دست نوشته های شخصی

آیین نگارش حقوقی و فن دفاع ( 7 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه یازدهم مردادماه سال 1394-11:32 قبل از ظهر

نكته هــــــــــای املایـــــــــی

1 – املای همزه در كلمات فارسی :

ـ اگر همزه در اول كلمه باشد : همزه در فارسی وقتی در اول كلمه قرار گیرد مطلقاً

بصورت الف نوشته می شود و نیازی نیست كه حركت آنرا بر روی الف قرار دهی ، مثل :

اعظم ، انس ، ایمان باید توجه داشت كلمات بیگانه كه وارد زبان فارسی شده اند را نیز اگر در

ابتدایشان همزه است ، بایستی بصورت الف نوشت . پس فارسی HYDROGEN ، ایدروژن

می شود وبه صورت " ئیدروژن " صحیح نیست .

ـ همزه در وسط كلمه : بایستی توجه داشت كه هیچ لفظی در فارسی نیست كه همزه

در اواسط  یا اواخر آن بكار رفته باشد ، لذا كلمات ، موبد ، پاییز ، آیین را كه فارسی سلیس

هستند نبایستی بصورت ، مؤبد ، پائیز و آئین نوشت و تلفظ كرد ولی كلمات غیر فارسی

مهموز كه همزه آنها در وسط كلمه است طبق قاعده زیر نوشته می شود :

ــ اگر حركت همزه ، یا حركت حرف ماقبل آن كسره باشد ، كرسی همزه بصورت ،

" ئ " یا " ء " خواهد بود ، مثل : تبرئه ، بئر ، تخطئه ، ذئب   بایستی توجه داشت كه واژه

های خارجی كه وارد زبان فارسی شده اندرا نیز باید طبق همین قاعده نوشت ، مثل :

رئالیسم ،  تئاتر

ــ اگر حرف ماقبل همزه " یاء " باشد ، همزه تبدیل به یاء شده و در " یاء " ماقبل ادغام

   می گردد ، مثل : مشیّت ، ذرّیت

ـــ اگر حركت همزه ، یا حركت حرف ماقبل ، كسره یا ضمه نباشد ، كرسی همزه الف

خواهد بود ، مثل : رأس ، رأفت ، تألیف ، متأثر ، مسأله ، نشأت ، جرأت ، هیأت .

ـــ اگر همزه بعد از الف قرار گیرد : بدون كرسی ظاهر می شود ، مثل : قراءت ، براءت ،

اساءت ادب . البته در فارسی گفته اند : اگر همزه بین الف و تاء قرار گیرد ، كرسی آن " ئ "

خواهد بود . لذا كلمات مثال بصورت ، قرائت ، برائت و اسائه ادب نوشته می شود .

ــ همچنین اگر همزه بعد از واو بی حركت قرار گیرد و ما بعد آن " تاء " باشد ، همزه

تبدیل به واو ، و در ماقبل ادغام می گردد ؛ مثل : مرّوت ، نبوّت . ولی اگر مابعد همزه " تاء "

نباشد ، كرسی همزه " ئ " خواهد بود ؛ مثل : پنگوئن ، ژوئن ، گروئنلند .

تذكر – در فارسی ، صحیح این است كه ، كلماتی همچون ؛ قائل ، فوائد ، شمائل و مائل را

بصورت ؛ قایل ، فواید ، شمایل و مایل نوشت و تلفظ كرد .

همزه در آخر كلمات : همزه در آخر كلمه به صورت " ء " نوشته می شود ؛ مثل : جزء ، ضوء

، شی ء . 

تذكر – همزه ساكن در آخر كلماتی كه الف ممدوده دارند ، در فارسی نیازی نیست كه

نوشته شود . پس ؛ انبیاء ، ارضاء ، صحراء را بصورت ؛ انبیا ، ارضا ، صحرا می نویسیم .

2 ) – همزه " ابن " : اگر " ابن " در میان دو اسم خاص نوشته شود . همزه آن حذف می

گردد ؛ مثل حسین بن علی ( ع ) . ولی اگر در میان دو اسم غیر خاص قرار گیرد همزه آن

نوشته می شود ؛ مثل : لعین ابن لعین .

3 ) – كلماتی كه مختوم به الف مقصور هستند را در فارسی بایستی به صورت الف نوشت ؛

مثل : مبتلی = مبتلا ، هوی = هوا ، فتوی = فتوا ، مولی = مولا . لیكن اگر كلمه مختوم به

الف مقصوره اسم خاص باشد به همان صورت عربی می بایست نوشت ؛ مثل : مصطفی ،

یحیی ، موسی ، عیسی

تذكر – در حالت اضافه اسماء خاصی كه مقصور هستند بایستی به جای كسره " یاء "

مكسوره اضافه نمود ، و در چنین حالتی اسم بصورت الف نوشته شود مثل : موسای كلیم ،

عیسای مریم .

4 ) - آنچه بصورت همزه در بالای كلماتی همچون " خانهٴ " ، " پروانهٴ " در مضاف و موصوف ؛

خانهٴ حسن و پروانه ٴزیبا ظاهر است ، همزه نیست ، بلكه حرف " ی " كوچكی است كه

نماینده كسره مضاف و موصوف است .

5 ) – در عربی وقتی بخواهند اسمی را تنوین نصب " اً" دهند ، به آخر اسم الفی اضافه می

كنند و تنوین را بر روی آن قرار می دهند ؛ مثل : ابداً ، عمداً . لیكن اگر اسم مختوم به " ة "

باشد ، تنوین را بر روی " ة ً " قرار می دهند ؛ مثل : حقیقهً ، غفلهً . در فارسی بهتر است

بدون استثناء به آخر اسم ، الفی اضافه كنیم و تنوین نصب را بر روی آن قرار دهیم ؛ مثل : ابداً

، حقیقاً ، اثباتاً ، قطعاً .

6 ) – بایستی توجه داشت كه تنوین مخصوص كلمات عربی است . پس صحیح نیست كه

كلمات فارسی یا واژه های بیگانه ایكه وارد زبان فارسی شده اند را تنوین دهیم . پس

ننویسیم : گاهاً ، ناچاراً ،دوماً ، تلفناً ، تلگرافاً .

7 ) – در رسم الخط عربی و قرآنی كلماتی همچون : اسماعیل ، اسحاق ، رحمان را به

صورت ؛ اسمعیل ، اسحق ، رحمن می نویسند در فارسی باید این اسماء با الف یعنی بصورت

؛ اسماعیل ، اسحاق ، رحمان نوشته شود . از این قاعده كلمات : الله ، اله ولكن مستثنی

هستند پس ننویسیم ؛ الاه ،لاكن .

8 ) – كلماتی كه به الف ختم می شوند ، اگر بخواهند به " یاء " نكره ، نسبت ، خطاب ،

مصدری و وحدت متصل كنند . حرف یاء دیگری بین الف و " یاء " اضافه می كنند ؛ مثل دانا +

ی = دانایی . حال گاهی این لفظ را بصورت " دانائی"می نویسند باید توجه داشت كه«  ئ»

 همزه نیست . بلكه همان " ی " است كه كوچك شده . لذا نبایستی كلماتی همچون ؛

دانائی ، دریائی ، و زیبائی را به صورت همزه خواند .

9 ) – املای " است " در عبارت فارسی : بهتر است فعل " است " از كلمات ماقبل و

مابعد جدا نوشته شود ؛ مثل : خدا راضی است ، چراغ روشن است

 تذكرات - : در كلمات منتهی به الف . اگر بعد از این كلمات " است " بیاید بهتر است . همزه

" است " نوشته نشود ؛ مثل : دانا + است = داناست ، بینا + است = بیناست .

ــ همچنین در كلمات مختوم به واو بهتر است همزه " است " نوشته نشود ؛ مثل : نیكوست

ــ اگر " است " بعد از سه كلمه ؛ كه ، چه ، نه ،بیاید به صورت : " كیست " ، " چیست " و "

نیست " نوشته می شود .

ــ اگر " است " بعد از " تو " بیاید به هر دو صورت ؛ " تست " و " تواست " صحیح است .

10 ) – " ب " و " به " :اگر حرف " ب " قبل از فعل بیاید ، باید متصل به فعل نوشته شود ؛

     مثل : بگو ،برفت . ولی اگر قبل از اسم بیاید بهتر آنست كه به صورت " به " و جدا از اسم

    نوشته شود ؛ مثل : به حسن گفت ، به خانه رفت ، به او

تذكر 1 – در كلماتی همچون ؛ بدان ، بدین ، بدیشان ، بدو . . . بایستی " ب " را متصل

            نوشت .

تذكر 2 – واژه هایی كه از عربی گرفته شده اند باید " ب " چسبان نوشته شود ؛ مثل :

            بالعكس ، بالقوه ، بالفعل ، بلاواسطه .

11 ) – " می " و " همی " : همواره بایستی جدا از فعل نوشته شود ؛ مثل : می گوید ،

می افتد ، می ایستد ، همی رفت .

12 ) – در عباراتی مانند : " بسم الله الرحمن الرحیم " ، و " بسمك العظیم" ، همزه اسم

حذف می شود .

13 ) – " را " در جملات همواره بایستی جدا نوشته شود ؛ مثل : علی را دیدم ، لقمان را

گفتند : ادب از كه آموختی ؟ ، دو عاقل را نباشد كین و پیكار .

استثناء :

          از قاعده 13 كلمات : " مرا " ، " كرا " ، " چرا " و اغلب " ترا " مستثنی است .

14 ) – بایستی توجه داشت وقتی از تركیب دو یا چند كلمه ، كلمه ای تازه با مفهوم تازه

پدید می آید باید بهم پیوسته نوشته شود ، مثل : ( دوست + كام = دوستكام ) ، ( شاخ +

سار = شاخسار ) ، ( صاحب + دل = صاحبدل ) ، ( بزرگ + داشت = بزرگداشت ) .

15 ) – هر كلمه مختوم به مصوت كوتاه " ه " كه علامت بیان حركت است ، هنگام اتصال به

" ان " جمع ، " ها " تبدیل به " گ " می شود ؛ مثل : ( فرزانه + ان = فرزانگان ) ، ( خسته

+ ان = خستگان ) .

16 ) – هر كلمه مختوم به " ه " در اتصال به " یاء " نسبت نیز ،" ها " تبدیل به " گ " می

شود .مثل :( خانه + ی = خانگی ) ،( هفته + ی = هفتگی ) ،( خسته + ی = خستگی)

لیكن در اتصال به " ی " نكره ، " ه " باقی مانده و پسوند " ای " یا " یی " بدان اضافه می ــ

گردد ؛ مثل : خنده ای ، بنده ای . و چنین است در كلمات ؛ پنبه ای ، قهوه ای .

17 ) – " ها " علامت جمع ،اگر به كلمه ای متصل شود ، بایستی چسبیده بدان نوشته

      شود ؛ مثل : درختها ، كتابها ، باغها . ولی اگر كلمه مختوم به مصوت " ه " باشد ، لازم

      است " ها " جدا نوشته شود ؛ مثل : خانه ها ، نامه ها ، جامه ها .

18 ) – پیشوندهای نفی . یعنی " ن " و " م " همیشه بایستی به فعل بچسبد ؛ مثل :

        نگویم ، نایستاد ، مشنو ، مگو .

19 ) – كلمات عربی : " صلواة ، زكوة ، حیوة ، مشكوة ، توریة، " بایستی طبق تلفظ ، با الف

       و تاء كشیده نوشته ، مثل : صلات ، زكات ، حیات ، مشكات ، تورات .

20 ) – كلمه " چه را " اگر معنی " برای چه " بدهد . بصورت " چرا " می نویسند . ولی اگر

معنی " چه چیز را " بدهد بصورت مجزای ، " چه را " بایستی نوشت .

خاتمه :

( گذاشتن و گزاردن )

الف – گذاشتن : به معنی نهادن و اجازه دادن است كه اسم فاعل " گذارنده " و در تركیبات

به صورت ساده " گذار " نوشته می شود . در تركیب ؛ " قانون گذار " گذار اسم فاعل است به

معنای نهادن و وضع كردن ، پس معنای تركیب قانونگذار ، واضع قانون می شود .

توجه : گذاشتن چون به معنی وانهادن ( ترک کردن و انجام ندادن ) هم می باشد

           اگر سپاسگزار را ،سپاسگذار بنویسیم معنای ؛ تشکر نکردن است .ویا ؛

           نماز گذاردم ، معنای ترک نماز می دهد (یعنی نماز را وانهادم و رها کردم )

ب – گزاردن : در فارسی به معنی ؛ اداء كردن امانت ، سخن ، خدمت و سپاس و نیز به

معنی ؛ تعبیر كردن و ترجمه كردن و شرح نمودن می باشد ؛ مثل : امانت گزار ، نماز گزار ،

حج گزار ، خواب گزار ، گزارنده ( مترجم ) ، گزارش ، گزاره .

بدین ترتیب در نوشته ها لازم است توجه شود كه اگر مقصود ؛ گذاشتن فیزیكی و قراردادن یا

وضع و رخصت دادن است از آن كلمه كه با " ذال " است استفاده شود و اما اگر مقصود ؛

انجام دادن ، ادا كردن ، تعبیر و ترجمه و تفسیر كردن است از آن كلمه ای استفاده شود كه با

" زاء " نوشته می شود.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://zeisemix.strikingly.com/
دوشنبه سوم تیرماه سال 1398 03:24 قبل از ظهر

Thank you, A good amount of tips!

click here to buy cialis recommended site cialis kanada rezeptfrei cialis apotheke cialis name brand cheap cialis wir preise cialis lilly tadalafi buy cheap cialis in uk tadalafilo cialis canada on line cialis e hiv
http://pranatmi.strikingly.com/
یکشنبه دوم تیرماه سال 1398 11:30 قبل از ظهر

Fantastic stuff. Appreciate it.
cialis purchasing sialis cialis generisches kanada cialis australian price we choice free trial of cialis buy online cialis 5mg generic cialis at the pharmacy generic for cialis cialis generika we like it cialis soft gel
Cialis 20 mg
شنبه یکم تیرماه سال 1398 08:49 بعد از ظهر

Whoa all kinds of awesome facts.
cialis with 2 days delivery venta de cialis canada cialis baratos compran uk viagra vs cialis cialis arginine interactio cialis patent expiration cialis kaufen wo non 5 mg cialis generici where cheapest cialis order a sample of cialis
Buy generic cialis
شنبه یکم تیرماه سال 1398 03:55 قبل از ظهر

This is nicely put. !
cialis prices only here cialis pills cialis daily new zealand cialis alternative price cialis best we recommend cheapest cialis cialis sale online canadian drugs generic cialis only here cialis pills chinese cialis 50 mg
http://wyethanla.strikingly.com/
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 11:57 قبل از ظهر

This is nicely put. !
estudios de cialis genricos cost of cialis cvs buying cialis overnight cialis rezeptfrei sterreich acheter du cialis a geneve acquistare cialis internet only here cialis pills tadalafil 5mg prices on cialis 10 mg cialis dosage recommendations
http://apcahin.strikingly.com/
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 07:20 بعد از ظهر

You actually explained that very well.
cialis y deporte cheap cialis cialis italia gratis safe dosage for cialis cialis for sale in europa how does cialis work ou trouver cialis sur le net cialis dosage recommendations only best offers cialis use cialis generico lilly
Cialis online
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 12:58 قبل از ظهر

You actually reported that exceptionally well.
cialis uk generic cialis at the pharmacy cialis tadalafil cialis coupon cialis rezeptfrei sterreich viagra cialis levitra buy cialis sample pack cialis pills boards viagra or cialis cialis generico milano
cialis wir preise
چهارشنبه بیست و نهم خردادماه سال 1398 08:13 قبل از ظهر

Reliable posts. Kudos.
brand cialis nl cialis generico postepay cialis generika in deutschland kaufen cialis tablets cialis daily reviews generic cialis at the pharmacy cipla cialis online cialis 5 mg schweiz where to buy cialis in ontario cialis online
http://rareta.strikingly.com/
سه شنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1398 09:54 قبل از ظهر

You made your position extremely well!.
generic cialis 20mg tablets cialis coupons prices for cialis 50mg cialis official site purchasing cialis on the internet cheap cialis generic cialis at the pharmacy chinese cialis 50 mg ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg buy
http://junnoca.strikingly.com/
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 06:42 بعد از ظهر

Nicely put. Cheers!
cialis online holland cialis side effects dangers cialis generico lilly cialis alternative cialis coupons how to purchase cialis on line we recommend cialis best buy buy brand cialis cheap ou trouver cialis sur le net how to purchase cialis on line
http://bloodtafor.strikingly.com/
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 03:37 قبل از ظهر

Thanks, Quite a lot of content!

if a woman takes a mans cialis cialis online deutschland cialis prices in england cialis usa cost free cialis cialis generic cialis canadian drugs cialis for sale in europa cialis sicuro in linea buy cialis uk no prescription
Cialis online
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 02:12 بعد از ظهر

Wow lots of great knowledge!
tadalafil cialis online cialis daily cilas cialis per paypa cialis rezeptfrei sterreich cialis 10mg prix pharmaci get cheap cialis deutschland cialis online generic low dose cialis
http://whigeschvi.strikingly.com/
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 12:00 قبل از ظهر

Many thanks. Wonderful stuff.
cialis sicuro in linea cialis 100 mg 30 tablet cialis for bph american pharmacy cialis cialis side effects we choice free trial of cialis achat cialis en suisse tadalafil 20 mg cialis herbs cialis daily
http://tolltili.strikingly.com/
جمعه بیست و چهارم خردادماه سال 1398 08:03 بعد از ظهر

This is nicely expressed! .
cialis generico look here cialis order on line cialis generique cialis rezeptfrei sterreich canadian discount cialis the best choice cialis woman how do cialis pills work cialis billig cialis generic cialis 10mg prix pharmaci
http://flexsurnews.strikingly.com/
جمعه بیست و چهارم خردادماه سال 1398 05:22 قبل از ظهر

Thanks, Very good stuff.
legalidad de comprar cialis no prescription cialis cheap cialis venta a domicilio cialis coupons tesco price cialis acheter cialis kamagra low dose cialis blood pressure cialis dosage recommendations prix de cialis cialis pills in singapore
http://camoma.strikingly.com/
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 03:16 بعد از ظهر

This is nicely expressed. !
buy cialis online cheapest buy cialis sample pack cialis manufacturer coupon 5 mg cialis coupon printable preis cialis 20mg schweiz only now cialis for sale in us cialis 5 effetti collaterali effetti del cialis generic cialis pill online weblink price cialis
cialisvie.com
سه شنبه بیست و یکم خردادماه سال 1398 06:05 قبل از ظهر

Fine tips. Thank you!
free generic cialis cialis soft tabs for sale cialis para que sirve cost of cialis cvs cialis 200 dollar savings card cialis generico en mexico tadalafil generic wow cialis 20 cialis para que sirve buy cialis
cialisvie.com
دوشنبه بیستم خردادماه سال 1398 12:54 قبل از ظهر

Tips certainly regarded.!
cialis coupons click here to buy cialis prices on cialis 10 mg buy brand cialis cheap cialis side effects cialis billig cialis in sconto cialis generika buy original cialis cialis without a doctor's prescription
cialisvie.com
شنبه هجدهم خردادماه سال 1398 06:57 بعد از ظهر

Fine information. Kudos!
brand cialis generic click here cialis daily uk fast cialis online cialis from canada cialis generique prices for cialis 50mg cialis name brand cheap achat cialis en europe cialis italia gratis cialis tablets for sale
female viagra the pink pill is finally here
جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 03:29 بعد از ظهر

I absolutely love your blog.. Great colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I'm wanting to create my own website and would like to know where you got this from or what the theme is called. Many thanks!
http://www.mindywenderfitness.com/fitness/p90x/
دوشنبه دوم اردیبهشتماه سال 1398 06:39 قبل از ظهر
Tシャツ、バッグ、シューズ、ジーンズ、腕時計などが通販されます。その中には、高い評価を得ている ..
http://www.vrnfolk.ru/node/585
دوشنبه دوم اردیبهشتماه سال 1398 06:39 قبل از ظهر
ロッレクススーパーコピー等のコピーブランド商品をご提供致します。国内最高級のルイヴィトンスーパーコピー品質
http://receptizasvakog.com/2016/
دوشنبه دوم اردیبهشتماه سال 1398 06:38 قبل از ظهر
ブランド 財布コピースーパーコピー長財布激安,スーパーコピー財布,ブランドルイヴィトン偽物財布コピー|N級激安通販専門店
Cialis generic
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 08:51 بعد از ظهر

Great stuff. Appreciate it!
cialis name brand cheap i recommend cialis generico cilas the best choice cialis woman venta de cialis canada trusted tabled cialis softabs i recommend cialis generico cialis kaufen fast cialis online buying cialis overnight
buy cialis usa
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 01:18 قبل از ظهر

Amazing content. Regards.
deutschland cialis online prix de cialis purchasing cialis on the internet cialis 20 mg best price cialis cipla best buy how much does a cialis cost cost of cialis per pill cialis kaufen wo achat cialis en europe where to buy cialis in ontario
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه چهاردهم آذرماه سال 1397 08:59 قبل از ظهر

Wow tons of great data!
cialis prices cialis kaufen wo buy brand cialis cheap cialis manufacturer coupon cialis daily dose generic viagra vs cialis vs levitra cialis generisches kanada cialis billig cialis 5 mg buy cialis generico milano
Cialis pills
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 09:25 بعد از ظهر

Nicely put. Thank you.
no prescription cialis cheap cialis 100 mg 30 tablet order generic cialis online cialis professional from usa fast cialis online precios cialis peru buy cialis fast cialis online cialis 5 mg buy cialis cuantos mg hay
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 10:35 قبل از ظهر

You have made your point extremely nicely!.
cialis dosage amounts interactions for cialis cialis super acti price cialis wal mart pharmacy warnings for cialis cialis online holland cialis canada cialis uk next day deutschland cialis online buy online cialis 5mg
Generic cialis
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 10:51 بعد از ظهر

Wow a good deal of amazing info.
rx cialis para comprar generic cialis 20mg tablets viagra or cialis cialis per paypa viagra cialis levitra cialis prezzo al pubblico compare prices cialis uk cialis 05 trusted tabled cialis softabs cialis 5 mg funziona
Cialis prices
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 10:03 قبل از ظهر

Useful data. Thanks!
acheter cialis kamagra buying cialis in colombia cost of cialis per pill cialis tablets australia achat cialis en suisse safe dosage for cialis cialis prezzo in linea basso cialis 100mg suppliers cialis generique low cost cialis 20mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو