2-    مختلس : كسی  است كه مال را پنهان می رباید و فرار می كند ، مختلس رباینده مال از غیر حرزاست در حالت غفلت صاحب مال .

3-    محتال : كسی است كه كلاهبرداری كند و مال مردم را به حیله ببرد . مثل اینكه سند دروغی جعل كند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد .

4-    منبج : كسی كه بوسیله گیج و بیهوش نمودن شخصی مال او را برباید .

5-    طرار : كسی است كه با تردستی از جیب و لباس تن كسی مالی را سرقت كند .

6-    خیانت در امانت : هرگاه شخص امین سوء استفاده نماید و مالی را كه بدو سپرده شد برباید خائن در امانت قلمداد میگردد .

جرم كیف زنی و جیب بری :

از انواع سرقت تعزیری است . كه اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتكب به هر دو مجازات محكوم می شود . به عبارت دیگر كیف زنی و جیب بری اثبات و وضع ید مرتكب بر مال دیگری و بردن آن مال از طریق غافل گیری بطور علنی و آشكارا در حالیكه سرقت غیر قابل پیش بینی باشد . مجازات جرم كیف زنی و جیب بری حبس و شلاق است .

نكته :  جرم كیف زنی و جیب بری از جرائم عمدی است كه احراز قصد مجرمانه از كیفیت عمل متهم مشخص می شود و لذا نیازی به اثبات ندارد .

مجازات سرقت تعزیری :

-      سرقتی كه فاقد شرایط اجرای مجازات حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد ، گرچه شاكی نداشته یا شاكی گذشت نموده باشد مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود .

-         معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد .

مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری :

حسب ماده 655 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم سرقت های مندرج در مواد 654-651 مجازات حبس و شلاق دارد . لذا صرف شروع به سرقت در غیر موارد مذكور در مواد مشارالیهم مجازات ندارد .

نكته : در تمام موارد سرقت تعزیری سارق علاوه برمجازات ، به رد عین و درصورت فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارت وارده محكوم میگردد .

**********

جرم تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروق :

هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینكه مال در نتیجه ارتكاب سرقت بدست آمده است را به نحوی تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس و شلاق محكوم خواهد شد .

 

 

 

جرم راهزنی :

-         راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه .

-      سارق مسلح و راهزن هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم زند و رعب و وحشت ایجاد كند محارب محسوب شده و به یكی از كیفرهای ذیل محكوم می شود :

1-    قتل .

2-    آویختن به دار .

3-    قطع دست راست و پای چپ .

4-    تبعید به دیاری دیگر .

شرایط و اركان راهزنی :

1-    محل وقوع جرم سرقت راهزنی و مسلحانه باید یكی از راههای خارج شهر یا روستا باشد .

2-    سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد .

3-    كمین كردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین .

4-    مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یك نفر باشد .

5-    تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین .

6-    غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی الارض .

سرقت مسلحانه از بانكها و نظایر آن :

سرقت مسلحانه از بانك ها و صرافی ها و نظایر آن مجازات حبس ابد یا اعدام دارد .

سوم جرم سرقت و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی :

در قانون مجازات اسلامی در دو محل سخن از جرم سرقت و مجازات های آن شده ؛ یكی در باب هشتم با عنوان حد سرقت از ماده 197 تا 203 در كتاب حدود كه در آن پس از تعریف سرقت مستلزم اجرای مجازات حد ، شرایط سرقتی كه موجب حد می شود را در شانزده بند (شرط) ذكر نموده است و آنگاه راههای ثبوت سرقت حدی را و شرایط اجرای حد را بیان داشته است و در آخر حد سرقت را در مراتب چهارگانه برشمرده است . كه این عناوین بصورت پراكنده در بخشهای پیشین بنحو اختصار بیان گردید .

در فصل بیست و یكم با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر » ازماده 651 تا ماده 667 بار دیگر مبحث سرقت و مجازات های آنرا مطرح نموده است .  كه بدنبال نگاهی به این مواد خواهیم داشت .

نگاهی به جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسلامی :

ماده 651 : [هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد .]

شرایط پنج گانه :

1- سرقت در شب واقع شده باشد .

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

3- یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند .

5- در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند .

توضیح :

-         درصورتی سارق یا سارقین به مجازات مذكور درماده 651 محكوم می شوند كه سرقت همه پنج شرط اخیر الذكر را دارا باشد .

-      مجازات شروع به سرقت های مذكور در مواد 654-651 قانون مجازات اسلامی مصداق داشته وشروع كننده به سرقت ها از نوع مذكور در مواد اخیر الذكر به مجازات حبس تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهند شد .

ماده 656 : [درصورتی كه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یكی از شرایط زیر باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم می شود :]

 

 

 

شرایط شش گانه :

1-    سرقت درجایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد .

2-    سرقت درجایی واقع شده باشد كه به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد .

3-    درصورتی كه سرقت در شب واقع شده باشد .

4-    سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

5-   سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا كارگر بوده و یا درمحلی كه معمولاً محل كار وی بوده از قبیل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد .

6-   هرگاه اداره كننده هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلی كسانیكه به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .

7-    توضیح : - برای محكومیت و مجازات سارق تحقق یكی از شروط ششگانه كافیست .

-         شروع به جرم سرقت در این قبیل سرقت ها مصداق و مجازات ندارد .

-          

ماده 659 : [هركس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی كه به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یك تا 5 سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهای مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

 

 ماده 665 : [هركس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتیجه این كار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محكوم خواهد شد .]

توضیح : حسب این ماده قانونی اگر سرقت واجد شرایط حد و شرایط پنجگانه و ششگانه مذكور در مواد 198 و 651 و 656 قانون مجازات اسلامی نباشد به مجازات مذكور در ماده 665 محكوم می گردد .

ماده 666 : [درصورت تكرارجرم سرقت،مجازات سارق حسب موردحداكثرمجازات مقرر در قانون خواهد بود .

نكته : منظور از سرقت درماده 666 ، سرقت غیر مستلزم مجازات حد است .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
سه شنبه سی ام شهریورماه سال 1395 03:54 قبل از ظهر
همسر من بدون اطلاع گوشی خریده که الان دزدی از کار دراومده جرم شوهر من چیه
سه شنبه سی ام شهریورماه سال 1395 03:54 قبل از ظهر
همسر من بدون اطلاع گوشی خریده که الان دزدی از کار دراومده جرم شوهر من چیه
سه شنبه سی ام شهریورماه سال 1395 03:53 قبل از ظهر
همسر من بدون اطلاع گوشی خریده که الان دزدی از کار دراومده جرم شوهر من چیه
سه شنبه سی ام شهریورماه سال 1395 03:53 قبل از ظهر
همسر من بدون اطلاع گوشی خریده که الان دزدی از کار دراومده جرم شوهر من چیه
محسن
چهارشنبه بیست و چهارم شهریورماه سال 1395 06:35 بعد از ظهر
سلام دایی من برای بار سوم بجرم سرقت منزل دستگیر شدهو این موضوع در حالتی بوده که بعد از 8/5سال آزاد شده بوده و به دلیل فیلمی که هنگام وقوع جرم بوده الان بازپرس در دادنامه متحم جرمش را سرقت مستجب به تعزیر و سرقت حدی فیلم نوشته اند لطفا در قانون چه حکمی برای او صادر خاهد شد ممنونم از راهنمایی شما
با سپاس
ی
چهارشنبه بیست و سوم تیرماه سال 1395 11:04 قبل از ظهر
سلام من چند ماه قبل كیف یكی از همكارانم را ور داشتم رمز عابر بانكشو دادم به نامزدم ١٥٠٠٠٠هزارتومن از توش برداشت كیفودور انداخت حقیقتو به مدیر گفتم فكر كردم پرونده بسته شد یروز پنج شنبه به كلانتری رفتم تا شنبه بازداشت بودم تا قاضی برام وصیفه ٢٠میلیونی برید من ازاد شدم الان شاكیم رضایت داده منتظر دادگاهم باتوجه به این كه بار اول وقانون جدید برا حكم جایگزین فكر میكنی كد حكم چیه در بهترینو بدترین حالت
احمدرضا
سه شنبه چهارم اسفندماه سال 1394 10:41 بعد از ظهر
ببخشید عموی رفیق من معتاده یه متور داشت خراب بود رفیقم رفت متورو برداشت درست کرد اوردش خونه منم از اون خریدمش بعد یه مدت قطعاتشو دادم به رفیقم که تصادف کرده بود تنه خالیش مونده.
یکی بچه ها که باباش پاسداره از روی لج لجبازی اومده تنه رو داده به بسیج شرک سپاه بسیجم اومده تنه رو به حفاظت اطلاعات سپاه تحویل داده نمیدونمچمار کنم کمک کنید میترسم برام سابقه درست کنن چون گفته این متور دزدیه مال این بنده خدا هم هست
س
یکشنبه پانزدهم آذرماه سال 1394 08:48 بعد از ظهر
با سلام ...من از مغازه لباسی را در اتاق پرو داخل کیفم کردم و بیرون بردم دو روز بعد پشیمون شدم و رفتم دادم بهشون .....مغازه دار گفت اینو دزدیدیی و من ۲۴ساعت زندانی شدم ...پدرم ضامن شدن و الان منتظر نامه ی دادگاهیم ..شاکی رضایت داد توی دادگاه ...الان نمیدونم چ مجازاتی برام مینویسن ...من هیچ سو سابقه ای ندارم دانشجوام ۲۳سالمه ..نمیدونم چیکارکنم ...لطفا بگین مجازاتم چیه
پنجشنبه چهاردهم آبانماه سال 1394 05:30 بعد از ظهر
سلام من همسرم رو به عنوان شاهد برندن آگاهی ،بخاطر اینکه دوستش تنها بوده ومیخواست مسافرببر یه شهردیگه به همسرمن میگه تنهاهستم بیا باهام بریم این مسافروبرسونیم وبیاییم،اینم میره،بعدکه مسافرو میبرن شهرموردنظر ،پلیس جلوشونومیگیره ایناهم گواینامه هرچی که پلیس خواسته میدن بهش،بعداینارومیگردن،ازاونمسافره داخل جیبش موادمیگیرن مسافرهم با مأمور درگیرمیشه ،همسرمن بادوستش ازترس فرارمیکنن،الان بعداز۲سال اون دوستش گیرافتاده ومأمورگفته چرافرارکردی شایدبا اون مسافر هم دست بودی،اونم میگه هم دست نبودم شاهدم دارم و اسم همسرمنم به عنوان شلگاهد میگه
حامد
دوشنبه نهم شهریورماه سال 1394 10:38 قبل از ظهر
باسلام
بنده یه ماشین از دوستم خریدم
الان متوجه شدم ك سیلندرش پارگی داره
شكایت كردم و كارشناس مربوطه فرمودن ماشین باید برگرده ب صاحبش
همینجوری این قضیه موند تا اینكه چندوخ پیش تو خیابون همو دیدیم
باهم كلی گفتیم و خندیدیم
موقع رفتن من دس كردم از تو ماشینه همین دوستم ك روش شكایت كردم، كیفشو به شوخی برداشتم
حالا این رفته شكایت كرده روم
سرقت و دزدیو ازین حرفا
میگه ك باید شكایتتو پس بگیری تا منم پروندرو از كلانتری نبرمش دادسرا
تهدید میكنه ك اگه شكایتمو پس نگیرم به جرم سرقت پدرمو در میارن
من شاهدم داشتم ك كارم فقط به شوخی بود
تورو خدا راهنماییم كنید
الان نزدیك ٤ماهه ماشین افتاده پاركینگ
ممنون
صادق
شنبه چهارم بهمنماه سال 1393 04:47 بعد از ظهر
سلام اگر در سرقت مشمول ماده 656 شاکیان رضایت ندهند یا اینکه مال خود را پس گرفته ورضایت دهند در هر یک از این دوصورت در محکومیت سارق چه تغییری ایجادمیشود؟ممنون
یکشنبه چهارم آبانماه سال 1393 09:28 قبل از ظهر
سرقت برای اولین بار که رضایت هم گرفتیم
ف
شنبه پانزدهم شهریورماه سال 1393 02:01 بعد از ظهر
خیلی ازتون ممنونم عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر