تبلیغات
سفیر قانون - گواهی عدم امکان سازش 1
دست نوشته های شخصی

گواهی عدم امکان سازش 1

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه بیست و یکم آذرماه سال 1388-12:08 بعد از ظهر

طلاق یكی از راه حلها ، بلكه آخرین راه حل برای پایان دادن به یك زندگی مشترك است . متأسفانه
 زوج های جوان با كوچكترین مورد عدم تفاهم به جای راه حل جویی برای استحكام بخشیدن به زندگی مشترك كه بر پایه مودت و عشق بنا شده است . در اولین حركت ، سخن آخر را برزبان می آورند و مسئله طلاق و جدایی را مطرح می نمایند . در هر حال ، گر چه طلاق امر مطلوبی نیست ولی گاهی تنها راه خلاصی از یك زندگی نكبت بار است . لذا در شرع انور و حقوق مدنی ایران متعرض مبحث طلاق شده اند .

یكی از مقدمات و بهتر است گفته شود یكی از مجوزات جاری كردن صیغه طلاق صدور گواهی عدم امكان سازش از طریق دادگاه حقوقی مراجع قضایی ذیربط است . در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 چهارده مورد را نام برده است كه زن یا شوهر حسب مورد می توانند از دادگاهها تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نمایند . در این نوشتار پس از بیان چگونگی طرح دعوی و اجرای حكم مرجع قضایی توسط دفترخانه های ازدواج و طلاق ، به بررسی و ارائه نمونه دادخواست موارد چهاردهگانه
فوق الذكر می پردازیم .

فصل اول مواردتقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش و اجرای آن

ماده 8 قانون حمایت خانواده :

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد :

1-    توافق زوجین برای طلاق

2-   استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه . همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ایفاء هم ممكن نباشد .

3-    عدم تمكین زن از شوهر .

4-    سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یك از زوجین به حدی كه ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید .

5-    ابتلاء هر یك از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد .

6-    جنون هر یك از زوجین در مواردی كه فسخ نكاح ممكن نباشد .

7-    عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثییات شوهر یا زن باشد .

8-   محكومیت زن یا شوهر به حكم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا به جزای نقدی كه بر اثر عجر از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی كه مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجراء باشد .

9-   ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممكن سازد .

10- هرگاه زوج همسردیگری اختیاركندیابه تشخیص دادگاه نسبت به همسران خوداجرای‌عدالت‌ننماید .

11- هریك از زوجین زندگی خانوادگی را ترك كند . تشخیص ترك زندگی خانواده با دادگاه است .

12- محكومیت قطعی هریك از زوجین در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد . تشخیص اینكه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

13- در صورت عقیم بودن یكی از زوجین به تقاضای طرف دیگر . همچنین در صورتی كه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتواند از یكدیگر صاحب اولاد شوند .

14- در مورد غایب مفقود الاثر با رعایت ماده 1029 قانون مدنی .

 

توجه :

حسب ماده واحده مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند و اگر اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حكمین از دو طرف كه برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق خواهد فرستاد . دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را كه گواهی عدم سازش برای آنها صادر نشده است ندارند ، در غیر اینصورت از سردفترخاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد .

توضیح : قبل از تصویب ماده واحده فوق الذكر زوجین می توانستند بدون مراجعه به دادگاه مستقیماً با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق تقاضای طلاق نمایند و آن دفاتر هم اگر آشتی وسازش زوجین برایشان امكان نداشت صیغه طلاق را جاری می كردند .

فصل دوم نحوه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش و نحوه رسیدگی تا اجرای صیغه طلاق .

1-   رویه قضایی در محاكم بر این است كه برای تقاضای گواهی عدم امكان سازش برگ دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه شود . پس نیاز است توضیحی در مورد بخش های برگ دادخواست و تنظیم آن داده شود :       

برگ دادخواست فرم چاپی مخصوصی است (نمونه آن در صفحات بعدی نشان داده شده است . ) كه از شش بخش اصلی تشكیل شده است :

-         ردیف خواهان :  كه در آن مشخصات زوج یا زوجه شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر وشغل و همچنین نشانی خواهان نوشته می شود .

-         ردیف خوانده : بسته به مورد در این ردیف مشخصات (مثل قسمت بالا ) زوج یا زوجه (هركدام كه خوانده باشد ) و نشانی نوشته می شود .

-      ردیف سوم با عنوان ، وكیل یا نماینده قانونی : در این ردیف اگر وكیلی انتخاب كرده اید مشخصات وی را می نویسید والا در این ردیف نوشته میشود «اصیل» به این معنا كه خواهان خود وكیل خود است .

-      ردیف چهارم با عنوان ، تعیین خواسته و بهای آن : در این ردیف آنچه مورد تقاضاست به طور خلاصه نگاشته می شود مثلاً می نویسیم ؛ تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش برای اجرای صیغه طلاق به استناد توافق طرفین .

-      ردیف پنجم با عنوان ، دلایل و منضمات دادخواست : دراین ردیف هم نام دلایل مورد نیاز اثبات‌دعوی را ذكرمی كنیم .مثلاً نام می بریم؛ تصویر مصدق سندازدواج/تصویرمصدق شناسنامه های طرفین / فتوكپی مصدق موافقت نامه زوجین (البته فراموش نشود كه این ضمائم و دلائل را بایستی ضمیمه برگ دادخواست تحویل دادگاه داد .)

-      صفحه سفید نوشتن شرح دادخواست : دراین بخش پس از بیان عنوان مرجع عالی حوزه قضایی شرح مختصری از خواسته را بیان داشته و درصورت لزوم به مواد قانونی استناد می كنیم (گرچه استناد به مواد قانونی الزامی نیست )و آنگاه ذیل اظهارات را امضاء كرده و یا انگشت می زنیم . (در فصل بعدی كه موارد مختلف تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش بیان میگردد ، برای هر مورد شرح خواسته ای نوشته می شود .)

2-   تقاضای‌صدورگواهی عدم‌امكان سازش ازدعاوی غیر مالی بوده لذااحتیاجی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. (فقط مبلغی بابت ابطال تمبربرروی اوراق وضمائم تقدیمی به‌دادگاه پرداخت می گردد .)

3-   دادگاه پس ازوصول دادخواست وارجاع آن به شعبه رسیدگی كننده به دعاوی خانوادگی وتعیین وقت،آن شعبه راساًیابوسیله داوریاداوران سعی دراصلاح بین زن وشوهر وجلوگیری از وقوع طلاق می نماید . اگر تلاش دادگاه برای سازش به نتیجه نرسد ، گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد .

4-   لازم است گزارش كتبی مبنی بر عدم امكان سازش با توجه به كلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تكلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حكمین (داوران ) شوهر و زن مطلقه و نیز گواهی كتبی سلامت روانی زوجین در صورتیكه برای دادگاه مشكوك باشد ، باید به دادگاه تحویل داده شود .

5-   گواهی عدم امكان سازش توسط زوج یا زوجه به دفتر طلاق برده می شود . تسلیم این گواهی به دفتر طلاق در حكم درخواست اجرای تصمیم دادگاه و جاری كردن صیغه طلاق است .

6-   گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امكان سازش بین زن و شوهر ، اگر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود ، از اعتبار ساقط خواهد بود .

7-   در صورتی كه ظرف مدت سه ماه گواهی عدم امكان سازش اصداری از دادگاه خانواده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود ، سر دفتر مكلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند . در صورت عدم حضور هر یك از طرفین در وقت مقرر ، برای مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت یك ماه دعوت و به ترتیب ذیل عمل می نماید :

  الف درصورت امتناع زوجه از حضور ، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده می شود .

ب درصورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق ، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادر كننده گواهی اعلام می دارد . دادگاه به درخواست زوجه ، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور ، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می كند .

ج و اگر زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید ، حسب بند «ب» فوق الذكر عمل می شود .

كلیه وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر ثبت كل احوال ثبت می شود لذا اجرای صیغه طلاق به اطلاع دفتر ثبت احوال محل هم رسانده می شود . ثبت احوال پس از ثبت وقایع در دفتر ثبت كل برای مرد و زنی كه فقط عقد نموده و ازدواج نكرده اند شناسنامه ای المثنی صادر می كند ولی در آن ازدواج و طلاق درج نخواهد شد


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis generic
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 10:28 قبل از ظهر

With thanks, Useful information!
import cialis acheter du cialis a geneve we recommend cheapest cialis recommended site cialis kanada cialis generic availability walgreens price for cialis buy cialis online legal tadalafil 20 mg walgreens price for cialis cialis y deporte
Viagra canada
چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1397 03:23 قبل از ظهر

Good posts, Thanks a lot!
purchase viagra online where can you buy viagra without a prescription buy viagra online rx. buy viagra cheap buy viagra from india usa online pharmacy ordering viagra online viagra online uk where to order viagra online sildenafil uk pharmacy
Cialis prices
شنبه هجدهم فروردینماه سال 1397 01:27 بعد از ظهر

Superb facts, Appreciate it!
costo in farmacia cialis prices on cialis 10 mg order cialis from india rx cialis para comprar prezzo cialis a buon mercato we like it cialis soft gel cialis tablets cialis generic generic cialis at walmart buy cialis sample pack
Cialis pills
شنبه چهارم فروردینماه سال 1397 01:35 بعد از ظهر

Terrific stuff. Many thanks!
cialis for sale in europa wow cialis tadalafil 100mg when will generic cialis be available best generic drugs cialis we like it cialis soft gel side effects for cialis cialis soft tabs for sale cost of cialis cvs how much does a cialis cost prix cialis once a da
manyalley8789.exteen.com
چهارشنبه هجدهم مردادماه سال 1396 06:31 بعد از ظهر
When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added-
checkbox and now each time a comment is added I receive four emails
with the exact same comment. There has to be a means you are able to remove me from that
service? Thank you!
پنجشنبه سیزدهم تیرماه سال 1392 09:18 قبل از ظهر
سلام ممنون
لیتک باکس تمام هوشمند
شنبه بیست و یکم آذرماه سال 1388 11:21 قبل از ظهر
سلام دوست عزیز

وبلاگ قشنگی راه انداختی ایول ...
منم یه لینک باکس راه انداختم که با ینکه چیزی از راه اندازیش نمیگذره الان حدودا روزی 40000تا بازدید داره...
البته به خاطر فرقش با بقیه لینک باکس ها هستش که کاملا اتوماتیکه و با هر بازدید از وب شما لینک شما به بالای لیست میاد ....
خلاصه خوشحال میشم شما هم ازش استفاده کنید چون مطمئنا باعث افزایش آمار شما هم میشه ...
خوشحال شدم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر