دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 14 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه بیست و چهارم مردادماه سال 1394-08:22 بعد از ظهر

هزینه دادرسی :

1 ـ در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته هزینه ی دادرسی عدد

      مقطوعی است ( به موجب بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و . . . )

2 ـ هزینه دادرسی در مرحله بدوی ، تجدیدنظر و فرجام خواهی در بند 12 ماده 3 قانون وصول

    برخی از . . . . . معین شده است .

3 ـ در صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

نیازی به تعیین آن در وقت تنظیم دادخواست نیست . بلكه برای پرداخت هزینه دادرسی به

بند 14 ماده 3 قانون وصول . . . . و بخشنامه های رئیس قوه قضائیه در تعیین تعرفه جدید

عمل می گردد . در این حالت دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم

مشخص نماید .

توجه : اگر دعوی ما مثلاً ؛ [ الزام خوانده به استرداد یك دستگاه اتومبیل پراید مدل . . . . به

شماره شهربانی . . . . به شرح متن دادخواست ، مقوم به مبلغ یك میلیون ریال . . . . .]

باشد . به این معنا نیست كه ما ارزش اتومبیل خود را یك میلیون ریال تعیین كرده ایم ، بلكه

بدین معنی است كه برای استرداد این اتومبیل می خواهیم به مأخذ یك میلیون ریال پول تمبر

بدهیم . لذا خوانده نمی تواند به جای استرداد اتومبیل مبلغ یك میلیون ریال را بپردازد و بری

الذمه گردد . در چونین مواردی بایستی عدد تقویم خواسته را به میزانی تعیین كنیم كه امكان

تجدیدنظر خواهی نسبت به رای اصداری در مرحله بدوی وجود داشته باشد .

 

مثال هایی در خصوص آنچه در ردیف تعیین خواسته می توان نوشت :

1 ـ الزام خوانده به پرداخت ده میلیون ریال وجه یك فقره چك به انضمام جمیع خسارات

قانونی( در این دعوی خواسته و بهای آن معلوم و دعوی مالی است ) .

2 ـ اعلام بطلان قرارداد شماره . . . . . مورخ . . . . . مقوم به مبلغ . . . . . ریال به انضمام

جمیع خسارات قانونی ( دعوی مالی است ولی بهای خواسته معین نیست و لذا مقوم كرده

ایم . )

3 ـ ابطال شناسنامه شماره . . . . . و صدور شناسنامه جدید . ( دعوی غیر مالی است . )

 

چند تذكر :

1 ـ خواسته نبایستی مردد باشد . یعنی نمی توان از دادگاه خواست كه خوانده را یا به این

مورد یا موردی دیگر الزام كند .

2 ـ چند خواسته را در یك دادخواست نمی توان مطرح كرد . مگر اینكه منشاء آنها واحد باشد

. مثل ؛ دعوی تخلیه عین مستأجره / تعدیل مال الاجاره / دعوی اجور معوقه همان مورد اجاره

در یك دادخواست بلامانع است زیرا منشاء سه دعوی « مورد اجاره » است .

3 ـ هم چونین می توان در جوار خواسته اصلی ، خواسته دوم و سومی را در ردیف تعیین

    خواسته مطرح كرد . مثلاً ،

الف ـ الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به شرح متن مقوم به

      مبلغ . . . . ریال

ب ـ صدور دستور موقت ( یا اصدار قرار تأمین خواسته )

ج ـ الزام خوانده به تسلیم مبیع .

4 ـ بهای خواسته به منظور پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی مقداری است كه در

حكم بدوی  محكوم علیه بدان محكوم شده است .

5ــ عدم تعیین بهای خواسته در صورتی پذیرفته می شود كه واقعاً تعیین ممكن نباشد . در

      غیر این صورت « نقص دادخواست » شمرده می شود .

6ــ باید توجه داشت كه دادگاه ؛ نوع حق / میزان و مقدار حق خواهان را ، در

 

محدوده  ای كه در قسمت تعیین بهای خواسته تعیین شده مأخذ قرارداده و با

استناد به ادله و مقررات ، وجود و یا عدم آن حق را تشخیص داده و نسبت به آن

حكم شایسته صادر می كند

7 ـ دادگاه نمی تواند مازاد بر میزان خواسته به نفع خواهان حكم صادر كند .

پنجم ـ در ردیف دلایل و منضمات دادخواست ، تنظیم كننده ی دادخواست بایستی دلایل و

مستندات و منضماتی را كه برای اثبات دعوی خود بكار برده و ضمیمه ی دادخواست كرده در

این ردیف نام ببرد . مثلاً عنوان می دارد ؛ فتوكپی مصدق سند مالكیت / تحقیق و معاینه

محلی / ارجاع امر به كارشناس / استماع گواهی شهود / استعلام از اداره ی ثبت اسناد /

پرونده كلاسه ی . . . . . . موجوددر فلان اداره / .

ششم ـ شرح دادخواست :

شرح دادخواست یك نگارش حقوقی است كه لازم است آیین نگارش اینگونه متون را در این

شرح رعایت كرد . در نگارش شرح دادخواست رعایت سه شرط لازم است ؛

1 ـ فشردگی و اختصار متن

2 ـ مستدل بودن متن

3 ـ قابل انعطاف بودن به منظور امكان بحث و استدلال پیرامون موارد مندرج و نیز امكان تغییر

آن در صورت مقتضی .

بخش های یك شرح دادخواست :

1 ـ عنوان احترام آمیز نسبت به مخاطب ( دادگاه ) :

در این بخش ضمن بیان عنوان مخاطب ، شرح دادخواست را با عبارت و كلمات احترام آمیزی

شروع می كنیم . مثلاً ؛

ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان . . . . . .

و یا ؛

ریاست محترم دادگاه

و یا ؛ ریاست محترم حوزه قضایی

و بعد آغاز متن شرح ؛

احتراماً ، به استحضار می رساند ؛ . . . . .

سلام علیكم ، با احترام به استحضار می رساند ؛ . . . . . .

احتراماً ، خاطر عالی را مستحضر می دارد ، . . . . . .

2 ـ شرح مقدمه و مختصر دعوی :

در این بخش توضیحی در مورد دعوی و علت تضییع حق خواهان توسط خوانده داده می شود

. مثال :

ـــ  خوانده محترم مالك ششدانگ یك باب خانه موضوع پلاك فرعی از اصلی واقع در گچساران

    می باشد .

ـــ این ملك به موجب مبایعه نامه ی عادی مورخ 12/7/80 ( تصویر به پیوست ) به اینجانب (

خواهان ) فروخته شده است . در این مبایعه نامه خوانده متعهد شود كه در تاریخ 12/ 8 / 80

در دفترخانه حاضر و سند رسمی این ملك را به اینجانب منتقل كند . لیكن خوانده محترم به

موجب اعلام مراتب به دفترخانه و استشهادیه ی پیوست در وقت تعیینی در دفترخانه حاضر

نشده است .

3 ـ بیان استدلال قانونی و شرعی :

نظر به اینكه وقوع بیع صحیح شرعی بین اینجانب و خوانده مسلم و ذكر این مطلب كه خوانده

به انتقال رسمی ملك به اینجانب در تاریخ معین متعهد شده ولی از ایفاء تعهد خودداری كرده

است لذا مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی . . . .

4 ـ تقاضای خواسته ی اصلی از محضر دادگاه :

. . . . . . از محضر دادگاه صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند

رسمی انتقال ، با احتساب جمیع خسارات قانونی استدعا می شود .

5 ـ امضای ذیل شرح دادخواست :

با بكارگیری عنوانی محترمانه ، این شرح امضاء می شود . مثلاً ؛

با تقدیم احترام – حسین حق خواه

جدول ذیل صفحه اول دادخواست پس از تقدیم دادخواست به مرجع قضایی تكمیل می گردد.

توضیح :

1 ـ در صورت كافی نبودن محل شرح درخواست ، می توان از پشت صفحه ی برگ

    دادخواست و یا در برگ ضمیمه استفاده كرد .

2 ـ می توان در برگ دادخواست شرح مختصری از خواسته را عنوان و شرح كامل را طی

   لایحه ایی به دادخواست پیوست نمود .

3 ـ تعداد برگ دادخواست به تعداد طرفین دعوی باضافه یك برگ بایستی تنظیم و

تقدیم  دادگاه شود .

4 ـ اگر علاوه بر خواسته ی اصلی ، خواسته ی فرعی دیگری ( مثل ؛ قرار تأمین یا دستور

   موقت ) از دادگاه داشته باشید به نحو ذیل در شرح دادخواست اضافه می كنید .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cheap drugs online
شنبه بیست و دوم تیرماه سال 1398 11:51 بعد از ظهر
best erectile dysfunction medicine http://viagralim.us best erectile dysfunction medicine !
Hi this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
pics of long floral dresses
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 06:01 بعد از ظهر
<a href="http://www.filoliteafarm.com/anthropologie-floral-dress-xs-dressh">anthropologie floral dress xs</a> <a href="http://www.hundsport.net/how-to-dress-up-a-floral-dress-dressh">how to dress up a floral dress</a> <a href="http://www.myachingoa.com/striped-and-floral-dress-nordstrom-dressh">striped and floral dress nordstrom</a> <a href="http://www.etxahec.net/off-shoulder-ruffle-bell-sleeve-floral-dress-dressh">off shoulder ruffle bell sleeve floral dress</a> <a href="http://www.idahoxrocks.net/phase-eight-chatsworth-floral-dress-ivory-dressh">phase eight chatsworth floral dress ivory</a> <a href="http://www.shalandaleigh.com/adrianna-papell-plus-elbow-sleeve-floral-dress-dressh">adrianna papell plus elbow sleeve floral dress</a>
pics of long floral dresses http://www.auroragenri.com/pics-of-long-floral-dresses-dressh
paper dolls petite floral dress
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 06:01 بعد از ظهر
<a href="http://www.dvdlivedoor.com/floral-summer-dresses-pinterest-dressh">floral summer dresses pinterest</a> <a href="http://www.emtecsolutions.net/floral-dresses-v-neck-dressh">floral dresses v neck</a> <a href="http://www.hoosierbbqcup.net/vintage-flower-girl-dresses-ebay-dressh">vintage flower girl dresses ebay</a> <a href="http://www.mikespothole.com/pretty-flower-girl-dresses-online-dressh">pretty flower girl dresses online</a> <a href="http://www.theclaydoctor.com/zara-floral-dress-with-front-gathering-dressh">zara floral dress with front gathering</a> <a href="http://www.allthatspool.com/next-blue-floral-prom-dress-dressh">next blue floral prom dress</a>
paper dolls petite floral dress http://www.dnacf.net/paper-dolls-petite-floral-dress-dressh
next blush floral dress
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 06:00 بعد از ظهر
<a href="http://www.erikspeyer.net/amal-clooney-floral-dress-designer-dressh">amal clooney floral dress designer</a> <a href="http://www.exterminas.com/floral-dress-outfit-tumblr-dressh">floral dress outfit tumblr</a> <a href="http://www.hotvapes.net/xoxo-floral-midi-dress-dressh">xoxo floral midi dress</a> <a href="http://www.ihavewed.com/floral-print-dresses-australia-dressh">floral print dresses australia</a> <a href="http://www.cloudsmartin.com/flower-girl-dresses-springfield-il-dressh">flower girl dresses springfield il</a> <a href="http://www.etuckerart.net/long-sleeve-floral-maxi-dress-uk-dressh">long sleeve floral maxi dress uk</a>
next blush floral dress http://www.abcmaster.net/next-blush-floral-dress-dressh
long floral kimono dress
چهارشنبه بیست و دوم خردادماه سال 1398 04:28 بعد از ظهر
<a href="http://www.debbielieberman.net/floral-dresses-kmart-dressh">floral dresses kmart</a> <a href="http://www.visitojaica.net/floral-pencil-dress-shopstyle-uk-dressh">floral pencil dress shopstyle uk</a> <a href="http://www.defcne.net/how-to-wear-floral-dresses-in-winter-dressh">how to wear floral dresses in winter</a> <a href="http://www.vivaeuropa.net/vogue-floral-dresses-dressh">vogue floral dresses</a> <a href="http://www.dietecon.net/floral-maxi-dresses-uk-dressh">floral maxi dresses uk</a> <a href="http://www.vorax.net/cotton-floral-print-dress-fabric-dressh">cotton floral print dress fabric</a>
long floral kimono dress http://www.torcgunstore.com/long-floral-kimono-dress-dressh
floral dress sandals
چهارشنبه بیست و دوم خردادماه سال 1398 04:27 بعد از ظهر
<a href="http://www.gaialog.net/floral-dresses-long-plus-size-dressh">floral dresses long plus size</a> <a href="http://www.interfaithstewards.net/nordstrom-womens-floral-dresses-dressh">nordstrom womens floral dresses</a> <a href="http://www.leatheroneph.com/floral-dresses-at-macy-s-dressh">floral dresses at macy s</a> <a href="http://www.miendiation.com/blue-floral-dress-nz-dressh">blue floral dress nz</a> <a href="http://www.powfarm.com/royal-blue-floral-maxi-dress-dressh">royal blue floral maxi dress</a> <a href="http://www.genopresse.net/zara-floral-mini-dress-dressh">zara floral mini dress</a>
floral dress sandals http://www.inwardoutward.net/floral-dress-sandals-dressh
discount cialis and viagra
جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 03:29 بعد از ظهر

Excellent items from you, man. I have be mindful your stuff previous to and you're simply extremely fantastic. I really like what you have received right here, really like what you are saying and the way in which through which you assert it. You are making it entertaining and you still care for to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is really a tremendous site.
floral trendy dresses
پنجشنبه شانزدهم خردادماه سال 1398 01:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.jeffreya.com/hsn-womens-floral-dress-shoes-dressh">hsn womens floral dress shoes</a> <a href="http://www.lindatompkin.com/kaliko-vintage-floral-dress-dressh">kaliko vintage floral dress</a> <a href="http://www.livefreshpbc.com/green-floral-long-sleeve-dress-dressh">green floral long sleeve dress</a> <a href="http://www.marilynbos.com/berkertex-floral-shift-dress-and-jacket-dressh">berkertex floral shift dress and jacket</a> <a href="http://www.masterelief.com/forever-new-blue-floral-dress-dressh">forever new blue floral dress</a> <a href="http://www.nwlcenter.com/floral-summer-dresses-on-sale-dressh">floral summer dresses on sale</a>
floral trendy dresses http://www.allefuerbeate.com/floral-trendy-dresses-dressh
calvin klein floral maxi dress
پنجشنبه شانزدهم خردادماه سال 1398 01:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.motirealtor.com/rock-your-baby-floral-dress-dressh">rock your baby floral dress</a> <a href="http://www.offgridac.com/kimchi-blue-cinderdrea-floral-dress-dressh">kimchi blue cinderdrea floral dress</a> <a href="http://www.prformusic.com/floral-dress-off-the-shoulder-dressh">floral dress off the shoulder</a> <a href="http://www.whylux.com/wallis-petite-floral-dress-dressh">wallis petite floral dress</a> <a href="http://www.aouladmhand.com/how-to-toughen-up-a-floral-dress-dressh">how to toughen up a floral dress</a> <a href="http://www.borbonecoffe.com/dolce-and-gabbana-purple-floral-dress-dressh">dolce and gabbana purple floral dress</a>
calvin klein floral maxi dress http://www.dolcemialuxe.com/calvin-klein-floral-maxi-dress-dressh
candctowingil
دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1398 10:49 قبل از ظهر
<a href="http://www.mandydugan.com/adidas-neo-lazy-minzgr%C3%BCn-schuhei">adidas neo lazy minzgr眉n</a> <a href="http://www.dxnkofe.com/nike-roshe-two-gris-rosado-zapatosp">nike roshe two gris rosado</a> <a href="http://www.yurasmirnov.com/herre-nike-shox-current-hvid-lyser%C3%B8d-skoi">herre nike shox current hvid lyser酶d</a> <a href="http://www.blovese.com/adidas-neo-skate-gull-gr%C3%B8nn-obuvq">adidas neo skate gull gr酶nn</a> <a href="http://www.ztsurfboards.com/nike-cortez-orange-yellow-shoesh">nike cortez orange yellow</a> <a href="http://www.visheshcap.com/air-jordan-retro-3-femminile-blu-arancia-scarpei">air jordan retro 3 femminile blu arancia</a>
candctowingil http://www.candctowingil.com/
kendalfewster
دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1398 10:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.profancyshop.com/buy-lebron-james-jersey-nfli">buy lebron james jersey</a> <a href="http://www.lmcgroep.com/adidas-zx-750-oransje-s%C3%B8lv-obuvp">adidas zx 750 oransje s酶lv</a> <a href="http://www.nowaitnails.com/coach-front-flap-buckle-shoulder-bag-coachh">coach front flap buckle shoulder bag</a> <a href="http://www.xmrujo.com/adidas-neo-honeycomb-nero-verde-scarpei">adidas neo honeycomb nero verde</a> <a href="http://www.sevenguard.com/kyrie-1-bianca-scarpeh">kyrie 1 bianca</a> <a href="http://www.escortsue.com/new-york-yankees-cap-light-blue-hath">new york yankees cap light blue</a>
kendalfewster http://www.kendalfewster.com/
floral print dress with sleeves
شنبه یازدهم خردادماه سال 1398 03:11 بعد از ظهر
<a href="http://www.adultlivesexx.net/winter-floral-dress-karen-millen-dressh">winter floral dress karen millen</a> <a href="http://www.kikoyboy.com/floral-dress-sketch-dressh">floral dress sketch</a> <a href="http://www.pmddynamic.net/floral-dress-macys-dressh">floral dress macys</a> <a href="http://www.affluentadvisors.net/kourtney-floral-dress-sears-dressh">kourtney floral dress sears</a> <a href="http://www.giraprendi.com/jkara-woman-2-piece-floral-bead-jacket-dress-dressh">jkara woman 2 piece floral bead jacket dress</a> <a href="http://www.pmmaintenance.net/next-navy-floral-jersey-dress-dressh">next navy floral jersey dress</a>
floral print dress with sleeves http://www.firstcaldealworks.net/floral-print-dress-with-sleeves-dressh
trianglescion
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 09:52 بعد از ظهر
<a href="http://www.dvdlivedoor.com/isaiah-thomas-youth-celtics-jersey-nfli">isaiah thomas youth celtics jersey</a> <a href="http://www.exterminas.com/autographed-capitals-8-alex-ovechkin-red-sawyer-hooded-sweatshirt-stitched-nhl-jersey-nflh">autographed capitals 8 alex ovechkin red sawyer hooded sweatshirt stitched nhl jersey</a> <a href="http://www.filoliteafarm.com/air-jordan-retro-4-kvinners-lilla-hvit-shoesf">air jordan retro 4 kvinners lilla hvit</a> <a href="http://www.shalandaleigh.com/womens-long-sleeve-rugby-polo-poloh">womens long sleeve rugby polo</a> <a href="http://www.skepticmoment.com/kvinders-nike-flyknit-lunar-3-gul-guld-foota">kvinders nike flyknit lunar 3 gul guld</a> <a href="http://www.kleankampsite.com/nike-air-max-1-ultra-moire-rojo-and-blanco-runninga">nike air max 1 ultra moire rojo and blanco</a>
[url=http://www.trianglescion.com/]trianglescion[/url]
rosebites
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 04:03 قبل از ظهر
<a href="http://www.ptsbarwinslow.com/north-face-rain-jacket-mens-venture-northfaceh">north face rain jacket mens venture</a> <a href="http://www.sarhallafk.com/air-jordan-retro-11-white-red-shoesh">air jordan retro 11 white red</a> <a href="http://www.philippikus.com/asics-gel-kinsei-5-vert-chaussuresl">asics gel kinsei 5 vert</a> <a href="http://www.pngoilgas.com/purple-converse-high-tops-childrens-shoesj">purple converse high tops childrens</a> <a href="http://www.goficarwash.com/navy-new-era-snapback-hatk">navy new era snapback</a> <a href="http://www.getairtijuana.com/where-to-k%C3%B8be-hvid-converse-skoj">where to k酶be hvid converse</a>
rosebites http://www.rosebites.com/
batatastudio
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 04:02 قبل از ظهر
<a href="http://www.poppiesdelray.com/nike-air-max-one-essential-gris-zapatosh">nike air max one essential gris</a> <a href="http://www.soundsofbuzz.com/negro-and-rojo-nike-roshe-run-zapatosk">negro and rojo nike roshe run</a> <a href="http://www.hozloli.com/the-north-face-down-ski-jacket-northfaceh">the north face down ski jacket</a> <a href="http://www.privetaustria.com/nike-lebron-15-frau-schwarz-rot-schuhek">nike lebron 15 frau schwarz rot</a> <a href="http://www.goodnnasty.com/air-jordan-cp3-bl%C3%A5-sort-r%C3%B8d-skoi">air jordan cp3 bl氓 sort r酶d</a> <a href="http://www.ankarasanal.com/nike-soccers-chaussures-bleu-gris-chaussuresh">nike soccers chaussures bleu gris</a>
batatastudio http://www.batatastudio.com/
turisim
سه شنبه هفتم خردادماه سال 1398 04:02 قبل از ظهر
<a href="http://www.dbievents.com/nike-roshe-run-hyp-prm-qs-menn-fur-svart-oransje-lilla-gul-winter-obuvi">nike roshe run hyp prm qs menn fur svart oransje lilla gul winter</a> <a href="http://www.ilankocaeli.com/nike-air-max-90-mesh-bianca-scarpek">nike air max 90 mesh bianca</a> <a href="http://www.msignworx.com/converse-all-star-red-shoes-shoesi">converse all star red shoes</a> <a href="http://www.dianegrams.com/naranja-mizuno-volleybtodas-zapatos-zapatosi">naranja mizuno volleybtodas zapatos</a> <a href="http://www.jobstodayng.com/kvinders-nike-flyknit-lunar-2-gr%C3%B8n-skoh">kvinders nike flyknit lunar 2 gr酶n</a> <a href="http://www.hardcoreboris.com/jordan-eclipse-nero-and-gym-rosso-scarpei">jordan eclipse nero and gym rosso</a>
turisim http://www.turisim.com/
floral skater dress knee length
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 09:17 بعد از ظهر
<a href="http://www.bioprophyl.net/floral-dresses-sears-dressh">floral dresses sears</a> <a href="http://www.kevingoersch.com/pink-floral-print-bodycon-dress-dressh">pink floral print bodycon dress</a> <a href="http://www.sonegboom.net/womens-purple-floral-dresses-dressh">womens purple floral dresses</a> <a href="http://www.bluemoonocc.net/urban-outfitters-reformed-floral-dress-dressh">urban outfitters reformed floral dress</a> <a href="http://www.bursakirmizi.com/floral-cocktail-dresses-for-women-evening-dressh">floral cocktail dresses for women evening</a> <a href="http://www.soulcircuit.net/maxi-flower-dresses-for-women-dressh">maxi flower dresses for women</a>
floral skater dress knee length http://www.inafj.net/floral-skater-dress-knee-length-dressh
blackkinesis
یکشنبه بیست و نهم اردیبهشتماه سال 1398 09:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.charterfs.com/burberry-wool-vs.-cashmere-scarf-2017-scarfb">burberry wool vs. cashmere scarf 2017</a> <a href="http://www.ampflightads.com/nobis-kato-jacket-prices-nobisa">nobis kato jacket prices</a> <a href="http://www.maximephilips.com/moncler-coat-sale-monclerr">moncler coat sale</a> <a href="http://www.kennyrager.com/nike-racer-flyknit-orca-skou">nike racer flyknit orca</a> <a href="http://www.rapamateur.com/hermes-bag-tumblr-posts-hermesb">hermes bag tumblr posts</a> <a href="http://www.kosahudson.com/bon-march%C3%A9-nike-hyperrev-2015-hommes-jaune-sportsc">bon march茅 nike hyperrev 2015 hommes jaune</a>
blackkinesis http://www.blackkinesis.com/
dystopianflix
یکشنبه بیست و نهم اردیبهشتماه سال 1398 09:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.dystopianflix.com/mackage-leather-jacket-rumer-house-games-mackageb">mackage leather jacket rumer house games</a> <a href="http://www.debbieoleary.com/classic-boots-ugg-uggsr">classic boots ugg</a> <a href="http://www.instabitgram.com/fendi-belt-size-44-beltr">fendi belt size 44</a> <a href="http://www.sinririnsyo.com/asics-onitsuka-mexico-skow">asics onitsuka mexico</a> <a href="http://www.chrissinacori.com/hermes-plume-32-hermesr">hermes plume 32</a> <a href="http://www.mezgitofis.com/nike-hyperrev-2016-price-skot">nike hyperrev 2016 price</a>
dystopianflix http://www.dystopianflix.com/
tory burch billy diaper bag
سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشتماه سال 1398 01:33 قبل از ظهر
<a href="http://www.thecarolinatc.com/mulberry-bayswater-croc-oak-year-mulberryb">mulberry bayswater croc oak year</a> <a href="http://www.ventnorlife.com/air-max-nike-suede-sneakere">air max nike suede</a> <a href="http://www.edenwins.com/hermes-evelyne-shoulder-bag-hermesr">hermes evelyne shoulder bag</a> <a href="http://www.viagradc.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.duranerdogan.com/buy-authentic-coach-purse-handbags-totes-coache">buy authentic coach purse handbags totes</a> <a href="http://www.newmadagasca.com/nike-free-5-flyknit-kid-shoesa">nike free 5 flyknit kid</a>
tory burch billy diaper bag http://www.truenthusiast.com/tory-burch-billy-diaper-bag-toryburchr
a buon mercato nike air max direct maschio grigio
سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشتماه سال 1398 01:33 قبل از ظهر
<a href="http://www.thecancerinfo.com/shop-for-and-buy-coach-borough-bag-coache">shop for and buy coach borough bag</a> <a href="http://www.lazydesiree.com/nike-free-run-3-womens-pink-blue-shoesc">nike free run 3 womens pink blue</a> <a href="http://www.nartaky.com/new-balance-mr00-minimus-road-skos">new balance mr00 minimus road</a> <a href="http://www.illustrateh.com/hermes-belt-with-horse-beltr">hermes belt with horse</a> <a href="http://www.gotopaycheck.com/mackage-handbag-hermes-messenger-mackagec">mackage handbag hermes messenger</a> <a href="http://www.gradualdesing.com/nike-lebron-zoom-soldier-10-pink-skow">nike lebron zoom soldier 10 pink</a>
a buon mercato nike air max direct maschio grigio http://www.foradocasulo.com/a-buon-mercato-nike-air-max-direct-maschio-grigio-sneakerd
snowdaydc
دوشنبه شانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 08:55 بعد از ظهر
<a href="http://www.cherylblogs.com/nike-free-run-2.0-rosso-scarpel">nike free run 2.0 rosso</a> <a href="http://www.livefreshpbc.com/nike-air-max-90-essential-triple-blanc-chaussuresh">nike air max 90 essential triple blanc</a> <a href="http://www.bacaiptek.com/nike-air-max-95-20th-anniversary-dark-blu-bianca-rosso-scarpeh">nike air max 95 20th anniversary dark blu bianca rosso</a> <a href="http://www.socabets.com/canucks-53-bo-horvat-black-2017-all-star-pacific-division-stitched-nhl-jersey-nfli">canucks 53 bo horvat black 2017 all star pacific division stitched nhl jersey</a> <a href="http://www.sgeventportal.com/hombres-nike-sock-dart-sp-fraghombrest-p%C3%BArpura-zapatosh">hombres nike sock dart sp fraghombrest p煤rpura</a> <a href="http://www.isimsizsevda.com/nike-free-tr-azul-naranja-zapatosk">nike free tr azul naranja</a>
snowdaydc http://www.snowdaydc.com/
xinyudaili
دوشنبه شانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 08:54 بعد از ظهر
<a href="http://www.chocopictures.com/rot-and-gold-nike-air-max-schuhei">rot and gold nike air max</a> <a href="http://www.baluntan.com/nike-air-jordan-12-retro-m%C3%A6nd-deep-royal-bl%C3%A5-skoh">nike air jordan 12 retro m忙nd deep royal bl氓</a> <a href="http://www.anderonedream.com/russell-wilson-white-jersey-nfli">russell wilson white jersey</a> <a href="http://www.variaponsel.com/nike-lunar-flyknit-chukka-svart-obuvk">nike lunar flyknit chukka svart</a> <a href="http://www.allmydibs.com/coach-mini-bag-sale-coachh">coach mini bag sale</a> <a href="http://www.macusaa.com/roshe-run-nike-blu-scarpej">roshe run nike blu</a>
xinyudaili http://www.xinyudaili.com/
dkdjabar
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 01:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.romoautocare.com/nike-zoom-pegasus-33-bl%C3%A5-s%C3%B8lv-skol">nike zoom pegasus 33 bl氓 s酶lv</a> <a href="http://www.industrialegy.com/nike-lebron-13-femmes-violet-rose-chaussuresq">nike lebron 13 femmes violet rose</a> <a href="http://www.bewustvitaal.com/nike-air-max-tailwind-5-femmes-gris-blanc-chaussuresl">nike air max tailwind 5 femmes gris blanc</a> <a href="http://www.flushandhunt.com/nike-air-force-1-low-herren-wei%C3%9F-schuhei">nike air force 1 low herren wei脽</a> <a href="http://www.kendalfewster.com/air-jordan-10-gs-fusion-rot-schuheh">air jordan 10 gs fusion rot</a> <a href="http://www.gisusalon.com/kvinners-nike-roshe-run-speckle-all-rosa-obuvj">kvinners nike roshe run speckle all rosa</a>
dkdjabar http://www.dkdjabar.com/
otuzbircek
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 01:13 قبل از ظهر
<a href="http://www.mwartsdrama.com/nike-kobe-9-lyser%C3%B8d-appelsin-skok">nike kobe 9 lyser酶d appelsin</a> <a href="http://www.meshmotors.com/air-jordan-melo-hvit-s%C3%B8lv-obuvp">air jordan melo hvit s酶lv</a> <a href="http://www.aspenmedisys.com/mens-nike-air-max-tailwind-6-grey-white-shoesi">mens nike air max tailwind 6 grey white</a> <a href="http://www.smartiesland.com/adidas-gazelle-boost-lyser%C3%B8d-lilla-skoj">adidas gazelle boost lyser酶d lilla</a> <a href="http://www.emcetolerie.com/mennns-nike-air-huarache-nm-hvit-r%C3%B8d-obuvi">mennns nike air huarache nm hvit r酶d</a> <a href="http://www.lapaktoko.com/nike-flyknit-agility-gr%C3%B8nn-obuvp">nike flyknit agility gr酶nn</a>
otuzbircek http://www.otuzbircek.com/
egyptmaritime
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 01:13 قبل از ظهر
<a href="http://www.cnovas.com/prada-mens-nylon-messenger-bag-pradah">prada mens nylon messenger bag</a> <a href="http://www.omnicitycorp.com/mens-nike-8-matt-flynn-limited-home-nfl-jersey-new-england-patriots-nfli">mens nike 8 matt flynn limited home nfl jersey new england patriots</a> <a href="http://www.cmcheechalk.com/nike-air-max-bw-himmelbl%C3%A5-guld-skol">nike air max bw himmelbl氓 guld</a> <a href="http://www.armandopaz.com/ralph-lauren-striped-linen-shirt-poloh">ralph lauren striped linen shirt</a> <a href="http://www.alrightdesign.com/air-jordan-retro-4-womens-red-green-shoesi">air jordan retro 4 womens red green</a> <a href="http://www.parksindust.com/womens-air-jordan-retro-14-blue-orange-shoesp">womens air jordan retro 14 blue orange</a>
egyptmaritime http://www.egyptmaritime.com/
theislandbody
شنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1398 10:51 بعد از ظهر
<a href="http://www.snifferwalk.com/nike-air-max-lunar-1-rosado-oro-zapatosk">nike air max lunar 1 rosado oro</a> <a href="http://www.fishmackerel.com/coach-handbags-outlet-stores-coachh">coach handbags outlet stores</a> <a href="http://www.lauraenergy.com/womens-nike-kd-7-black-blue-shoesj">womens nike kd 7 black blue</a> <a href="http://www.magellantt.com/nike-dunk-free-lyser%C3%B8d-skoq">nike dunk free lyser酶d</a> <a href="http://www.sportablecrew.com/nike-soccers-chaussures-bleu-ciel-bleu-chaussuresl">nike soccers chaussures bleu ciel bleu</a> <a href="http://www.digisolnc.com/femmes-nike-lebron-12-noir-bleu-chaussuresq">femmes nike lebron 12 noir bleu</a>
theislandbody http://www.theislandbody.com/
artpreneure
شنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1398 10:50 بعد از ظهر
<a href="http://www.mandydugan.com/womens-nike-shox-turbo-21-grey-yellow-shoesj">womens nike shox turbo 21 grey yellow</a> <a href="http://www.dxnkofe.com/air-max-thea-sort-gr%C3%A5-skoq">air max thea sort gr氓</a> <a href="http://www.yurasmirnov.com/nike-kobe-10-gris-bleu-chaussuresl">nike kobe 10 gris bleu</a> <a href="http://www.blovese.com/adidas-ultra-boost-rouge-or-chaussuresq">adidas ultra boost rouge or</a> <a href="http://www.ztsurfboards.com/dam%C3%A4nner-nike-flyknit-lunar-2-rot-schuhei">dam盲nner nike flyknit lunar 2 rot</a> <a href="http://www.visheshcap.com/dam%C3%A4nner-air-max-90-em-gr%C3%BCn-gold-schuheh">dam盲nner air max 90 em gr眉n gold</a>
artpreneure http://www.artpreneure.com/
apdala
دوشنبه دوم اردیبهشتماه سال 1398 11:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.aoddpump.net/kd-7-usa-or-obuvd">kd 7 usa or</a> <a href="http://www.apmetals.net/nike-free-flyknit-4.0-femminile-rosso-rosa-obuvg">nike free flyknit 4.0 femminile rosso rosa</a> <a href="http://www.apocoplay.net/adidas-mi-zx-flux-tutti-rosso-kaufen-schuhef">adidas mi zx flux tutti rosso kaufen</a> <a href="http://www.applereitsix.net/nike-free-run-5.0-marine-bleu-units-obuve">nike free run 5.0 marine bleu units</a> <a href="http://www.appointmentdiary.net/nike-shox-deliver-hvid-team-r%C3%B8d-sort-ink-butye">nike shox deliver hvid team r酶d sort ink</a> <a href="http://www.artaccessresearch.net/maschio-nike-air-max-tailwind-5-gituttio-rosa-obuvd">maschio nike air max tailwind 5 gituttio rosa</a>
apdala http://www.apdala.net/
autismy
دوشنبه دوم اردیبهشتماه سال 1398 11:57 بعد از ظهر
<a href="http://www.tahoebathworks.net/jordan-trunner-dominie-pro-gr%C3%BCn-schuhee">jordan trunner dominie pro gr眉n</a> <a href="http://www.teknicinfo.net/adidas-zx-700-mujeres-negro-kit-kurpesc">adidas zx 700 mujeres negro kit</a> <a href="http://www.thylaneblondeau.net/nike-roshe-run-floral-amarillo-blanco-butyf">nike roshe run floral amarillo blanco</a> <a href="http://www.tidewaterusadance.net/air-jordan-3-retro-noir-and-blanc-parts-scarpee">air jordan 3 retro noir and blanc parts</a> <a href="http://www.torukoryoko.net/nike-free-3.0-v4-dahombres-lila-rosado-schuhea">nike free 3.0 v4 dahombres lila rosado</a> <a href="http://www.toytraders.net/nike-kyrie-1-wolf-grau-kitchen-kurpesc">nike kyrie 1 wolf grau kitchen</a>
autismy http://www.autismy.net/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30