تبلیغات
سفیر قانون - احاله کیفری ( 1 )
دست نوشته های شخصی

احاله کیفری ( 1 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم دیماه سال 1393-01:03 قبل از ظهر

احاله ی امر کیفری :

معنا و تعریف احاله : احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری است . و در

اصطلاح حقوقی ( حقوق جزا ) ، به معنای خروج دادگاه از صلاحیت محلی ، برای پاره ای از

مصالح . ( گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ویا جهات علمی

، رسیدگی به امری جزایی از مرجعی که طبق قانون برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت

محلی است به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ، ارجاع می شود . )

در احاله ، جرمی که باید بر حسب اقتضای صلاحیت محلی در دادگاه معینی رسیدگی شود.

در دادگاه هم عرض آن رسیدگی می شود . احاله با اذن دادگاه عالی برتر از دادگاههای هم

عرض صورت می گیرد .

احاله دعوای جزایی ، از حوزه ای به حوزه ی دیگر ، در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی ویا

دادرسی صورت می گیرد .

نکته 1 :

احاله استثنایی به قاعده ی صلاحیت محلی است . بدین معنی که ؛ احاله ، فقط در

صلاحیت محلی ، و تحت شرایط قانونی اعمال می شود و در مورد صلاحیت ذاتی مصداق

نداشته و نمی توان از آن استفاده کرد .

نکته 2 :

قاعده ی صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره است ، و لذا نمی توان خلاف آن عمل کرد . ویا

از آن عدول کرده پرونده را به مرجع دیگر احاله کرد .

نکته 3 :

احاله امری الزامی نیست ، بلکه اختیاری است .

نکته 4 :

به استناد احاله ، نمی توان صلاحیت ذاتی مراجع کیفری را تغییر داد .

 

مواد قانونی احاله :

ــ احاله پرونده ی کیفری در مواد 62 تا 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ذکر شده

است .

ــ سابقه ی مبحث احاله به مواد 205 تا 207 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 می

رسد . که در آن ، به شرایط و مرجع رسیدگی به درخواست احاله اختصاص داده شده بود .

ــ آقای دکتر آخوندی در کتاب آیین دادرسی کیفری خود بیان می دارند که ؛ قانون آیین

دادرسی کیفری جدید ( منظور مصوب 1378 ) احاله کیفری را بر مبنای موازین قضایی

در مواد 62 و 63 بیان می کند . ولی در ماده 64 مطلب جدیدی عنوان شده است . و آن ؛

احاله پرونده به منظور حفظ نظم و امنیت به مرجع قضایی دیگر با تشخیص رییس قوه

قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور می باشد .

ایشان معتقدند که این مقررات ( یعنی احاله به منظور حفظ نظم و امنیت ) خارج از

استانداردهای موجود جهانی و محروم کردن اصحاب دعوا از محاکمه در دادگاه صالح قانونی

است . و لذا آشکارا ، با اصل 34 قانون اساسی و اصول حقوق بشر مغایرت دارد . ایشان بیان

می دارند که ؛ [ فلسفه ی اصلی احاله کیفری ، تأمین عدالت قضایی واقعی است .

وقتی حاکم دادگاه رسیدگی کننده ، بنا به علل و جهاتی که مبنای قانونی دارد و خود

تشخیص می دهد نتواند بدرستی اجرای عدالت را تأمین کند ، درخواست احاله می نماید به

این ترتیب شرط اصلی احاله کیفری ، درخواست مرجع رسیدگی کننده است . در

حقیقت مهمترین رکنی که احاله کیفری را توجیه می کند ، همین درخواست می باشد (

یعنی درخواست احاله از طرف مرجع رسیدگی کننده ) . بدون این درخواست هر اقدامی

صورت گیرد ، مستبدانه بوده و سبب نفوذ در قضاوت می گردد . ]

تــــــــــوجه :

آقای آخوندی با احاله به منظور حفظ نظم و امنیت مخالف نیست . بلکه مخالفت ایشان با ؛

مرجع تشخیص علت احاله است . که در ماده ی 64 ، رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل

کشور را بعنوان مرجع تشخیص معرفی کرده و این حالت را دخالت و نفوذ در اجرای عدالت

توسط قاضی یا مرجع رسیدگی کننده می دانند .

در اصل 34 قانون اساسی اشعار می دارد ؛ [ ...... و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به

موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد . ]

علی هذا ، به نظر می رسد مفاد ماده ی 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با این

بخش از اصل 34 مغایرت داشته باشد .

این ایراد را ، معاون امور حقوقی و پارلمانی دادگستری اینگونه پاسخ داده اند :

[ وقتی قانون به قوه قضائیه یا دادستان کل اجازه دهد با تأیید دیوان عالی کشور در مواردی

دادگاه را معین و پرونده ای را به آن دادگاه بفرستند ، آیا این دادگاه همان دادگاهی نیست که

به موجب ذیل اصل 34 اصحاب دعوا حق مراجعه به آنجا دارند ؟ کجای این قانون مغایرت آشکار

با اصل مزبور دارد ؟ و این چه مغایرت آشکاری است که شورای نگهبان به آن پی نبرده است

؟ ] .......

توضیحات آقای دکتر آخوندی بر این پاسخ :

ــ مهمترین رکنی که احاله ی کیفری را توجیه می کند ، درخواست حاکم دادگاه

   رسیدگی کننده است که اشراف کامل به موضوع پرونده و مقتضیات محل و

   موانع و مشکلات صدور رأی از روی بی غرضی دارد می باشد . رئیس قوه

   قضائیه و یا دادستان کل کشور این اشراف را ندارند .

ــ تالی فاسد ماده 64 روشن است و مغایرت آن با اصل 34 قانون اساسی نیاز به گفتن ندارد .

ــ عدم توجه اعضای محترم شورای نگهبان در این خصوص ، نمی تواند تأثیری در ماهیت امر

داشته باشد .

ــ رئیس قوه و دادستان کل ، حاکم دادگاه رسیدگی کننده نیستند تا از مشکلات علمی

پرونده باخبر باشند . اقدام آنان بدون درخواست حاکم دادگاه با هیچ معیار قضایی سازگار

نیست و سبب اعمال نفوذ در پرونده ها و تغییر ناصواب صلاحیت ها می شود .

موارد احاله کیفری :

1 ــ وجود اکثریت متهمین در حوزه ی دیگری ، موجب احاله ی پرونده به آن حوزه می گردد

( در قانون مصوب 1290 وجود اکثریت شهود در حوزه ای موجب احاله به آن شعبه می شده

است . )

2 ــ اگر محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوی که در دادگاه دیگر به علت

نزدیک بودن محل وقوع جرم ، رسیدگی سهل تر و بهتر صورت گیرد ، پرونده به دادگاه نزدیک

به محل وقوع جرم احاله می گردد .

ــ ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم ، راه ههای اصلی زمینی است

، نه راههای فرعی و میان بر و یا راههای هوایی .

ــ گاه در حوزه های قضایی که از وسعت زیادی برخوردار است ، بین محل وقوع جرم و دادگاه

صالح به رسیدگی فاصله ای زیاد است ودر عین حال ، بین محل وقوع جرم و دادگاهی دیگر

خارج در حوزه قضایی محل وقوع جرم ، فاصله نزدیک تری ، پرونده به آن دادگاه نزدیک به محل

وقوع جرم ولی در حوزه ی دیگر قضایی احاله می شود .

3 ــ به منظور حفظ نظم و امنیت :

یکی دیگر از موجبات احاله کیفری ، حفظ نظم و امنیت در محل دادگاه رسیدگی کننده است

. مثلاً ، در مواردی که جانی مرتکب جنایات زیاد و شنیعی شده باشد و بیم آن رود که مردم

قبل از محاکمه و صدور حکم ، هجوم برده و متهم را به قتل برسانند ویا موجب بی نظمی در

شهر شوند ، ویا جو عمومی به گونه ای باشد که شهود نتوانند در کمال اطمینان مالی و

جانی ادای شهادت نمایند ، درخواست احاله می گردد .

4 ــ در جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است ، رئیس این

      سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای

       مسلح ، پرونده را به حوزه ی قضایی دیگر احاله کند .

خلاصه اینکه : در چهار مورد پرونده کیفری به دادگاه دیگر احاله می گردد :

1 ــ وجود بیشتر متهمین در آن حوزه قضایی

2 ــ دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به رسیدگی

3 ــ رعایت نظم و امنیت

4 ــ رعایت مصالح در پرونده های نیروی مسلح

 

                     ( ادامه دارد ....) 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Generic cialis
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 10:22 بعد از ظهر

Nicely put. Regards.
recommended site cialis kanada comprar cialis 10 espa241a cialis free trial cialis e hiv cialis vs viagra price cialis best low dose cialis blood pressure cialis generique tadalafil cialis name brand cheap
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 02:51 قبل از ظهر

Thanks a lot! I appreciate it!
we use it cialis online store cialis sicuro in linea cialis coupon cost of cialis per pill cialis great britain cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg scheda tecnica 40 mg cialis what if i take cialis rezeptfrei order generic cialis online
Cialis pills
چهارشنبه چهاردهم آذرماه سال 1397 09:53 قبل از ظهر

You made your point extremely effectively!!
cialis e hiv female cialis no prescription cialis dosage recommendations safe site to buy cialis online cialis coupons canada discount drugs cialis cialis preise schweiz sialis trusted tabled cialis softabs cialis 5 mg
Cialis generic
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 10:21 بعد از ظهر

Thanks a lot! I appreciate it!
cialis 30 day sample generic cialis at the pharmacy cialis italia gratis cialis 5mg billiger 200 cialis coupon cialis official site brand cialis nl cialis 20 mg cost generic cialis pro rezeptfrei cialis apotheke
Buy cialis
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 11:31 قبل از ظهر

Many thanks. Numerous knowledge.

buying cialis overnight cialis mit grapefruitsaft cialis 5mg how to purchase cialis on line generic cialis levitra cipla cialis online cialis authentique suisse cialis generico the best choice cialis woman cialis 20mg preis cf
Cialis generic
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 11:51 بعد از ظهر

You said this effectively.
generic cialis levitra interactions for cialis side effects of cialis cialis per paypa we like it cialis price safe dosage for cialis cialis 10 doctissimo look here cialis cheap canada cialis prezzo in linea basso cialis 200 dollar savings card
buy tadalafil pills
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 10:58 قبل از ظهر

Nicely put, Many thanks!
only now cialis 20 mg cialis great britain cialis coupons printable can i take cialis and ecstasy generic cialis with dapoxetine side effects of cialis cialis official site generic cialis in vietnam generic cialis soft gels online prescriptions cialis
buy tadalafil
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 11:21 بعد از ظهر

Cheers, I like it!
generic cialis tadalafil no prescription cialis cheap cialis generic get cheap cialis we like it cialis price tadalafil 5mg cialis online if a woman takes a mans cialis costo in farmacia cialis cialis australian price
buy cialis online best price
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 10:15 قبل از ظهر

Thanks! I value it!
order generic cialis online achat cialis en europe ou trouver cialis sur le net how to buy cialis online usa click here to buy cialis cipla cialis online buy cialis online nz buying brand cialis online prix de cialis cialis 20 mg effectiveness
Cialis 20 mg
جمعه نهم آذرماه سال 1397 10:57 بعد از ظهر

Good write ups. Cheers.
buying cialis overnight 5 mg cialis coupon printable cialis manufacturer coupon cialis purchasing only now cialis 20 mg cialis daily dose generic recommended site cialis kanada 200 cialis coupon cialis pills cialis 30 day trial coupon
buy cialis online best price
جمعه نهم آذرماه سال 1397 11:04 قبل از ظهر

Thanks a lot, A good amount of stuff.

cialis tadalafil buy cialis online legal look here cialis order on line cialis patentablauf in deutschland cialis pas cher paris cialis online cialis professional from usa cialis pills in singapore buy cialis online legal cialis flussig
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 11:55 بعد از ظهر

You have made your point very nicely!!
prices on cialis 10 mg only here cialis pills free generic cialis acheter du cialis a geneve cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg funziona cialis coupon cialis generic tadalafil buy cialis 5mg billiger cialis farmacias guadalajara
Buy cialis
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 12:04 قبل از ظهر

Appreciate it, A good amount of stuff.

cialis online nederland cialis baratos compran uk achat cialis en itali buy cialis online price cialis wal mart pharmacy ou trouver cialis sur le net only here cialis pills cialis rezeptfrei sterreich cialis kamagra levitra cialis purchasing
Cialis 20 mg
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 11:53 قبل از ظهر

Seriously lots of amazing material.
cialis cipla best buy generic cialis review uk cialis pas cher paris viagra cialis levitra cialis online holland low cost cialis 20mg cialis y deporte buy original cialis calis cialis authentique suisse
buy cialis uk
دوشنبه نهم مهرماه سال 1397 08:42 بعد از ظهر

Thanks a lot, I enjoy it!
free generic cialis tadalafil cialis baratos compran uk viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg cipla cialis online buying cialis on internet cialis 5 mg buy cialis flussig cialis 5mg
canadian pharmaceuticals online
یکشنبه یکم مهرماه سال 1397 05:24 بعد از ظهر

Useful forum posts. Thanks.
northwest pharmacies mail order pharmacy buy viagra 25mg northwestpharmacy canadian medications online how safe are canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacies stendra buy viagrow prescriptions from canada without
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1397 02:12 بعد از ظهر

Nicely put. Thank you.
cialis tablets australia canadian drugs generic cialis low cost cialis 20mg cialis diario compra cialis tadalafil online acheter cialis meilleur pri cialis generisches kanada cialis 10mg prix pharmaci we use it cialis online store cialis generico online
cialissv.com
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 04:58 بعد از ظهر

Beneficial info. Thanks a lot!
price cialis best cialis 10 doctissimo how do cialis pills work generico cialis mexico cialis 30 day sample free cialis acquistare cialis internet buy brand cialis cheap cialis italia gratis cialis coupons printable
K SA
سه شنبه سی ام مردادماه سال 1397 03:39 قبل از ظهر
Excellent webb site you have hеre.. It's harɗ to find higth quality writing ⅼike уours these Ԁays.
I truly aрpreciate individuals like yߋu! Take care!!
how to get viagra free
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 10:27 قبل از ظهر

Whoa all kinds of terrific material!
buy viagra online online get a viagra prescription online viagra without prescription cheap sildenafil uk viagra tablets buy online how to order viagra buy viagra without a prescription how old to buy viagra order viagra online without a prescription sildenafil tablets online
Martino
جمعه پانزدهم تیرماه سال 1397 08:44 قبل از ظهر
Does your blog have a contact pɑցe? I'm having a tough
time locating itt bᥙt, I'd like to shoot yoս an е-mail.

I've got sⲟme ideas fߋr yoᥙr blog уou mіght be іnterested in hearing.
Еither ᴡay, great blog and Ӏ ⅼooк forward to seeіng іt expand over timе.
Stone janah
یکشنبه سوم تیرماه سال 1397 03:52 قبل از ظهر
Hi there exceptional website! Doеs running a blog such as tnis
require a large аmount of wоrk? Ӏ have vеry little knowledge of computer programming һowever I
was hoping to tart my own blog ѕoon. Anywaʏ, iff yoս have any recommendations or tips fοr new blog
owners pleaee share. Ӏ know his is off topic however I simply needed
to asҝ. Ꭲhanks!
Buy cialis
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 05:41 بعد از ظهر

Thank you! Numerous postings!

price cialis per pill tadalafil 20mg acheter cialis meilleur pri how do cialis pills work if a woman takes a mans cialis try it no rx cialis cialis reviews link for you cialis price cialis reviews overnight cialis tadalafil
Viagra kaufen
پنجشنبه ششم اردیبهشتماه سال 1397 01:13 قبل از ظهر

Amazing a good deal of awesome material!
where can i buy viagra uk where to buy viagra in stores online viagra purchase order viagra cheap find viagra buy cheap viagra pills online buy viagra pharmacy where to buy viagra in malaysia buy real viagra viagra online no prescriptions
Viagra daily
چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1397 08:16 بعد از ظهر

Thank you, Wonderful information.
online viagra how to purchase viagra buy pfizer viagra online how buy viagra online cheap levitra safe place to buy viagra online uk viagra online pharmacy generic sildenafil citrate viagra generic online pharmacy viagra buy no prescription
Viagra kaufen
چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1397 10:13 قبل از ظهر

You've made your point.
buy legal viagra where to order viagra online order online pharmacy online buy viagra order viagra without prescription buy viagra now online sildenafil buy uk canadian pharmacy viagra viagra buy viagra can i buy viagra
depforce price
جمعه سی و یکم فروردینماه سال 1397 09:36 بعد از ظهر
At thiss time I aam goking awayy to doo myy breakfast,
whuen having mmy breakfast coming again to read otherr news.
6897
چهارشنبه بیست و نهم فروردینماه سال 1397 01:18 قبل از ظهر
<a href="http://www.veodesigns.com/merry_en/nike-free-5.0-womens-sky-blue-purple">nike free 5.0 womens sky blue purple</a>,<a href="http://www.voyage-grenadines.com/merry_en/nike-air-force-1-independence-day-finish-line">nike air force 1 independence day finish line</a>
air max tn green http://www.thebiggestestate.com/merry_en/air-max-tn-green
[url=http://www.thebiggestestate.com/merry_en/air-max-tn-green]air max tn green[/url]
rite
شنبه بیست و پنجم فروردینماه سال 1397 08:20 قبل از ظهر
We stumbled over herе from a diffеrent page and thought Ӏ shoulⅾ
check tһings out. I like what I see so noԝ і'm
fߋllowing үou. Look forward to ɡoing over your web page үet again.
viagra super active cheap
پنجشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1397 12:24 بعد از ظهر
Wow,that's ԝhat Iwas searching fоr, what a data!
present here ɑt thіs web site, thanks admin of this web ρage.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30