تبلیغات
سفیر قانون - آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 14 )
دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 14 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه بیست و چهارم مردادماه سال 1394-08:22 بعد از ظهر

هزینه دادرسی :

1 ـ در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته هزینه ی دادرسی عدد

      مقطوعی است ( به موجب بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و . . . )

2 ـ هزینه دادرسی در مرحله بدوی ، تجدیدنظر و فرجام خواهی در بند 12 ماده 3 قانون وصول

    برخی از . . . . . معین شده است .

3 ـ در صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

نیازی به تعیین آن در وقت تنظیم دادخواست نیست . بلكه برای پرداخت هزینه دادرسی به

بند 14 ماده 3 قانون وصول . . . . و بخشنامه های رئیس قوه قضائیه در تعیین تعرفه جدید

عمل می گردد . در این حالت دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم

مشخص نماید .

توجه : اگر دعوی ما مثلاً ؛ [ الزام خوانده به استرداد یك دستگاه اتومبیل پراید مدل . . . . به

شماره شهربانی . . . . به شرح متن دادخواست ، مقوم به مبلغ یك میلیون ریال . . . . .]

باشد . به این معنا نیست كه ما ارزش اتومبیل خود را یك میلیون ریال تعیین كرده ایم ، بلكه

بدین معنی است كه برای استرداد این اتومبیل می خواهیم به مأخذ یك میلیون ریال پول تمبر

بدهیم . لذا خوانده نمی تواند به جای استرداد اتومبیل مبلغ یك میلیون ریال را بپردازد و بری

الذمه گردد . در چونین مواردی بایستی عدد تقویم خواسته را به میزانی تعیین كنیم كه امكان

تجدیدنظر خواهی نسبت به رای اصداری در مرحله بدوی وجود داشته باشد .

 

مثال هایی در خصوص آنچه در ردیف تعیین خواسته می توان نوشت :

1 ـ الزام خوانده به پرداخت ده میلیون ریال وجه یك فقره چك به انضمام جمیع خسارات

قانونی( در این دعوی خواسته و بهای آن معلوم و دعوی مالی است ) .

2 ـ اعلام بطلان قرارداد شماره . . . . . مورخ . . . . . مقوم به مبلغ . . . . . ریال به انضمام

جمیع خسارات قانونی ( دعوی مالی است ولی بهای خواسته معین نیست و لذا مقوم كرده

ایم . )

3 ـ ابطال شناسنامه شماره . . . . . و صدور شناسنامه جدید . ( دعوی غیر مالی است . )

 

چند تذكر :

1 ـ خواسته نبایستی مردد باشد . یعنی نمی توان از دادگاه خواست كه خوانده را یا به این

مورد یا موردی دیگر الزام كند .

2 ـ چند خواسته را در یك دادخواست نمی توان مطرح كرد . مگر اینكه منشاء آنها واحد باشد

. مثل ؛ دعوی تخلیه عین مستأجره / تعدیل مال الاجاره / دعوی اجور معوقه همان مورد اجاره

در یك دادخواست بلامانع است زیرا منشاء سه دعوی « مورد اجاره » است .

3 ـ هم چونین می توان در جوار خواسته اصلی ، خواسته دوم و سومی را در ردیف تعیین

    خواسته مطرح كرد . مثلاً ،

الف ـ الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به شرح متن مقوم به

      مبلغ . . . . ریال

ب ـ صدور دستور موقت ( یا اصدار قرار تأمین خواسته )

ج ـ الزام خوانده به تسلیم مبیع .

4 ـ بهای خواسته به منظور پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی مقداری است كه در

حكم بدوی  محكوم علیه بدان محكوم شده است .

5ــ عدم تعیین بهای خواسته در صورتی پذیرفته می شود كه واقعاً تعیین ممكن نباشد . در

      غیر این صورت « نقص دادخواست » شمرده می شود .

6ــ باید توجه داشت كه دادگاه ؛ نوع حق / میزان و مقدار حق خواهان را ، در

 

محدوده  ای كه در قسمت تعیین بهای خواسته تعیین شده مأخذ قرارداده و با

استناد به ادله و مقررات ، وجود و یا عدم آن حق را تشخیص داده و نسبت به آن

حكم شایسته صادر می كند

7 ـ دادگاه نمی تواند مازاد بر میزان خواسته به نفع خواهان حكم صادر كند .

پنجم ـ در ردیف دلایل و منضمات دادخواست ، تنظیم كننده ی دادخواست بایستی دلایل و

مستندات و منضماتی را كه برای اثبات دعوی خود بكار برده و ضمیمه ی دادخواست كرده در

این ردیف نام ببرد . مثلاً عنوان می دارد ؛ فتوكپی مصدق سند مالكیت / تحقیق و معاینه

محلی / ارجاع امر به كارشناس / استماع گواهی شهود / استعلام از اداره ی ثبت اسناد /

پرونده كلاسه ی . . . . . . موجوددر فلان اداره / .

ششم ـ شرح دادخواست :

شرح دادخواست یك نگارش حقوقی است كه لازم است آیین نگارش اینگونه متون را در این

شرح رعایت كرد . در نگارش شرح دادخواست رعایت سه شرط لازم است ؛

1 ـ فشردگی و اختصار متن

2 ـ مستدل بودن متن

3 ـ قابل انعطاف بودن به منظور امكان بحث و استدلال پیرامون موارد مندرج و نیز امكان تغییر

آن در صورت مقتضی .

بخش های یك شرح دادخواست :

1 ـ عنوان احترام آمیز نسبت به مخاطب ( دادگاه ) :

در این بخش ضمن بیان عنوان مخاطب ، شرح دادخواست را با عبارت و كلمات احترام آمیزی

شروع می كنیم . مثلاً ؛

ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان . . . . . .

و یا ؛

ریاست محترم دادگاه

و یا ؛ ریاست محترم حوزه قضایی

و بعد آغاز متن شرح ؛

احتراماً ، به استحضار می رساند ؛ . . . . .

سلام علیكم ، با احترام به استحضار می رساند ؛ . . . . . .

احتراماً ، خاطر عالی را مستحضر می دارد ، . . . . . .

2 ـ شرح مقدمه و مختصر دعوی :

در این بخش توضیحی در مورد دعوی و علت تضییع حق خواهان توسط خوانده داده می شود

. مثال :

ـــ  خوانده محترم مالك ششدانگ یك باب خانه موضوع پلاك فرعی از اصلی واقع در گچساران

    می باشد .

ـــ این ملك به موجب مبایعه نامه ی عادی مورخ 12/7/80 ( تصویر به پیوست ) به اینجانب (

خواهان ) فروخته شده است . در این مبایعه نامه خوانده متعهد شود كه در تاریخ 12/ 8 / 80

در دفترخانه حاضر و سند رسمی این ملك را به اینجانب منتقل كند . لیكن خوانده محترم به

موجب اعلام مراتب به دفترخانه و استشهادیه ی پیوست در وقت تعیینی در دفترخانه حاضر

نشده است .

3 ـ بیان استدلال قانونی و شرعی :

نظر به اینكه وقوع بیع صحیح شرعی بین اینجانب و خوانده مسلم و ذكر این مطلب كه خوانده

به انتقال رسمی ملك به اینجانب در تاریخ معین متعهد شده ولی از ایفاء تعهد خودداری كرده

است لذا مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی . . . .

4 ـ تقاضای خواسته ی اصلی از محضر دادگاه :

. . . . . . از محضر دادگاه صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند

رسمی انتقال ، با احتساب جمیع خسارات قانونی استدعا می شود .

5 ـ امضای ذیل شرح دادخواست :

با بكارگیری عنوانی محترمانه ، این شرح امضاء می شود . مثلاً ؛

با تقدیم احترام – حسین حق خواه

جدول ذیل صفحه اول دادخواست پس از تقدیم دادخواست به مرجع قضایی تكمیل می گردد.

توضیح :

1 ـ در صورت كافی نبودن محل شرح درخواست ، می توان از پشت صفحه ی برگ

    دادخواست و یا در برگ ضمیمه استفاده كرد .

2 ـ می توان در برگ دادخواست شرح مختصری از خواسته را عنوان و شرح كامل را طی

   لایحه ایی به دادخواست پیوست نمود .

3 ـ تعداد برگ دادخواست به تعداد طرفین دعوی باضافه یك برگ بایستی تنظیم و

تقدیم  دادگاه شود .

4 ـ اگر علاوه بر خواسته ی اصلی ، خواسته ی فرعی دیگری ( مثل ؛ قرار تأمین یا دستور

   موقت ) از دادگاه داشته باشید به نحو ذیل در شرح دادخواست اضافه می كنید .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
dschocolate
پنجشنبه بیست و ششم مهرماه سال 1397 05:43 بعد از ظهر
<a href="http://www.americalcharm.com/nike-flyknit-agility-mint-green-shoesb">nike flyknit agility mint green</a> <a href="http://www.amordeblogger.com/5818-ugg-boots-uggsc">5818 ugg boots</a> <a href="http://www.anonuevochino.com/louboutin-sneakers-eindhoven-op-loubouting">louboutin sneakers eindhoven op</a> <a href="http://www.anoriwebradio.com/nike-tennessee-titans-29-ryan-mouton-game-navy-blue-alternate-jersey-nflg">nike tennessee titans 29 ryan mouton game navy blue alternate jersey</a> <a href="http://www.answersar.com/mulberry-handbag-dust-games-mulberryd">mulberry handbag dust games</a> <a href="http://www.antonyhequet.com/limited-team-road-two-tone-max-unger-super-bowl-xlix-jersey-60-seattle-seahawks-nk282646-nflf">limited team road two tone max unger super bowl xlix jersey 60 seattle seahawks nk282646</a>
dschocolate http://www.dschocolate.com/
air jordan future gold purple
یکشنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1397 10:13 بعد از ظهر
<a href="http://www.chescombank.com/nike-internationalist-gum-sole-shoesv">nike internationalist gum sole</a> <a href="http://www.eadscs.com/nike-blazer-white-shoesv">nike blazer white</a> <a href="http://www.bigmuzik.com/harga-adidas-zx-8000-original-shoesv">harga adidas zx 8000 original</a> <a href="http://www.cunoocs.com/nike-lunartempo-2-mens-black-shoesv">nike lunartempo 2 mens black</a> <a href="http://www.heximmag.com/womens-nike-zoom-pegasus-32-khaki-shoesv">womens nike zoom pegasus 32 khaki</a> <a href="http://www.belroncobra.com/mens-nike-free-run-3.0-v6-black-grey-shoesv">mens nike free run 3.0 v6 black grey</a> <a href="http://www.bonnieapp.com/nike-blazer-low-vintage-black-suede-shoesv">nike blazer low vintage black suede</a> <a href="http://www.cafajestiando.com/nike-sb-dunk-high-mens-blue-red-shoesv">nike sb dunk high mens blue red</a>
air jordan future gold purple http://www.bigmuzik.com/air-jordan-future-gold-purple-shoesv
nike internationalist fleece pack
جمعه چهارم خردادماه سال 1397 01:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.casbloom.com/air-jordan-6-batman-sneakers-for-boys-shoesv">air jordan 6 batman sneakers for boys</a> <a href="http://www.crazyegy.com/nike-air-trainer-huarache-olive-shoesv">nike air trainer huarache olive</a> <a href="http://www.cmlyon.com/nike-zoom-pegasus-34-grey-black-shoesv">nike zoom pegasus 34 grey black</a> <a href="http://www.hahnmassage.com/mens-nike-internationalist-red-pink-shoesv">mens nike internationalist red pink</a> <a href="http://www.budskab.com/nike-lunar-tr1-marshawn-lynch-for-sale-shoesv">nike lunar tr1 marshawn lynch for sale</a> <a href="http://www.hosbeyinli.com/nike-free-5.0-usc-shoesv">nike free 5.0 usc</a> <a href="http://www.digitisrael.com/nike-zoom-pegasus-32-rød-blå-shoesv">nike zoom pegasus 32 rød blå</a> <a href="http://www.heroparcalari.com/jordan-son-of-mars-most-recent-shaq-shoesv">jordan son of mars most recent shaq</a>
[url=http://www.belroncobra.com/nike-internationalist-fleece-pack-shoesv]nike internationalist fleece pack[/url]
torrentaudi
جمعه هفتم اردیبهشتماه سال 1397 07:11 بعد از ظهر
<a href="http://www.pixnbooth.com/pink-womens-nike-air-max-97-shoesv">pink womens nike air max 97</a>,<a href="http://www.cekaart.com/nike-air-max-cage-grey-purple-womens-tennis-shoes-shoesv">nike air max cage grey purple womens tennis shoes</a>,<a href="http://www.mamasbaos.com/mens-nike-free-run-3-green-yellow-shoesv">mens nike free run 3 green yellow</a>,<a href="http://www.abcdproducts.com/nike-zoom-sb-blazer-canvas-shoesv">nike zoom sb blazer canvas</a>,<a href="http://www.grewpshotels.com/nike-internationalist-mid-umber-shoesv">nike internationalist mid umber</a>,<a href="http://www.firecoll.com/nike-mercurial-superfly-ag-soccer-boots-silver-pink-black-shoesv">nike mercurial superfly ag soccer boots silver pink black</a>
torrentaudi http://www.torrentaudi.com/
How long does it take to recover from Achilles injury?
یکشنبه پانزدهم مردادماه سال 1396 09:38 بعد از ظهر
I'm gone to tell my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to obtain updated from newest reports.
http://invinciblezit178.jimdo.com/
جمعه سیزدهم مردادماه سال 1396 01:52 بعد از ظهر
I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area .
Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
Reading this information So i am happy to exhibit that I've a very good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
I so much unquestionably will make certain to do not fail to remember
this website and give it a look regularly.
What is leg length discrepancy?
شنبه هفتم مردادماه سال 1396 11:12 قبل از ظهر
Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted
to say that I have truly enjoyed surfing around your
blog posts. After all I'll be subscribing on your rss feed and I am hoping you write again very soon!
manicure
چهارشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1396 03:30 قبل از ظهر
If you would like to obtain a great deal from this piece of writing
then you have to apply these techniques to your won blog.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر