تبلیغات
سفیر قانون - مواعد در آیین دادرسی کیفری
دست نوشته های شخصی

مواعد در آیین دادرسی کیفری

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه بیستم مهرماه سال 1392-03:46 قبل از ظهر

مواعد در آیین دادرسی کیفری :

1 ــ مهلت ارایه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم جهت پیوست به پرونده کیفری

تا قبل از اعلام ختم دادرسی است .     

2 ــ مهلت پیگیری موضوع توسط شاکی یا متهم در دادگاه صالح پس از صدور قرار اناطه ، ظرف

یک ماه از تاریخ ابلاغ اناطه است .

3 ــ مهلت انجام دستورات قضایی توسط ضابطین دادگستری ، ظرف مهلتی است که مقام

 قضایی تعیین کرده است .

4 ــ مهلت ارسال گزارش به مقام قضایی توسط ضابطین دادگستری نسبت به مواردی که اجرای

دستور یا تکمیل آن میسر نشده است در پایان هرماه می باشد .

5 ــ مهلتی که طی آن ضابطین دادگستری می توانند در جرایم مشهود متهم را برای تکمیل

 تحقیقات تحت نظر قرار دهند . حداکثر تا 24 ساعت می باشد .

6 ــ مهلتی که طی آن ضابطین دادگستری متعاقب اجرای دستور جلب متهم ، می توانند با

 اجازه ی مقام قضایی متهم را تحت نظر داشته باشند تا 24 ساعت است .

7 ــ مهلتی که طی آن بازپرس به محض حضور متهم جلب شده باید تحقیقات را انجام دهد .

 حداکثر تا 24 ساعت است .

8 ــ مدت بازداشت در قتل عمدی جهت اقامه بنیه توسط اولیاء دم ، حداکثر به مدت 6 روز می

 باشد .

9 ــ مهلت ایراد رد دادرس قبل از صدور رأی یا قبل از انجام تحقیقات است مگر جهت رد بعد از

صدور رأی کشف شود که از موارد تجدیدنظر خواهد بود .

10 ــ مهلت دادرس جهت صدور قرار رد درخواست رد دادرس ظرف 3 روز می باشد .

11 ــ مهلت تجدید نظرخواهی از قرار رد درخواست رد دادرس ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار می

 باشد .

 

 

12 ــ مهلت اعلام نظر کارشناس پزشک به قاضی در پرونده ی کیفری حداکثر ظرف سه روز از

تاریخ ارجاع است . مگر مستلزم مدت بیشتری باشد .

13 ــ احضار متهم از طریق آگهی یک نوبت بوده که توسط روزنامه کثیرالانتشار یا محلی که تاریخ

نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد .

14 ــ زمان صدور قرار تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام به متهم است .

15 ــ مدت اعتبار قرار عدم خروج از کشور 6 ماه است که می تواند هر 6 ماه یکبار تمدید گردد .

16 ــ مدت تجدیدنظرخواهی از قرار عدم خروج از کشور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قرار است.

17 ــ مهلت تسلیم متهم به مرجع قضایی توسط کفیل یا وثیقه گذار پس از احضار مرجع قضایی

ظرف 20 روز پس از اخطار است .

18 ــ مهلت اعتراض به دستور پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله یا دستور ضبط وثیقه ظرف 10

 روز از تاریخ ابلاغ دستور مقام قضایی می باشد . 

19 ــ اگر شاهد یکی از نیروهای مسلح باشد مهلت دعوت از او برای شهادت باید حداقل 24

 ساعت قبل از تحقیق یا جلسه محاکمه ، از طریق فرمانده یا رئیس شاهد یا مطلع .

20 ــ زمان جرح شاهد ، قبل از ادای شهادت است . مگر موجبات جرح پس از شهادت باشد .

21 ــ مدت توقف رسیدگی جهت بررسی عدالت شاهد ، نباید بیش از ده روز به طول انجامد .

22 ــ فاصله ی بین ابلاغ احضاریه متهم و موعد احضار حداقل سه روز است . مگر فوریت ایجاب

 کند که در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممکن است .

23 ــ مهلت رسیدگی مرجع تجدیدنظر به پرونده های موضوع ماده 188 اصلاحی قانون آیین

 دادرسی کیفری حداکثر ظرف مدت 6 ماه می باشد .

24 ــ مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه ، یک تا پنج روز است .

25 ــ زمان صدور رأی بدوی و تجدیدنظر کیفری پس از ختم رسیدگی در همان جلسه است . مگر

انشاء رأی متوقف به تمدید مقدماتی باشد که در اولین فرصت حداکثر تا یک هفته خواهد بود .

 

 

26 ــ زمان برای پاکنویس رأی کیفری پس از انشای رأی ظرف مدت 3 روز خواهد بود .

27 ــ مهلت واخواهی از رأی غیابی 10 روز پس از ابلاغ واقعی یا 10 روز پس از تاریخ اطلاع در

 صورت ابلاغ رأی می باشد .

28 ــ مهلت واخواهی از رأی غیابی صادره در مرجع تجدیدنظر کیفری ، ظرف 20 روز پس از ابلاغ

واقعی به متهم یا وکیل او خواهد بود .

29 ــ مهلت تجدیدنظرخواهی کیفری ، 20 روز برای اشخاص مقیم کشور و 2 ماه برای اشخاص

 خارج از کشور ، از تاریخ ابلاغ حکم یا انقضای مدت واخواهی می باشد .

30 ــ مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری در موارد اثبات ادعای عذر موجه محکوم علیه مبنی

 بر عدم اطلاع از مفاد رأی ، ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع است .

31 ــ زمان اخطار رفع نقص ظرف 20 روز پس از تسبیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی

است که متقاضی بایستی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه باید جهت رفع نقص اقدام کند .

32 ــ مهلت به تأخیر افتادن اجرای شلاق تعزیری در مورد زن شیرده حداکثر به مدت 2 سال می

 باشد .

33 ــ مهلت ارسال قرار بازداشتی که رأساً بازپرس صادر شده نزد دادستان جهت اظهارنظر ظرف

24 ساعت پس از صدور قرار خواهد بود .

34 ــ مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت

 اتخاذ تصمیم ، ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست می باشد .

35 ــ مدت قرار بازداشت در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان حداکثر تا 4 ماه می باشد .

36 ــ مدت بازداشت موقت از سایر جرایم حداکثر تا 2 ماه خواهد بود .

37 ــ مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینی که منجر به بازداشت متهم شده است ظرف 10 روز از

تاریخ ابلاغ ابقاء قرار می باشد .

38 ــ مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده ای که حاوی اظهار عقیده بازپرس پس از اخذ

 آخرین دفاع و اعلام ختم تحقیقات است ،ظرف 5 روز از تاریخ وصول پرونده خواهد بود .

 

39 ــ مهلت اعتراض به قرارهای صادره توسط بازپرس که به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،

 ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاکی یا متهم می باشد .

40 ــ مهلت اعمال ماده 18 اصلاحی در مورد آرای قطعیت یافته ی خلاف بین شرع حداکثر ظرف

یک ماه از تاریخ قطعیت رأی خواهد بود .  

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
sethba
یکشنبه بیست و پنجم آذرماه سال 1397 01:54 قبل از ظهر
<a href="http://www.shipmancomm.com/nike-limited-mens-pittsburgh-steelers-84-antonio-brown-80th-anniversary-throwback-nfl-jersey-89.99-nflv">nike limited mens pittsburgh steelers 84 antonio brown 80th anniversary throwback nfl jersey 89.99</a> <a href="http://www.rahwindsor.com/nike-kobe-8-elite-black-and-gold-shoesg">nike kobe 8 elite black and gold</a> <a href="http://www.weisseditions.com/nike-kyrie-3-weave-blue-white-shoesb">nike kyrie 3 weave blue white</a> <a href="http://www.healtobfree.com/parajumper-jackets-montreal-parajumpersr">parajumper jackets montreal</a> <a href="http://www.klarinetino.com/coach-handbags-shop-online-coachr">coach handbags shop online</a> <a href="http://www.cantleylaw.com/2014-15-real-madrid-2-varane-away-pink-soccer-long-sleeve-shirt-kit-nflv">2014 15 real madrid 2 varane away pink soccer long sleeve shirt kit</a>
sethba http://www.sethba.com/
selvasurf
یکشنبه بیست و پنجم آذرماه سال 1397 01:53 قبل از ظهر
<a href="http://www.nonnagrazia.com/black-and-white-hermes-scarf-scarfr">black and white hermes scarf</a> <a href="http://www.warthogrugby.com/how-to-knit-a-baby-hat-with-flower-head-hatc">how to knit a baby hat with flower head</a> <a href="http://www.uncwliving.com/nike-zoom-winflo-flash-skox">nike zoom winflo flash</a> <a href="http://www.halemhomes.com/nike-air-max-90-em-black-grey-shoesb">nike air max 90 em black grey</a> <a href="http://www.virgocity.com/nike-kobe-7-grey-gold-runningb">nike kobe 7 grey gold</a> <a href="http://www.vspeyedoctors.com/leopard-print-ugg-boots-sale-uggsr">leopard print ugg boots sale</a>
selvasurf http://www.selvasurf.com/
tlclease
پنجشنبه بیست و دوم آذرماه سال 1397 12:50 قبل از ظهر
<a href="http://www.cakeeaterspgh.com/nike-roshe-run-speckle-orange-grey-shoesc">nike roshe run speckle orange grey</a> <a href="http://www.leesgoedplus.com/billig-nike-zoom-pegasus-32-kvinders-bl%C3%A5-skog">billig nike zoom pegasus 32 kvinders bl氓</a> <a href="http://www.lieupekings.com/yellow-purple-womens-nike-air-force-1-high-shoes-sportsf">yellow purple womens nike air force 1 high shoes</a> <a href="http://www.marieebeaute.com/nike-air-max-tailwind-5-orange-dream-runningd">nike air max tailwind 5 orange dream</a> <a href="http://www.dentaleden.com/limited-jason-hanson-jersey-detroit-lions-4-camo-fashion-black-nflg">limited jason hanson jersey detroit lions 4 camo fashion black</a> <a href="http://www.jellyville.com/nike-flyknit-lunar-3-silver-black-skoa">nike flyknit lunar 3 silver black</a>
tlclease http://www.tlclease.com/
incommonblog
پنجشنبه بیست و دوم آذرماه سال 1397 12:50 قبل از ظهر
<a href="http://www.trendwaching.com/discount-oakley-half-jacket-safety-lenses-sunglassesc">discount oakley half jacket safety lenses</a> <a href="http://www.vishwashroff.com/air-jordan-i-skox">air jordan i</a> <a href="http://www.zlotyul.com/nike-zoom-pegasus-31-womens-black-pink-skoc">nike zoom pegasus 31 womens black pink</a> <a href="http://www.chieao.com/nike-free-run-3-shield-blue-skob">nike free run 3 shield blue</a> <a href="http://www.mbesthetics.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.filmtele.com/orange-yellow-womens-air-jordan-12-shoes-runninga">orange yellow womens air jordan 12 shoes</a>
incommonblog http://www.incommonblog.com/
mailstraight
سه شنبه بیستم آذرماه سال 1397 08:23 بعد از ظهر
<a href="http://www.plumbnumber.com/michael-kors-clutch-pink-xl-mkc">michael kors clutch pink xl</a> <a href="http://www.scottdepot.com/moncler-coats-discount-hours-monclerd">moncler coats discount hours</a> <a href="http://www.edotokyolabo.com/oakley-fuel-cell-mens-sunglasses-sunglassesr">oakley fuel cell mens sunglasses</a> <a href="http://www.trickyourride.com/mulberry-antony-leather-satchel-bag-oak-uk-mulberryc">mulberry antony leather satchel bag oak uk</a> <a href="http://www.totalterapi.com/nike-city-sandal-ii-kids-gold-brown-sneakerc">nike city sandal ii kids gold brown</a> <a href="http://www.joalby.com/men-parajumpers-coat-template-for-kids-parajumpersf">men parajumpers coat template for kids</a>
[url=http://www.mailstraight.com/]mailstraight[/url]
alarmselpaso
سه شنبه بیستم آذرماه سال 1397 08:22 بعد از ظهر
<a href="http://www.dcrcustoms.com/womens-free-run-commuter-shoesc">womens free run commuter</a> <a href="http://www.bermudabrands.com/adidas-neo-full-black-skos">adidas neo full black</a> <a href="http://www.alarmselpaso.com/hermes-belt-length-beltr">hermes belt length</a> <a href="http://www.demngoibet.com/mackage-yara-lightweight-down-coat-2016-mackagec">mackage yara lightweight down coat 2016</a> <a href="http://www.wtaarchitects.com/nike-air-max-2017-korting-skow">nike air max 2017 korting</a> <a href="http://www.bibleofpeace.com/mlb-jerseys-chicago-cubs-15-darwin-barney-blue-jerseys-cool-base-jerseys-nflb">mlb jerseys chicago cubs 15 darwin barney blue jerseys cool base jerseys</a>
[url=http://www.alarmselpaso.com/]alarmselpaso[/url]
Cialis generic
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 09:25 بعد از ظهر

Kudos! Terrific stuff.
compare prices cialis uk cialis generico cialis baratos compran uk cost of cialis cvs ou trouver cialis sur le net viagra cialis levitra cialis 50 mg soft tab buy cialis online nz cialis alternative cialis taglich
Cialis canada
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 01:54 قبل از ظهر

You said it nicely.!
cialis preise schweiz 5 mg cialis coupon printable viagra vs cialis vs levitra cialis daily dose generic cialis lilly tadalafi cialis kamagra levitra cialis coupon order generic cialis online viagra vs cialis cialis 10 doctissimo
buy cialis usa
چهارشنبه چهاردهم آذرماه سال 1397 09:20 قبل از ظهر

Thank you! A lot of advice!

generic cialis pill online cialis authentique suisse does cialis cause gout cialis baratos compran uk we choice cialis pfizer india cialis price in bangalore cialis prezzo in linea basso cialis 20mg preis cf cialis 5 mg para diabeticos price cialis best
Cialis canada
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 09:47 بعد از ظهر

You've made your stand quite effectively!!
cialis en 24 hora cilas look here cialis cheap canada price cialis per pill sialis cipla cialis online we recommend cheapest cialis achat cialis en europe viagra or cialis cialis 20mg preis cf
buy tadalafil online
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 10:56 قبل از ظهر

Lovely posts, Thanks.
cialis canada on line cialis 30 day trial coupon acheter cialis meilleur pri cost of cialis per pill click here to buy cialis cialis 05 side effects of cialis cialis daily achat cialis en suisse cialis prezzo di mercato
apconcierge
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 04:45 قبل از ظهر
<a href="http://www.horecasummit.com/demar-derozan-gold-jersey-nflr">demar derozan gold jersey</a> <a href="http://www.hntonghetang.com/nike-air-max-90-vt-womens-gold-green-foota">nike air max 90 vt womens gold green</a> <a href="http://www.carlandcodys.com/prada-long-wallets-champagne-yellow-pradaf">prada long wallets champagne yellow</a> <a href="http://www.deploygis.com/mulberry-pouch-price-news-mulberrya">mulberry pouch price news</a> <a href="http://www.amitsrl.com/nike-shox-lime-green-black-and-yellow-sneakerd">nike shox lime green black and yellow</a> <a href="http://www.rahsaskatoon.com/hermes-birkin-black-gold-hardware-hermesr">hermes birkin black gold hardware</a>
apconcierge http://www.apconcierge.com/
Buy cialis online
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 11:14 بعد از ظهر

Thanks, Fantastic stuff!
cialis tablets australia only best offers 100mg cialis prix cialis once a da cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg schweiz cialis herbs cialis side effects dangers cialis generico female cialis no prescription prix cialis once a da
Cialis pills
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 10:22 قبل از ظهر

Nicely put, Thank you!
prices on cialis 10 mg generic cialis pro cialis for bph cialis generico lilly ou acheter du cialis pas cher 5 mg cialis coupon printable cialis sans ordonnance tadalafil 20mg i recommend cialis generico discount cialis
Buy cialis online
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 10:42 بعد از ظهر

Excellent facts. Thank you.
only best offers cialis use rx cialis para comprar cialis free trial buying cialis on internet cialis coupons the best choice cialis woman cialis 5mg only now cialis for sale in us achat cialis en suisse we recommend cialis info
Buy generic cialis
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 09:44 قبل از ظهر

Kudos. Valuable information.
where do you buy cialis best generic drugs cialis generic cialis at walmart we recommend cialis info generic cialis in vietnam cialis cipla best buy cialis prezzo di mercato prezzo cialis a buon mercato cialis for sale south africa we use it 50 mg cialis dose
buy cialis pills
شنبه دهم آذرماه سال 1397 09:37 قبل از ظهر

Great information. Thanks a lot.
legalidad de comprar cialis prices on cialis 10 mg sublingual cialis online we use it cialis online store prezzo di cialis in bulgaria cialis 20mg we choice free trial of cialis enter site 20 mg cialis cost precios de cialis generico venta de cialis canada
Cialis generic
جمعه نهم آذرماه سال 1397 10:20 بعد از ظهر

Good information. Thank you!
look here cialis order on line buying cialis on internet prices for cialis 50mg cialis diario compra cialis preise schweiz cialis savings card cialis prezzo in linea basso tadalafil tablets cialis generique 5 mg cialis cuantos mg hay
Generic cialis
جمعه نهم آذرماه سال 1397 10:24 قبل از ظهر

Kudos, I enjoy this!
we recommend cialis best buy we like it cialis soft gel tesco price cialis enter site very cheap cialis cialis kaufen bankberweisung buy original cialis where to buy cialis in ontario 200 cialis coupon cialis 50 mg soft tab cialis generico en mexico
buy cialis no rx
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 11:21 بعد از ظهر

You said it very well.!
calis cialis tadalafil cialis generic availability cialis tadalafil cialis farmacias guadalajara cialis dose 30mg only here cialis pills cialis patent expiration cialis wir preise cialis uk
headmull
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 08:20 بعد از ظهر
<a href="http://www.prorilpumpna.com/dak-prescott-jersey-5xl-nflr">dak prescott jersey 5xl</a> <a href="http://www.grafiscar.com/oakland-raiders-15-michael-crabtree-olive-2017-salute-to-service-limited-jersey-nflv">oakland raiders 15 michael crabtree olive 2017 salute to service limited jersey</a> <a href="http://www.virtualxbox.com/ralph-lauren-polo-shirt-logo-polor">ralph lauren polo shirt logo</a> <a href="http://www.cumbrepyme.com/nike-air-huarache-black-grey-leopard-trainersce">nike air huarache black grey leopard</a> <a href="http://www.tiresbg.com/ray-ban-folding-wayfarer-aviator-sunglassesr">ray ban folding wayfarer aviator</a> <a href="http://www.moviezluv.com/mackage-womens-villa-coat-mackager">mackage womens villa coat</a>
headmull http://www.headmull.com/
adamaccademia
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 08:20 بعد از ظهر
<a href="http://www.divasdelface.com/adidas-stan-smith-tennis-skox">adidas stan smith tennis</a> <a href="http://www.whitegayshop.com/nike-kobe-9-low-womens-pink-silver-skoc">nike kobe 9 low womens pink silver</a> <a href="http://www.beautyestyle.com/jordan-1-purple-low-skob">jordan 1 purple low</a> <a href="http://www.safeonproject.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.gagnetoo.com/nike-flyknit-lunar-2-quotes-runninga">nike flyknit lunar 2 quotes</a> <a href="http://www.epiuenergia.com/ray-ban-aviator-3025-brown-sunglassesr">ray ban aviator 3025 brown</a>
adamaccademia http://www.adamaccademia.com/
ironrivermi
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 08:20 بعد از ظهر
<a href="http://www.agriind.com/nike-kaishi-damen-instagram-trainersce">nike kaishi damen instagram</a> <a href="http://www.rapheroes.com/sunglasses-that-look-like-ray-ban-wayfarer-sunglassesr">sunglasses that look like ray ban wayfarer</a> <a href="http://www.odubmusic.com/mackage-asymmetrical-coat-mackager">mackage asymmetrical coat</a> <a href="http://www.kidbleach.com/nike-air-max-1-lunar-uk-sneakere">nike air max 1 lunar uk</a> <a href="http://www.shoppula.com/air-jordan-retro-11-low-june-14-tickets-footc">air jordan retro 11 low june 14 tickets</a> <a href="http://www.kanpourakuen.com/nike-zoom-kd-vi-skox">nike zoom kd vi</a>
ironrivermi http://www.ironrivermi.com/
rodabroad
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 08:20 بعد از ظهر
<a href="http://www.precisetrades.com/nike-darwin-triple-white-noise-runningb">nike darwin triple white noise</a> <a href="http://www.trionbrain.com/black-michael-kors-bag-selma-mkr">black michael kors bag selma</a> <a href="http://www.funfunkaar.com/nike-payaa-womens-blue-grey-sneakerf">nike payaa womens blue grey</a> <a href="http://www.sandyshands.com/boston-celtics-larry-bird-33-green-authentic-jersey-nfld">boston celtics larry bird 33 green authentic jersey</a> <a href="http://www.melbabishop.com/nike-hyperdunk-galaxy-nike-air-max-shoesc">nike hyperdunk galaxy nike air max</a> <a href="http://www.coberturatic.com/mens-nike-free-run-4.0-v3-red-orange-skog">mens nike free run 4.0 v3 red orange</a>
rodabroad http://www.rodabroad.com/
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 12:01 بعد از ظهر

With thanks, A good amount of content!

buy cialis online legal cialis cost link for you cialis price prices for cialis 50mg buy cialis sample pack cipla cialis online cialis australia org cialis coupons buy name brand cialis on line cialis generique
Buy cialis online
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 11:23 بعد از ظهر

Valuable content. Cheers.
precios cialis peru cost of cialis per pill cialis tablets for sale are there generic cialis cialis therapie cialis 5 mg effetti collateral cialis herbs cialis usa cost recommended site cialis kanada enter site natural cialis
jeanbrune
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 02:11 بعد از ظهر
<a href="http://www.chachamall.tw/men-wearing-hermes-belt-hermesr">men wearing hermes belt</a> <a href="http://www.tjpscasino.tw/parajumper-2017-parajumpersr">parajumper 2017</a> <a href="http://www.wikypages.tw/coach-hc8172-sunglasses-coachr">coach hc8172 sunglasses</a> <a href="http://www.gonatrelgo.tw/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.lilyvlach.tw/salvatore-ferragamo-mens-belt-sale-beltr">salvatore ferragamo mens belt sale</a> <a href="http://www.alinejoao.tw/burberry-scarf-50-cashmere-50-wool-scarfr">burberry scarf 50 cashmere 50 wool</a>
jeanbrune http://www.jeanbrune.tw/
indoreatoz
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 02:11 بعد از ظهر
<a href="http://www.aesdeadic.tw/purple-converse-shoesz">purple converse</a> <a href="http://www.aicupcake.tw/gold-burberry-tie-tier">gold burberry tie</a> <a href="http://www.shanaowens.tw/volleyball-shoes-mizuno-2015-skot">volleyball shoes mizuno 2015</a> <a href="http://www.cruelvamp.tw/cheap-ray-ban-justin-sunglassesr">cheap ray ban justin</a> <a href="http://www.joshbuell.tw/hermes-lindy-mirror-hermesr">hermes lindy mirror</a> <a href="http://www.gapattack.tw/how-much-is-a-full-pandora-bracelet-pandorar">how much is a full pandora bracelet</a>
indoreatoz http://www.indoreatoz.tw/
Online cialis
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 11:20 قبل از ظهر

You said it nicely..
discount cialis we choice cialis pfizer india cialis therapie cialis patent expiration cialis lilly tadalafi cialis rezeptfrei sterreich cialis generika in deutschland kaufen cialis pills boards buy cialis sample pack generic cialis at walmart
pampressions
پنجشنبه یکم آذرماه سال 1397 02:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.stevenrobins.com/hermes-bracelet-australia-hermesr">hermes bracelet australia</a> <a href="http://www.transgloball.com/prada-logo-jacquard-shoulder-bag-pradae">prada logo jacquard shoulder bag</a> <a href="http://www.wsphotel.com/louboutin-hood-flat-design-louboutinb">louboutin hood flat design</a> <a href="http://www.hispanolab.com/mackage-xia-coat-pants-mackaged">mackage xia coat pants</a> <a href="http://www.peoplesbit.com/tory-burch-orange-bag-toryburchr">tory burch orange bag</a> <a href="http://www.redrockrose.com/nike-mercurial-superfly-electro-flare-for-sale-yakima-runningf">nike mercurial superfly electro flare for sale yakima</a>
pampressions http://www.pampressions.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30