تبلیغات
سفیر قانون - احاله کیفری ( 1 )
دست نوشته های شخصی

احاله کیفری ( 1 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم دیماه سال 1393-02:03 قبل از ظهر

احاله ی امر کیفری :

معنا و تعریف احاله : احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری است . و در

اصطلاح حقوقی ( حقوق جزا ) ، به معنای خروج دادگاه از صلاحیت محلی ، برای پاره ای از

مصالح . ( گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ویا جهات علمی

، رسیدگی به امری جزایی از مرجعی که طبق قانون برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت

محلی است به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ، ارجاع می شود . )

در احاله ، جرمی که باید بر حسب اقتضای صلاحیت محلی در دادگاه معینی رسیدگی شود.

در دادگاه هم عرض آن رسیدگی می شود . احاله با اذن دادگاه عالی برتر از دادگاههای هم

عرض صورت می گیرد .

احاله دعوای جزایی ، از حوزه ای به حوزه ی دیگر ، در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی ویا

دادرسی صورت می گیرد .

نکته 1 :

احاله استثنایی به قاعده ی صلاحیت محلی است . بدین معنی که ؛ احاله ، فقط در

صلاحیت محلی ، و تحت شرایط قانونی اعمال می شود و در مورد صلاحیت ذاتی مصداق

نداشته و نمی توان از آن استفاده کرد .

نکته 2 :

قاعده ی صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره است ، و لذا نمی توان خلاف آن عمل کرد . ویا

از آن عدول کرده پرونده را به مرجع دیگر احاله کرد .

نکته 3 :

احاله امری الزامی نیست ، بلکه اختیاری است .

نکته 4 :

به استناد احاله ، نمی توان صلاحیت ذاتی مراجع کیفری را تغییر داد .

 

مواد قانونی احاله :

ــ احاله پرونده ی کیفری در مواد 62 تا 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ذکر شده

است .

ــ سابقه ی مبحث احاله به مواد 205 تا 207 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 می

رسد . که در آن ، به شرایط و مرجع رسیدگی به درخواست احاله اختصاص داده شده بود .

ــ آقای دکتر آخوندی در کتاب آیین دادرسی کیفری خود بیان می دارند که ؛ قانون آیین

دادرسی کیفری جدید ( منظور مصوب 1378 ) احاله کیفری را بر مبنای موازین قضایی

در مواد 62 و 63 بیان می کند . ولی در ماده 64 مطلب جدیدی عنوان شده است . و آن ؛

احاله پرونده به منظور حفظ نظم و امنیت به مرجع قضایی دیگر با تشخیص رییس قوه

قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور می باشد .

ایشان معتقدند که این مقررات ( یعنی احاله به منظور حفظ نظم و امنیت ) خارج از

استانداردهای موجود جهانی و محروم کردن اصحاب دعوا از محاکمه در دادگاه صالح قانونی

است . و لذا آشکارا ، با اصل 34 قانون اساسی و اصول حقوق بشر مغایرت دارد . ایشان بیان

می دارند که ؛ [ فلسفه ی اصلی احاله کیفری ، تأمین عدالت قضایی واقعی است .

وقتی حاکم دادگاه رسیدگی کننده ، بنا به علل و جهاتی که مبنای قانونی دارد و خود

تشخیص می دهد نتواند بدرستی اجرای عدالت را تأمین کند ، درخواست احاله می نماید به

این ترتیب شرط اصلی احاله کیفری ، درخواست مرجع رسیدگی کننده است . در

حقیقت مهمترین رکنی که احاله کیفری را توجیه می کند ، همین درخواست می باشد (

یعنی درخواست احاله از طرف مرجع رسیدگی کننده ) . بدون این درخواست هر اقدامی

صورت گیرد ، مستبدانه بوده و سبب نفوذ در قضاوت می گردد . ]

تــــــــــوجه :

آقای آخوندی با احاله به منظور حفظ نظم و امنیت مخالف نیست . بلکه مخالفت ایشان با ؛

مرجع تشخیص علت احاله است . که در ماده ی 64 ، رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل

کشور را بعنوان مرجع تشخیص معرفی کرده و این حالت را دخالت و نفوذ در اجرای عدالت

توسط قاضی یا مرجع رسیدگی کننده می دانند .

در اصل 34 قانون اساسی اشعار می دارد ؛ [ ...... و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به

موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد . ]

علی هذا ، به نظر می رسد مفاد ماده ی 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با این

بخش از اصل 34 مغایرت داشته باشد .

این ایراد را ، معاون امور حقوقی و پارلمانی دادگستری اینگونه پاسخ داده اند :

[ وقتی قانون به قوه قضائیه یا دادستان کل اجازه دهد با تأیید دیوان عالی کشور در مواردی

دادگاه را معین و پرونده ای را به آن دادگاه بفرستند ، آیا این دادگاه همان دادگاهی نیست که

به موجب ذیل اصل 34 اصحاب دعوا حق مراجعه به آنجا دارند ؟ کجای این قانون مغایرت آشکار

با اصل مزبور دارد ؟ و این چه مغایرت آشکاری است که شورای نگهبان به آن پی نبرده است

؟ ] .......

توضیحات آقای دکتر آخوندی بر این پاسخ :

ــ مهمترین رکنی که احاله ی کیفری را توجیه می کند ، درخواست حاکم دادگاه

   رسیدگی کننده است که اشراف کامل به موضوع پرونده و مقتضیات محل و

   موانع و مشکلات صدور رأی از روی بی غرضی دارد می باشد . رئیس قوه

   قضائیه و یا دادستان کل کشور این اشراف را ندارند .

ــ تالی فاسد ماده 64 روشن است و مغایرت آن با اصل 34 قانون اساسی نیاز به گفتن ندارد .

ــ عدم توجه اعضای محترم شورای نگهبان در این خصوص ، نمی تواند تأثیری در ماهیت امر

داشته باشد .

ــ رئیس قوه و دادستان کل ، حاکم دادگاه رسیدگی کننده نیستند تا از مشکلات علمی

پرونده باخبر باشند . اقدام آنان بدون درخواست حاکم دادگاه با هیچ معیار قضایی سازگار

نیست و سبب اعمال نفوذ در پرونده ها و تغییر ناصواب صلاحیت ها می شود .

موارد احاله کیفری :

1 ــ وجود اکثریت متهمین در حوزه ی دیگری ، موجب احاله ی پرونده به آن حوزه می گردد

( در قانون مصوب 1290 وجود اکثریت شهود در حوزه ای موجب احاله به آن شعبه می شده

است . )

2 ــ اگر محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوی که در دادگاه دیگر به علت

نزدیک بودن محل وقوع جرم ، رسیدگی سهل تر و بهتر صورت گیرد ، پرونده به دادگاه نزدیک

به محل وقوع جرم احاله می گردد .

ــ ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم ، راه ههای اصلی زمینی است

، نه راههای فرعی و میان بر و یا راههای هوایی .

ــ گاه در حوزه های قضایی که از وسعت زیادی برخوردار است ، بین محل وقوع جرم و دادگاه

صالح به رسیدگی فاصله ای زیاد است ودر عین حال ، بین محل وقوع جرم و دادگاهی دیگر

خارج در حوزه قضایی محل وقوع جرم ، فاصله نزدیک تری ، پرونده به آن دادگاه نزدیک به محل

وقوع جرم ولی در حوزه ی دیگر قضایی احاله می شود .

3 ــ به منظور حفظ نظم و امنیت :

یکی دیگر از موجبات احاله کیفری ، حفظ نظم و امنیت در محل دادگاه رسیدگی کننده است

. مثلاً ، در مواردی که جانی مرتکب جنایات زیاد و شنیعی شده باشد و بیم آن رود که مردم

قبل از محاکمه و صدور حکم ، هجوم برده و متهم را به قتل برسانند ویا موجب بی نظمی در

شهر شوند ، ویا جو عمومی به گونه ای باشد که شهود نتوانند در کمال اطمینان مالی و

جانی ادای شهادت نمایند ، درخواست احاله می گردد .

4 ــ در جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است ، رئیس این

      سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای

       مسلح ، پرونده را به حوزه ی قضایی دیگر احاله کند .

خلاصه اینکه : در چهار مورد پرونده کیفری به دادگاه دیگر احاله می گردد :

1 ــ وجود بیشتر متهمین در آن حوزه قضایی

2 ــ دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به رسیدگی

3 ــ رعایت نظم و امنیت

4 ــ رعایت مصالح در پرونده های نیروی مسلح

 

                     ( ادامه دارد ....) 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Martino
جمعه پانزدهم تیرماه سال 1397 08:44 قبل از ظهر
Does your blog have a contact pɑցe? I'm having a tough
time locating itt bᥙt, I'd like to shoot yoս an е-mail.

I've got sⲟme ideas fߋr yoᥙr blog уou mіght be іnterested in hearing.
Еither ᴡay, great blog and Ӏ ⅼooк forward to seeіng іt expand over timе.
Stone janah
یکشنبه سوم تیرماه سال 1397 03:52 قبل از ظهر
Hi there exceptional website! Doеs running a blog such as tnis
require a large аmount of wоrk? Ӏ have vеry little knowledge of computer programming һowever I
was hoping to tart my own blog ѕoon. Anywaʏ, iff yoս have any recommendations or tips fοr new blog
owners pleaee share. Ӏ know his is off topic however I simply needed
to asҝ. Ꭲhanks!
Buy cialis
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 05:41 بعد از ظهر

Thank you! Numerous postings!

price cialis per pill tadalafil 20mg acheter cialis meilleur pri how do cialis pills work if a woman takes a mans cialis try it no rx cialis cialis reviews link for you cialis price cialis reviews overnight cialis tadalafil
Viagra kaufen
پنجشنبه ششم اردیبهشتماه سال 1397 01:13 قبل از ظهر

Amazing a good deal of awesome material!
where can i buy viagra uk where to buy viagra in stores online viagra purchase order viagra cheap find viagra buy cheap viagra pills online buy viagra pharmacy where to buy viagra in malaysia buy real viagra viagra online no prescriptions
Viagra daily
چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1397 08:16 بعد از ظهر

Thank you, Wonderful information.
online viagra how to purchase viagra buy pfizer viagra online how buy viagra online cheap levitra safe place to buy viagra online uk viagra online pharmacy generic sildenafil citrate viagra generic online pharmacy viagra buy no prescription
Viagra kaufen
چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1397 10:13 قبل از ظهر

You've made your point.
buy legal viagra where to order viagra online order online pharmacy online buy viagra order viagra without prescription buy viagra now online sildenafil buy uk canadian pharmacy viagra viagra buy viagra can i buy viagra
depforce price
جمعه سی و یکم فروردینماه سال 1397 09:36 بعد از ظهر
At thiss time I aam goking awayy to doo myy breakfast,
whuen having mmy breakfast coming again to read otherr news.
6897
چهارشنبه بیست و نهم فروردینماه سال 1397 01:18 قبل از ظهر
<a href="http://www.veodesigns.com/merry_en/nike-free-5.0-womens-sky-blue-purple">nike free 5.0 womens sky blue purple</a>,<a href="http://www.voyage-grenadines.com/merry_en/nike-air-force-1-independence-day-finish-line">nike air force 1 independence day finish line</a>
air max tn green http://www.thebiggestestate.com/merry_en/air-max-tn-green
[url=http://www.thebiggestestate.com/merry_en/air-max-tn-green]air max tn green[/url]
rite
شنبه بیست و پنجم فروردینماه سال 1397 08:20 قبل از ظهر
We stumbled over herе from a diffеrent page and thought Ӏ shoulⅾ
check tһings out. I like what I see so noԝ і'm
fߋllowing үou. Look forward to ɡoing over your web page үet again.
viagra super active cheap
پنجشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1397 12:24 بعد از ظهر
Wow,that's ԝhat Iwas searching fоr, what a data!
present here ɑt thіs web site, thanks admin of this web ρage.
Manar ahmed
یکشنبه نوزدهم فروردینماه سال 1397 04:24 بعد از ظهر
I like the valuable info you supply to your articles. I will
bookmark your blog and check again right here frequently.
I am moderately sure I'll learn a lot of new sttuff
proper right here! Good luck for the next!
Cialis online
یکشنبه نوزدهم فروردینماه سال 1397 01:17 قبل از ظهر

Excellent facts. Thanks a lot!
cialis wir preise estudios de cialis genricos safe dosage for cialis precios de cialis generico cialis generico postepay cialis generico in farmacia tadalafil 10 mg cialis coupons printable prix cialis once a da cialis canadian drugs
Cialis online
شنبه هجدهم فروردینماه سال 1397 09:33 بعد از ظهر

Thanks. An abundance of stuff!

sublingual cialis online cialis 20 mg acheter cialis meilleur pri cialis bula cialis generic tadalafil buy cialis 200 dollar savings card cialis daily dose generic generic cialis at walmart cialis 10 doctissimo the best choice cialis woman
Buy cialis
شنبه هجدهم فروردینماه سال 1397 12:52 بعد از ظهر

Lovely postings. Thank you.
cialis coupons printable online cialis click now buy cialis brand get cheap cialis canadian discount cialis enter site natural cialis 5 mg cialis coupon printable buy name brand cialis on line cialis professional from usa tadalafil 20 mg
Hussin Ahmed
جمعه هفدهم فروردینماه سال 1397 03:21 قبل از ظهر
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to
seeking more of your great post. Also, I have shared your web site
in my social networks!
buy lumigan online usa
پنجشنبه نهم فروردینماه سال 1397 12:35 بعد از ظهر
Ahaa, its faxtidious conversation concerning this piece off writing at this place at this webpage, I have read all that, so now
me akso commenting att this place.
mezo
دوشنبه ششم فروردینماه سال 1397 05:33 بعد از ظهر
If you аre going for mоst excellent contеnts ⅼike I ⅾօ,
simply visit this web site аll tһе time Ьecause it offers
quality ϲontents, thanks
Buy generic cialis
یکشنبه پنجم فروردینماه سال 1397 05:08 قبل از ظهر

Whoa a lot of helpful facts.
cialis online napol generic cialis in vietnam cialis 5 mg effetti collateral cialis cost cialis 5 mg buy cialis 5 mg effetti collateral viagra vs cialis tadalafil 20mg cialis herbs cialis canadian drugs
Cialis generic
شنبه چهارم فروردینماه سال 1397 12:47 بعد از ظهر

You've made the point!
cialis 5mg prix cialis patentablauf in deutschland click here take cialis buy cialis online legal cialis great britain side effects for cialis cialis 20 mg cost acheter cialis meilleur pri price cialis wal mart pharmacy cialis 20 mg cut in half
Buy cialis online
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 04:21 قبل از ظهر

Terrific advice. Thank you!
buy original cialis are there generic cialis cialis qualitat generic cialis soft gels cialis free trial cialis generico cialis online nederland cialis wir preise il cialis quanto costa cialis cipla best buy
Cialis online
پنجشنبه دوم فروردینماه سال 1397 11:58 بعد از ظهر

You have made your point.
free cialis cialis patent expiration cialis daily new zealand legalidad de comprar cialis cialis efficacit buy cialis online legal click here cialis daily uk ou acheter du cialis pas cher cialis bula how to buy cialis online usa
Buy cialis online
پنجشنبه دوم فروردینماه سال 1397 09:50 بعد از ظهر

This is nicely expressed. !
cialis dose 30mg cialis italia gratis chinese cialis 50 mg cialis ahumada side effects for cialis cialis 30 day trial coupon cialis flussig interactions for cialis cialis daily dose generic cialis generic
3305
چهارشنبه بیست و دوم آذرماه سال 1396 04:45 قبل از ظهر
<a href="http://www.thecraftboudoir.com/">thecraftboudoir</a>, <a href="http://www.thompsonhatchery.com/">thompsonhatchery</a>,
twistpourenjoy http://www.twistpourenjoy.com/
3305
چهارشنبه بیست و دوم آذرماه سال 1396 04:45 قبل از ظهر
<a href="http://www.wisconsinhomehealthcarellc.com/">wisconsinhomehealthcarellc</a>, <a href="http://www.voip-dect.com/">voip-dect</a>,
weareaspect http://www.weareaspect.com/
1978
سه شنبه بیست و یکم آذرماه سال 1396 02:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.osbornfarm.net/">osbornfarm</a>, <a href="http://www.sketball.net/">sketball</a>,
1978
سه شنبه بیست و یکم آذرماه سال 1396 02:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.tdunion.net/">tdunion</a>, <a href="http://www.tweecat.net/">tweecat</a>,
1978
سه شنبه بیست و یکم آذرماه سال 1396 02:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.shubnum.net/">shubnum</a>, <a href="http://www.susieknoll.net/">susieknoll</a>,
3880
دوشنبه بیستم آذرماه سال 1396 01:18 بعد از ظهر
<a href="http://www.sunmultiboard.com/">sunmultiboard</a>, <a href="http://www.mapas-amarillos.com/">mapas-amarillos</a>,
lapetitelapine http://www.lapetitelapine.com/
3880
دوشنبه بیستم آذرماه سال 1396 01:18 بعد از ظهر
<a href="http://www.lasvegasgreekrestaurant.com/">lasvegasgreekrestaurant</a>, <a href="http://www.rencontres-blacks-metisses.com/">rencontres-blacks-metisses</a>,
rentatrailertent http://www.rentatrailertent.com/
7819
یکشنبه نوزدهم آذرماه سال 1396 12:47 قبل از ظهر
<a href="http://www.morefuneral.com/">morefuneral</a>, <a href="http://www.sunzenbiotech.com/">sunzenbiotech</a>,
oohcoasters http://www.oohcoasters.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30