تبلیغات
سفیر قانون - جرم سرقت و مجازات های آن 3
دست نوشته های شخصی

جرم سرقت و مجازات های آن 3

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه دهم فروردینماه سال 1389-07:27 قبل از ظهر

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت :

1-    در سرقت اول ؛ قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان .

2-    برای بار دوم ؛ پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن بنحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع میگردد .

3-    در مرتبه سوم  ؛ سارق به حبس ابد محكوم میگردد .

4-    درمرتبه چهارم در زندان اگر سارق مرتكب سرقت شود ، اعدام می شود .

****************

دوم سرقت های تعزیری :

در فقه اسلامی سرقت های تعزیری به اقسام ذیل معرفی شده است ؛

1-   مستلب : كسی است كه مال را بطور علنی و آشكار می رباید . مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق برچنین كسی‌منطبق نیست. مصداق بارزاین نوع ربایندگی كیف زنی درعصرحاضراست .

2-    مختلس : كسی  است كه مال را پنهان می رباید و فرار می كند ، مختلس رباینده مال از غیر حرزاست در حالت غفلت صاحب مال .

3-    محتال : كسی است كه كلاهبرداری كند و مال مردم را به حیله ببرد . مثل اینكه سند دروغی جعل كند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد .

4-    منبج : كسی كه بوسیله گیج و بیهوش نمودن شخصی مال او را برباید .

5-    طرار : كسی است كه با تردستی از جیب و لباس تن كسی مالی را سرقت كند .

6-    خیانت در امانت : هرگاه شخص امین سوء استفاده نماید و مالی را كه بدو سپرده شد برباید خائن در امانت قلمداد میگردد .

جرم كیف زنی و جیب بری :

از انواع سرقت تعزیری است . كه اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتكب به هر دو مجازات محكوم می شود . به عبارت دیگر كیف زنی و جیب بری اثبات و وضع ید مرتكب بر مال دیگری و بردن آن مال از طریق غافل گیری بطور علنی و آشكارا در حالیكه سرقت غیر قابل پیش بینی باشد . مجازات جرم كیف زنی و جیب بری حبس و شلاق است .

نكته :  جرم كیف زنی و جیب بری از جرائم عمدی است كه احراز قصد مجرمانه از كیفیت عمل متهم مشخص می شود و لذا نیازی به اثبات ندارد .

مجازات سرقت تعزیری :

-      سرقتی كه فاقد شرایط اجرای مجازات حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد ، گرچه شاكی نداشته یا شاكی گذشت نموده باشد مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود .

-         معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد .

مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری :

حسب ماده 655 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم سرقت های مندرج در مواد 654-651 مجازات حبس و شلاق دارد . لذا صرف شروع به سرقت در غیر موارد مذكور در مواد مشارالیهم مجازات ندارد .

نكته : در تمام موارد سرقت تعزیری سارق علاوه برمجازات ، به رد عین و درصورت فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارت وارده محكوم میگردد .

**********

جرم تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروق :

هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینكه مال در نتیجه ارتكاب سرقت بدست آمده است را به نحوی تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس و شلاق محكوم خواهد شد .

 

 

 

جرم راهزنی :

-         راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه .

-      سارق مسلح و راهزن هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم زند و رعب و وحشت ایجاد كند محارب محسوب شده و به یكی از كیفرهای ذیل محكوم می شود :

1-    قتل .

2-    آویختن به دار .

3-    قطع دست راست و پای چپ .

4-    تبعید به دیاری دیگر .

شرایط و اركان راهزنی :

1-    محل وقوع جرم سرقت راهزنی و مسلحانه باید یكی از راههای خارج شهر یا روستا باشد .

2-    سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد .

3-    كمین كردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین .

4-    مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یك نفر باشد .

5-    تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین .

6-    غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی الارض .

سرقت مسلحانه از بانكها و نظایر آن :

سرقت مسلحانه از بانك ها و صرافی ها و نظایر آن مجازات حبس ابد یا اعدام دارد .

سوم جرم سرقت و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی :

در قانون مجازات اسلامی در دو محل سخن از جرم سرقت و مجازات های آن شده ؛ یكی در باب هشتم با عنوان حد سرقت از ماده 197 تا 203 در كتاب حدود كه در آن پس از تعریف سرقت مستلزم اجرای مجازات حد ، شرایط سرقتی كه موجب حد می شود را در شانزده بند (شرط) ذكر نموده است و آنگاه راههای ثبوت سرقت حدی را و شرایط اجرای حد را بیان داشته است و در آخر حد سرقت را در مراتب چهارگانه برشمرده است . كه این عناوین بصورت پراكنده در بخشهای پیشین بنحو اختصار بیان گردید .

در فصل بیست و یكم با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر » ازماده 651 تا ماده 667 بار دیگر مبحث سرقت و مجازات های آنرا مطرح نموده است .  كه بدنبال نگاهی به این مواد خواهیم داشت .

نگاهی به جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسلامی :

ماده 651 : [هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد .]

شرایط پنج گانه :

1- سرقت در شب واقع شده باشد .

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

3- یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند .

5- در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند .

توضیح :

-         درصورتی سارق یا سارقین به مجازات مذكور درماده 651 محكوم می شوند كه سرقت همه پنج شرط اخیر الذكر را دارا باشد .

-      مجازات شروع به سرقت های مذكور در مواد 654-651 قانون مجازات اسلامی مصداق داشته وشروع كننده به سرقت ها از نوع مذكور در مواد اخیر الذكر به مجازات حبس تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهند شد .

ماده 656 : [درصورتی كه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یكی از شرایط زیر باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم می شود :]

 

 

 

شرایط شش گانه :

1-    سرقت درجایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد .

2-    سرقت درجایی واقع شده باشد كه به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد .

3-    درصورتی كه سرقت در شب واقع شده باشد .

4-    سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

5-   سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا كارگر بوده و یا درمحلی كه معمولاً محل كار وی بوده از قبیل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد .

6-   هرگاه اداره كننده هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلی كسانیكه به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .

7-    توضیح : - برای محكومیت و مجازات سارق تحقق یكی از شروط ششگانه كافیست .

-         شروع به جرم سرقت در این قبیل سرقت ها مصداق و مجازات ندارد .

-          

ماده 659 : [هركس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی كه به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یك تا 5 سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهای مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

 

 ماده 665 : [هركس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتیجه این كار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محكوم خواهد شد .]

توضیح : حسب این ماده قانونی اگر سرقت واجد شرایط حد و شرایط پنجگانه و ششگانه مذكور در مواد 198 و 651 و 656 قانون مجازات اسلامی نباشد به مجازات مذكور در ماده 665 محكوم می گردد .

ماده 666 : [درصورت تكرارجرم سرقت،مجازات سارق حسب موردحداكثرمجازات مقرر در قانون خواهد بود .

نكته : منظور از سرقت درماده 666 ، سرقت غیر مستلزم مجازات حد است .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Jana
پنجشنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1397 12:50 بعد از ظهر
If ʏou wish foor to taқe much from this piexe of
writing thеn yoᥙ һave to apply tһese strategies to
your wonn blog.
eyehearsea
یکشنبه سیزدهم خردادماه سال 1397 02:04 قبل از ظهر
<a href="http://www.divatrendies.com/yellow-purple-mens-air-jordan-14-shoes-shoesv">yellow purple mens air jordan 14 shoes</a> <a href="http://www.cikotein.com/lebron-13-high-red-shoesv">lebron 13 high red</a> <a href="http://www.globalsipl.com/nike-air-force-1-low-premium-white-gum-mens-shoes-shoesv">nike air force 1 low premium white gum mens shoes</a> <a href="http://www.hulyatosun.com/mens-nike-cortez-yellow-white-shoesv">mens nike cortez yellow white</a> <a href="http://www.hitdiary.com/air-max-90-cork-womens-shoesv">air max 90 cork womens</a> <a href="http://www.fufengnc.com/nike-air-max-classic-bw-id-shoesv">nike air max classic bw id</a> <a href="http://www.apkatsikas.com/nike-air-max-95-20th-anniversary-noir-or-shoesv">nike air max 95 20th anniversary noir or</a> <a href="http://www.byedrinkusa.com/nike-huarache-blue-id-nike-shoesv">nike huarache blue id nike</a>
eyehearsea http://www.eyehearsea.com/
Cialis canada
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 01:38 قبل از ظهر

You've made your point!
cialis with 2 days delivery cialis dosage amounts weblink price cialis cialis daily cialis online recommended site cialis kanada cialis per paypa cialis 30 day trial coupon cialis canada on line cialis pills
eyelashes
چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1397 06:46 قبل از ظهر
Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and telpl you I
really enjoy reading through your articles. Caan you recommend any
other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
Thank you so much!
grow Faster
دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشتماه سال 1397 03:04 بعد از ظهر
I've learn some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I wonder how a lot attempt you put to create this kind of excellnt informative website.
Jordan
یکشنبه بیست و سوم اردیبهشتماه سال 1397 10:13 بعد از ظهر
Awesome things here. I'm very glaad to see yur post.
Thankks a lott and I'm looking forward to contact you. Will you
please drop me a mail?
Buy cialis online
جمعه هفتم اردیبهشتماه سال 1397 06:11 بعد از ظهر

Beneficial information. Thanks a lot.
cialis online napol india cialis 100mg cost achat cialis en itali cialis coupons printable cialis 10 doctissimo generico cialis mexico cialis generico milano generic cialis pill online link for you cialis price only best offers cialis use
Tadalafil 5mg
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 01:55 قبل از ظهر

Thank you! I like this!
cheapest viagra pills online how can i buy viagra online buy viagra online discount where to buy real viagra online sildenafil citrate buy viagra soft tabs where yo buy viagra where can i get viagra prescription buy viagra locally viagra for men
depforce medicine
شنبه یکم اردیبهشتماه سال 1397 12:50 قبل از ظهر
I aam reallyy inspired alng with your writing talenys and alsoo with tthe formnat ffor youur blog.

Is this a pai topic or didd you customize itt your self?

Either wayy sstay uup thhe excellennt high quality writing, it's rare tto
look a nice eblog likoe this onne thes days..
Cialisnuh
یکشنبه بیست و هفتم اسفندماه سال 1396 08:42 بعد از ظهر

Thank you! Good stuff.
prices for cialis 50mg buy name brand cialis on line cialis 50 mg soft tab cialis sale online cialis great britain canada discount drugs cialis generic cialis 20mg tablets can i take cialis and ecstasy the best site cialis tablets click now buy cialis brand
jaymieknezevic.wordpress.com
چهارشنبه هجدهم مردادماه سال 1396 10:27 قبل از ظهر
I needed to thank you for this great read!! I certainly loved every
little bit of it. I've got you book marked to check out new things you post…
aradnikoo
شنبه سیزدهم آذرماه سال 1395 07:28 بعد از ظهر
اگر کسی ازکارت بانکی کسی برداشت نماید وبه این عمل خود هم معترف باشد جرم ومجازاتش و ماده قانونی ان چیست ؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر