دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 14 )

نویسنده :
تاریخ:شنبه بیست و چهارم مردادماه سال 1394-08:22 بعد از ظهر

هزینه دادرسی :

1 ـ در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته هزینه ی دادرسی عدد

      مقطوعی است ( به موجب بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و . . . )

2 ـ هزینه دادرسی در مرحله بدوی ، تجدیدنظر و فرجام خواهی در بند 12 ماده 3 قانون وصول

    برخی از . . . . . معین شده است .

3 ـ در صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

نیازی به تعیین آن در وقت تنظیم دادخواست نیست . بلكه برای پرداخت هزینه دادرسی به

بند 14 ماده 3 قانون وصول . . . . و بخشنامه های رئیس قوه قضائیه در تعیین تعرفه جدید

عمل می گردد . در این حالت دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم

مشخص نماید .

توجه : اگر دعوی ما مثلاً ؛ [ الزام خوانده به استرداد یك دستگاه اتومبیل پراید مدل . . . . به

شماره شهربانی . . . . به شرح متن دادخواست ، مقوم به مبلغ یك میلیون ریال . . . . .]

باشد . به این معنا نیست كه ما ارزش اتومبیل خود را یك میلیون ریال تعیین كرده ایم ، بلكه

بدین معنی است كه برای استرداد این اتومبیل می خواهیم به مأخذ یك میلیون ریال پول تمبر

بدهیم . لذا خوانده نمی تواند به جای استرداد اتومبیل مبلغ یك میلیون ریال را بپردازد و بری

الذمه گردد . در چونین مواردی بایستی عدد تقویم خواسته را به میزانی تعیین كنیم كه امكان

تجدیدنظر خواهی نسبت به رای اصداری در مرحله بدوی وجود داشته باشد .

 

مثال هایی در خصوص آنچه در ردیف تعیین خواسته می توان نوشت :

1 ـ الزام خوانده به پرداخت ده میلیون ریال وجه یك فقره چك به انضمام جمیع خسارات

قانونی( در این دعوی خواسته و بهای آن معلوم و دعوی مالی است ) .

2 ـ اعلام بطلان قرارداد شماره . . . . . مورخ . . . . . مقوم به مبلغ . . . . . ریال به انضمام

جمیع خسارات قانونی ( دعوی مالی است ولی بهای خواسته معین نیست و لذا مقوم كرده

ایم . )

3 ـ ابطال شناسنامه شماره . . . . . و صدور شناسنامه جدید . ( دعوی غیر مالی است . )

 

چند تذكر :

1 ـ خواسته نبایستی مردد باشد . یعنی نمی توان از دادگاه خواست كه خوانده را یا به این

مورد یا موردی دیگر الزام كند .

2 ـ چند خواسته را در یك دادخواست نمی توان مطرح كرد . مگر اینكه منشاء آنها واحد باشد

. مثل ؛ دعوی تخلیه عین مستأجره / تعدیل مال الاجاره / دعوی اجور معوقه همان مورد اجاره

در یك دادخواست بلامانع است زیرا منشاء سه دعوی « مورد اجاره » است .

3 ـ هم چونین می توان در جوار خواسته اصلی ، خواسته دوم و سومی را در ردیف تعیین

    خواسته مطرح كرد . مثلاً ،

الف ـ الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به شرح متن مقوم به

      مبلغ . . . . ریال

ب ـ صدور دستور موقت ( یا اصدار قرار تأمین خواسته )

ج ـ الزام خوانده به تسلیم مبیع .

4 ـ بهای خواسته به منظور پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی مقداری است كه در

حكم بدوی  محكوم علیه بدان محكوم شده است .

5ــ عدم تعیین بهای خواسته در صورتی پذیرفته می شود كه واقعاً تعیین ممكن نباشد . در

      غیر این صورت « نقص دادخواست » شمرده می شود .

6ــ باید توجه داشت كه دادگاه ؛ نوع حق / میزان و مقدار حق خواهان را ، در

 

محدوده  ای كه در قسمت تعیین بهای خواسته تعیین شده مأخذ قرارداده و با

استناد به ادله و مقررات ، وجود و یا عدم آن حق را تشخیص داده و نسبت به آن

حكم شایسته صادر می كند

7 ـ دادگاه نمی تواند مازاد بر میزان خواسته به نفع خواهان حكم صادر كند .

پنجم ـ در ردیف دلایل و منضمات دادخواست ، تنظیم كننده ی دادخواست بایستی دلایل و

مستندات و منضماتی را كه برای اثبات دعوی خود بكار برده و ضمیمه ی دادخواست كرده در

این ردیف نام ببرد . مثلاً عنوان می دارد ؛ فتوكپی مصدق سند مالكیت / تحقیق و معاینه

محلی / ارجاع امر به كارشناس / استماع گواهی شهود / استعلام از اداره ی ثبت اسناد /

پرونده كلاسه ی . . . . . . موجوددر فلان اداره / .

ششم ـ شرح دادخواست :

شرح دادخواست یك نگارش حقوقی است كه لازم است آیین نگارش اینگونه متون را در این

شرح رعایت كرد . در نگارش شرح دادخواست رعایت سه شرط لازم است ؛

1 ـ فشردگی و اختصار متن

2 ـ مستدل بودن متن

3 ـ قابل انعطاف بودن به منظور امكان بحث و استدلال پیرامون موارد مندرج و نیز امكان تغییر

آن در صورت مقتضی .

بخش های یك شرح دادخواست :

1 ـ عنوان احترام آمیز نسبت به مخاطب ( دادگاه ) :

در این بخش ضمن بیان عنوان مخاطب ، شرح دادخواست را با عبارت و كلمات احترام آمیزی

شروع می كنیم . مثلاً ؛

ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان . . . . . .

و یا ؛

ریاست محترم دادگاه

و یا ؛ ریاست محترم حوزه قضایی

و بعد آغاز متن شرح ؛

احتراماً ، به استحضار می رساند ؛ . . . . .

سلام علیكم ، با احترام به استحضار می رساند ؛ . . . . . .

احتراماً ، خاطر عالی را مستحضر می دارد ، . . . . . .

2 ـ شرح مقدمه و مختصر دعوی :

در این بخش توضیحی در مورد دعوی و علت تضییع حق خواهان توسط خوانده داده می شود

. مثال :

ـــ  خوانده محترم مالك ششدانگ یك باب خانه موضوع پلاك فرعی از اصلی واقع در گچساران

    می باشد .

ـــ این ملك به موجب مبایعه نامه ی عادی مورخ 12/7/80 ( تصویر به پیوست ) به اینجانب (

خواهان ) فروخته شده است . در این مبایعه نامه خوانده متعهد شود كه در تاریخ 12/ 8 / 80

در دفترخانه حاضر و سند رسمی این ملك را به اینجانب منتقل كند . لیكن خوانده محترم به

موجب اعلام مراتب به دفترخانه و استشهادیه ی پیوست در وقت تعیینی در دفترخانه حاضر

نشده است .

3 ـ بیان استدلال قانونی و شرعی :

نظر به اینكه وقوع بیع صحیح شرعی بین اینجانب و خوانده مسلم و ذكر این مطلب كه خوانده

به انتقال رسمی ملك به اینجانب در تاریخ معین متعهد شده ولی از ایفاء تعهد خودداری كرده

است لذا مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی . . . .

4 ـ تقاضای خواسته ی اصلی از محضر دادگاه :

. . . . . . از محضر دادگاه صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند

رسمی انتقال ، با احتساب جمیع خسارات قانونی استدعا می شود .

5 ـ امضای ذیل شرح دادخواست :

با بكارگیری عنوانی محترمانه ، این شرح امضاء می شود . مثلاً ؛

با تقدیم احترام – حسین حق خواه

جدول ذیل صفحه اول دادخواست پس از تقدیم دادخواست به مرجع قضایی تكمیل می گردد.

توضیح :

1 ـ در صورت كافی نبودن محل شرح درخواست ، می توان از پشت صفحه ی برگ

    دادخواست و یا در برگ ضمیمه استفاده كرد .

2 ـ می توان در برگ دادخواست شرح مختصری از خواسته را عنوان و شرح كامل را طی

   لایحه ایی به دادخواست پیوست نمود .

3 ـ تعداد برگ دادخواست به تعداد طرفین دعوی باضافه یك برگ بایستی تنظیم و

تقدیم  دادگاه شود .

4 ـ اگر علاوه بر خواسته ی اصلی ، خواسته ی فرعی دیگری ( مثل ؛ قرار تأمین یا دستور

   موقت ) از دادگاه داشته باشید به نحو ذیل در شرح دادخواست اضافه می كنید .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
wuxiangtaichi
سه شنبه بیست و هفتم فروردینماه سال 1398 11:18 قبل از ظهر
<a href="http://www.unefinemouche.com/air-jordan-horizon-oro-nero-scarpel">air jordan horizon oro nero</a> <a href="http://www.ayuinc.com/nike-air-force-1-low-foamposite-royal-blue-shoesj">nike air force 1 low foamposite royal blue</a> <a href="http://www.unirlisboa.com/adidas-zx-630-bl%C3%A5-skok">adidas zx 630 bl氓</a> <a href="http://www.escortfeeds.com/mennns-nike-air-max-lunar-1-gull-bl%C3%A5-obuvp">mennns nike air max lunar 1 gull bl氓</a> <a href="http://www.rdjanitorial.com/air-jordan-eclipse-purple-silver-shoesi">air jordan eclipse purple silver</a> <a href="http://www.bookoobeats.com/herre-nike-roshe-run-slip-gr%C3%B8n-gr%C3%A5-skoj">herre nike roshe run slip gr酶n gr氓</a>
wuxiangtaichi http://www.wuxiangtaichi.com/
kinkyfresno
سه شنبه سیزدهم فروردینماه سال 1398 07:05 قبل از ظهر
<a href="http://www.nollerlincoln.com/asics-gel-kinsei-5-maschio-scarpe-gituttio-bianca-verde-name-obuvd">asics gel kinsei 5 maschio scarpe gituttio bianca verde name</a> <a href="http://www.wimpley.com/adidas-soccers-chaussures-or-jaune-scarpec">adidas soccers chaussures or jaune</a> <a href="http://www.noumetpatrice.com/maschio-nike-flynit-air-max-arancia-verde-kurpesb">maschio nike flynit air max arancia verde</a> <a href="http://www.sennaparisllc.com/nfl-calais-campbell-mens-limited-red-jersey-93-jacksonville-jaguars-nike-2018-pro-bowl-nflr">nfl calais campbell mens limited red jersey 93 jacksonville jaguars nike 2018 pro bowl</a> <a href="http://www.stylejinx.com/air-jordan-4-retro-herre-sko-holder-butyg">air jordan 4 retro herre sko holder</a> <a href="http://www.threeoaksmi.com/orioles-10-adam-jones-grey-cool-base-stitched-mlb-jersey-nflx">orioles 10 adam jones grey cool base stitched mlb jersey</a>
kinkyfresno http://www.kinkyfresno.com/
creftech
سه شنبه سیزدهم فروردینماه سال 1398 07:05 قبل از ظهر
<a href="http://www.opendekalbinc.com/herre-air-max-90-em-bl%C3%A5-hvid-butyg">herre air max 90 em bl氓 hvid</a> <a href="http://www.playhousecash.com/royals-2-alcides-escobar-white-cool-base-stitched-mlb-jersey-nflx">royals 2 alcides escobar white cool base stitched mlb jersey</a> <a href="http://www.realcoolclub.com/lunarglide-6-bon-march%C3%A9-real-butye">lunarglide 6 bon march茅 real</a> <a href="http://www.sfgchina.com/salomon-gcs-athletic-trail-arancia-gituttio-kurpesd">salomon gcs athletic trail arancia gituttio</a> <a href="http://www.synergysimple.com/ralph-lauren-coats-blanco-p%C3%BArpura-polow">ralph lauren coats blanco p煤rpura</a> <a href="http://www.xpressvod.com/free-run-5.0-bleu-and-rose-make-butyf">free run 5.0 bleu and rose make</a>
creftech http://www.creftech.com/
aterisrail
سه شنبه سیزدهم فروردینماه سال 1398 07:05 قبل از ظهر
<a href="http://www.precisetrades.com/adidas-prossoator-sl-vendita-scarpec">adidas prossoator sl vendita</a> <a href="http://www.teamoxia.com/mitchell-and-ness-braves-29-john-smoltz-cream-throwback-stitched-mlb-jersey-nflw">mitchell and ness braves 29 john smoltz cream throwback stitched mlb jersey</a> <a href="http://www.dopeslimezz.com/adidas-canadiens-26-jeff-petry-green-salute-to-service-stitched-nhl-jersey-nflz">adidas canadiens 26 jeff petry green salute to service stitched nhl jersey</a> <a href="http://www.easternmeter.com/nike-free-hypervenom-2-maschio-scarpa-kurpesa">nike free hypervenom 2 maschio scarpa</a> <a href="http://www.floxshop.com/nike-zoom-clear-out-1-orange-or-butyg">nike zoom clear out 1 orange or</a> <a href="http://www.kinkyfresno.com/padres-4-wil-myers-white-cool-base-stitched-mlb-jersey-nflw">padres 4 wil myers white cool base stitched mlb jersey</a>
aterisrail http://www.aterisrail.com/
gandilyan
سه شنبه سیزدهم فروردینماه سال 1398 07:04 قبل از ظهر
<a href="http://www.milliemummery.com/jordan-retro-10-rosado-and-gris-chaussurese">jordan retro 10 rosado and gris</a> <a href="http://www.yuriboguinia.com/nike-air-max-thea-ultra-sort-tie-butya">nike air max thea ultra sort tie</a> <a href="http://www.ceasedislike.com/adidas-pr%C3%B8dator-absolado-salg-schuheg">adidas pr酶dator absolado salg</a> <a href="http://www.ihearyall.com/ralph-lauren-fringe-crossbody-bag-poloz">ralph lauren fringe crossbody bag</a> <a href="http://www.manamexports.com/unisex-nike-roshe-run-blum%C3%A4nner-rosa-rot-chaussuresa">unisex nike roshe run blum盲nner rosa rot</a> <a href="http://www.plakglas.com/nike-air-jordan-retro-4-military-azul-schuhed">nike air jordan retro 4 military azul</a>
gandilyan http://www.gandilyan.com/
hookupwithher
دوشنبه دوازدهم فروردینماه سال 1398 10:13 بعد از ظهر
<a href="http://www.precisetrades.com/purple-silver-mens-adidas-zx-630-shoes-sneakere">purple silver mens adidas zx 630 shoes</a> <a href="http://www.trionbrain.com/nike-free-5.0-train-fit-4-womens-cross-trainer-shoes-footc">nike free 5.0 train fit 4 womens cross trainer shoes</a> <a href="http://www.funfunkaar.com/kd-9-warriors-nike-skox">kd 9 warriors nike</a> <a href="http://www.sandyshands.com/nike-cortez-f-sportsd">nike cortez f</a> <a href="http://www.melbabishop.com/coach-black-handbags-sale-coachr">coach black handbags sale</a> <a href="http://www.coberturatic.com/jesse-james-81-jersey-jersey-nfle">jesse james 81 jersey jersey</a>
hookupwithher http://www.hookupwithher.com/
brbuyeragent
دوشنبه دوازدهم فروردینماه سال 1398 10:13 بعد از ظهر
<a href="http://www.glassurchin.com/roshe-run-design-skox">roshe run design</a> <a href="http://www.yanaena.com/kyrie-2-navy-gold-finals-lyrics-skoc">kyrie 2 navy gold finals lyrics</a> <a href="http://www.themenfinder.com/jordan-11-red-gold-gold-blue-skob">jordan 11 red gold gold blue</a> <a href="http://www.cierreplus.com/nike-air-max-1-hvid-night-factor-shoesv">nike air max 1 hvid night factor</a> <a href="http://www.rxforri.com/nike-air-force-1-herre-bl%C3%A5-runninga">nike air force 1 herre bl氓</a> <a href="http://www.jobmarketni.com/mens-polarized-ray-ban-wayfarer-sunglasses-sunglassesr">mens polarized ray ban wayfarer sunglasses</a>
brbuyeragent http://www.brbuyeragent.com/
glovesups
دوشنبه دوازدهم فروردینماه سال 1398 10:12 بعد از ظهر
<a href="http://www.akncmusic.com/womens-maroon-adidas-gazelle-skox">womens maroon adidas gazelle</a> <a href="http://www.ceespeters.com/nike-hypershift-mens-grey-blue-skoc">nike hypershift mens grey blue</a> <a href="http://www.perrymarhsall.com/nike-flyknit-racer-mens-ties-skob">nike flyknit racer mens ties</a> <a href="http://www.lavantafilm.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.genevacollins.com/adidas-superstar-schuh-rainbow-glitter-runninga">adidas superstar schuh rainbow glitter</a> <a href="http://www.resekipman.com/ray-ban-aviator-lenses-sunglassesr">ray ban aviator lenses</a>
glovesups http://www.glovesups.com/
nike air max 90 premium womens green gold
یکشنبه یازدهم فروردینماه سال 1398 07:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.dssecrets.com/mens-nike-dallas-cowboys-82-jason-witten-limited-white-tank-top-suit-nfl-jersey-nflt">mens nike dallas cowboys 82 jason witten limited white tank top suit nfl jersey</a> <a href="http://www.bestbuycp.com/mens-nike-new-york-jets-51-brandon-copeland-limited-camo-rush-realtree-nfl-jersey-nflu">mens nike new york jets 51 brandon copeland limited camo rush realtree nfl jersey</a> <a href="http://www.manutdicerink.com/mujeres-nike-kyrie-1-azul-oro-kurpesc">mujeres nike kyrie 1 azul oro</a> <a href="http://www.mauloaspa.com/nike-lebron-15-purple-germany-shoeso">nike lebron 15 purple germany</a> <a href="http://www.fabriquestore.com/nike-zoom-vomero-11-violet-bleu-obuvb">nike zoom vomero 11 violet bleu</a> <a href="http://www.brydesmarine.com/ray-ban-polarized-3362-7rd-sunglassesd">ray ban polarized 3362 7rd</a>
nike air max 90 premium womens green gold http://www.mamasweetside.com/nike-air-max-90-premium-womens-green-gold-runninga
ray ban aviator colored mirror lens
یکشنبه یازدهم فروردینماه سال 1398 07:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.ladonnaorsa.com/oakley-sunglasses-36968-usa-sunglassesc">oakley sunglasses 36968 usa</a> <a href="http://www.invuulondon.com/under-armour-mens-bucket-hat-hats">under armour mens bucket hat</a> <a href="http://www.eatcatalonia.com/bon-march%C3%A9-nike-free-4.0-femmes-jaune-sportsa">bon march茅 nike free 4.0 femmes jaune</a> <a href="http://www.meranflora.com/nike-winflo-2-hvit-schuhee">nike winflo 2 hvit</a> <a href="http://www.bethagustina.com/nike-womens-featherlight-2.0-hat-hatr">nike womens featherlight 2.0 hat</a> <a href="http://www.toddystewart.com/adidas-nitrocharge-1.0-fg-review-skot">adidas nitrocharge 1.0 fg review</a>
ray ban aviator colored mirror lens http://www.mauloaspa.com/ray-ban-aviator-colored-mirror-lens-sunglassesr
air jordan retro 5 blanco azul amarillo
یکشنبه یازدهم فروردینماه سال 1398 07:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.rjmarinesales.com/discount-ray-ban-rb4162-options-sunglassesc">discount ray ban rb4162 options</a> <a href="http://www.ojidrinks.com/new-era-nfl-knit-hats">new era nfl knit</a> <a href="http://www.armeinius.com/adidas-john-wall-2-pink-blue-sportsa">adidas john wall 2 pink blue</a> <a href="http://www.tauhuay.com/air-jordan-super-fly-v-lila-silber-schuhee">air jordan super fly v lila silber</a> <a href="http://www.mikemurphylaw.com/travis-mathew-trucker-hat-hatr">travis mathew trucker hat</a> <a href="http://www.xwildtube.com/adidas-gazelle-black-silver-skot">adidas gazelle black silver</a>
air jordan retro 5 blanco azul amarillo http://www.bodingbaoyule.com/air-jordan-retro-5-blanco-azul-amarillo-chaussuresa
adidas tubular runner west oro naranja
یکشنبه یازدهم فروردینماه سال 1398 07:19 قبل از ظهر
<a href="http://www.mebpunkt.com/kobe-6-camo-blau-schuhed">kobe 6 camo blau</a> <a href="http://www.wanderkarl.com/indiana-jones-hat-child-hatr">indiana jones hat child</a> <a href="http://www.imhandmade.com/asics-gel-lyte-iii-navy-orange-skot">asics gel lyte iii navy orange</a> <a href="http://www.annefleurd.com/sharks-8-joe-pavelski-black-sawyer-hooded-sweatshirt-stitched-nhl-jersey-nflt">sharks 8 joe pavelski black sawyer hooded sweatshirt stitched nhl jersey</a> <a href="http://www.amtybc.com/womens-nike-buffalo-bills-71-marshall-newhouse-limited-pink-rush-fashion-nfl-jersey-nflu">womens nike buffalo bills 71 marshall newhouse limited pink rush fashion nfl jersey</a> <a href="http://www.uruleyakima.com/kvinners-nike-free-tr-flyknit-5.0-all-gr%C3%A5-kurpesd">kvinners nike free tr flyknit 5.0 all gr氓</a>
adidas tubular runner west oro naranja http://www.sunestatesgoa.com/adidas-tubular-runner-west-oro-naranja-kurpesb
littlehaleh
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 04:25 بعد از ظهر
<a href="http://www.yatabase.com/prada-loafers-mens-uk-hat-pradab">prada loafers mens uk hat</a> <a href="http://www.houstonujc.com/adidas-springblade-2015-skor">adidas springblade 2015</a> <a href="http://www.uacurryclub.com/spiked-louboutin-ankle-boots-louboutinr">spiked louboutin ankle boots</a> <a href="http://www.hurenindex.com/nike-mens-mercurial-victory-vi-cr7-skor">nike mens mercurial victory vi cr7</a> <a href="http://www.zumbanoumea.com/mlb-jerseys-los-angeles-angels-of-anaheim-5-albert-pujols-white-jerseys-nfle">mlb jerseys los angeles angels of anaheim 5 albert pujols white jerseys</a> <a href="http://www.arcadeabit.com/nike-seattle-seahawks-88-jimmy-graham-drift-fashion-blue-elite-jersey-nflg">nike seattle seahawks 88 jimmy graham drift fashion blue elite jersey</a>
littlehaleh http://www.littlehaleh.com/
gogogeeky
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 04:25 بعد از ظهر
<a href="http://www.latinphonics.com/how-to-use-your-hermes-scarf-quest-scarfa">how to use your hermes scarf quest</a> <a href="http://www.stopdenguenow.com/mens-nike-sb-dunk-low-skot">mens nike sb dunk low</a> <a href="http://www.joshuaarens.com/buy-burberry-scarf-uk-kit-scarff">buy burberry scarf uk kit</a> <a href="http://www.chtalaska.com/nobis-hooded-jacket-english-nobisa">nobis hooded jacket english</a> <a href="http://www.kathyjaffe.com/womens-fur-moncler-coat-monclerr">womens fur moncler coat</a> <a href="http://www.deedeephelps.com/adidas-gazelle-og-navy-skou">adidas gazelle og navy</a>
gogogeeky http://www.gogogeeky.com/
sozihoster
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 04:24 بعد از ظهر
<a href="http://www.govolsrealtor.com/christian-louboutin-boots-consignment-glasgow-louboutina">christian louboutin boots consignment glasgow</a> <a href="http://www.djdiscgolf.com/how-to-put-charms-on-pandora-double-leather-bracelet-pandorar">how to put charms on pandora double leather bracelet</a> <a href="http://www.saraviquez.com/ray-ban-rb4125-cats-sunglasses-shiny-black-frame-yoga-sunglassesb">ray ban rb4125 cats sunglasses shiny black frame yoga</a> <a href="http://www.dfweliquid.com/prada-man-bag-price-pradar">prada man bag price</a> <a href="http://www.mrforgps.com/mackage-handbag-jewelry-design-mackaged">mackage handbag jewelry design</a> <a href="http://www.nunbori.com/tan-classic-short-ugg-boots-uggsr">tan classic short ugg boots</a>
sozihoster http://www.sozihoster.com/
maximephilips
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 01:40 بعد از ظهر
<a href="http://www.arcadetogo.com/nike-free-trainer-3.0-price-skor">nike free trainer 3.0 price</a> <a href="http://www.ebinsaat.com/grey-louboutin-pumps-louboutinr">grey louboutin pumps</a> <a href="http://www.gracalor.com/wmns-nike-tanjun-print-skor">wmns nike tanjun print</a> <a href="http://www.blockchainmkt.com/anthony-barr-55-jersey-city-nflc">anthony barr 55 jersey city</a> <a href="http://www.danaperth.com/elite-anthony-sherman-youth-jersey-kansas-city-chiefs-42-road-white-nflf">elite anthony sherman youth jersey kansas city chiefs 42 road white</a> <a href="http://www.ebooksandme.com/nike-arizona-cardinals-3-carson-palmer-black-elite-jersey-nfla">nike arizona cardinals 3 carson palmer black elite jersey</a>
[url=http://www.maximephilips.com/]maximephilips[/url]
csatags
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 01:40 بعد از ظهر
<a href="http://www.cubafind.com/nobis-womens-jacket-tour-nobisa">nobis womens jacket tour</a> <a href="http://www.gonencymm.com/mens-polo-shirt-navy-polor">mens polo shirt navy</a> <a href="http://www.luftsepp.com/nike-new-orleans-saints-9-drew-brees-black-gold-fadeaway-jersey-nfla">nike new orleans saints 9 drew brees black gold fadeaway jersey</a> <a href="http://www.bitcashgrams.com/the-north-face-womens-denali-2-hoodie-northfacer">the north face womens denali 2 hoodie</a> <a href="http://www.checkupmental.com/burberry-scarf-outlet-jordan-scarfc">burberry scarf outlet jordan</a> <a href="http://www.avmbulten.com/stephen-curry-shoes-2-under-armour-skot">stephen curry shoes 2 under armour</a>
[url=http://www.csatags.com/]csatags[/url]
tentalltales
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 01:40 بعد از ظهر
<a href="http://www.feyzplastik.com/prada-saffiano-long-wallet-pradar">prada saffiano long wallet</a> <a href="http://www.meinscreen.com/mackage-backpack-sale-mackaged">mackage backpack sale</a> <a href="http://www.alahedsports.com/ugg-classic-short-boots-5825-uggsr">ugg classic short boots 5825</a> <a href="http://www.smihawaii.com/green-fendi-belt-beltr">green fendi belt</a> <a href="http://www.falsterboyoga.com/adidas-stan-smith-white-blue-skow">adidas stan smith white blue</a> <a href="http://www.hugandpups.com/hermes-lindy-price-2015-hermesr">hermes lindy price 2015</a>
[url=http://www.tentalltales.com/]tentalltales[/url]
rodriguesjose
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 01:40 بعد از ظهر
<a href="http://www.leodinhdesign.com/pandora-charms-germany-christmas-pandorab">pandora charms germany christmas</a> <a href="http://www.preloxlady.com/ray-ban-rb3025-flash-drives-sunglassesc">ray ban rb3025 flash drives</a> <a href="http://www.gilbertgafah.com/prada-tessuto-gaufre-bn1788-pradar">prada tessuto gaufre bn1788</a> <a href="http://www.visualjobads.com/mackage-messenger-room-for-one-more-mackageb">mackage messenger room for one more</a> <a href="http://www.nhealthtips.com/leather-ugg-boots-with-laces-uggsr">leather ugg boots with laces</a> <a href="http://www.jishnuguha.com/real-ferragamo-belt-box-beltr">real ferragamo belt box</a>
[url=http://www.rodriguesjose.com/]rodriguesjose[/url]
uffelfinn
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 01:40 بعد از ظهر
<a href="http://www.myfaccia.com/burberry-scarf-outlet-price-tags-scarfa">burberry scarf outlet price tags</a> <a href="http://www.csatags.com/air-jordan-1-red-and-blue-skot">air jordan 1 red and blue</a> <a href="http://www.pythausa.com/burberry-scarf-france-login-scarff">burberry scarf france login</a> <a href="http://www.gogogeeky.com/nobis-coat-pant-jackets-nobisa">nobis coat pant jackets</a> <a href="http://www.kalaycioto.com/moncler-mens-jacket-with-fur-monclerr">moncler mens jacket with fur</a> <a href="http://www.cathyrogoff.com/adidas-latest-shoes-2016-skou">adidas latest shoes 2016</a>
[url=http://www.uffelfinn.com/]uffelfinn[/url]
hieuphamdmd
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 01:40 بعد از ظهر
<a href="http://www.omegaspark.com/air-max-thea-teal-nikeair-trainersa">air max thea teal nikeair</a> <a href="http://www.bitcashgram.com/canada-goose-black-lodge-jacket-canadagooser">canada goose black lodge jacket</a> <a href="http://www.atemspende.com/burberry-giant-check-ivory-scarf-kit-scarfe">burberry giant check ivory scarf kit</a> <a href="http://www.yogadesfemmes.com/prada-womens-messengers-wallpaper-pradab">prada womens messengers wallpaper</a> <a href="http://www.forautoquotes.com/nike-sb-dunk-mid-pro-black-skor">nike sb dunk mid pro black</a> <a href="http://www.realcoolclub.com/louboutin-pumps-sale-louboutinr">louboutin pumps sale</a>
[url=http://www.hieuphamdmd.com/]hieuphamdmd[/url]
modambalaj
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 01:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.deputadowasny.com/christian-louboutin-shoes-australia-online-tickets-louboutina">christian louboutin shoes australia online tickets</a> <a href="http://www.bobblection.com/how-do-you-open-a-pandora-leather-bracelet-pandorar">how do you open a pandora leather bracelet</a> <a href="http://www.tlgwebsterny.com/oakley-ten-polarized-sunglasses-good-sunglassesa">oakley ten polarized sunglasses good</a> <a href="http://www.assistobot.com/new-lenses-for-prada-sunglasses-pradar">new lenses for prada sunglasses</a> <a href="http://www.tentalltales.com/aritzia-mackage-leather-jacket-sale-womens-mackaged">aritzia mackage leather jacket sale womens</a> <a href="http://www.crystalgarza.com/ugg-australia-womens-bailey-bow-tall-sheepskin-boot-uggsr">ugg australia womens bailey bow tall sheepskin boot</a>
[url=http://www.modambalaj.com/]modambalaj[/url]
deaffireside
شنبه دهم فروردینماه سال 1398 01:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.nomorbogor.com/hermes-kelly-belt-price-hermesb">hermes kelly belt price</a> <a href="http://www.sozihoster.com/nike-roshe-run-high-femminile-oro-sportse">nike roshe run high femminile oro</a> <a href="http://www.allbidder.com/coach-hobo-small-claims-coache">coach hobo small claims</a> <a href="http://www.yrlogoworks.com/nobis-tula-jacket-60-nobisa">nobis tula jacket 60</a> <a href="http://www.sateambeast.com/polo-ralph-lauren-mens-gellar-fatigue-cargo-shorts-polor">polo ralph lauren mens gellar fatigue cargo shorts</a> <a href="http://www.druckberg.com/nike-chicago-bears-adam-podlesh-limited-jersey-white-8-jerseys-nfla">nike chicago bears adam podlesh limited jersey white 8 jerseys</a>
[url=http://www.deaffireside.com/]deaffireside[/url]
hypemyplace
دوشنبه پنجم فروردینماه سال 1398 07:53 قبل از ظهر
<a href="http://www.roozlink.com/air-jordan-super-fly-iv-dark-blau-schuheh">air jordan super fly iv dark blau</a> <a href="http://www.todayyoudie.com/vibram-five-fingers-women-black-grey-shoesk">vibram five fingers women black grey</a> <a href="http://www.kxconcrete.com/nike-herre-internationalist-sort-skol">nike herre internationalist sort</a> <a href="http://www.mpresscards.com/nike-free-run-5.0-gr%C3%A5-and-rosa-obuvk">nike free run 5.0 gr氓 and rosa</a> <a href="http://www.flexinfonet.com/nero-and-blu-nike-cortez-scarpei">nero and blu nike cortez</a> <a href="http://www.followmellow.com/nike-hypervenom-phantom-ii-fg-blanco-negro-zapatosh">nike hypervenom phantom ii fg blanco negro</a>
hypemyplace http://www.hypemyplace.com/
idlifehealth
دوشنبه پنجم فروردینماه سال 1398 07:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.douhenhar.com/maschio-nike-air-huarache-verde-scarpej">maschio nike air huarache verde</a> <a href="http://www.bigdstattoos.com/nike-cortez-nero-and-blu-scarpei">nike cortez nero and blu</a> <a href="http://www.popuptucasa.com/san-francisco-giants-new-era-2018-mlb-anniversary-pack-59fifty-cap-hath">san francisco giants new era 2018 mlb anniversary pack 59fifty cap</a> <a href="http://www.mapspokemon.com/air-jordan-retro-1-dark-bleu-blanc-jade-chaussuresh">air jordan retro 1 dark bleu blanc jade</a> <a href="http://www.aevibox.com/nike-foamposite-rouge-chaussuresj">nike foamposite rouge</a> <a href="http://www.dikkertjedap.com/nike-air-force-1-foamposite-pro-low-schwarz-snake-schuhek">nike air force 1 foamposite pro low schwarz snake</a>
idlifehealth http://www.idlifehealth.com/
rozfile
دوشنبه پنجم فروردینماه سال 1398 07:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.shopmrkatin.com/nike-roshe-negro-for-hombres-zapatosi">nike roshe negro for hombres</a> <a href="http://www.bassgoesgreen.com/kvinders-nike-shox-current-sort-gr%C3%B8n-skoh">kvinders nike shox current sort gr酶n</a> <a href="http://www.campsiberia.com/tutti-blu-air-max-90-hyperfuse-scarpei">tutti blu air max 90 hyperfuse</a> <a href="http://www.parlapotuak.com/nike-hypervenom-phelon-ii-tc-tf-nero-marrone-scarpej">nike hypervenom phelon ii tc tf nero marrone</a> <a href="http://www.bhramarhealth.com/ben-roethlisberger-jersey-amazon-nflh">ben roethlisberger jersey amazon</a> <a href="http://www.tamisettc.com/coach-hamptons-medium-grey-shoulder-bags-coachh">coach hamptons medium grey shoulder bags</a>
rozfile http://www.rozfile.com/
mbaowensboro
دوشنبه پنجم فروردینماه سال 1398 07:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.qdanys.com/golden-state-warriors-baby-hat-hatj">golden state warriors baby hat</a> <a href="http://www.alexfaction.com/where-to-acquistare-bianca-converse-for-a-buon-mercato-scarpej">where to acquistare bianca converse for a buon mercato</a> <a href="http://www.nuclearbb.com/nike-free-5.0-schwarz-on-schwarz-schuhei">nike free 5.0 schwarz on schwarz</a> <a href="http://www.teknikiskombi.com/adidas-zx-flux-in-sort-skoh">adidas zx flux in sort</a> <a href="http://www.karibiankomu.com/utah-jazz-youth-jersey-nfli">utah jazz youth jersey</a> <a href="http://www.indosari.com/nike-roshe-run-fluorescent-gr%C3%B8nn-dark-bl%C3%A5-2-obuvk">nike roshe run fluorescent gr酶nn dark bl氓 2</a>
mbaowensboro http://www.mbaowensboro.com/
cwpfloorcare
دوشنبه پنجم فروردینماه سال 1398 07:51 قبل از ظهر
<a href="http://www.douhenhar.com/grau-schwarz-herren-nike-shox-schuhe-schuheh">grau schwarz herren nike shox schuhe</a> <a href="http://www.bigdstattoos.com/nike-roshe-two-flyknit-yellow-blue-shoesk">nike roshe two flyknit yellow blue</a> <a href="http://www.popuptucasa.com/michael-kors-bedford-blue-mkh">michael kors bedford blue</a> <a href="http://www.mapspokemon.com/nike-dunk-hvit-lilla-obuvi">nike dunk hvit lilla</a> <a href="http://www.aevibox.com/air-jordan-13-nero-cat-scarpek">air jordan 13 nero cat</a> <a href="http://www.dikkertjedap.com/nike-blazer-mid-dmb-white-shoesi">nike blazer mid dmb white</a>
cwpfloorcare http://www.cwpfloorcare.com/
labizcoach
چهارشنبه بیست و نهم اسفندماه سال 1397 04:09 قبل از ظهر
<a href="http://www.allyoucanlike.com/bvlgari-cord-bracelet-jewelryr">bvlgari cord bracelet</a> <a href="http://www.fotoversorger.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a> <a href="http://www.emenucards.com/mackage-crossbody-umbrella-zone-mackagea">mackage crossbody umbrella zone</a> <a href="http://www.viviancontigo.com/the-north-face-denali-sports-authority-coupon-northfaceb">the north face denali sports authority coupon</a> <a href="http://www.eulatestnews.com/prada-handbags-shop-online-pradar">prada handbags shop online</a> <a href="http://www.vbchopshop.com/new-balance-shoes-made-in-skos">new balance shoes made in</a>
labizcoach http://www.labizcoach.com/
waterlowcards
چهارشنبه بیست و نهم اسفندماه سال 1397 04:08 قبل از ظهر
<a href="http://www.cafedegino.com/tory-burch-hobo-bag-sale-toryburchr">tory burch hobo bag sale</a> <a href="http://www.ourfamilywebs.com/air-jordan-future-tiger-camo-jordan-11-runningb">air jordan future tiger camo jordan 11</a> <a href="http://www.sfdawg.com/mackage-winter-jacket-mackager">mackage winter jacket</a> <a href="http://www.mykariera.com/michael-kors-totes-skorpios-norman-florida-mke">michael kors totes skorpios norman florida</a> <a href="http://www.zarifoto.com/moncler-jacket-deals-monclerr">moncler jacket deals</a> <a href="http://www.laraguzova.com/cheap-oakley-jupiter-squared-sunglasses-sunglassesr">cheap oakley jupiter squared sunglasses</a>
waterlowcards http://www.waterlowcards.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو