تبلیغات
سفیر قانون - آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 7 )
دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 7 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه یازدهم مردادماه سال 1394-12:32 بعد از ظهر

نكته هــــــــــای املایـــــــــی

1 – املای همزه در كلمات فارسی :

ـ اگر همزه در اول كلمه باشد : همزه در فارسی وقتی در اول كلمه قرار گیرد مطلقاً

بصورت الف نوشته می شود و نیازی نیست كه حركت آنرا بر روی الف قرار دهی ، مثل :

اعظم ، انس ، ایمان باید توجه داشت كلمات بیگانه كه وارد زبان فارسی شده اند را نیز اگر در

ابتدایشان همزه است ، بایستی بصورت الف نوشت . پس فارسی HYDROGEN ، ایدروژن

می شود وبه صورت " ئیدروژن " صحیح نیست .

ـ همزه در وسط كلمه : بایستی توجه داشت كه هیچ لفظی در فارسی نیست كه همزه

در اواسط  یا اواخر آن بكار رفته باشد ، لذا كلمات ، موبد ، پاییز ، آیین را كه فارسی سلیس

هستند نبایستی بصورت ، مؤبد ، پائیز و آئین نوشت و تلفظ كرد ولی كلمات غیر فارسی

مهموز كه همزه آنها در وسط كلمه است طبق قاعده زیر نوشته می شود :

ــ اگر حركت همزه ، یا حركت حرف ماقبل آن كسره باشد ، كرسی همزه بصورت ،

" ئ " یا " ء " خواهد بود ، مثل : تبرئه ، بئر ، تخطئه ، ذئب   بایستی توجه داشت كه واژه

های خارجی كه وارد زبان فارسی شده اندرا نیز باید طبق همین قاعده نوشت ، مثل :

رئالیسم ،  تئاتر

ــ اگر حرف ماقبل همزه " یاء " باشد ، همزه تبدیل به یاء شده و در " یاء " ماقبل ادغام

   می گردد ، مثل : مشیّت ، ذرّیت

ـــ اگر حركت همزه ، یا حركت حرف ماقبل ، كسره یا ضمه نباشد ، كرسی همزه الف

خواهد بود ، مثل : رأس ، رأفت ، تألیف ، متأثر ، مسأله ، نشأت ، جرأت ، هیأت .

ـــ اگر همزه بعد از الف قرار گیرد : بدون كرسی ظاهر می شود ، مثل : قراءت ، براءت ،

اساءت ادب . البته در فارسی گفته اند : اگر همزه بین الف و تاء قرار گیرد ، كرسی آن " ئ "

خواهد بود . لذا كلمات مثال بصورت ، قرائت ، برائت و اسائه ادب نوشته می شود .

ــ همچنین اگر همزه بعد از واو بی حركت قرار گیرد و ما بعد آن " تاء " باشد ، همزه

تبدیل به واو ، و در ماقبل ادغام می گردد ؛ مثل : مرّوت ، نبوّت . ولی اگر مابعد همزه " تاء "

نباشد ، كرسی همزه " ئ " خواهد بود ؛ مثل : پنگوئن ، ژوئن ، گروئنلند .

تذكر – در فارسی ، صحیح این است كه ، كلماتی همچون ؛ قائل ، فوائد ، شمائل و مائل را

بصورت ؛ قایل ، فواید ، شمایل و مایل نوشت و تلفظ كرد .

همزه در آخر كلمات : همزه در آخر كلمه به صورت " ء " نوشته می شود ؛ مثل : جزء ، ضوء

، شی ء . 

تذكر – همزه ساكن در آخر كلماتی كه الف ممدوده دارند ، در فارسی نیازی نیست كه

نوشته شود . پس ؛ انبیاء ، ارضاء ، صحراء را بصورت ؛ انبیا ، ارضا ، صحرا می نویسیم .

2 ) – همزه " ابن " : اگر " ابن " در میان دو اسم خاص نوشته شود . همزه آن حذف می

گردد ؛ مثل حسین بن علی ( ع ) . ولی اگر در میان دو اسم غیر خاص قرار گیرد همزه آن

نوشته می شود ؛ مثل : لعین ابن لعین .

3 ) – كلماتی كه مختوم به الف مقصور هستند را در فارسی بایستی به صورت الف نوشت ؛

مثل : مبتلی = مبتلا ، هوی = هوا ، فتوی = فتوا ، مولی = مولا . لیكن اگر كلمه مختوم به

الف مقصوره اسم خاص باشد به همان صورت عربی می بایست نوشت ؛ مثل : مصطفی ،

یحیی ، موسی ، عیسی

تذكر – در حالت اضافه اسماء خاصی كه مقصور هستند بایستی به جای كسره " یاء "

مكسوره اضافه نمود ، و در چنین حالتی اسم بصورت الف نوشته شود مثل : موسای كلیم ،

عیسای مریم .

4 ) - آنچه بصورت همزه در بالای كلماتی همچون " خانهٴ " ، " پروانهٴ " در مضاف و موصوف ؛

خانهٴ حسن و پروانه ٴزیبا ظاهر است ، همزه نیست ، بلكه حرف " ی " كوچكی است كه

نماینده كسره مضاف و موصوف است .

5 ) – در عربی وقتی بخواهند اسمی را تنوین نصب " اً" دهند ، به آخر اسم الفی اضافه می

كنند و تنوین را بر روی آن قرار می دهند ؛ مثل : ابداً ، عمداً . لیكن اگر اسم مختوم به " ة "

باشد ، تنوین را بر روی " ة ً " قرار می دهند ؛ مثل : حقیقهً ، غفلهً . در فارسی بهتر است

بدون استثناء به آخر اسم ، الفی اضافه كنیم و تنوین نصب را بر روی آن قرار دهیم ؛ مثل : ابداً

، حقیقاً ، اثباتاً ، قطعاً .

6 ) – بایستی توجه داشت كه تنوین مخصوص كلمات عربی است . پس صحیح نیست كه

كلمات فارسی یا واژه های بیگانه ایكه وارد زبان فارسی شده اند را تنوین دهیم . پس

ننویسیم : گاهاً ، ناچاراً ،دوماً ، تلفناً ، تلگرافاً .

7 ) – در رسم الخط عربی و قرآنی كلماتی همچون : اسماعیل ، اسحاق ، رحمان را به

صورت ؛ اسمعیل ، اسحق ، رحمن می نویسند در فارسی باید این اسماء با الف یعنی بصورت

؛ اسماعیل ، اسحاق ، رحمان نوشته شود . از این قاعده كلمات : الله ، اله ولكن مستثنی

هستند پس ننویسیم ؛ الاه ،لاكن .

8 ) – كلماتی كه به الف ختم می شوند ، اگر بخواهند به " یاء " نكره ، نسبت ، خطاب ،

مصدری و وحدت متصل كنند . حرف یاء دیگری بین الف و " یاء " اضافه می كنند ؛ مثل دانا +

ی = دانایی . حال گاهی این لفظ را بصورت " دانائی"می نویسند باید توجه داشت كه«  ئ»

 همزه نیست . بلكه همان " ی " است كه كوچك شده . لذا نبایستی كلماتی همچون ؛

دانائی ، دریائی ، و زیبائی را به صورت همزه خواند .

9 ) – املای " است " در عبارت فارسی : بهتر است فعل " است " از كلمات ماقبل و

مابعد جدا نوشته شود ؛ مثل : خدا راضی است ، چراغ روشن است

 تذكرات - : در كلمات منتهی به الف . اگر بعد از این كلمات " است " بیاید بهتر است . همزه

" است " نوشته نشود ؛ مثل : دانا + است = داناست ، بینا + است = بیناست .

ــ همچنین در كلمات مختوم به واو بهتر است همزه " است " نوشته نشود ؛ مثل : نیكوست

ــ اگر " است " بعد از سه كلمه ؛ كه ، چه ، نه ،بیاید به صورت : " كیست " ، " چیست " و "

نیست " نوشته می شود .

ــ اگر " است " بعد از " تو " بیاید به هر دو صورت ؛ " تست " و " تواست " صحیح است .

10 ) – " ب " و " به " :اگر حرف " ب " قبل از فعل بیاید ، باید متصل به فعل نوشته شود ؛

     مثل : بگو ،برفت . ولی اگر قبل از اسم بیاید بهتر آنست كه به صورت " به " و جدا از اسم

    نوشته شود ؛ مثل : به حسن گفت ، به خانه رفت ، به او

تذكر 1 – در كلماتی همچون ؛ بدان ، بدین ، بدیشان ، بدو . . . بایستی " ب " را متصل

            نوشت .

تذكر 2 – واژه هایی كه از عربی گرفته شده اند باید " ب " چسبان نوشته شود ؛ مثل :

            بالعكس ، بالقوه ، بالفعل ، بلاواسطه .

11 ) – " می " و " همی " : همواره بایستی جدا از فعل نوشته شود ؛ مثل : می گوید ،

می افتد ، می ایستد ، همی رفت .

12 ) – در عباراتی مانند : " بسم الله الرحمن الرحیم " ، و " بسمك العظیم" ، همزه اسم

حذف می شود .

13 ) – " را " در جملات همواره بایستی جدا نوشته شود ؛ مثل : علی را دیدم ، لقمان را

گفتند : ادب از كه آموختی ؟ ، دو عاقل را نباشد كین و پیكار .

استثناء :

          از قاعده 13 كلمات : " مرا " ، " كرا " ، " چرا " و اغلب " ترا " مستثنی است .

14 ) – بایستی توجه داشت وقتی از تركیب دو یا چند كلمه ، كلمه ای تازه با مفهوم تازه

پدید می آید باید بهم پیوسته نوشته شود ، مثل : ( دوست + كام = دوستكام ) ، ( شاخ +

سار = شاخسار ) ، ( صاحب + دل = صاحبدل ) ، ( بزرگ + داشت = بزرگداشت ) .

15 ) – هر كلمه مختوم به مصوت كوتاه " ه " كه علامت بیان حركت است ، هنگام اتصال به

" ان " جمع ، " ها " تبدیل به " گ " می شود ؛ مثل : ( فرزانه + ان = فرزانگان ) ، ( خسته

+ ان = خستگان ) .

16 ) – هر كلمه مختوم به " ه " در اتصال به " یاء " نسبت نیز ،" ها " تبدیل به " گ " می

شود .مثل :( خانه + ی = خانگی ) ،( هفته + ی = هفتگی ) ،( خسته + ی = خستگی)

لیكن در اتصال به " ی " نكره ، " ه " باقی مانده و پسوند " ای " یا " یی " بدان اضافه می ــ

گردد ؛ مثل : خنده ای ، بنده ای . و چنین است در كلمات ؛ پنبه ای ، قهوه ای .

17 ) – " ها " علامت جمع ،اگر به كلمه ای متصل شود ، بایستی چسبیده بدان نوشته

      شود ؛ مثل : درختها ، كتابها ، باغها . ولی اگر كلمه مختوم به مصوت " ه " باشد ، لازم

      است " ها " جدا نوشته شود ؛ مثل : خانه ها ، نامه ها ، جامه ها .

18 ) – پیشوندهای نفی . یعنی " ن " و " م " همیشه بایستی به فعل بچسبد ؛ مثل :

        نگویم ، نایستاد ، مشنو ، مگو .

19 ) – كلمات عربی : " صلواة ، زكوة ، حیوة ، مشكوة ، توریة، " بایستی طبق تلفظ ، با الف

       و تاء كشیده نوشته ، مثل : صلات ، زكات ، حیات ، مشكات ، تورات .

20 ) – كلمه " چه را " اگر معنی " برای چه " بدهد . بصورت " چرا " می نویسند . ولی اگر

معنی " چه چیز را " بدهد بصورت مجزای ، " چه را " بایستی نوشت .

خاتمه :

( گذاشتن و گزاردن )

الف – گذاشتن : به معنی نهادن و اجازه دادن است كه اسم فاعل " گذارنده " و در تركیبات

به صورت ساده " گذار " نوشته می شود . در تركیب ؛ " قانون گذار " گذار اسم فاعل است به

معنای نهادن و وضع كردن ، پس معنای تركیب قانونگذار ، واضع قانون می شود .

توجه : گذاشتن چون به معنی وانهادن ( ترک کردن و انجام ندادن ) هم می باشد

           اگر سپاسگزار را ،سپاسگذار بنویسیم معنای ؛ تشکر نکردن است .ویا ؛

           نماز گذاردم ، معنای ترک نماز می دهد (یعنی نماز را وانهادم و رها کردم )

ب – گزاردن : در فارسی به معنی ؛ اداء كردن امانت ، سخن ، خدمت و سپاس و نیز به

معنی ؛ تعبیر كردن و ترجمه كردن و شرح نمودن می باشد ؛ مثل : امانت گزار ، نماز گزار ،

حج گزار ، خواب گزار ، گزارنده ( مترجم ) ، گزارش ، گزاره .

بدین ترتیب در نوشته ها لازم است توجه شود كه اگر مقصود ؛ گذاشتن فیزیكی و قراردادن یا

وضع و رخصت دادن است از آن كلمه كه با " ذال " است استفاده شود و اما اگر مقصود ؛

انجام دادن ، ادا كردن ، تعبیر و ترجمه و تفسیر كردن است از آن كلمه ای استفاده شود كه با

" زاء " نوشته می شود.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
where to buy viagra online without prescription
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 09:47 قبل از ظهر

Whoa a lot of amazing info.
buying viagra without prescription how to buy viagra online without prescription sildenafil to buy buy viagra without online viagra pharmacy is it illegal to buy viagra cost of viagra viagra pharmacy online buy viagra without rx sildenafil to buy
babecolate.com/tadalafil-20mg-cialis.html
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 01:17 قبل از ظهر

Many thanks! Helpful stuff!
cialis side effects dangers cialis para que sirve viagra vs cialis where cheapest cialis acquistare cialis internet generic cialis review uk cialis 100 mg 30 tablet american pharmacy cialis cialis coupons cialis alternative
Cialis online
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 04:28 بعد از ظهر

Thank you! A good amount of write ups!

click here to buy cialis cialis daily reviews cialis for bph cialis price thailand we choice free trial of cialis cialis wir preise cialis price in bangalore cialis 10mg prix pharmaci cialis dosage amounts legalidad de comprar cialis
Viagra great britain
پنجشنبه ششم اردیبهشتماه سال 1397 04:55 قبل از ظهر

Superb facts. Thanks a lot.
get a viagra prescription online safest place to buy viagra online want to buy viagra buy viagra online without prescription uk buying generic viagra online pharmacy order pharmacies viagra no pres buy generic viagra with paypal buy pfizer viagra
Cialis generic
یکشنبه نوزدهم فروردینماه سال 1397 04:10 قبل از ظهر

You mentioned this exceptionally well.
only now cialis for sale in us cialis generika in deutschland kaufen where to buy cialis in ontario cost of cialis per pill click here to buy cialis cialis official site venta cialis en espaa cialis sicuro in linea cialis australian price cialis 20 mg best price
Online cialis
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 07:23 قبل از ظهر

You've made your position quite clearly.!
interactions for cialis get cheap cialis cialis 5mg we like it cialis price canada discount drugs cialis cialis online napol buy cialis online nz cipla cialis online cialis 5 mg scheda tecnica acheter cialis kamagra
OUTDOOR TERREX
شنبه بیستم آبانماه سال 1396 09:25 بعد از ظهر
<a href="http://www.gvfcu.com/">ADIDAS ROSE 7</a>,<a href="http://www.gvfcu.com/">ADIDAS SAMOA</a>,
OUTDOOR TERREX http://www.omjxy.com/
kanye adidas yeezy 350
شنبه بیستم آبانماه سال 1396 09:24 بعد از ظهر
<a href="http://www.lbauf.com/">Yeezy</a>,<a href="http://www.lbauf.com/">Yeezy Boost</a>,
kanye adidas yeezy 350 http://www.sportsshop520.com/
jordan 11
شنبه ششم آبانماه سال 1396 02:45 قبل از ظهر
<a href="http://www.airjordan3cheap.org/">cheap jordan shoes</a>,<a href="http://www.airjordan3cheap.org/">cheap jordan shoes</a>,
jordan 11 http://www.cheapjordan11eu.org/
nike air max
شنبه ششم آبانماه سال 1396 02:44 قبل از ظهر
<a href="http://www.airjordan4shoes.org/">shoes jordans</a>,<a href="http://www.airjordan4shoes.org/"> jordans cheap</a>,
nike air max http://www.airmax2018shop.org/
Nike Blazer High
شنبه بیست و دوم مهرماه سال 1396 10:40 بعد از ظهر
<a href="http://www.aeejh.com/">NIKE ZOOM WINFLO 3</a>,<a href="http://www.aeejh.com/">NIKE ZOOM WINFLO 4</a>,
[url=http://www.txnbc.com/]Nike Blazer High[/url]
Adidas Superstar
جمعه چهاردهم مهرماه سال 1396 01:59 بعد از ظهر
<a href="http://www.cswsr.com/">NIKE AIR MAX ADVANTAGE</a>,<a href="http://www.cswsr.com/">NIKE AIR MAX INVIGOR</a>,
Adidas Superstar http://www.mvwta.com/
ADIDAS Y3
جمعه چهاردهم مهرماه سال 1396 01:59 بعد از ظهر
<a href="http://www.axhde.com/">NIKE AIR FORCE 1 07</a>,<a href="http://www.axhde.com/">AIR FORCE 1 CHINESE NEW YEAR</a>,
ADIDAS Y3 http://www.amkip.com/
ADIDAS ZX700
جمعه چهاردهم مهرماه سال 1396 01:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.dlwbp.com/">Nike vapormax</a>,<a href="http://www.dlwbp.com/">Adidas yeezy</a>,
ADIDAS ZX700 http://www.xaikp.com/
NIKE HUARACHE
جمعه چهاردهم مهرماه سال 1396 01:58 بعد از ظهر
<a href="http://www.quwlh.com/">Adidas Ultra Boost</a>,<a href="http://www.quwlh.com/">Ultra Boost For Sale</a>,
NIKE HUARACHE http://www.nqjkr.com/
How do you get taller in a day?
دوشنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1396 10:46 قبل از ظهر
This is really fascinating, You're an overly skilled blogger.

I've joined your rss feed and look ahead to in search of more of your great post.
Additionally, I've shared your site in my social networks
Why does it hurt right above my heel?
سه شنبه هفدهم مردادماه سال 1396 02:47 قبل از ظهر
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I
had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog writer but I'm
still new to everything. Do you have any points for
novice blog writers? I'd really appreciate it.
How do you grow?
دوشنبه شانزدهم مردادماه سال 1396 08:04 بعد از ظهر
Inspiring story there. What happened after? Good luck!
manicure
شنبه دوازدهم فروردینماه سال 1396 08:58 بعد از ظهر
Hey would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot
quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a fair
price? Thanks, I appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر