دست نوشته های شخصی

فن نگارش حقوقی و فن دفاع ( 2 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه دوم مردادماه سال 1394-10:37 قبل از ظهر

ب ـ دسته بندی واژگان زبان حقوقی :

1 ـ كلماتی كه از واژگان عمومی و زبان عامه مردم گرفته شده :

ــ واژگانی كه از زبان عامه گرفته شده اند ولی از معنای عامیانه ی آن به دور        

    افتاده اند : مثل ؛ ترصیف ، ارتفاق ، درك ، حبس و . . . . كه ترصیف در لغت به معنی

پیوستگی منظم است و در اصطلاح حقوقی یعنی آجر یا سنگ چینی بصورت دیوار كه بطوری

در هم آمیخته شده باشند كه یك دیوار محسوب شود و نه دو دیوار به هم چسبیده و در

اصطلاح معماری اجزاء دو دیوار به هم قفل و بند شده باشند .

ــ واژگانی كه از زبان عامه گرفته شده و در حقوق معنای خاصی یافته اند : مثل ؛

اجازه ، اذن  و یا واژه ی تعریف که در لغت به معنای معرفی كردن و شناساندن است ولی به

موجب بیان ماده ی 164 قانون مدنی ؛ [ تعریف اشیاء پیدا شده ، عبارت است از نشر و اعلان

بر حسب مقتضیات وقت به نحوی كه عادتاً به اطلاع اهالی محل برسد . ]

ـــ واژگانی از زبان عامه كه معنای آن بطور مستقل تحول یافته: مثل ؛ مالكیت .

2 ـ واژگانی كه توسط حقوقدانان وضع شده و جنبه ی فنی دارند و متعلق به زبان

حقوقی هستند :مانند ؛ اهلیت ، اقاله ، اماره ، تصرف به عنوان مالكیت . . . .

3 ـ واژگانی كه تأسیس های حقوقی را مشخص می كنند و البته به زبان عمومی

نزدیك ترند : مثل ازدواج ، طلاق ، قرارداد ، بیع ، اجاره ، وصیت . . . .

توجه : تفكیك واژگان فنی از واژگان مربوط به تأسیس ها و نهادهای حقوقی دشوار است .

4 ـ در مقابل برخی از تعابیر حقوقی همچون واژگان معمولی بر زبان عامه رواج

یافته :مثل ؛ صورت مجلس ، شاكی ، عرض حال ، عارض . . . .

خلاصه اینكه حقوق واژگان خود را از واژگان زبان عامه به عاریت می گیرد ولی در كاربرد آن به

تعابیری توجه می كند كه برای بیان دقیق مفاهیم حقوقی مستعدترند . این گونه واژه ها در

معنای معمولی نمی توانند نیازهای فنی حقوقی را برآورد سازند . لذا به محض ورود به عرصه

ی زبان حقوقی ، معمولا معنی عام خود را از دست می دهند و معنای معین دیگری كه

مخصوص آن مقام و جایگاه حقوقی است به دست می آورند . مثل واژگان : سند ، طرف ،

شخص ثالث و دعوی كه در زبان حقوقی معنایی غیر از معنای معمولی خود دارند . و چونین

است واژه ی « غبن » كه به معنی گول زدن است و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت از ؛

تملیك مال است به دیگری به زیاد تر از قیمتش با جهل طرف معامله . در این معنای حقوقی

غبن ، خدعه و گول زدن در تحقق غبن نقشی ندارد بلكه همین كه یكطرف معامله ( و یا دو

طرف ) به قیمت كالا جاهل باشند و كالا زیاده از قیمت روز به فروش برسد ، غبن محقق شده

است .

5 ـ وگاه واژه ایی مصطلح در علم و فن دیگر وارد زبان حقوقی می شود :مثل ؛

اعتبار ، گردش پول ، بازار ( اقتصاد ) ، نظم عمومی ( سیاست ) ، سوء رفتار ( اخلاق ) ،

امراض مسریه(پزشكی)

خلاصه : واژه های زبان حقوقی ؛

1 ـ واژگان گرفته شده از واژگان عمومی و زبان عامه ی مردم .

2 ـ واژگان اخذ شده از رشته های فنی .

3 ـ تعبیرهای مخصوص رشته حقوق هستند .

 

                                          **********************

تقسیمی دیگر در واژگان مستعمل در زبان حقوقی :

1 – دسته ای از این واژگان ناظر به عمل اند . مثل ؛ ترصیف / تحدید / وصیت / عقد / بیع /

قضاوت و . . . .

2 – دسته ای دیگر از واژگان حقوقی اسامی اصحاب اعمال حقوقی اند . مانند : شاكی /

مشتكی عنه/ موصی / عاقد / قاضی / متعهد / بایع و . . . .

3 – دسته دیگر از این واژه ها ، شناسای مؤسسات و تأسیس های حقوقی اند . مانند ؛

دادگاه / دیوان /دادسرا / اقامتگاه و . . . .

4 – برخی از این واژگان به صورت مجموعه های زوجی بسته هستند . مثل ؛ قراردادی /

قانونی ، نكاح / طلاق ، ولادت / وفات ، موصی / موصی له ، بایع / مشتری ، موجر / مستأجر

، ولی / مولی علیه ، شاكی / مشتكی عنه ، وكیل / موكل ، داین / مدیون ، وارث / مورث ،

مدعی / مدعی علیه ، جانی / مجنی علیه ، معیر / مستعیر و . . . .

5 – و گروهی دیگر بصورت مجموعه های باز هستند . مثل ؛ ( دادگاه كیفری / دادگاه حقوقی

/ دادگاه عمومی / دادگاه انقلاب . . . ) و یا ( دیوان عالی كشور / دیوان عدالت اداری / دیوان

محاسبات / دیوان كیفر كارمندان . . . ) و یا ( شركت سهامی عام / شركت سهامی خاص /

شركت با مسئولیت محدود / شركت تعاونی / شركت تجاری . . . )

مشكل كلمات متشابه در زبان حقوقی :

در بكارگیری كلمات متشابه و مشترك در متون حقوقی بایستی دقت نظر كافی را اعمال كرد

. مثلا واژه ی جرح :

ـــ در آیین دادرسی در مبحث جرح و تعدیل شاهد معنای رد صلاحیت شاهد را می دهد .

ـــ و در مبحث جرایم ، جرح به همراه ضرب ( ضرب و جرح ) وارد كردن جراحت و زخم به

دیگری را می رساند .

و یا واژه ی « حبس » ؛

ـــ كه در قانون مدنی مبحث وقف معنای نگاهداشتن و باقی گذاشتن اصل مال را می دهد .

ـــ و در مبحث ازدواج « مهریه » به معنای عدم تن دادن به روابط زناشویی تا گرفتن مهریه

      است .

ـــ و در قانون مجازات ، به معنای زندان كه نوعی مجازات مجرم است .

 

ج ـ جمله سازی و عبارت پردازی حقوقی :

نظر به اینكه زبان حقوقی برگرفته از ، زبان فقه و حقوق اسلامی ، زبان فارسی مشترك مردم

اصطلاحات و جملات حقوقی جدید برگرفته از ترجمه از زبانهای دیگر و فنون مختلف است ،

دارای ساختار واحدی نیست . سبك نگارش قانون ، تحریر احكام دادگستری ، تنظیم اسناد

توسط سردفتران ، متفاوت است گرچه همه متن حقوقی هستند . بدین ترتیب گرچه تلاش

برای وحدت ساختاری در متون حقوقی مطلوب است ولی تعیین زبان حقوقی مرجع دشوار

است . با این حال می توان برخی ضوابط در جمله بندی و عبارت پردازی را در نگارش متن

حقوقی لحاظ داشت .

                                         ********************

در نگارش و بیان حكم حقوقی :

ـــ این احكام صورت كلی داشته و چون فاعل یك مفهوم حقوقی است نه شخصی معین

بایستی به صورت مجهول بكار رود . مثل ؛ ‍[ در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات

عمومیه خواهد شد . ]

ـــ  در مقام بیان قواعد مبنایی و اصولی تركیب جمله به صورت منفی تنظیم می گردد . مثل ؛

[ وقف بر مجهول صحیح نیست . ] [ در بیع فاسد شفعه نیست . ]

ــ بكارگیری جمله های منفی به همراه تحدید ضابطه و یا دستوری دیگر . ( بصورت عام و

خاص ) مثل ؛ [ اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد ، مگر با رعایت غبطه ی او و

تصویب دادستان ]

ــ بكارگیری قید زمان و مكان برای هم آهنگی بین یك قاعده و ضابطه دیگر در جای دیگر . مثل

؛ [ حكم مذكور در ماده ی فوق . . . ] ( قید مكان ) ، [ در نكاح منقطع احكام راجع به وارثت زن

و مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است . ] ( قید زمانی )

ــ قواعد بیان كننده سیر و سلوك ، به صورت رهنمود و با افعال « باید » و « نباید » و نظایر

آن ذكر می شوند و یكی از مفاهیم ذیل را افاده می كنند :

الف ـ بیانگر تعهد و تكلیف : مثل ؛ [ زوجین باید در تشییه مبانی خانواده و تربیت اولاد خود

با یكدیگر معاضدت نمایند . ]

ب ـ بیانگر منع : مثل ؛ [ موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد كه

منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد . ]

ج ـ بیانگر اجازه و اختیار : مثل ؛ [ جایز است واقف از منابع موقوفه سهمی برای عمل

متولی قرار دهد . ]  ، [ واقف می تواند شرط كند كه منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به

تساوی تقسیم شود و یا به . . . . ]

د ـ بیان تعهدات شخصی با بكارگیری فعل به صیغه ی مضارع و اول شخص : مثل ؛

[ این جانب متعهد می شوم . . . . ]

ه ـ بكارگیری صیغه ی سوم شخص معمولا ماضی نقلی برای بیان احراز یك واقعه

از سوی یك مقام قانونی واجد صلاحیت : مثل ؛ [ بدین وسیله اعلام می شود كه علی

اعتراف كرده است كه . . . . ]

و ـ تصمیم های اجرایی در متون حقوقی به صورت سوم شخص تحریر شده و یا با ضمیر « ما

» بیان می گردد . ( « ما » در جمله نشانگر مقام رسمی گوینده و حكم دهنده است . ) .

مثل ؛ [ هیات وزیران در جلسه مورخ . . . تصویب كردند . . . ]

دو خصوصیت زبان حقوقی :

1 ـ عمومیت :

ـــ احكام و قوانین و متونی كه با كلمات : هر / هیچ / هریك / هیچ كس / همه /

      كسی كه / هر كس . . . . نشانگر عمومیت اند  مثل ؛

ــ هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به حكم قانون

ـــ هر كس مالك حاصل كسب و كار خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت

نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند .

ـــ هر كس قصد ارتكاب جرمی كند و شروع به اجرای آن نماید . . . .

2 ـــ مفهوم دوام : مفهوم دوام از دیگر خصوصیت زبان حقوقی است . در این عبارات نگارنده

با استفاده از دو وجه اخباری ، صیغه ی مضارع یا مستقبل را بكار می بردتا در واقع ارزش

افعال را بدون توجه به زمان در نظر گیرد و منظور او بیان حقایق عام ، تعریف یا تذكر است

. مثل :

ـــ كلیه ی سكنه ی ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود . . . .

ـــ كلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می شود و همه ی پرداخت

    ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .

 

                                      

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
webbgiganten
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 01:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.mundidopets.com/air-jordan-31-low-wei%C3%9F-out-obuvb">air jordan 31 low wei脽 out</a> <a href="http://www.talkofig.com/bon-march%C3%A9-nike-kobe-a.d.-nxt-femmes-blanc-sneakerg">bon march茅 nike kobe a.d. nxt femmes blanc</a> <a href="http://www.avonew.com/womens-nike-cortez-pink-orange-sportsc">womens nike cortez pink orange</a> <a href="http://www.bandqlocal.com/canada-goose-expedition-men-canadagooser">canada goose expedition men</a> <a href="http://www.dolcemialuxe.com/50s-floral-swing-dress-dressh">50s floral swing dress</a> <a href="http://www.genevacollins.com/herre-nike-free-flyknit-5.0-lyser%C3%B8d-r%C3%B8d-chaussuresf">herre nike free flyknit 5.0 lyser酶d r酶d</a>
clarencelax
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 01:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.woodlawnbandb.com/nike-mercurial-superfly-fg-gold-studs-runninga">nike mercurial superfly fg gold studs</a> <a href="http://www.charterfs.com/nike-air-max-thea-prm-skor">nike air max thea prm</a> <a href="http://www.nartaky.com/nike-free-flyknit-5.0-v2-arancia-oro-kurpesg">nike free flyknit 5.0 v2 arancia oro</a> <a href="http://www.rxhealthforca.com/womens-nike-baltimore-ravens-98-brandon-williams-black-alternate-vapor-untouchable-limited-player-nfl-jersey-nflt">womens nike baltimore ravens 98 brandon williams black alternate vapor untouchable limited player nfl jersey</a> <a href="http://www.trulsbakken.com/yellow-black-womens-nike-free-flyknit-shoes-footd">yellow black womens nike free flyknit shoes</a> <a href="http://www.abbiemorrison.com/mujeres-air-max-90-hyperfuse-amarillo-rojo-chaussuresb">mujeres air max 90 hyperfuse amarillo rojo</a>
goltastico
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 01:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.carseatsigns.com/under-armour-full-body-suit-recharge-shirtr">under armour full body suit recharge</a> <a href="http://www.sporadaglobal.com/men-polo-bear-polop">men polo bear</a> <a href="http://www.waatagency.com/agujetas-para-zapatos-botas">agujetas para zapatos</a> <a href="http://www.waynecarpets.com/botas-de-futbol-nike-outlet-zapatosw">botas de futbol nike outlet</a> <a href="http://www.andaround.com/asics-tiger-vickka-trs-schuheo">asics tiger vickka trs</a> <a href="http://www.jaifric.com/air-max-97-off-white-menta-real-vs-fake-schuhey">air max 97 off white menta real vs fake</a>
goltastico http://www.goltastico.com/
qiaozeyang
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 01:47 قبل از ظهر
<a href="http://www.nenasway.com/jogging-suits-mens-nike-shirts">jogging suits mens nike</a> <a href="http://www.ninozepeda.com/borse-i-classe-borset">borse i classe</a> <a href="http://www.alumnipapers.com/graue-adidas-jogginghose-damen-hoseq">graue adidas jogginghose damen</a> <a href="http://www.manoirnissan.com/adidas-mens-post-game-fleece-pants-shirto">adidas mens post game fleece pants</a> <a href="http://www.clickmuslim.com/lakers-the-city-jersey-nflp">lakers the city jersey</a> <a href="http://www.klikcba.com/voodoo-vixen-ella-dress-dressy">voodoo vixen ella dress</a>
qiaozeyang http://www.qiaozeyang.com/
checkupmental
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 01:47 قبل از ظهر
<a href="http://www.awningsbyben.com/purple-silver-mens-nike-performance-free-5.0-shoes-sportsc">purple silver mens nike performance free 5.0 shoes</a> <a href="http://www.daonmobile.com/ugg-bailey-button-triplet-sale-malaysia-uggsa">ugg bailey button triplet sale malaysia</a> <a href="http://www.renightmare.com/air-jordan-3-infrarot-restock-butyf">air jordan 3 infrarot restock</a> <a href="http://www.rumelisut.com/salvatore-ferragamo-double-gancini-adjustable-belt-beltr">salvatore ferragamo double gancini adjustable belt</a> <a href="http://www.sandyshands.com/nike-dunk-high-oms-anthracite-atomic-green-foote">nike dunk high oms anthracite atomic green</a> <a href="http://www.bukafalar.com/white-leather-converse-shoesz">white leather converse</a>
calaace
چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1398 01:47 قبل از ظهر
<a href="http://www.aghsolicitors.com/nike-moto-leggings-shirts">nike moto leggings</a> <a href="http://www.givefirstbook.com/invicta-zaini-2019-borset">invicta zaini 2019</a> <a href="http://www.adjassociats.com/sporthose-damen-lang-adidas-hoseq">sporthose damen lang adidas</a> <a href="http://www.metrotecgroup.com/nike-kobe-destroyer-jacket-shirto">nike kobe destroyer jacket</a> <a href="http://www.harleyparis.com/drew-brees-autographed-authentic-jersey-nflp">drew brees autographed authentic jersey</a> <a href="http://www.busymommab.com/issa-silk-dress-dressy">issa silk dress</a>
calaace http://www.calaace.com/
poblanoeast
پنجشنبه یکم اسفندماه سال 1398 01:06 قبل از ظهر
<a href="http://www.protocolcrb.com/air-jordan-1-high-premier-varsity-rot-butyf">air jordan 1 high premier varsity rot</a> <a href="http://www.kiaofvallejo.com/mizzou-nike-polo-polop">mizzou nike polo</a> <a href="http://www.meetinfinlad.com/nike-free-flyknit-4.0-silber-lila-zapatosg">nike free flyknit 4.0 silber lila</a> <a href="http://www.etasiemka.com/s9-phone-case-with-card-holder-caseo">s9 phone case with card holder</a> <a href="http://www.contracronica.com/moon-boot-srebrne-tenisq">moon boot srebrne</a> <a href="http://www.silaustralia.com/wedge-riding-boots-bootsu">wedge riding boots</a>
poblanoeast http://www.poblanoeast.com/
cpbetas
چهارشنبه سی ام بهمنماه سال 1398 11:02 بعد از ظهر
<a href="http://www.uctweets.com/jordan-6-bianca-rosso-2010-obuvd">jordan 6 bianca rosso 2010</a> <a href="http://www.elizabetth.com/polo-hat-gloves-scarf-set-scarfr">polo hat gloves scarf set</a> <a href="http://www.jonvietor.com/ralph-lauren-marine-hoodie-rot-pony-polow">ralph lauren marine hoodie rot pony</a> <a href="http://www.seansinjin.com/air-max-6.5-runningg">air max 6.5</a> <a href="http://www.ikennemer.com/mackage-backpack-water-filters-mackageb">mackage backpack water filters</a> <a href="http://www.illustrateh.com/floral-dress-what-shoes-to-wear-dressh">floral dress what shoes to wear</a>
cpbetas http://www.cpbetas.com/
meersaitig
چهارشنبه سی ام بهمنماه سال 1398 11:01 بعد از ظهر
<a href="http://www.ottomanplaza.com/justin-holiday-jersey-nflf">justin holiday jersey</a> <a href="http://www.livyourdreamz.com/nobis-vest-vest-guard-nobisa">nobis vest vest guard</a> <a href="http://www.marieebeaute.com/nike-free-3.0-focfly-so-marr%C3%B3n-rosado-chaussurese">nike free 3.0 focfly so marr贸n rosado</a> <a href="http://www.oregoncuisine.com/air-max-2014-dark-green-sportsc">air max 2014 dark green</a> <a href="http://www.reinigungbern.com/ugg-1873-boot-4-boot-uggsb">ugg 1873 boot 4 boot</a> <a href="http://www.jmvilalta.com/nike-air-max-negro-with-blanco-dots-butyg">nike air max negro with blanco dots</a>
meersaitig http://www.meersaitig.com/
myprlink
چهارشنبه بیست و سوم بهمنماه سال 1398 02:21 قبل از ظهر
<a href="http://www.abrahamnissan.com/long-blue-jean-dress-dressp">long blue jean dress</a> <a href="http://www.jbmessenger.com/adidas-originals-campus-stitch-trainersr">adidas originals campus stitch</a> <a href="http://www.gtcinvest.com/schutzh%C3%BClle-f%C3%BCr-ipad-tascheo">schutzh眉lle f眉r ipad</a> <a href="http://www.theyhatezits.com/vestido-fiesta-verde-agua-vestidosv">vestido fiesta verde agua</a> <a href="http://www.robustanyc.com/converse-high-black-leather-sneakery">converse high black leather</a> <a href="http://www.drishtiyogamn.com/oakley-originales-sunglassess">oakley originales</a>
myprlink http://www.myprlink.com/
itshopkeeping
چهارشنبه بیست و سوم بهمنماه سال 1398 02:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.brazinsurance.com/vestido-terciopelo-lentejuelas-vestidosv">vestido terciopelo lentejuelas</a> <a href="http://www.ftrvsales.com/adidas-ultra-boost-got-sneakery">adidas ultra boost got</a> <a href="http://www.kilianpottery.com/zonnebril-kind-ray-ban-sunglassess">zonnebril kind ray ban</a> <a href="http://www.divavonstayn.com/nike-air-force-1-damen-36-5-schuhep">nike air force 1 damen 36 5</a> <a href="http://www.kabalakosher.com/festliche-a-linien-kleider-kleiderq">festliche a linien kleider</a> <a href="http://www.unipuu.com/waxed-canvas-hat-capq">waxed canvas hat</a>
itshopkeeping http://www.itshopkeeping.com/
ipiphotos
چهارشنبه بیست و سوم بهمنماه سال 1398 02:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.odcmilwaukee.com/red-dress-with-leg-slit-dressp">red dress with leg slit</a> <a href="http://www.dollmixtures.com/nike-kyrie-4-basketball-shoes-trainersr">nike kyrie 4 basketball shoes</a> <a href="http://www.aetrweddings.com/us-milit%C3%A4r-rucksack-tascheo">us milit盲r rucksack</a> <a href="http://www.formelation.com/vestido-rojo-y-chaqueta-vestidosv">vestido rojo y chaqueta</a> <a href="http://www.backbonedv.com/adidas-football-boots-uk-sneakery">adidas football boots uk</a> <a href="http://www.letripode.com/oakley-fuel-cell-custom-sunglassess">oakley fuel cell custom</a>
ipiphotos http://www.ipiphotos.com/
weavervillerx
چهارشنبه بیست و سوم بهمنماه سال 1398 02:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.kentstump.com/adidas-superstar-difetti-scarpeo">adidas superstar difetti</a> <a href="http://www.escadeli.com/caravan-titanium-sunglassess">caravan titanium</a> <a href="http://www.cudakarcheraz.com/air-mid-1-jordans-sneakerz">air mid 1 jordans</a> <a href="http://www.gottramps.com/envii-kleid-kleiderp">envii kleid</a> <a href="http://www.buildanewpc.com/adidas-zx-700-czarne-meskie-butys">adidas zx 700 czarne meskie</a> <a href="http://www.sokannons.com/zapatos-nike-2018-de-mujer-zapatoso">zapatos nike 2018 de mujer</a>
weavervillerx http://www.weavervillerx.com/
alleexperten
چهارشنبه بیست و سوم بهمنماه سال 1398 02:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.bkstudiowest.com/adidas-football-shoes-for-men-trainersr">adidas football shoes for men</a> <a href="http://www.slagclothing.com/akten-umh%C3%A4ngetasche-herren-taschet">akten umh盲ngetasche herren</a> <a href="http://www.wyprzedajemy.com/vestidos-novio-para-matrimonio-vestidosv">vestidos novio para matrimonio</a> <a href="http://www.copyinglondon.com/all-red-adidas-trainers-sneakeru">all red adidas trainers</a> <a href="http://www.bestcondosny.com/rx-6412-sunglassess">rx 6412</a> <a href="http://www.tailorloans.com/stan-smith-herren-reduziert-schuhet">stan smith herren reduziert</a>
alleexperten http://www.alleexperten.com/
usaholeinone
چهارشنبه بیست و سوم بهمنماه سال 1398 02:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.jendoesitall.com/tn-blu-nike-scarpeo">tn blu nike</a> <a href="http://www.groupeayache.com/jacky-ohh-ray-ban-sunglassess">jacky ohh ray ban</a> <a href="http://www.rustyjtrump.com/kyrie-irving-new-shoes-5-sneakerz">kyrie irving new shoes 5</a> <a href="http://www.ardenbardol.com/konfi-kleider-kurz-kleiderp">konfi kleider kurz</a> <a href="http://www.gariandwasabi.com/new-balance-m%C5%82odzie%C5%BCowe-butys">new balance m艂odzie偶owe</a> <a href="http://www.caixiplas.com/botas-adidas-rojas-zapatoso">botas adidas rojas</a>
usaholeinone http://www.usaholeinone.com/
vahtangov
چهارشنبه بیست و سوم بهمنماه سال 1398 02:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.jewishmidtown.com/vapormax-premier-flyknit-black-sneakerv">vapormax premier flyknit black</a> <a href="http://www.bikebrites.com/gerry-weber-kleider-2017-kleiderp">gerry weber kleider 2017</a> <a href="http://www.boomerangbin.com/new-balance-510-damskie-butys">new balance 510 damskie</a> <a href="http://www.communitydg.com/adidas-pharrell-williams-azul-marino-zapatoso">adidas pharrell williams azul marino</a> <a href="http://www.flyertracking.com/robe-blanche-avec-volant-robeu">robe blanche avec volant</a> <a href="http://www.miketonight.com/nike-air-max-vision-herren-sneaker-schuhey">nike air max vision herren sneaker</a>
vahtangov http://www.vahtangov.com/
babyprezens
شنبه نوزدهم بهمنماه سال 1398 08:23 بعد از ظهر
<a href="http://www.visualperez.com/nike-sb-zoom-all-court-ck-blue-schuheu">nike sb zoom all court ck blue</a> <a href="http://www.astropete.com/chaussure-de-foot-nike-vapor-13-chaussuresw">chaussure de foot nike vapor 13</a> <a href="http://www.foremostfsc.com/white-scoop-neck-bodycon-dress-dresss">white scoop neck bodycon dress</a> <a href="http://www.aslempire.com/nike-jordan-dames-sale-schoenenp">nike jordan dames sale</a> <a href="http://www.pacstrategy.com/robe-dentelle-claudie-pierlot-robep">robe dentelle claudie pierlot</a> <a href="http://www.cudzugoatfarm.com/warriors-playoff-jersey-nflo">warriors playoff jersey</a>
babyprezens http://www.babyprezens.com/
elavista
شنبه نوزدهم بهمنماه سال 1398 08:23 بعد از ظهر
<a href="http://www.flophappys.com/ray-ban-aviator-60mm-sunglassess">ray ban aviator 60mm</a> <a href="http://www.bigfacekabob.com/adidas-superstar-yellow-suede-schuhep">adidas superstar yellow suede</a> <a href="http://www.lariocenter.com/kleid-s-oliver-rot-kleiderq">kleid s oliver rot</a> <a href="http://www.blineblends.com/sterkowski-cattle-leather-classic-western-cowboy-outback-hat-capq">sterkowski cattle leather classic western cowboy outback hat</a> <a href="http://www.araucoblog.com/pallone-nike-2019-scarpeo">pallone nike 2019</a> <a href="http://www.ertmsales.com/flight-deck-lens-replacement-sunglassess">flight deck lens replacement</a>
elavista http://www.elavista.com/
lmdaeditions
سه شنبه پانزدهم بهمنماه سال 1398 02:25 قبل از ظهر
<a href="http://www.fmpinsurance.com/adidas-inertia-yeezy-shoesq">adidas inertia yeezy</a> <a href="http://www.arshopusa.com/wrangler-stivaletti-donna-stivalip">wrangler stivaletti donna</a> <a href="http://www.jurgendhaese.com/mexican-hat-costume-capp">mexican hat costume</a> <a href="http://www.ezartscreens.com/camiseta-tirantes-psg-jordan-chandalo">camiseta tirantes psg jordan</a> <a href="http://www.ultimatribo.com/stradivarius-lace-up-boots-bootsy">stradivarius lace up boots</a> <a href="http://www.simonbelling.com/nike-hypershield-pants-shirtu">nike hypershield pants</a>
lmdaeditions http://www.lmdaeditions.com/
eparibar
دوشنبه چهاردهم بهمنماه سال 1398 08:59 قبل از ظهر
<a href="http://www.spacetimehq.com/crampon-mbappe-coupe-du-monde-bottew">crampon mbappe coupe du monde</a> <a href="http://www.simonashari.com/jordan-super-fly-3-royal-bleu-sneakerj">jordan super fly 3 royal bleu</a> <a href="http://www.mytrophytag.com/nike-cortez-og-l%C3%A6der-for-salg-butyf">nike cortez og l忙der for salg</a> <a href="http://www.clichestudio.com/nike-hommes-air-jordan-1-mid-retro-basketbtout-chaussures-runningj">nike hommes air jordan 1 mid retro basketbtout chaussures</a> <a href="http://www.einnahoj.com/nike-air-huarache-new-slate-vert-abyss-marine-trainerse">nike air huarache new slate vert abyss marine</a> <a href="http://www.maryandmay.com/crocs-homme-la-halle-aux-chaussures-bottey">crocs homme la halle aux chaussures</a>
eparibar http://www.eparibar.com/
cjangmart
دوشنبه چهاردهم بهمنماه سال 1398 08:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.dotnentuke.com/jenni-kayne-leopard-dress-dressp">jenni kayne leopard dress</a> <a href="http://www.noobcodes.com/vestidos-de-50-aniversario-de-bodas-vestidost">vestidos de 50 aniversario de bodas</a> <a href="http://www.etapelektrik.com/balenciaga-zapatos-blancos-botaq">balenciaga zapatos blancos</a> <a href="http://www.markambar.com/mlb-jerseys-new-york-yankees-blank-grey-gray-jerseys-camo-number-nfln">mlb jerseys new york yankees blank grey gray jerseys camo number</a> <a href="http://www.datasecurance.com/ccc-kozaki-zamszowe-lasocki-tenisv">ccc kozaki zamszowe lasocki</a> <a href="http://www.mybeatacademy.com/burgundy-wiggle-dress-dresst">burgundy wiggle dress</a>
cjangmart http://www.cjangmart.com/
limapetspa
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 10:35 قبل از ظهر
<a href="http://www.kjhwajowon.com/nike-performance-miler-tank-shirtr">nike performance miler tank</a> <a href="http://www.fwbantiques.com/peasant-mini-dress-dressp">peasant mini dress</a> <a href="http://www.theyhateacne.com/puma-sports-shoes-under-1500-trainersv">puma sports shoes under 1500</a> <a href="http://www.gullsbeak.com/handtasche-hilfiger-taschet">handtasche hilfiger</a> <a href="http://www.hawkesjustice.com/vestidos-rosa-palo-para-ni%C3%B1as-vestidosv">vestidos rosa palo para ni帽as</a> <a href="http://www.esherfit.com/nike-air-force-1-womens-all-white-sneakery">nike air force 1 womens all white</a>
limapetspa http://www.limapetspa.com/
heiveldtennis
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 10:34 قبل از ظهر
<a href="http://www.sourcenyne.com/janoski-max-meskie-butys">janoski max meskie</a> <a href="http://www.cornwallmafia.com/jordan-12-rojo-con-blanco-zapatoso">jordan 12 rojo con blanco</a> <a href="http://www.pilgerdruck.com/robe-de-ceremonie-esprit-robeu">robe de ceremonie esprit</a> <a href="http://www.homeinspeng.com/new-balance-gr%C3%B6%C3%9Fentabelle-bekleidung-schuheu">new balance gr枚脽entabelle bekleidung</a> <a href="http://www.suttonteeth.com/air-vapormax-flyknit-moc-black-chaussuresw">air vapormax flyknit moc black</a> <a href="http://www.buytwigz.com/long-sleeve-knit-mini-dress-dresss">long sleeve knit mini dress</a>
heiveldtennis http://www.heiveldtennis.com/
norfolkgh
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 10:34 قبل از ظهر
<a href="http://www.guamemployers.com/kleid-mit-spaghettitr%C3%A4gern-kleiderp">kleid mit spaghettitr盲gern</a> <a href="http://www.dasadaflower.com/buty-nike-damskie-bia%C5%82e-z-r%C3%B3%C5%BCowym-znaczkiem-butys">buty nike damskie bia艂e z r贸偶owym znaczkiem</a> <a href="http://www.elavista.com/adidas-de-moda-2018-zapatoso">adidas de moda 2018</a> <a href="http://www.drpaulfinger.com/robe-de-tous-les-jours-robeu">robe de tous les jours</a> <a href="http://www.theresabowl.com/nike-air-max-thea-sneaker-damen-grau-schuhey">nike air max thea sneaker damen grau</a> <a href="http://www.sdrarchitects.com/nouvelle-collection-basket-nike-femme-chaussuresw">nouvelle collection basket nike femme</a>
norfolkgh http://www.norfolkgh.com/
kwesefied
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 09:41 قبل از ظهر
<a href="http://www.trafsells.com/lebron-14-marinen-pe-runningc">lebron 14 marinen pe</a> <a href="http://www.wanhiro.com/femminile-air-jordan-10-verde-trainersl">femminile air jordan 10 verde</a> <a href="http://www.lalibreriagay.com/soulier-bourgogne-bottew">soulier bourgogne</a> <a href="http://www.paicagent.com/air-yeezy-2-s%C3%B8lv-lilla-sneakerj">air yeezy 2 s酶lv lilla</a> <a href="http://www.vxalpa.com/unisexe-nike-roshe-run-orange-marron-butyf">unisexe nike roshe run orange marron</a> <a href="http://www.finverum.com/nike-air-flight-89-gelb-lila-runningj">nike air flight 89 gelb lila</a>
kwesefied http://www.kwesefied.com/
hookupmyride
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 03:34 قبل از ظهر
<a href="http://www.orionreisen.com/sneaker-nike-wei%C3%9F-schuheo">sneaker nike wei脽</a> <a href="http://www.tzpbharat.com/asics-gel-shoes-for-walking-schuhey">asics gel shoes for walking</a> <a href="http://www.nickrileyband.com/zapatillas-puma-suede-bow-varsity-zapatosr">zapatillas puma suede bow varsity</a> <a href="http://www.ayudasolar.com/tenis-balenciaga-triple-s-precio-botaz">tenis balenciaga triple s precio</a> <a href="http://www.bebethreads.com/pink-white-huaraches-shoesq">pink white huaraches</a> <a href="http://www.mfrbusiness.com/zeppe-liu-jo-stivalip">zeppe liu jo</a>
hookupmyride http://www.hookupmyride.com/
annaellada
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 03:34 قبل از ظهر
<a href="http://www.afenprolib.com/lanyard-with-id-holder-nike-shirtr">lanyard with id holder nike</a> <a href="http://www.eloycorreia.com/ralph-lauren-blake-fit-polop">ralph lauren blake fit</a> <a href="http://www.kirsctorent.com/vestir-casual-con-tenis-botas">vestir casual con tenis</a> <a href="http://www.rangeladv.com/zapatillas-supinador-nike-zapatosw">zapatillas supinador nike</a> <a href="http://www.shipleygarden.com/puma-golfschuhe-ignite-pwr-sport-schuheo">puma golfschuhe ignite pwr sport</a> <a href="http://www.jaldiker.com/nike-future-fast-racer-exp-x-14-schuhey">nike future fast racer exp x 14</a>
annaellada http://www.annaellada.com/
puntorecogida
جمعه یازدهم بهمنماه سال 1398 03:34 قبل از ظهر
<a href="http://www.isiptea.com/red-white-and-black-adidas-jacket-shirto">red white and black adidas jacket</a> <a href="http://www.shaiyathunder.com/justin-tucker-ravens-jersey-nflp">justin tucker ravens jersey</a> <a href="http://www.fauxartistry.com/jacquard-bow-holiday-dress-dressy">jacquard bow holiday dress</a> <a href="http://www.terrybergie.com/adidas-predator-17.5-chaussuresq">adidas predator 17.5</a> <a href="http://www.kaisstyle.com/jordan-compression-pants-shirtw">jordan compression pants</a> <a href="http://www.christalins.com/polo-ralph-lauren-classic-fit-plaid-oxford-shirt-polop">polo ralph lauren classic fit plaid oxford shirt</a>
puntorecogida http://www.puntorecogida.com/
suriccata
پنجشنبه دهم بهمنماه سال 1398 01:46 قبل از ظهر
<a href="http://www.maulofshame.com/vestido-verde-tirantes-vestidost">vestido verde tirantes</a> <a href="http://www.ivanovroman.com/sandalias-2018-ni%C3%B1as-botaq">sandalias 2018 ni帽as</a>
suriccata http://www.suriccata.com/
aliascapvert
پنجشنبه سوم بهمنماه سال 1398 05:12 قبل از ظهر
<a href="http://www.bathpralines.com/reebok-mens-underwear-amazon-shirts">reebok mens underwear amazon</a> <a href="http://www.thepaleochild.com/nuova-collezione-borse-carpisa-borset">nuova collezione borse carpisa</a> <a href="http://www.youvegotacase.com/trainingsanzug-kinder-juventus-hoseq">trainingsanzug kinder juventus</a> <a href="http://www.kingcrazii.com/adidas-grey-jersey-shorts-shirto">adidas grey jersey shorts</a> <a href="http://www.infosgf.com/rondo-pelicans-jersey-nflp">rondo pelicans jersey</a> <a href="http://www.bogspt.com/off-the-shoulder-sky-blue-dress-dressy">off the shoulder sky blue dress</a>
aliascapvert http://www.aliascapvert.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic