دست نوشته های شخصی

قاعده ی تسبیب (2 و پایانی )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1391-10:45 بعد از ظهر

قصد و عمد در تسبیب :

در كتاب قواعد فقهیه ی آیت الله بجنوردی و قواعد فقه دكتر محقق داماد در مورد مستند قصد

و عمد بین روایات و اجماع قایل به تفكیك شده اند . بدین شرح كه اگر :

ـــ مستند روایات باشند كه ضمانت مسبب در ظاهر این روایات اطلاق دارند و قصد مسبب

    معتبر نیست و فقط باید موضوع برای ضمانت یا عنوان سبب بر فعل مسبب صدق كند . لذا

   اگر شخصی در غیر ملك خود چاهی حفر كند ( حقا به امید آنكه كسی در آن نیفتد ) و

   چیزی و یا شخصی در آن بیفتد ، حافر ضامن است .

ـــ مستند قاعده تسبیب را اجماع فقهاء قرار دهیم . حفر كننده اگر قصد تلف داشت ضامن

است و اگر نداشت ، ضامن نیست . بدین ترتیب قصد تلف در تسبیب شرط است . ( كه با

وجود روایات ، اجماع از دایره ی مستندات حذف می گردد . )

ماده ی 334 قانون مدنی :

[ مالك یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست كه از ناحیه ی آن حیوان وارد می شود .

 مگر اینكه در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد . لیكن در هر حال اگر حیوان بواسطه ی عمل

 كسی منشاء ضرر گردد ، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . ] در این ماده كه

با فتوای مندرج در تحریر الوسیله مطابقت دارد . بدین لحاظ تقصیر قید شده كه در صورت عدم

تقصیر ، انتساب خسارت به مسبب احراز نمی گردد . نه اینكه تقصیر مسبب شرط تحقق

ضمان باشد .

نكته : به نظر می رسد می توان این حكم مندرج در ماده ی 334 قانون مدنی را به سایر

موضوعات تسبیب ( مثل حفر چاه ) تعمیم داد . بدین معنا كه ؛ « اگر شخصی چه در ملك غیر

و چه معبر عمومی چاهی و یا گودالی حفر كند ، اگر آن چاه را بدون حفاظ و علامت هشدار

رها كرده و كسی در آن بیفتد ، ضامن جبران خسارت وارده بر آن شخص است . زیرا یا نشان

از قصد بر تلف دارد و یا بی مبالاتی حفر كننده . ولی اگر چاهی در ملكی یا معبری حفر كند و

آنرا مشخص و محصور كند و یا با علامتی وجود آن را هشدار دهد و شخصی در آن بیفتد ،

حافر ضامن نیست .

و اما اطلاق روایات :

نظر به اینكه زمینه ی آن پرسش و پاسخ ها در متن  نیامده ، دادن عنوان « اطلاق » به این

احادیث مقرون به دقت نیست . گرچه از ظاهر روایات مطلق ضمان مسبب ( بدون تأكید بر

مقصر بودن یا نبودن ) برداشت می شود .

اجتماع مباشر و مسبب :

اگر در اتلاف به غیر ، مسبب و مباشر جمع شوند . ضمانت جبران خسارت وارده با كدام

است؟

ـ با مباشر است ؟

ـ با مسبب است ؟

ـ و یا با هر دو نفر ؟

محقق حلی در كتاب شرایع الاسلام در پاسخ به این پرسش بیان داشته ؛ [ اگر مسبب و

مباشر در تلف جمع شوند ، مباشر در ضمانت مقدم است ] . و در این خصوص مثالی

می زنند كه ؛ اگر كسی چاهی را در ملك دیگری بنا بر دشمنی بكند و شخص دیگری ،

انسانی را در آن چاه بیفكند ، ضمانت آنچه به سبب افكندن شخص در چاه به وجود آمده

است بر عهده ی مباشر یا اندازنده شخص در چاه است . لازم به ذكر است كه در همه ی

حالات اجتماع مسبب و مباشر نظر محقق حلی صائب نیست . لذا ذیلاً حالات مختلف اجتماع

مسبب و مباشر و ضمان هر یك را بیان می داریم .

1 ) . اگر مباشر ، فاعل مختار و عاقل باشد . و بداند كاری كه انجام می دهد ، تلف بر آن

      مترتب می شود . بدون شك در صورت اتلاف تنها او ضامن است و مسبب ضمانتی بر او

      نیست .

2 ) . اگر مباشر دارای اراده و شعور نباشد ، ضمانت بر عهده ی مسبب است . مثل اینكه ،

      شخصی در ملك غیر آتشی ( موجودی بی اراده و شعور =  مباشر ) بر افروزد و باد آتش

     را  منتشر كند و آتش مال دیگری را بسوزاند . در این حالت مسبب یا آن شخص آتش

     افروز  ضمانت جبران خسارت وارده را به عهده دارد .

و نیز اگر كسی در معبر چاهی حفر كند و حیوان یا دیوانه ای ( مباشر ) شخصی را به چاه

افكند و خودش یا مالش تلف شود . در این حالت نیز چون تلف كننده ی حقیقی حفر كننده

چاه است و تلف به سبب فعل او ایجاد شده ، ضامن جبران خسارت به آن شخص صدمه دیده

است .

3 ) . اگر مباشر كه كاری انجام می دهد ، عاقل مختار باشد ، ولی نداند كارش موجب تلف

مال غیر می شود چند صورت متصور است :

الف ـ اگر عملش از روی اكراه و فریب خوردگی نباشد ، ضامن است . زیرا عدم علم و آگاهی

        به ترتب اتلاف موجب عدم ضمانت نمی شود .

ب ـ اگر مباشر گول خورده باشد ( مثل ؛ پرستاری كه از روی جهل و نادانی دارویی داده كه

موجب صدمه به مریض شده ) ضامن است بنا بر قاعده ی « المغرور یرجع الی من غره »

ولی می تواند برای مالی كه به عنوان جبران به صدمه دیده داده به گول زننده ( دكتر ) رجوع

كند .

ج ـ اگر مباشر مكره باشد ، و عمل او موجب مرگ شخص نشده باشد ، ضمانت بر عهده ی او

نیست . لیكن اگر شخص به سبب عمل مكره بمیرد ، مباشر مكره ضامن پرداخت دیه متوفی

است . ( و یا قصاص شدن ) . بدین ترتیب اگر :

ـــ مكره موجب اتلاف جان و خون افراد شود ضامن است .

ـــ مكره فقط موجب تلف مالی ( غیر جانی ) شود . ضامن نیست در این حالت اكراه كننده

    ضامن خواهد بود .مثالهایی دیگر در ضمانت مسبب و :

1 ) اگر فردی چاقویی به دست دیوانه ای بدهد و دیوانه كسی را زخمی و یا بكشد . آن فرد

( مسبب ) ضامن است و ضمانتی بر مباشر ( دیوانه ) نیست .

2 )  اگر فردی در قفس درنده ای را باز كند و آن حیوان درنده انسان یا حیوانی را بدرد ، باز

كننده در قفس ( مسبب ) ضامن جبران تلف وارد شده است .

3 )  اگر فردی ماری را بسوی كسی كه خواب است / یا توانایی حفظ خود در مقابل مار را

      ندارد . / و یا قادر به فرار نیست ، بیندازد و مار او را بگزد ، آن فرد كه مار را انداخته (

      مسبب ) ، ضامن جبران اتلاف است .

4 )  اگر شخصی خدمتكار خود را وادار كند كه خانه ی دیگری را خراب كند ، آمر ( كارفرما )

      ضامن است و بر مباشر ( خدمتكار ) مسئولیتی نیست .

                                         *****************

كاربرد قاعده ی تسبیب در قانون مدنی : ( مبحث سوم ـ ماده 331 ـ

335 )

ماده 331 : هر كس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد . و اگر سبب نقص

یا عیب آن شده باشد ، باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید .

ماده 332 : هرگاه یك نفر سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال

بشود ، مباشرمسئول است ، نه مسبب . مگر این كه سبب اقوی باشد به نحوی كه عرفاً

اتلاف مستند به او باشد .

ماده 333 : صاحب دیوار یا عمارت یا كارخانه مسئول خساراتی است كه از خراب شدن آن

وارد می شود مشروط بر این كه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده

و یا از عدم مواظبت او تولید شده است .

ماده 334 : مالك یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست كه از ناحیه آن حیوان وارد می

شود . مگر اینكه در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد . لكن در هر حال اگر حیوان به واسطه ی

عمل كسی منشأ ضرر گردد ، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود .

ماده 335 : در صورت تصادم بین دو كشتی و قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها ،

مسئولیت متوجه ی طرفی خواهد بود كه تصادم در نتیجه ی عمد یا مسامحه او حاصل شده

باشد . و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
motykare
جمعه دوم اسفندماه سال 1398 03:22 بعد از ظهر
<a href="http://www.boscopy.com/canada-goose-expedition-parka-womens-sale-heels-canadagooseb">canada goose expedition parka womens sale heels</a> <a href="http://www.azyachten.com/nike-air-shox-mens-shoes-kurpesk">nike air shox mens shoes</a> <a href="http://www.agencysync.com/pandora-necklace-adjustable-yellow-pandoraf">pandora necklace adjustable yellow</a> <a href="http://www.plushthreads.com/louboutin-flat-leather-findings-louboutine">louboutin flat leather findings</a> <a href="http://www.bateslzw.com/hermes-bag-models-measurements-hermesc">hermes bag models measurements</a> <a href="http://www.countryabbey.com/kobe-9-bhm-a-buon-mercato-footm">kobe 9 bhm a buon mercato</a>
motykare http://www.motykare.com/
flexurestone
یکشنبه سیزدهم بهمنماه سال 1398 03:53 قبل از ظهر
<a href="http://www.plunderpuss.com/nike-kd-9-triple-noir-girl-obuvf">nike kd 9 triple noir girl</a> <a href="http://www.crgrentals.com/pandora-necklace-birthstone-vase-template-pandoraj">pandora necklace birthstone vase template</a> <a href="http://www.zszlubanie.com/nike-air-jordan-8-retro-noir-chrome-store-trainersd">nike air jordan 8 retro noir chrome store</a> <a href="http://www.vincentclerc.com/femmes-nike-free-run-5.0-orange-rose-chaussuresm">femmes nike free run 5.0 orange rose</a> <a href="http://www.revenueaco.com/ralph-lauren-pants-gris-bleu-poloa">ralph lauren pants gris bleu</a> <a href="http://www.atouchofyoga.com/jordan-horizon-nero-pelle-scarpek">jordan horizon nero pelle</a>
flexurestone http://www.flexurestone.com/
duracordstyle
یکشنبه سیزدهم بهمنماه سال 1398 03:53 قبل از ظهر
<a href="http://www.getfape.com/pandora-beads-names-for-boys-pandoraf">pandora beads names for boys</a> <a href="http://www.aimauctions.com/christian-louboutin-bedazzled-mesh-flats-sale-louboutine">christian louboutin bedazzled mesh flats sale</a> <a href="http://www.wishsupporter.com/tas-hermes-lindy-kw-super-hermesc">tas hermes lindy kw super</a> <a href="http://www.revisionsbacs.com/nike-huarache-wolf-grigio-and-nero-footm">nike huarache wolf grigio and nero</a> <a href="http://www.duvetboutique.com/parajumpers-kodiak-right-hand-prices-parajumpersa">parajumpers kodiak right hand prices</a> <a href="http://www.bestmotosport.com/moncler-vest-jacket-potatoes-monclera">moncler vest jacket potatoes</a>
duracordstyle http://www.duracordstyle.com/
utkoinonia
یکشنبه سیزدهم بهمنماه سال 1398 03:53 قبل از ظهر
<a href="http://www.plunderpuss.com/air-jordan-8-wolf-gr%C3%A5-kvinners-footc">air jordan 8 wolf gr氓 kvinners</a> <a href="http://www.crgrentals.com/nike-air-max-90-kpu-verde-plata-butym">nike air max 90 kpu verde plata</a> <a href="http://www.zszlubanie.com/parajumpers-anchorage-jacket-ladies-parajumpersb">parajumpers anchorage jacket ladies</a> <a href="http://www.vincentclerc.com/canada-goose-chateau-parka-edmonton-phone-number-canadagooseb">canada goose chateau parka edmonton phone number</a> <a href="http://www.revenueaco.com/air-max-90-em-grigio-bianca-kurpese">air max 90 em grigio bianca</a> <a href="http://www.atouchofyoga.com/pandora-charms-herzen-set-liebe-freundschaft-pandoral">pandora charms herzen set liebe freundschaft</a>
utkoinonia http://www.utkoinonia.com/
caordix
یکشنبه سیزدهم بهمنماه سال 1398 03:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.cytechretail.com/nike-air-max-flyknit-court-violet-chaussuresg">nike air max flyknit court violet</a> <a href="http://www.proseccoexpo.com/ralph-lauren-rugby-shirt-poloa">ralph lauren rugby shirt</a> <a href="http://www.utkoinonia.com/adidas-rose-grau-braun-scarpee">adidas rose grau braun</a> <a href="http://www.shamswesley.com/vestido-con-apliques-florales-negros-de-karen-millen-dresse">vestido con apliques florales negros de karen millen</a> <a href="http://www.osirisdance.com/kvinners-zoom-pegasus-33-footc">kvinners zoom pegasus 33</a> <a href="http://www.whereandwhyfi.com/adidas-neo-grau-silber-butym">adidas neo grau silber</a>
caordix http://www.caordix.com/
ivanovroman
چهارشنبه نهم بهمنماه سال 1398 04:57 بعد از ظهر
<a href="http://www.thehomerunkid.com/tan-fall-boots-bootsu">tan fall boots</a> <a href="http://www.findmedstore.com/nike-veste-orange-vestep">nike veste orange</a> <a href="http://www.valencegear.com/sac-fjallraven-20l-sacq">sac fjallraven 20l</a> <a href="http://www.spekteronline.com/nike-lunarglide-8-rosa-gul-schuhej">nike lunarglide 8 rosa gul</a> <a href="http://www.susitnasunset.com/femminile-nike-zoom-pegasus-32-tutti-arancia-kurpesb">femminile nike zoom pegasus 32 tutti arancia</a> <a href="http://www.nomorect.com/ribbon-lace-up-boots-bootss">ribbon lace up boots</a>
ivanovroman http://www.ivanovroman.com/
andaround
پنجشنبه سوم بهمنماه سال 1398 08:09 قبل از ظهر
<a href="http://www.ankaraevent.com/asics-laufschuhe-gr%C3%B6%C3%9Fe-schuheo">asics laufschuhe gr枚脽e</a> <a href="http://www.ojoelectrico.com/nike-fu%C3%9Fball-hose-damen-schuhey">nike fu脽ball hose damen</a> <a href="http://www.thetiedyeguys.com/comprar-chanclas-nike-zapatosr">comprar chanclas nike</a> <a href="http://www.finmedex.com/tommy-hilfiger-zapatos-mujer-deportivos-botaz">tommy hilfiger zapatos mujer deportivos</a> <a href="http://www.bysandrillon.com/aj1-old-love-new-love-shoesq">aj1 old love new love</a> <a href="http://www.aminablue.com/sneakers-di-tendenza-donna-stivalip">sneakers di tendenza donna</a>
andaround http://www.andaround.com/
escadeli
دوشنبه سی ام دیماه سال 1398 12:10 قبل از ظهر
<a href="http://www.kentstump.com/geox-femme-basket-botteo">geox femme basket</a> <a href="http://www.escadeli.com/pignatelli-scarpe-sposo-stivalis">pignatelli scarpe sposo</a> <a href="http://www.cudakarcheraz.com/tennis-montante-fille-botter">tennis montante fille</a> <a href="http://www.gottramps.com/code-reduction-millim-botter">code reduction millim</a> <a href="http://www.buildanewpc.com/chaussures-ramdam-bottes">chaussures ramdam</a> <a href="http://www.sokannons.com/escarpin-nu-pied-femme-bottez">escarpin nu pied femme</a>
escadeli http://www.escadeli.com/
dptatwcu
شنبه بیست و هشتم دیماه سال 1398 10:48 بعد از ظهر
<a href="http://www.maulofshame.com/mujeres-nike-kobe-ad-amarillo-sneakerc">mujeres nike kobe ad amarillo</a> <a href="http://www.ivanovroman.com/air-jordan-11-retro-low-nero-gituttio-butym">air jordan 11 retro low nero gituttio</a>
dptatwcu http://www.dptatwcu.com/
usajunglegym
چهارشنبه بیست و پنجم دیماه سال 1398 11:30 بعد از ظهر
<a href="http://www.ozonzayiflama.com/adidas-continental-80-x-tfl-metropolitan-shoeso">adidas continental 80 x tfl metropolitan</a> <a href="http://www.shareyl.com/nike-free-5.0-rose-and-orange-pill-sportsj">nike free 5.0 rose and orange pill</a> <a href="http://www.maniquilazer.com/nike-blazer-wei%C3%9F-maroon-under-butyf">nike blazer wei脽 maroon under</a> <a href="http://www.essepici.com/polo-ralph-lauren-pants-polop">polo ralph lauren pants</a> <a href="http://www.tessamaurice.com/air-jordan-retro-4-royal-azul-gamma-azul-zapatosg">air jordan retro 4 royal azul gamma azul</a> <a href="http://www.tilleycjd.com/cassify-phone-cases-cases">cassify phone cases</a>
usajunglegym http://www.usajunglegym.com/
pencilclothes
چهارشنبه بیست و پنجم دیماه سال 1398 11:30 بعد از ظهر
<a href="http://www.arnaell.com/asics-polo-polop">asics polo</a> <a href="http://www.kobemonkeys.com/nike-lunar-tempo-rosa-blau-zapatosn">nike lunar tempo rosa blau</a> <a href="http://www.usajunglegym.com/poco-f1-carbon-fiber-cover-cases">poco f1 carbon fiber cover</a> <a href="http://www.morvanladies.com/gino-rossi-trapery-tenisq">gino rossi trapery</a> <a href="http://www.egeszsegliget.com/mindbreaker-fila-bootsu">mindbreaker fila</a> <a href="http://www.nodigpoland.com/purple-and-green-nike-air-max-trainerst">purple and green nike air max</a>
pencilclothes http://www.pencilclothes.com/
cgmaworkshops
چهارشنبه بیست و پنجم دیماه سال 1398 11:30 بعد از ظهر
<a href="http://www.qssunraysia.com/nike-mercurial-vapor-ix-fg-platinum-schwarz-gr%C3%BCn-zapatosg">nike mercurial vapor ix fg platinum schwarz gr眉n</a> <a href="http://www.myraycreative.com/two-phone-case-caseo">two phone case</a> <a href="http://www.amyisobel.com/buty-tommy-hilfiger-m%C4%99skie-sneakersy-tenisq">buty tommy hilfiger m臋skie sneakersy</a> <a href="http://www.retaildaten.com/north-face-storm-sandal-bootss">north face storm sandal</a> <a href="http://www.kombinsokagi.com/back-to-the-future-part-2-nike-shoes-trainersp">back to the future part 2 nike shoes</a> <a href="http://www.socioneer.com/womens-nike-cleveland-browns-75-joel-bitonio-game-orange-alternate-nfl-jersey-nflk">womens nike cleveland browns 75 joel bitonio game orange alternate nfl jersey</a>
cgmaworkshops http://www.cgmaworkshops.com/
whoiselo
چهارشنبه بیست و پنجم دیماه سال 1398 11:30 بعد از ظهر
<a href="http://www.buladrink.com/adidas-yeezy-350-static-reflective-shoeso">adidas yeezy 350 static reflective</a> <a href="http://www.triplexchrome.com/nike-air-rejuven8-mule-3-rosso-verde-sportsj">nike air rejuven8 mule 3 rosso verde</a> <a href="http://www.loissima.com/nike-air-max-kvinders-gr%C3%A5-butyf">nike air max kvinders gr氓</a> <a href="http://www.fordwiki.com/pink-polo-button-down-shirts-polop">pink polo button down shirts</a>
whoiselo http://www.whoiselo.com/
apconme
چهارشنبه بیست و پنجم دیماه سال 1398 11:29 بعد از ظهر
<a href="http://www.trynewmexico.com/samsung-tab-a-10.1-personalised-case-caseo">samsung tab a 10.1 personalised case</a> <a href="http://www.ilustrandocon.com/eobuwie-kozaki-damskie-zimowe-tenisq">eobuwie kozaki damskie zimowe</a> <a href="http://www.tonantzinac.com/toddler-boy-rain-boots-size-9-bootss">toddler boy rain boots size 9</a> <a href="http://www.septur.com/nike-tiempo-7-legend-trainersp">nike tiempo 7 legend</a> <a href="http://www.essemmelle.com/limited-paul-posluszny-jersey-jacksonville-jaguars-51-alternate-black-nfld">limited paul posluszny jersey jacksonville jaguars 51 alternate black</a> <a href="http://www.pokieleaks.com/zapatos-tipo-botines-botap">zapatos tipo botines</a>
apconme http://www.apconme.com/
paradisescort
چهارشنبه بیست و پنجم دیماه سال 1398 09:48 قبل از ظهر
<a href="http://www.stonemartusa.com/zapatillas-para-trabajar-de-camarero-botaq">zapatillas para trabajar de camarero</a> <a href="http://www.brandstageinc.com/black-jimmy-garoppolo-womens-jersey-10-nike-nfl-name-number-logo-san-francisco-49ers-t-shirt-nfln">black jimmy garoppolo womens jersey 10 nike nfl name number logo san francisco 49ers t shirt</a> <a href="http://www.clipartwow.com/everybody-buty-tenisv">everybody buty</a> <a href="http://www.rugstv.com/princess-serenity-dress-dressp">princess serenity dress</a> <a href="http://www.modenvelope.com/vestidos-sexya-vestidost">vestidos sexya</a> <a href="http://www.getallmusic.com/zapatillas-blancas-sin-cordones-hombre-botaq">zapatillas blancas sin cordones hombre</a>
paradisescort http://www.paradisescort.com/
pacstrategy
دوشنبه بیست و سوم دیماه سال 1398 06:29 قبل از ظهر
<a href="http://www.brazinsurance.com/blaues-kleid-hochzeitsgast-kleiderp">blaues kleid hochzeitsgast</a> <a href="http://www.ftrvsales.com/new-balance-damskie-996-butys">new balance damskie 996</a> <a href="http://www.kilianpottery.com/adidas-outlet-calzado-mujer-zapatoso">adidas outlet calzado mujer</a> <a href="http://www.divavonstayn.com/robe-marocaine-takchita-robeu">robe marocaine takchita</a> <a href="http://www.kabalakosher.com/adidas-samba-rm-black-blue-schuhey">adidas samba rm black blue</a> <a href="http://www.unipuu.com/basket-adidas-stan-smith-fleurs-chaussuresw">basket adidas stan smith fleurs</a>
pacstrategy http://www.pacstrategy.com/
trevienergy
دوشنبه بیست و سوم دیماه سال 1398 06:29 قبل از ظهر
<a href="http://www.abrahamnissan.com/rucksack-rosa-grau-tascheo">rucksack rosa grau</a> <a href="http://www.jbmessenger.com/gorditas-con-vestido-y-tenis-vestidosv">gorditas con vestido y tenis</a> <a href="http://www.gtcinvest.com/nike-air-force-foamposite-cupsole-sneakery">nike air force foamposite cupsole</a> <a href="http://www.theyhatezits.com/ray-ban-junior-rj9063s-sunglassess">ray ban junior rj9063s</a> <a href="http://www.robustanyc.com/nb-574-herren-47-5-schuhep">nb 574 herren 47 5</a> <a href="http://www.drishtiyogamn.com/festlich-kleider-damen-kleiderq">festlich kleider damen</a>
trevienergy http://www.trevienergy.com/
espacevoeux
دوشنبه بیست و سوم دیماه سال 1398 06:28 قبل از ظهر
<a href="http://www.randrawards.com/disney-fancy-dress-kids-dressp">disney fancy dress kids</a> <a href="http://www.alleexperten.com/dark-purple-nike-air-force-1-trainersr">dark purple nike air force 1</a> <a href="http://www.saramanasar.com/handtaschen-joop-g%C3%BCnstig-tascheo">handtaschen joop g眉nstig</a> <a href="http://www.homesharenl.com/vestidos-elegantes-moda-2019-vestidosv">vestidos elegantes moda 2019</a> <a href="http://www.aticketrelief.com/colorful-jordan-1s-2019-sneakery">colorful jordan 1s 2019</a> <a href="http://www.yourlacocina.com/oprawki-okularowe-damskie-ray-ban-sunglassess">oprawki okularowe damskie ray ban</a>
espacevoeux http://www.espacevoeux.com/
ertmsales
دوشنبه بیست و سوم دیماه سال 1398 06:28 قبل از ظهر
<a href="http://www.kjhwajowon.com/charcoal-gray-long-dress-dresso">charcoal gray long dress</a> <a href="http://www.fwbantiques.com/nike-air-max-kids-groen-schoenenp">nike air max kids groen</a> <a href="http://www.theyhateacne.com/robe-rouge-habill%C3%A9e-robep">robe rouge habill茅e</a> <a href="http://www.gullsbeak.com/green-patriots-jersey-nflo">green patriots jersey</a> <a href="http://www.hawkesjustice.com/adidas-multicolor-sweater-shirtw">adidas multicolor sweater</a> <a href="http://www.esherfit.com/navy-blue-occasion-dress-dresst">navy blue occasion dress</a>
ertmsales http://www.ertmsales.com/
osuknoxalumni
دوشنبه بیست و سوم دیماه سال 1398 06:28 قبل از ظهر
<a href="http://www.cooksdiodes.com/bruine-nike-sneakers-schoenenp">bruine nike sneakers</a> <a href="http://www.pituvik.com/robe-mauve-robep">robe mauve</a> <a href="http://www.bfddental.com/miami-heat-33-jersey-nflo">miami heat 33 jersey</a> <a href="http://www.mstravelchic.com/nike-youth-academy-tracksuit-shirtr">nike youth academy tracksuit</a> <a href="http://www.dspdurango.com/top-wedding-dress-designers-dressp">top wedding dress designers</a> <a href="http://www.bobbilevenson.com/jordan-1-maroon-trainersv">jordan 1 maroon</a>
osuknoxalumni http://www.osuknoxalumni.com/
konajerrysbbq
یکشنبه پانزدهم دیماه سال 1398 07:08 قبل از ظهر
<a href="http://www.munchpartners.com/hermes-bracelet-real-550-hermesc">hermes bracelet real 550</a> <a href="http://www.mdieight.com/nike-kobe-8-on-venta-footm">nike kobe 8 on venta</a> <a href="http://www.graindescenes.com/parajumpers-mens-harraseeket-parka-black-flag-parajumpersa">parajumpers mens harraseeket parka black flag</a> <a href="http://www.achataltkirch.com/moncler-hooded-padded-coat-qatar-monclera">moncler hooded padded coat qatar</a> <a href="http://www.brianpeiris.com/kyrie-2-blanco-jordan-chaussuresb">kyrie 2 blanco jordan</a> <a href="http://www.photolacasa.com/adidas-neo-high-tops-uk-vendita-zapatosj">adidas neo high tops uk vendita</a>
[url=http://www.konajerrysbbq.com/]konajerrysbbq[/url]
turkunluvideo
یکشنبه پانزدهم دیماه سال 1398 07:08 قبل از ظهر
<a href="http://www.abiliator.com/hermes-bag-shopping-hawaii-hermesc">hermes bag shopping hawaii</a> <a href="http://www.tapsevilla.com/nike-foamposite-atomic-rosso-footm">nike foamposite atomic rosso</a> <a href="http://www.sanduicheria.com/parajumpers-gobi-leather-sleeper-parajumpersa">parajumpers gobi leather sleeper</a> <a href="http://www.clavideo.com/moncler-gamme-bleu-padded-coat-yarn-monclera">moncler gamme bleu padded coat yarn</a> <a href="http://www.usnbraces.com/kd-7-violet-and-blanc-chaussuresb">kd 7 violet and blanc</a> <a href="http://www.kinmountfair.com/nike-air-force-1-low-vt-midnight-fog-blanco-zapatosj">nike air force 1 low vt midnight fog blanco</a>
[url=http://www.turkunluvideo.com/]turkunluvideo[/url]
itsmykarate
یکشنبه پانزدهم دیماه سال 1398 07:07 قبل از ظهر
<a href="http://www.plunderpuss.com/nike-kd-9-triple-noir-girl-obuvf">nike kd 9 triple noir girl</a> <a href="http://www.crgrentals.com/pandora-necklace-birthstone-vase-template-pandoraj">pandora necklace birthstone vase template</a> <a href="http://www.zszlubanie.com/nike-air-jordan-8-retro-noir-chrome-store-trainersd">nike air jordan 8 retro noir chrome store</a> <a href="http://www.vincentclerc.com/femmes-nike-free-run-5.0-orange-rose-chaussuresm">femmes nike free run 5.0 orange rose</a> <a href="http://www.revenueaco.com/ralph-lauren-pants-gris-bleu-poloa">ralph lauren pants gris bleu</a> <a href="http://www.atouchofyoga.com/jordan-horizon-nero-pelle-scarpek">jordan horizon nero pelle</a>
[url=http://www.itsmykarate.com/]itsmykarate[/url]
cewtwo
شنبه چهاردهم دیماه سال 1398 11:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.odcmilwaukee.com/damen-tasche-mit-kette-tascheo">damen tasche mit kette</a> <a href="http://www.dollmixtures.com/vestidos-tintoretto-amazon-vestidosv">vestidos tintoretto amazon</a> <a href="http://www.aetrweddings.com/jordan-3-cement-on-feet-sneakery">jordan 3 cement on feet</a> <a href="http://www.formelation.com/36968-oil-rig-sunglassess">36968 oil rig</a> <a href="http://www.backbonedv.com/asics-blau-damen-schuhep">asics blau damen</a> <a href="http://www.letripode.com/heine-weisses-kleid-kleiderq">heine weisses kleid</a>
cewtwo http://www.cewtwo.com/
aticketrelief
شنبه چهاردهم دیماه سال 1398 11:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.abrahamnissan.com/rucksack-rosa-grau-tascheo">rucksack rosa grau</a> <a href="http://www.jbmessenger.com/gorditas-con-vestido-y-tenis-vestidosv">gorditas con vestido y tenis</a> <a href="http://www.gtcinvest.com/nike-air-force-foamposite-cupsole-sneakery">nike air force foamposite cupsole</a> <a href="http://www.theyhatezits.com/ray-ban-junior-rj9063s-sunglassess">ray ban junior rj9063s</a> <a href="http://www.robustanyc.com/nb-574-herren-47-5-schuhep">nb 574 herren 47 5</a> <a href="http://www.drishtiyogamn.com/festlich-kleider-damen-kleiderq">festlich kleider damen</a>
aticketrelief http://www.aticketrelief.com/
firdirect
شنبه چهاردهم دیماه سال 1398 11:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.nakedcitybeer.com/nike-hoodie-with-turtleneck-shirtr">nike hoodie with turtleneck</a> <a href="http://www.cocktailisten.com/sky-blue-satin-prom-dress-dressp">sky blue satin prom dress</a> <a href="http://www.heiveldtennis.com/adidas-falcon-1-trainersv">adidas falcon 1</a> <a href="http://www.lojabombanho.com/patagonia-tagesrucksack-taschet">patagonia tagesrucksack</a> <a href="http://www.carolinawake.com/vestidos-de-rayon-casuales-vestidosv">vestidos de rayon casuales</a> <a href="http://www.bacprints.com/eric-koston-sneakers-sneakery">eric koston sneakers</a>
firdirect http://www.firdirect.com/
tailorloans
شنبه چهاردهم دیماه سال 1398 11:14 قبل از ظهر
<a href="http://www.kickasskombat.com/ray-ban-rb3025-w3234-sunglassess">ray ban rb3025 w3234</a> <a href="http://www.voicegenix.com/nike-schuhe-gr%C3%BCn-wei%C3%9F-schuhep">nike schuhe gr眉n wei脽</a> <a href="http://www.cyclesafaris.com/navabi-festliche-kleider-kleiderq">navabi festliche kleider</a> <a href="http://www.yourownpub.com/jason-aldean-georgia-boy-hat-capq">jason aldean georgia boy hat</a> <a href="http://www.imusicmash.com/sneakers-jordan-uomo-scarpeo">sneakers jordan uomo</a> <a href="http://www.thejarhagroup.com/oakley-si-m-frame-sunglassess">oakley si m frame</a>
tailorloans http://www.tailorloans.com/
toddortberg
شنبه چهاردهم دیماه سال 1398 11:13 قبل از ظهر
<a href="http://www.jendoesitall.com/adidas-superstar-zwart-goud-dames-schoenenp">adidas superstar zwart goud dames</a> <a href="http://www.groupeayache.com/bon-prix-robe-de-soiree-grande-taille-robep">bon prix robe de soiree grande taille</a> <a href="http://www.rustyjtrump.com/nba-lakers-lebron-jersey-nflo">nba lakers lebron jersey</a> <a href="http://www.ardenbardol.com/adidas-quarzo-pants-shirtr">adidas quarzo pants</a> <a href="http://www.gariandwasabi.com/golden-party-wear-dress-dressp">golden party wear dress</a> <a href="http://www.caixiplas.com/adidas-solar-glide-boost-trainersv">adidas solar glide boost</a>
toddortberg http://www.toddortberg.com/
relestte
شنبه چهاردهم دیماه سال 1398 08:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.kslcomposite.com/lulus-yellow-lace-dress-dressu">lulus yellow lace dress</a> <a href="http://www.peltonshhc.com/nike-free-prix-tunisie-city-sport-chaussuresq">nike free prix tunisie city sport</a> <a href="http://www.customtaz.com/jordan-rise-diamond-shorts-mens-shirtt">jordan rise diamond shorts mens</a> <a href="http://www.analipsonmd.com/audi-sport-polo-shirt-polop">audi sport polo shirt</a> <a href="http://www.snowskiinuk.com/botas-nieve-ni%C3%B1o-decathlon-botas">botas nieve ni帽o decathlon</a> <a href="http://www.rachelkristen.com/tenis-nike-negro-con-blanco-hombre-zapatosw">tenis nike negro con blanco hombre</a>
relestte http://www.relestte.com/
molidequart
شنبه چهاردهم دیماه سال 1398 08:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.picscover.com/nike-air-max-1-safari-black-shoesq">nike air max 1 safari black</a> <a href="http://www.iolimalaysia.com/sandali-tacco-alto-estate-2019-stivalip">sandali tacco alto estate 2019</a>
molidequart http://www.molidequart.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو