دست نوشته های شخصی

مواعد در آیین دادرسی کیفری

نویسنده :
تاریخ:شنبه بیستم مهرماه سال 1392-03:46 قبل از ظهر

مواعد در آیین دادرسی کیفری :

1 ــ مهلت ارایه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم جهت پیوست به پرونده کیفری

تا قبل از اعلام ختم دادرسی است .     

2 ــ مهلت پیگیری موضوع توسط شاکی یا متهم در دادگاه صالح پس از صدور قرار اناطه ، ظرف

یک ماه از تاریخ ابلاغ اناطه است .

3 ــ مهلت انجام دستورات قضایی توسط ضابطین دادگستری ، ظرف مهلتی است که مقام

 قضایی تعیین کرده است .

4 ــ مهلت ارسال گزارش به مقام قضایی توسط ضابطین دادگستری نسبت به مواردی که اجرای

دستور یا تکمیل آن میسر نشده است در پایان هرماه می باشد .

5 ــ مهلتی که طی آن ضابطین دادگستری می توانند در جرایم مشهود متهم را برای تکمیل

 تحقیقات تحت نظر قرار دهند . حداکثر تا 24 ساعت می باشد .

6 ــ مهلتی که طی آن ضابطین دادگستری متعاقب اجرای دستور جلب متهم ، می توانند با

 اجازه ی مقام قضایی متهم را تحت نظر داشته باشند تا 24 ساعت است .

7 ــ مهلتی که طی آن بازپرس به محض حضور متهم جلب شده باید تحقیقات را انجام دهد .

 حداکثر تا 24 ساعت است .

8 ــ مدت بازداشت در قتل عمدی جهت اقامه بنیه توسط اولیاء دم ، حداکثر به مدت 6 روز می

 باشد .

9 ــ مهلت ایراد رد دادرس قبل از صدور رأی یا قبل از انجام تحقیقات است مگر جهت رد بعد از

صدور رأی کشف شود که از موارد تجدیدنظر خواهد بود .

10 ــ مهلت دادرس جهت صدور قرار رد درخواست رد دادرس ظرف 3 روز می باشد .

11 ــ مهلت تجدید نظرخواهی از قرار رد درخواست رد دادرس ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار می

 باشد .

 

 

12 ــ مهلت اعلام نظر کارشناس پزشک به قاضی در پرونده ی کیفری حداکثر ظرف سه روز از

تاریخ ارجاع است . مگر مستلزم مدت بیشتری باشد .

13 ــ احضار متهم از طریق آگهی یک نوبت بوده که توسط روزنامه کثیرالانتشار یا محلی که تاریخ

نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد .

14 ــ زمان صدور قرار تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام به متهم است .

15 ــ مدت اعتبار قرار عدم خروج از کشور 6 ماه است که می تواند هر 6 ماه یکبار تمدید گردد .

16 ــ مدت تجدیدنظرخواهی از قرار عدم خروج از کشور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قرار است.

17 ــ مهلت تسلیم متهم به مرجع قضایی توسط کفیل یا وثیقه گذار پس از احضار مرجع قضایی

ظرف 20 روز پس از اخطار است .

18 ــ مهلت اعتراض به دستور پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله یا دستور ضبط وثیقه ظرف 10

 روز از تاریخ ابلاغ دستور مقام قضایی می باشد . 

19 ــ اگر شاهد یکی از نیروهای مسلح باشد مهلت دعوت از او برای شهادت باید حداقل 24

 ساعت قبل از تحقیق یا جلسه محاکمه ، از طریق فرمانده یا رئیس شاهد یا مطلع .

20 ــ زمان جرح شاهد ، قبل از ادای شهادت است . مگر موجبات جرح پس از شهادت باشد .

21 ــ مدت توقف رسیدگی جهت بررسی عدالت شاهد ، نباید بیش از ده روز به طول انجامد .

22 ــ فاصله ی بین ابلاغ احضاریه متهم و موعد احضار حداقل سه روز است . مگر فوریت ایجاب

 کند که در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممکن است .

23 ــ مهلت رسیدگی مرجع تجدیدنظر به پرونده های موضوع ماده 188 اصلاحی قانون آیین

 دادرسی کیفری حداکثر ظرف مدت 6 ماه می باشد .

24 ــ مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه ، یک تا پنج روز است .

25 ــ زمان صدور رأی بدوی و تجدیدنظر کیفری پس از ختم رسیدگی در همان جلسه است . مگر

انشاء رأی متوقف به تمدید مقدماتی باشد که در اولین فرصت حداکثر تا یک هفته خواهد بود .

 

 

26 ــ زمان برای پاکنویس رأی کیفری پس از انشای رأی ظرف مدت 3 روز خواهد بود .

27 ــ مهلت واخواهی از رأی غیابی 10 روز پس از ابلاغ واقعی یا 10 روز پس از تاریخ اطلاع در

 صورت ابلاغ رأی می باشد .

28 ــ مهلت واخواهی از رأی غیابی صادره در مرجع تجدیدنظر کیفری ، ظرف 20 روز پس از ابلاغ

واقعی به متهم یا وکیل او خواهد بود .

29 ــ مهلت تجدیدنظرخواهی کیفری ، 20 روز برای اشخاص مقیم کشور و 2 ماه برای اشخاص

 خارج از کشور ، از تاریخ ابلاغ حکم یا انقضای مدت واخواهی می باشد .

30 ــ مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری در موارد اثبات ادعای عذر موجه محکوم علیه مبنی

 بر عدم اطلاع از مفاد رأی ، ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع است .

31 ــ زمان اخطار رفع نقص ظرف 20 روز پس از تسبیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی

است که متقاضی بایستی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه باید جهت رفع نقص اقدام کند .

32 ــ مهلت به تأخیر افتادن اجرای شلاق تعزیری در مورد زن شیرده حداکثر به مدت 2 سال می

 باشد .

33 ــ مهلت ارسال قرار بازداشتی که رأساً بازپرس صادر شده نزد دادستان جهت اظهارنظر ظرف

24 ساعت پس از صدور قرار خواهد بود .

34 ــ مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت

 اتخاذ تصمیم ، ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست می باشد .

35 ــ مدت قرار بازداشت در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان حداکثر تا 4 ماه می باشد .

36 ــ مدت بازداشت موقت از سایر جرایم حداکثر تا 2 ماه خواهد بود .

37 ــ مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینی که منجر به بازداشت متهم شده است ظرف 10 روز از

تاریخ ابلاغ ابقاء قرار می باشد .

38 ــ مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده ای که حاوی اظهار عقیده بازپرس پس از اخذ

 آخرین دفاع و اعلام ختم تحقیقات است ،ظرف 5 روز از تاریخ وصول پرونده خواهد بود .

 

39 ــ مهلت اعتراض به قرارهای صادره توسط بازپرس که به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،

 ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاکی یا متهم می باشد .

40 ــ مهلت اعمال ماده 18 اصلاحی در مورد آرای قطعیت یافته ی خلاف بین شرع حداکثر ظرف

یک ماه از تاریخ قطعیت رأی خواهد بود .  

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
floral chiffon mother of the bride dresses
سه شنبه چهاردهم خردادماه سال 1398 08:16 قبل از ظهر
<a href="http://www.pandoraboxhn.com/floral-short-dresses-pinterest-dressh">floral short dresses pinterest</a> <a href="http://www.yourctt.com/lucca-couture-floral-dress-urban-outfitters-dressh">lucca couture floral dress urban outfitters</a> <a href="http://www.coccodesigns.com/description-of-a-floral-dress-dressh">description of a floral dress</a> <a href="http://www.lucasdow.com/ted-baker-cream-floral-maxi-dress-dressh">ted baker cream floral maxi dress</a> <a href="http://www.juliemobley.com/floral-dress-3t-dressh">floral dress 3t</a> <a href="http://www.dgrlcd.com/floral-lace-overlay-dress-forever-21-dressh">floral lace overlay dress forever 21</a>
floral chiffon mother of the bride dresses http://www.dallasjerky.com/floral-chiffon-mother-of-the-bride-dresses-dressh
cute floral casual dresses
سه شنبه چهاردهم خردادماه سال 1398 08:16 قبل از ظهر
<a href="http://www.iseejanemary.com/cute-floral-dresses-pinterest-dressh">cute floral dresses pinterest</a> <a href="http://www.loisiroptique.com/floral-dress-fit-and-flare-dressh">floral dress fit and flare</a> <a href="http://www.pradosurf.com/floral-dress-short-halter-dressh">floral dress short halter</a> <a href="http://www.prajansim.com/floral-dresses-for-weddings-guest-dressh">floral dresses for weddings guest</a> <a href="http://www.prodomfactory.com/dorothy-perkins-black-floral-maxi-dress-dressh">dorothy perkins black floral maxi dress</a> <a href="http://www.schiffsampleb.com/cheap-floral-dresses-australia-dressh">cheap floral dresses australia</a>
cute floral casual dresses http://www.isimdesign.com/cute-floral-casual-dresses-dressh
floral dresses for races
سه شنبه چهاردهم خردادماه سال 1398 08:16 قبل از ظهر
<a href="http://www.zalinki.com/white-red-and-blue-floral-belted-bandeau-maxi-dress-dressh">white red and blue floral belted bandeau maxi dress</a> <a href="http://www.cheljm.com/floral-dress-from-very-advert-dressh">floral dress from very advert</a> <a href="http://www.embarquelibre.com/navy-blue-and-yellow-floral-dress-dressh">navy blue and yellow floral dress</a> <a href="http://www.soldthekayway.com/short-sleeve-hollow-floral-crochet-pleated-dress-dressh">short sleeve hollow floral crochet pleated dress</a> <a href="http://www.medsydobrasil.com/flower-girl-dresses-white-and-gold-dressh">flower girl dresses white and gold</a> <a href="http://www.salerahstore.com/shadow-floral-2-in-1-dress-dressh">shadow floral 2 in 1 dress</a>
floral dresses for races http://www.pubblisito.com/floral-dresses-for-races-dressh
floral dresses 50 s style
سه شنبه چهاردهم خردادماه سال 1398 08:15 قبل از ظهر
<a href="http://www.funfunkaar.com/principles-by-ben-de-lisi-designer-khaki-tribal-floral-dress-dressh">principles by ben de lisi designer khaki tribal floral dress</a> <a href="http://www.ishidesign.com/floral-dresses-for-summer-2015-dressh">floral dresses for summer 2015</a> <a href="http://www.koonoovpn.com/pink-boutique-floral-midi-dress-dressh">pink boutique floral midi dress</a> <a href="http://www.myoastudies.com/floral-skater-dress-pinterest-dressh">floral skater dress pinterest</a> <a href="http://www.reganwhimpey.com/ted-baker-long-floral-dresses-dressh">ted baker long floral dresses</a> <a href="http://www.segurotiendas.com/valentino-floral-print-dress-dressh">valentino floral print dress</a>
floral dresses 50 s style http://www.coderedphotos.com/floral-dresses-50-s-style-dressh
beautiful vintage floral dresses
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 01:56 قبل از ظهر
<a href="http://www.itsanomadlife.com/new-look-black-floral-skater-dress-dressh">new look black floral skater dress</a> <a href="http://www.mbcphila.com/pretty-flower-girl-dresses-for-less-dressh">pretty flower girl dresses for less</a> <a href="http://www.myfoxbeaumont.com/floral-cocktail-dresses-canada-dressh">floral cocktail dresses canada</a> <a href="http://www.myshoesonsale.com/connected-apparel-navy-floral-dress-dressh">connected apparel navy floral dress</a> <a href="http://www.roidezign.com/blue-floral-dress-dorothy-perkins-dressh">blue floral dress dorothy perkins</a> <a href="http://www.terrysammons.com/old-navy-floral-dress-toddler-dressh">old navy floral dress toddler</a>
[url=http://www.mustberavi.com/beautiful-vintage-floral-dresses-dressh]beautiful vintage floral dresses[/url]
lipsy floral dress uk
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 01:56 قبل از ظهر
<a href="http://www.taaliminfos.com/floral-dress-blue-lace-dressh">floral dress blue lace</a> <a href="http://www.trickyourride.com/floral-easter-dress-womens-dressh">floral easter dress womens</a> <a href="http://www.usuariobacano.com/floral-dresses-winter-2015-dressh">floral dresses winter 2015</a> <a href="http://www.amesecolombia.com/floral-jacquard-dress-topshop-dressh">floral jacquard dress topshop</a> <a href="http://www.cacikvideo.com/kim-kardashian-in-the-floral-dress-dressh">kim kardashian in the floral dress</a> <a href="http://www.glasshalfgeek.com/gap-yellow-floral-dress-dressh">gap yellow floral dress</a>
[url=http://www.fabrikatrav.com/lipsy-floral-dress-uk-dressh]lipsy floral dress uk[/url]
floral dress in malaysia
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 01:56 قبل از ظهر
<a href="http://www.motorzgirl.com/pink-floral-dress-12-dressh">pink floral dress 12</a> <a href="http://www.mytopdollar.com/pink-black-and-white-floral-dress-dressh">pink black and white floral dress</a> <a href="http://www.tipicousa.com/ralph-lauren-floral-jersey-dress-dressh">ralph lauren floral jersey dress</a> <a href="http://www.urevomedia.com/floral-evening-dresses-australia-dressh">floral evening dresses australia</a> <a href="http://www.valaseif.com/pink-floral-dress-what-colour-shoes-dressh">pink floral dress what colour shoes</a> <a href="http://www.webdevbook.com/adrianna-papell-floral-dress-nordstrom-dressh">adrianna papell floral dress nordstrom</a>
[url=http://www.theblases.com/floral-dress-in-malaysia-dressh]floral dress in malaysia[/url]
floral dress maxi petite
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 01:56 قبل از ظهر
<a href="http://www.adanastarpen.com/floral-lace-dress-charlotte-russe-dressh">floral lace dress charlotte russe</a> <a href="http://www.alfiekaye.com/mint-green-floral-maxi-dress-dressh">mint green floral maxi dress</a> <a href="http://www.buyincar.com/vintage-girl-flower-dresses-dressh">vintage girl flower dresses</a> <a href="http://www.clearvieweps.com/teatro-floral-maxi-occasion-dress-dressh">teatro floral maxi occasion dress</a> <a href="http://www.financesmiled.com/karen-millen-blue-floral-dress-dressh">karen millen blue floral dress</a> <a href="http://www.getwichquick.com/celebrity-wearing-floral-dresses-dressh">celebrity wearing floral dresses</a>
[url=http://www.playcheater.com/floral-dress-maxi-petite-dressh]floral dress maxi petite[/url]
floral dress indian
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 01:56 قبل از ظهر
<a href="http://www.royalokavango.com/short-sleeve-crochet-floral-dress-dressh">short sleeve crochet floral dress</a> <a href="http://www.thewebmaestra.com/dolce-and-gabbana-floral-dress-blue-dressh">dolce and gabbana floral dress blue</a> <a href="http://www.treeshaka.com/fit-and-flare-floral-midi-dress-dressh">fit and flare floral midi dress</a> <a href="http://www.abobaday.com/ted-baker-pink-dress-2015-dressh">ted baker pink dress 2015</a> <a href="http://www.alboths.com/floral-maxi-dress-long-sleeves-dressh">floral maxi dress long sleeves</a> <a href="http://www.bucketgrills.com/cheap-plus-size-lace-wedding-dresses-dressh">cheap plus size lace wedding dresses</a>
[url=http://www.sportinboston.com/floral-dress-indian-dressh]floral dress indian[/url]
forever 21 floral dress long sleeve
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 01:56 قبل از ظهر
<a href="http://www.prepperdays.com/floral-bodycon-dresses-uk-dressh">floral bodycon dresses uk</a> <a href="http://www.sedefmobilyam.com/floral-dress-wedding-guest-dressh">floral dress wedding guest</a> <a href="http://www.socabets.com/floral-dress-marks-and-spencer-dressh">floral dress marks and spencer</a> <a href="http://www.threnodies.com/fee-g-navy-floral-dress-dressh">fee g navy floral dress</a> <a href="http://www.aevibox.com/beautiful-vintage-floral-dresses-dressh">beautiful vintage floral dresses</a> <a href="http://www.akissilindir.com/ted-baker-caree-sheer-floral-overlay-dress-blue-dressh">ted baker caree sheer floral overlay dress blue</a>
[url=http://www.batatastudio.com/forever-21-floral-dress-long-sleeve-dressh]forever 21 floral dress long sleeve[/url]
floral high low prom dress
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 01:55 قبل از ظهر
<a href="http://www.andrewghall.com/floral-dress-cover-up-dressh">floral dress cover up</a> <a href="http://www.axsomnelson.com/aqua-watercolor-floral-dress-dressh">aqua watercolor floral dress</a> <a href="http://www.bharatovation.com/zimmermann-floral-dress-ebay-dressh">zimmermann floral dress ebay</a> <a href="http://www.dimensiono.com/floral-halter-neck-skater-dress-dressh">floral halter neck skater dress</a> <a href="http://www.factorxf.com/floral-print-dresses-jabong-dressh">floral print dresses jabong</a> <a href="http://www.goodmedusa.com/anthropologie-maeve-floral-dress-dressh">anthropologie maeve floral dress</a>
[url=http://www.leesgoedplus.com/floral-high-low-prom-dress-dressh]floral high low prom dress[/url]
minkpink dress floral lace
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 02:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.mfofoundation.net/asos-petite-floral-print-scuba-bodycon-dress-dressh">asos petite floral print scuba bodycon dress</a> <a href="http://www.nicholasbasbanes.net/flower-dresses-girls-first-communion-wedding-dressh">flower dresses girls first communion wedding</a> <a href="http://www.fnjcompressor.com/quiz-black-floral-print-bubble-top-dress-dressh">quiz black floral print bubble top dress</a> <a href="http://www.malatyaalsat.com/printed-dresses-for-sale-dressh">printed dresses for sale</a> <a href="http://www.michalowsky.net/chaps-floral-empire-dress-dressh">chaps floral empire dress</a> <a href="http://www.niskutruckstop.net/floral-dresses-midi-dressh">floral dresses midi</a>
minkpink dress floral lace http://www.goseegary.com/minkpink-dress-floral-lace-dressh
guess floral dress lord and taylor
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 02:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.familycarepc.com/floral-dresses-for-women-maxi-plus-dressh">floral dresses for women maxi plus</a> <a href="http://www.georginabauer.com/plus-size-long-lace-dresses-with-sleeves-dressh">plus size long lace dresses with sleeves</a> <a href="http://www.alizatrade.com/floral-dress-with-sleeves-philippines-dressh">floral dress with sleeves philippines</a> <a href="http://www.barcosquecantan.net/flower-dresses-maternity-dressh">flower dresses maternity</a> <a href="http://www.bootsoffprice.com/ralph-lauren-floral-dress-2015-dressh">ralph lauren floral dress 2015</a> <a href="http://www.ericwinzenried.net/floral-dress-wrap-dressh">floral dress wrap</a>
guess floral dress lord and taylor http://www.simplesolaire.net/guess-floral-dress-lord-and-taylor-dressh
junior floral dresses at kohl s
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 02:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.gamesiamfree.com/lavender-floral-bridesmaids-dresses-dressh">lavender floral bridesmaids dresses</a> <a href="http://www.millsbulb.com/womens-cotton-floral-dresses-dressh">womens cotton floral dresses</a> <a href="http://www.biobill.net/cheap-plus-size-floral-dresses-dressh">cheap plus size floral dresses</a> <a href="http://www.cavechezludo.com/plus-size-grey-floral-dress-dressh">plus size grey floral dress</a> <a href="http://www.fauconneriemarche.net/floral-dresses-for-women-cocktail-prime-dressh">floral dresses for women cocktail prime</a> <a href="http://www.hamshrd.com/floral-dress-under-30-dressh">floral dress under 30</a>
junior floral dresses at kohl s http://www.shoesilove.net/junior-floral-dresses-at-kohl-s-dressh
banana republic linda floral dress
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 02:36 بعد از ظهر
<a href="http://www.daddeaze.com/river-island-navy-floral-dress-dressh">river island navy floral dress</a> <a href="http://www.debracousins.com/karen-millen-floral-applique-dress-blue-dressh">karen millen floral applique dress blue</a> <a href="http://www.impulsodigital.net/kim-chiu-floral-dress-dressh">kim chiu floral dress</a> <a href="http://www.irstdatesgame.com/anne-klein-floral-wrap-dress-dressh">anne klein floral wrap dress</a> <a href="http://www.lamtalia.net/flower-dresses-for-teens-dressh">flower dresses for teens</a> <a href="http://www.halltarifh.com/ted-baker-baby-floral-dress-dressh">ted baker baby floral dress</a>
banana republic linda floral dress http://www.jolkona.net/banana-republic-linda-floral-dress-dressh
floral dresses for fall
دوشنبه ششم خردادماه سال 1398 02:35 بعد از ظهر
<a href="http://www.glplawyers.com/floral-dress-with-black-trim-dressh">floral dress with black trim</a> <a href="http://www.innordicau.com/marks-and-spencer-floral-shift-dress-dressh">marks and spencer floral shift dress</a> <a href="http://www.lovegreatdeals.net/long-floral-dresses-online-dressh">long floral dresses online</a> <a href="http://www.medmanage.net/long-floral-dresses-for-women-casual-dressh">long floral dresses for women casual</a> <a href="http://www.canditatenext.com/maxi-floral-dresses-for-women-with-sleeves-dressh">maxi floral dresses for women with sleeves</a> <a href="http://www.lyricensemble.net/karen-millen-floral-embroidered-dress-taupe-and-black-dressh">karen millen floral embroidered dress taupe and black</a>
floral dresses for fall http://www.rainycitymedia.net/floral-dresses-for-fall-dressh
wetakids
سه شنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1398 09:14 بعد از ظهر
<a href="http://www.dutchpuffers.com/nike-free-tr-fit-2-shield-sneakerb">nike free tr fit 2 shield</a> <a href="http://www.lampenloft.com/hermes-lindy-mini-hermesr">hermes lindy mini</a> <a href="http://www.intercashgold.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.bucketgrills.com/coach-madison-clutch-bag-for-sale-coacha">coach madison clutch bag for sale</a> <a href="http://www.beehappypress.com/nike-free-run-neon-blue-shoesb">nike free run neon blue</a> <a href="http://www.sunchaseapts.com/nike-dunk-skate-shoes-skos">nike dunk skate shoes</a>
wetakids http://www.wetakids.com/
introtechint
سه شنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1398 09:14 بعد از ظهر
<a href="http://www.liaqui.com/fendi-cotton-scarf-scarfr">fendi cotton scarf</a> <a href="http://www.lupazul.com/hermes-picotin-22-review-hermesr">hermes picotin 22 review</a> <a href="http://www.jschwimmermd.com/prada-bag-denim-overalls-pradae">prada bag denim overalls</a> <a href="http://www.whylux.com/louboutin-mary-jane-shoes-louboutinr">louboutin mary jane shoes</a> <a href="http://www.aouladmhand.com/mackage-handbag-burberry-makeup-mackaged">mackage handbag burberry makeup</a> <a href="http://www.iptvpackage.com/tory-burch-metallic-bag-toryburchr">tory burch metallic bag</a>
introtechint http://www.introtechint.com/
pampressions
سه شنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1398 09:13 بعد از ظهر
<a href="http://www.momandpopop.com/nike-air-presto-palm-green-for-sale-shoesv">nike air presto palm green for sale</a> <a href="http://www.artlaurey.com/do-mackage-coats-run-small-house-mackagec">do mackage coats run small house</a> <a href="http://www.ochapan.com/the-north-face-verto-micro-hoodie-down-jacket-womens-sale-northfaced">the north face verto micro hoodie down jacket womens sale</a> <a href="http://www.brooklyngay.com/prada-baby-bag-pradar">prada baby bag</a> <a href="http://www.royphelps.com/new-balance-minimus-10v3-road-skot">new balance minimus 10v3 road</a> <a href="http://www.agneaublanc.com/limited-antonio-johnson-jersey-new-england-patriots-98-home-navy-blue-nfle">limited antonio johnson jersey new england patriots 98 home navy blue</a>
pampressions http://www.pampressions.com/
nike flynit air max kvinners bl氓 gull
سه شنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1398 09:06 بعد از ظهر
<a href="http://www.profancyshop.com/nike-air-huarache-argento-cielo-blu-scarpei">nike air huarache argento cielo blu</a> <a href="http://www.lmcgroep.com/air-yeezy-ii-2-sp-max-90-rosa-grau-schuhej">air yeezy ii 2 sp max 90 rosa grau</a> <a href="http://www.nowaitnails.com/milwaukee-brewers-47-mlb-heather-front-snapback-cap-hath">milwaukee brewers 47 mlb heather front snapback cap</a> <a href="http://www.xmrujo.com/nike-air-max-90-kpu-oranger-chaussuresh">nike air max 90 kpu oranger</a> <a href="http://www.sevenguard.com/air-jordan-retro-6-gamma-blu-nero-scarpel">air jordan retro 6 gamma blu nero</a> <a href="http://www.escortsue.com/nike-kobe-10-gold-blue-shoesj">nike kobe 10 gold blue</a>
nike flynit air max kvinners bl氓 gull http://www.tmzred.com/nike-flynit-air-max-kvinners-bl%C3%A5-gull-obuvi
herren asics gel kayano 21 rosa orangen
سه شنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1398 09:06 بعد از ظهر
<a href="http://www.mwartsdrama.com/puma-adjustable-polo-cap-hath">puma adjustable polo cap</a> <a href="http://www.meshmotors.com/nike-huarache-ultra-noir-blanc-chaussuresh">nike huarache ultra noir blanc</a> <a href="http://www.aspenmedisys.com/nike-air-flight-89-stealth-neptune-blu-scarpel">nike air flight 89 stealth neptune blu</a> <a href="http://www.smartiesland.com/womens-asics-gel-kinsei-5-orange-black-shoesj">womens asics gel kinsei 5 orange black</a> <a href="http://www.emcetolerie.com/herre-asics-asics-gel-kinsei-2-lilla-gr%C3%A5-skoi">herre asics asics gel kinsei 2 lilla gr氓</a> <a href="http://www.lapaktoko.com/nike-shox-current-verde-blu-scarpeq">nike shox current verde blu</a>
herren asics gel kayano 21 rosa orangen http://www.ticahome.com/herren-asics-gel-kayano-21-rosa-orangen-schuheh
kvinners nike roshe yeezy boost rosa oransje
سه شنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1398 09:05 بعد از ظهر
<a href="http://www.thebiarritz.com/kvinders-nike-kd-8-lyser%C3%B8d-gr%C3%B8n-skoi">kvinders nike kd 8 lyser酶d gr酶n</a> <a href="http://www.voydnet.com/air-jordan-retro-7-royal-blu-grigio-scarpeq">air jordan retro 7 royal blu grigio</a> <a href="http://www.foneandlone.com/nike-free-flyknit-yellow-shoesj">nike free flyknit yellow</a> <a href="http://www.roomwhiz.com/michael-kors-fulton-large-shoulder-tote-bag-mkh">michael kors fulton large shoulder tote bag</a> <a href="http://www.riffsurfers.com/nike-kobe-10-bl%C3%A5-gull-obuvi">nike kobe 10 bl氓 gull</a> <a href="http://www.davidmgaines.com/nike-zoom-pegasus-32-femminile-viola-rosso-scarpej">nike zoom pegasus 32 femminile viola rosso</a>
kvinners nike roshe yeezy boost rosa oransje http://www.candctowingil.com/kvinners-nike-roshe-yeezy-boost-rosa-oransje-obuvp
harveenandraj
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:07 بعد از ظهر
<a href="http://www.kideschool.com/mennns-big-pony-polo-oransje-gul-polot">mennns big pony polo oransje gul</a> <a href="http://www.killersandbox.com/nike-womens-caleb-sturgis-limited-black-jersey-los-angeles-chargers-nfl-6-2016-salute-to-service-nflz">nike womens caleb sturgis limited black jersey los angeles chargers nfl 6 2016 salute to service</a> <a href="http://www.mymascensores.com/adidas-springblade-drive-2.0-gituttio-rosa-kurpesd">adidas springblade drive 2.0 gituttio rosa</a> <a href="http://www.paypalwar.com/denver-broncos-bradley-chubb-navy-blue-nike-55-nfl-long-sleeve-t-shirt-name-number-logo-nflz">denver broncos bradley chubb navy blue nike 55 nfl long sleeve t shirt name number logo</a> <a href="http://www.bamoments.com/nike-kaishi-bleu-fonctionnement-chaussures-obuvd">nike kaishi bleu fonctionnement chaussures</a> <a href="http://www.fintecsales.com/nike-roshe-run-university-rojo-scarpec">nike roshe run university rojo</a>
harveenandraj http://www.harveenandraj.com/
redchipit
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:07 بعد از ظهر
<a href="http://www.techsrunch.com/nfl-phil-dawson-womens-limited-pink-jersey-4-arizona-cardinals-nike-rush-fashion-nflu">nfl phil dawson womens limited pink jersey 4 arizona cardinals nike rush fashion</a> <a href="http://www.tlclease.com/air-jordan-7-retro-blanco-gris-azul-p%C3%BArpura-flor-kurpesb">air jordan 7 retro blanco gris azul p煤rpura flor</a> <a href="http://www.beatsbybros.com/nike-free-run-3-electric-gr%C3%B8nn-schuhed">nike free run 3 electric gr酶nn</a> <a href="http://www.dankpixel.com/nike-air-flight-89-noir-jaune-rouge-schuheg">nike air flight 89 noir jaune rouge</a> <a href="http://www.givenkface.com/nike-air-max-2017-p%C3%BArpura-kurpesd">nike air max 2017 p煤rpura</a> <a href="http://www.kasabyd.com/nike-roshe-run-i-gr%C3%BCn-rot-obuvg">nike roshe run i gr眉n rot</a>
redchipit http://www.redchipit.com/
exetervanhire
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:07 بعد از ظهر
<a href="http://www.godsentmusic.com/wmns-nike-air-max-1-lib-qs-armory-marine-obuvd">wmns nike air max 1 lib qs armory marine</a> <a href="http://www.itmontwitter.com/nike-kd-9-gr%C3%BCn-xanax-scarpea">nike kd 9 gr眉n xanax</a> <a href="http://www.kolsyreis.com/nike-air-presto-or-dart-rules-scarpef">nike air presto or dart rules</a> <a href="http://www.ritaburton.com/nike-flyknit-trainer-jd-for-vente-obuvd">nike flyknit trainer jd for vente</a> <a href="http://www.blanchardsvac.com/nike-roshe-run-oreo-for-vendita-scarpea">nike roshe run oreo for vendita</a> <a href="http://www.cesafetyprod.com/femmes-nike-dunk-noir-orange-chaussuresg">femmes nike dunk noir orange</a>
exetervanhire http://www.exetervanhire.com/
gregertopsoil
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:07 بعد از ظهر
<a href="http://www.alquranschool.com/nike-dunk-oxford-rose-victoria-schuhec">nike dunk oxford rose victoria</a> <a href="http://www.ametinakar.com/jordan-9-anthracite-hvit-svart-schuheg">jordan 9 anthracite hvit svart</a> <a href="http://www.bambubaits.com/nike-roshe-tutti-nero-vendita-kurpesc">nike roshe tutti nero vendita</a> <a href="http://www.gogogeeky.com/air-jordan-6-blanco-and-rojo-jordans-obuvg">air jordan 6 blanco and rojo jordans</a> <a href="http://www.maxfornet.com/kd-7-gr%C3%B8nn-and-gul-flag-scarpee">kd 7 gr酶nn and gul flag</a> <a href="http://www.pandrosos.com/nike-air-zoom-90-it-rojo-rosado-butya">nike air zoom 90 it rojo rosado</a>
gregertopsoil http://www.gregertopsoil.com/
boluposter
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:07 بعد از ظهر
<a href="http://www.radiomasweb.com/jordan-12-alle-wei%C3%9F-for-verkauf-schuhef">jordan 12 alle wei脽 for verkauf</a> <a href="http://www.slimtobody.com/femmes-nike-flyknit-lunar-2-hommesthe-verte-scarpef">femmes nike flyknit lunar 2 hommesthe verte</a> <a href="http://www.cmgdfw.com/kvinners-nike-air-max-2015-rosa-gul-kurpese">kvinners nike air max 2015 rosa gul</a> <a href="http://www.csatags.com/air-jordan-18-schwarz-braun-schuheg">air jordan 18 schwarz braun</a> <a href="http://www.drivedetail.com/nike-air-max-thea-rosa-oxford-valleey-schuheb">nike air max thea rosa oxford valleey</a> <a href="http://www.instabuttons.com/kd-8-maschio-a-buon-mercato-monday-chaussuresd">kd 8 maschio a buon mercato monday</a>
boluposter http://www.boluposter.com/
sabiscareer
یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:06 بعد از ظهر
<a href="http://www.aboudincga.com/nike-air-huarache-dam%C3%A4nner-blau-silber-butya">nike air huarache dam盲nner blau silber</a> <a href="http://www.eagletemp.com/adidas-zx-750-gris-blanco-zinfandel-butyc">adidas zx 750 gris blanco zinfandel</a> <a href="http://www.gazmafsali.com/mujeres-air-jordan-retro-11-naranja-amarillo-obuvg">mujeres air jordan retro 11 naranja amarillo</a> <a href="http://www.incommonblog.com/adidas-pr%C3%B8dator-pro-fingersave-nc-wet-grip-kurpesa">adidas pr酶dator pro fingersave nc wet grip</a> <a href="http://www.inenigroup.com/adidas-protator-optifit-houston-kurpesf">adidas protator optifit houston</a> <a href="http://www.podemosvigo.com/m%C3%A4nner-ralph-lauren-jackets-down-mesh-schwarz-poloz">m盲nner ralph lauren jackets down mesh schwarz</a>
sabiscareer http://www.sabiscareer.com/
https://librodepoesia.com/producto/alpheratz-jorge-castro/
جمعه ششم اردیبهشتماه سال 1398 10:11 بعد از ظهر
最高級スーパーコピーブランド激安通販!偽物ブランドコピー(N級品)専門店!
https://www.mbusc.com.au/registrations
جمعه ششم اردیبهشتماه سال 1398 10:10 بعد از ظهر
へようこそ ブランドスーパーコピーn級品は当店で!最高級のスーパーコピー品をご提供致します。
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60