تبلیغات
سفیر قانون - قاعده ی دوم از قواعد 12 گانه ی مبنای مسئولیت مدنی ....(1)
دست نوشته های شخصی

قاعده ی دوم از قواعد 12 گانه ی مبنای مسئولیت مدنی ....(1)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه هجدهم مهرماه سال 1391-12:29 بعد از ظهر

دوم – قاعـــــــــده اتلاف :

آقای دکتر مدنی قاعده ی اتلاف را به عنوان یکی دیگر از قواعدی ذکر کرده است که مبنای مسئولیت

مدنی جبران خسارت است . مستند قاعده ، عبارت ؛ [ من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ]

بوده و اتلاف هم شامل تلف مال است و هم تلف ابدان . در بیان ایشان ؛ اتلاف به دو قسم ؛

ـ اتلاف به مباشرت

ـ اتلاف به تسبیت تقسیم شده است . که در قانون مدنی این جدا بودن درج شده است .در این که

دراتلاف چه کسی مباشر و چه کسی مسبب است ، آقای مدنی (( عرف )) را معیار تعیین مباشر و

مسبب معرفی می کند . شرط تحقق اتلاف در بیان ایشان ؛

[ رابطه ی علیت بین فعل شخص و تلف مال . ] می باشد . و غیر عمدی بودن اتلاف رافع

مسئولیت مدنی جبران خسارت نیست . بنابراین اگر کسی تیری رها کند و بدون اینکه بخواهد یا

مقصر باشد ، حیوانی را بکشد ، ضامن است و باید خسارت بدهد .

متن قاعده ی اتلاف :

مشهور بین فقها در مستند ضمانت جبران اتلاف ، عبارت ؛ [ من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ]

است . گرچه برخی عبارت ؛ [ حرمة مال المسلم کحرمة دمه .( حرمت مال مسلمان همچون

حرمت خون اوست . ) ] را نیز به عنوان مستند قاعده ی اتلاف ذکر نموده اند .

در معنای چند واژه :

معنای تلف : تلف به معنای هلاکت و نابودی است . بنابراین اتلاف مال به معنای از بین بردن مال

و نابودی آنست .

اقسام اتلاف :

اتلاف حقیقی : اگر اتلاف متعلق به ذات مال باشد ، یعنی ؛ مال دیگری به کلی از بین برود

( مثل اینکه فرش کسی را بسوزانند و یا خانه ی کسی را خراب کنند ) ، آن را اتلاف حقیقی گویند .

اتلاف حکمی : و یا از بین بردن مالیت مال برجا ماندن ذات آن ، وقتی است که نفس و ذات مال

از بین نمی رود بلکه مالیت آن نابود می شود . مثل اینکه کسی یخ متعلق به دیگری را که در تابستان

مالیت دارد در مکانی نگه دارد و در زمستان که آن یخ از مالیت افتاده به صاحبش بازگرداند .

در این حالت چون یخ در عین بقاء ، از ارزش و مالیت افتاده است ، شخص مرتکب اتلاف حکمی

شده است .

 

نکته :

مشهور فقهاء آن است که ؛ اتلاف ،در قاعده ی اتلاف بطور کلی شامل اتلاف حکمی نمی شود .

این نکته بدان معنا نیست که در اتلاف حکمی ضمانت و جبران خسارت نیست بلکه منظور آنست

که ، عبارت ؛ [ من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ] شامل اتلاف حقیقی می شود . و ضمانت در مورد

از بین بردن مالیت مال غیر از نابود کردن ذات خود مال است . لذا برای مستند ضمانت اتلاف

حکمی و جبران خسارت این گونه اتلاف بایستی به مستندات دیگری متمسک شد .

که در این خصوص آیه ی [ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم ] به عنوان مستند

جبران اتلاف حکمی ذکر شده است .

 

در معنای مال :

1ـ تعریف فقیهان : المال ما یبدل بازائه المال . مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند .

ملاحظه می شود که این تعریف ، تعریفی دوری است زیرا تعریف ، مبتنی بر تعریف مال است .

2ـ دیگر نظر : مال چیزی است که نزد مردم مورد قبول و رغبت قرار گرفته باشد تا نیازشان را

در رابطه با گذران زندگی تأمین کنند . به عبارت دیگر مال در عرف و نزد خردمندان عبارت است

از ؛ هر چیزی که مردم در تدبیر کارهایشان ، در امور زندگی و معیشتشان ، در حال سلامت

و بیماری و حتی مرگ به آن نیاز دارند .

ـ اموال شامل ؛ اشیاء مفتول و غیر مفتول از قبیل ؛ خوراکی ها ، پوشیدنی ها ، محل سکونت ،

وسایل نقلیه ، اشیاء زینتی ، اوراق بهادار و اقسام پول می شود .

ـ مال گاهی مستقل است . مثل ؛ چیزهایی که برای رفع مایحتاج از آنها استفاده می شود . و گاهی

غیر مستقل است مانند منافع حاصله . ( مثل اجرت نقل و انتقال اجسام ) .

ـ در یک تقسیم بندی مال به دو قسم ؛

ـ اموال با ارزش تکوینی : که مالیت آنها به واسطه جعل در عالم اعتبار نیست .

ـ اموال با ارزش اعتباری : که فی حد نفسه و به خودی خود برای رفع نیاز و احتیاجات مورد

استفاده قرار نمی گیرند . بلکه بعد از اعتبار یافتن مورد استفاده قرار گرفته و نیازها را مرتفع

می گردانند . مثل اوراق بهادار .

ملاک مالیت مال :

یکم ـ آن چیز یکی از نیازمندی های انسان را رفع کند .

دوم ـ آن چیز بگونه ای باشد که به واسطه ی آن یکی از این امور مانند ؛ اوراق بهادار و پولهای

طلایی و نقره ای حاصل شود یا یکی از این امور در جایی عوض برای جنس دیگر از این امور

در معامله واقع شود . مالیت در این معنا از امور اعتباری است ( مثل ؛ اوراق بهادار ) .

توضیح : اوراق بهادار مالیت اش به اعتبار شخص دیگری است .لذا این اعتبار توسط آن شخص

می تواند برداشته شود .

3 ـ مفهوم مال در نظرگاه دکتر کاتوزیان :

آقای کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی ( اموال و مالکیت ) مطالبی پیرامون مفهوم مال و ارزش و

حقوق مالی بیان داشته اند که به اختصار بیان می گردد .

مفهوم مال :

از نظر حقوقی ، به چیزی مال گفته می شود که دارای دو شرط اساسی باشد ؛

ـ مفید باشد و نیازی را برآورد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی

ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد .

چند نکته  :

ــ دریاهای آزاد و هوا و خورشید ، علی رغم مفید بودن ، مال نیستند زیرا هیچکس نمی تواند نسبت

به آن ادعای مالکیت انحصاری کند .

توضیح نگارنده : {همانطور که ایشان در ادامه بیان می دارند ؛ لازم نیست که مال دارای مالک

خاص باشد چرا که قانون مدنی ، آبهای مباح و زمین موات و شکار را هم مال محسوب کرده است ،

حداقل در مورد دریاهای آزاد می توان گفت که ؛ عنوان بندی چیزی تحت عناوین ؛ آبهای ساحلی و

آبهای آزاد ، دریاها را از مالیت در دریاهای آزاد نمی اندازد . آبهای آزاد در حقیقت مال مشاع اند . }

ــ اگر مال در گذشته ، ویژه ی کالای مادی بوده ، امروزه شامل ؛ زمین و اموال منقول و مطالبات و

حقوق مالی و حق تألیف و اختراع و سر قفلی هم می شود .

ــ بر گرفته از مصادیق مندرج در مواد ؛ 872 ، 946 ، 1214 ، 1217 قانون مدنی به نظرمی رسد

مال در قانون مدنی اعم از تمام اشیاء و حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی است .

واژه ی مال در عرف کنونی :

ــ مادی ، مال در معنای مادی و محدود به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین

اشخاص قرار می گیرد . مانند ؛ خانه و اتومبیل و فرش و جواهر .

ــ حقوقی ، مال در معنای حقوقی عبارت است از ، حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از

اشیاء مادی را می دهد . مانند ؛ حق مالکیت و طلب از دیگران .

توضیح : ایشان ، اموال و حقوق مالی را دو مفهوم جداگانه نمی دانند .

مال و ارزش اقتصادی :

ـ ارزش اقتصادی نتیجه ی رغبتی است که اشخاص برای بدست آوردن چیزی در خود احساس

می کنند .

ـ گرچه ، چون خواست ها و نیازهای مردم یک جامعه شبیه هم است و بدین سبب گفته می شود که

ارزش ؛ چهره نوعی و همگانی دارد . ولی هیچ منعی نیست که مالی نزد دو طرف معامله ارزش

مالی داشته باشد . مثل ؛ عکس ها و یادگارهای خانوادگی برای دو نفر که ممکن است در بازار

ارزشی نداشته باشد .

ـ کم و اندک بودن چیزی ، آن را از مالیت نمی اندازد . یک دانه ی گندم مال است و یک خرمن آن

نیز مال . زیرا ارزش مجموع ( خرمن ) از ارزش اجزاء حاصل می شود . بنابراین هر دانه گندم

هم مفید است و هم قابل تملک .

بنابراین اینکه در تعریف مال گفته می شود که ؛ چیزی است که ارزش دادوستد دارد و در برابر آن

پول یا مال دیگر داده می شود ، و معیار تمیز این ارزش را عرف بازار معرفی کرده اند ، قابل خدشه

بوده و از جامعیت لازم برخوردار نیست .

مال و آینده :

اگر مالی به حکم عادت در آینده ایجاد شود و زمینه ی این وجود در دید عرف ارزش دارد ،

باید آن را مال یا در حکم مال دانست . ( مثل ؛ میوه درخت )

حق مالی : امتیازی است که حقوق هر کشور ، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها

می دهد . مانند ، حق مالکیت ، حق انتفاع ، حق مطالبه مبلغی پول و حق مطالبه انجام دادن کاری

معین

خصوصیت حقوق مالی :

حقوق مالی چون قابلیت مبادله ی با پول دارد ، انتقال پذیرند . لذا هم به ئارثان شخص منتقل می شود

و هم قابل معاوضه و دادوستد هستند . طلبکاران نیز می توانند با توقیف و فروش حق مالی به طلب

خود برسند .

حق غیر مالی : امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است . که ارزش

دادوستد ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست . مانند ؛ حق زوجیت ، حق ابوت و نبوت ،

حق ولایت ، حق پدیده آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن . . . . . .

خصوصیت حق غیر مالی :

ـ این حق آثار مالی دارد . مثل ، حق زوجیت که امکان مطالبه ی نفقه را فراهم می کند و یا حق

وراثت که موجب می شود شخص ( وارث ) ارث را تملک کند .

ـ اصل حق غیر مالی قابل واگذاری نیست و نمی توان آن را وسیله تحصیل مال قرار داد و یا منتقل

کرد  ( مثل حق وراثت ) . و نیز طلبکار نمی تواند برای تأمین و وصول طلب خود این حقوق را ؛

توقیف یا تملک و یا به فروش برساند .

یک پرسش : آیا این خصوصیت حق غیر مالی منافاتی با حق حبس ندارد ؟ زوجیت و همبستری

حق غیر مالی است . ولی زوجه با تن ندادن به همبستری ( توقیف حق همبستری ) مطالبه ی طلب

خود یا مهریه را می کند .

یک نکته :

بعضی از حقوق واجد دو چهره مالی و غیر مالی هستند . مثل ؛ حق تألیف . بدین ترتیب هرگاه

نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می کند ، در حقیقت جنبه مالی حق التألیف را

انتقال داده ، ولی حق اخلاقی ( غیر مالی ) او درباب دفاع از انتقادهای نابجا و جلوگیری از تقلید و

تحریف اثر ، برای او باقی است . ( گرچه لطمه زدن به حق اخلاقی و غیر مالی اثر ، به حق مالی و

منافع مادی آن نیز لطمه وارد می کند . )
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ebinsaat
دوشنبه نوزدهم آذرماه سال 1397 11:35 قبل از ظهر
<a href="http://www.charterfs.com/billig-air-jordan-4-herre-bl%C3%A5-skoa">billig air jordan 4 herre bl氓</a> <a href="http://www.ampflightads.com/louboutin-volcano-sneakers-prices-louboutind">louboutin volcano sneakers prices</a> <a href="http://www.maximephilips.com/pandora-christmas-charms-2016-pandorar">pandora christmas charms 2016</a> <a href="http://www.kennyrager.com/what-is-the-difference-between-asian-fit-and-regular-oakley-sunglasses-sunglassesd">what is the difference between asian fit and regular oakley sunglasses</a> <a href="http://www.rapamateur.com/prada-tote-bag-with-sling-pradar">prada tote bag with sling</a> <a href="http://www.kosahudson.com/mackage-malka-trench-coat-mackagef">mackage malka trench coat</a>
ebinsaat http://www.ebinsaat.com/
inspiresatis
دوشنبه نوزدهم آذرماه سال 1397 11:35 قبل از ظهر
<a href="http://www.meetingxs.com/louboutin-sneakers-all-black-hair-louboutina">louboutin sneakers all black hair</a> <a href="http://www.fabrikatrav.com/pandora-silver-earring-charms-pandorar">pandora silver earring charms</a> <a href="http://www.steamfestnz.com/cheapest-oakley-m-frame-sunglasses-canada-sunglassesf">cheapest oakley m frame sunglasses canada</a> <a href="http://www.claimwith.com/prada-saffiano-mini-bag-price-pradar">prada saffiano mini bag price</a> <a href="http://www.cathmanuel.com/mackage-backpack-yellow-hair-mackaged">mackage backpack yellow hair</a> <a href="http://www.georgerudder.com/cheap-legit-ugg-boots-uggsr">cheap legit ugg boots</a>
inspiresatis http://www.inspiresatis.com/
stopdenguenow
دوشنبه نوزدهم آذرماه سال 1397 11:35 قبل از ظهر
<a href="http://www.mackzy.com/womans-moncler-coat-monclerr">womans moncler coat</a> <a href="http://www.littlehaleh.com/nike-kd-8-white-blue-skou">nike kd 8 white blue</a> <a href="http://www.kfmimarlik.com/hermes-belts-discount-group-hermesb">hermes belts discount group</a> <a href="http://www.bealfrance.com/air-jordan-retro-7-n7-for-sale-online-sportsd">air jordan retro 7 n7 for sale online</a> <a href="http://www.getbizbuilder.com/coach-bags-online-sg-coache">coach bags online sg</a> <a href="http://www.dawndesantis.com/nobis-vest-waist-and-hip-nobisa">nobis vest waist and hip</a>
stopdenguenow http://www.stopdenguenow.com/
druckberg
دوشنبه نوزدهم آذرماه سال 1397 11:33 قبل از ظهر
<a href="http://www.nomorbogor.com/nike-flyknit-racer-black-oreo-skot">nike flyknit racer black oreo</a> <a href="http://www.sozihoster.com/jimmy-choo-purple-sandals-louboutinr">jimmy choo purple sandals</a> <a href="http://www.allbidder.com/nike-air-force-1-vintage-af1-sneakerb">nike air force 1 vintage af1</a> <a href="http://www.yrlogoworks.com/nike-hypervenom-phelon-ii-fg-firm-ground-soccer-shoes-skoc">nike hypervenom phelon ii fg firm ground soccer shoes</a> <a href="http://www.sateambeast.com/christian-louboutin-flat-xlr-louboutinc">christian louboutin flat xlr</a> <a href="http://www.druckberg.com/christmas-charms-pandora-2016-pandorar">christmas charms pandora 2016</a>
druckberg http://www.druckberg.com/
cialis
جمعه شانزدهم آذرماه سال 1397 07:53 قبل از ظهر

Thanks a lot, I enjoy it!
cialis online holland only now cialis for sale in us wow cialis tadalafil 100mg how does cialis work cialis prezzo di mercato cialis 30 day sample cialis 5mg prix cialis dosage recommendations cialis 20 mg cut in half cialis price thailand
Cialis pills
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 12:44 بعد از ظهر

Kudos. Plenty of posts!

cialis arginine interactio generic cialis we recommend cheapest cialis only best offers cialis use buy generic cialis cialis sans ordonnance cialis super kamagra cialis for sale in europa cialis from canada cialis online
buy cialis cheap
چهارشنبه چهاردهم آذرماه سال 1397 04:38 بعد از ظهر

You actually suggested that very well!
precios de cialis generico buy cialis i recommend cialis generico cialis side effects buy cialis online cialis dosage amounts cialis dose 30mg we use it 50 mg cialis dose achat cialis en itali viagra vs cialis
toptopprinter
چهارشنبه چهاردهم آذرماه سال 1397 09:08 قبل از ظهر
<a href="http://www.foolheartedly.com/mackage-lauren-leather-jacket-mackager">mackage lauren leather jacket</a> <a href="http://www.extonobgyn.com/michael-kors-blake-pebbled-leather-satchel-mens-mkd">michael kors blake pebbled leather satchel mens</a> <a href="http://www.cheljm.com/moncler-coat-with-belt-monclerr">moncler coat with belt</a> <a href="http://www.salerahstore.com/oakley-holbrook-sunglasses-julian-wilson-sunglassesr">oakley holbrook sunglasses julian wilson</a> <a href="http://www.sftfinance.com/mulberry-lily-small-classic-grain-prices-mulberryg">mulberry lily small classic grain prices</a> <a href="http://www.cherrytreetv.com/nike-air-max-invigor-ladies-trainers-sneakerf">nike air max invigor ladies trainers</a>
toptopprinter http://www.toptopprinter.com/
jugarcalle
چهارشنبه چهاردهم آذرماه سال 1397 09:07 قبل از ظهر
<a href="http://www.agentshooter.com/mackage-adali-coat-sale-mackager">mackage adali coat sale</a> <a href="http://www.chachiscoffee.com/michael-kors-bedford-tote-pale-blue-uk-mke">michael kors bedford tote pale blue uk</a> <a href="http://www.ubcfellowship.com/moncler-down-jackets-on-sale-canada-monclerb">moncler down jackets on sale canada</a> <a href="http://www.financewarm.com/why-are-they-called-ray-ban-justin-sunglassesr">why are they called ray ban justin</a> <a href="http://www.baktindo.com/mulberry-ava-clutch-bag-mn-mulberryf">mulberry ava clutch bag mn</a> <a href="http://www.waterlowcards.com/nike-tanjun-university-red-queen-sneakerf">nike tanjun university red queen</a>
jugarcalle http://www.jugarcalle.com/
Buy cialis online
چهارشنبه چهاردهم آذرماه سال 1397 04:08 قبل از ظهر

Very good data, Cheers!
cialis alternative cialis 30 day sample link for you cialis price cialis coupon cialis mit grapefruitsaft cialis kaufen wo click now cialis from canada viagra vs cialis vs levitra precios cialis peru when will generic cialis be available
Online cialis
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 05:42 قبل از ظهر

Regards, Lots of tips!

cialis manufacturer coupon free generic cialis prix cialis once a da cialis generico lilly cialis generico milano cialis en 24 hora cialis pas cher paris trusted tabled cialis softabs the best choice cialis woman acquistare cialis internet
buy tadalafil online
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 05:38 بعد از ظهر

Really many of fantastic facts!
cialis tablets cialis 5 mg buy pastillas cialis y alcoho order a sample of cialis buy cialis online cialis tablets for sale prices on cialis 10 mg calis non 5 mg cialis generici does cialis cause gout
Cialis 20 mg
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 05:24 قبل از ظهر

Cheers. Excellent information!
cialis usa cost cialis generico in farmacia cialis lilly tadalafi cialis rezeptfrei order generic cialis online cialis name brand cheap buy cialis online cheapest cialis sale online cialis per paypa safe dosage for cialis
Generic cialis
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 04:59 قبل از ظهر

You stated that wonderfully.
cialis daily dose generic purchase once a day cialis dose size of cialis click here to buy cialis safe site to buy cialis online are there generic cialis cialis 20 mg cialis generika in deutschland kaufen buy brand cialis cheap cialis soft tabs for sale
buy cialis online best price
شنبه دهم آذرماه سال 1397 05:37 بعد از ظهر

With thanks, A lot of material!

ou trouver cialis sur le net cialis prezzo in linea basso generic low dose cialis order generic cialis online where cheapest cialis canadian discount cialis 200 cialis coupon cialis taglich cialis farmacias guadalajara how to purchase cialis on line
Cialis canada
شنبه دهم آذرماه سال 1397 04:36 قبل از ظهر

This is nicely put. !
order generic cialis online buy cheap cialis in uk cialis with 2 days delivery wow cialis 20 cialis generico lilly venta de cialis canada cialis generic tadalafil buy buy original cialis we recommend cheapest cialis cialis alternative
buy cialis pills online
جمعه نهم آذرماه سال 1397 05:20 بعد از ظهر

Many thanks, Lots of postings.

enter site very cheap cialis cialis tadalafil price cialis wal mart pharmacy american pharmacy cialis side effects of cialis cialis savings card price cialis best bulk cialis price cialis best we choice free trial of cialis
Cialis 20 mg
جمعه نهم آذرماه سال 1397 05:35 قبل از ظهر

Nicely put. Appreciate it!
price cialis wal mart pharmacy cuanto cuesta cialis yaho cialis taglich cialis generico en mexico cialis qualitat cialis prezzo in linea basso cialis generico tesco price cialis cialis tadalafil online cialis pills price each
buy cialis cheap
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 06:15 بعد از ظهر

Amazing many of useful information!
cialis prezzo in linea basso tadalafil generic enter site 20 mg cialis cost generic cialis at the pharmacy what is cialis cialis kaufen cialis y deporte cialis kaufen bankberweisung get cheap cialis click here cialis daily uk
Cialis online
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 06:25 قبل از ظهر

Really all kinds of useful material!
online cialis cialis for daily use cialis generisches kanada cialis daily new zealand cheap cialis click now buy cialis brand purchasing cialis on the internet cialis soft tabs for sale prices on cialis 10 mg interactions for cialis
trustnetgroup
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 05:16 قبل از ظهر
<a href="http://www.divasdelface.com/predominantly-white-nike-free-runs-skod">predominantly white nike free runs</a> <a href="http://www.whitegayshop.com/game-rob-havenstein-youth-jersey-st.-louis-rams-79-home-navy-blue-nfld">game rob havenstein youth jersey st. louis rams 79 home navy blue</a> <a href="http://www.beautyestyle.com/versace-medusa-leather-belt-beltr">versace medusa leather belt</a> <a href="http://www.safeonproject.com/womens-oakley-sunglasses-jury-services-sunglassesc">womens oakley sunglasses jury services</a> <a href="http://www.gagnetoo.com/adidas-navy-indiana-new-era-pacers-nba-ligature-series-flex-cap-hatc">adidas navy indiana new era pacers nba ligature series flex cap</a> <a href="http://www.epiuenergia.com/oakley-sunglasses-kids-0-percent-sunglassesd">oakley sunglasses kids 0 percent</a>
trustnetgroup http://www.trustnetgroup.com/
dailysewansew
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 05:16 قبل از ظهر
<a href="http://www.agriind.com/limited-christian-ponder-youth-jersey-minnesota-vikings-7-home-purple-nflg">limited christian ponder youth jersey minnesota vikings 7 home purple</a> <a href="http://www.rapheroes.com/nike-wmns-air-max-1-cut-out-premium-skoa">nike wmns air max 1 cut out premium</a> <a href="http://www.odubmusic.com/air-jordan-son-of-mars-menns-gul-runningd">air jordan son of mars menns gul</a> <a href="http://www.kidbleach.com/nike-air-max-2014-black-sale-runninge">nike air max 2014 black sale</a> <a href="http://www.shoppula.com/nike-snapback-black-icon-hate">nike snapback black icon</a> <a href="http://www.kanpourakuen.com/nike-air-max-2017-wolf-grey-huaraches-trainersg">nike air max 2017 wolf grey huaraches</a>
dailysewansew http://www.dailysewansew.com/
Cialis canada
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 05:23 بعد از ظهر

Cheers! A good amount of material!

cialis generico lilly generic cialis with dapoxetine tadalafil 10 mg generic cialis soft gels price cialis wal mart pharmacy cialis prices in england costo in farmacia cialis only here cialis pills generic cialis at the pharmacy how to purchase cialis on line
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 05:50 قبل از ظهر

Regards! Numerous postings!

cialis cipla best buy chinese cialis 50 mg cialis authentique suisse enter site very cheap cialis generic low dose cialis generic low dose cialis cialis sale online cialis name brand cheap cialis rckenschmerzen cialis dosage recommendations
kalaycioto
جمعه دوم آذرماه سال 1397 11:32 بعد از ظهر
<a href="http://www.naijareward.com/louboutin-suede-peep-toe-louboutinr">louboutin suede peep toe</a> <a href="http://www.ottomanplaza.com/nike-air-max-tavas-usa-skor">nike air max tavas usa</a> <a href="http://www.livyourdreamz.com/maple-leafs-1-johnny-bower-red-alternate-stitched-nhl-jersey-nfla">maple leafs 1 johnny bower red alternate stitched nhl jersey</a> <a href="http://www.keiservices.com/limited-c.j.-mosley-jersey-detroit-lions-99-road-white-nflc">limited c.j. mosley jersey detroit lions 99 road white</a> <a href="http://www.unclevirus.com/nike-chicago-bears-william-perry-game-jersey-navy-blue-72-team-color-jerseys-nfld">nike chicago bears william perry game jersey navy blue 72 team color jerseys</a> <a href="http://www.shkcollege.com/adidas-ace-17-paul-pogba-skox">adidas ace 17 paul pogba</a>
kalaycioto http://www.kalaycioto.com/
bobblection
جمعه دوم آذرماه سال 1397 11:32 بعد از ظهر
<a href="http://www.meetingxs.com/ugg-bailey-button-bling-sale-uggsr">ugg bailey button bling sale</a> <a href="http://www.fabrikatrav.com/dolce-and-gabbana-belt-amazon-beltr">dolce and gabbana belt amazon</a> <a href="http://www.steamfestnz.com/nike-free-og-woven-skow">nike free og woven</a> <a href="http://www.claimwith.com/hermes-neck-scarf-hermesr">hermes neck scarf</a> <a href="http://www.cathmanuel.com/air-max-nike-bw-skot">air max nike bw</a> <a href="http://www.georgerudder.com/buy-louboutin-boots-louboutinr">buy louboutin boots</a>
bobblection http://www.bobblection.com/
nohitteralert
جمعه دوم آذرماه سال 1397 11:31 بعد از ظهر
<a href="http://www.uctweets.com/fendi-scarf-australia-kitchen-scarfa">fendi scarf australia kitchen</a> <a href="http://www.brandoncsites.com/prada-totes-16625m-ginger-yellow-cross-pattern-leather-pradad">prada totes 16625m ginger yellow cross pattern leather</a>
nohitteralert http://www.nohitteralert.com/
newworkmatrix
چهارشنبه بیست و سوم آبانماه سال 1397 04:14 بعد از ظهر
<a href="http://www.festivalstayz.com/adidas-ace-17.1-black-red-white-skox">adidas ace 17.1 black red white</a> <a href="http://www.iediagx.com/ray-ban-flash-lens-lilac-tank-sunglassesd">ray ban flash lens lilac tank</a> <a href="http://www.maracamp.com/mulberry-bayswater-new-leather-tote-handbags-mulberryc">mulberry bayswater new leather tote handbags</a> <a href="http://www.sunqianwen.com/grey-black-mens-nike-free-flyknit-4.0-shoes-trainersce">grey black mens nike free flyknit 4.0 shoes</a> <a href="http://www.aksumat.com/canada-goose-chateau-parka-temperature-canadagooser">canada goose chateau parka temperature</a> <a href="http://www.chainoffshore.com/fendi-scarf-sale-uk-year-scarfe">fendi scarf sale uk year</a>
[url=http://www.newworkmatrix.com/]newworkmatrix[/url]
corewmi
چهارشنبه بیست و سوم آبانماه سال 1397 04:12 بعد از ظهر
<a href="http://www.deputadowasny.com/air-jordan-3-retro-doernbecher-for-sale-houston-tx-skoa">air jordan 3 retro doernbecher for sale houston tx</a> <a href="http://www.bobblection.com/louboutin-marathon-flat-number-louboutinc">louboutin marathon flat number</a> <a href="http://www.tlgwebsterny.com/genuine-pandora-disney-charms-uk-pandorar">genuine pandora disney charms uk</a> <a href="http://www.assistobot.com/oakley-sunglasses-purple-question-sunglassesc">oakley sunglasses purple question</a> <a href="http://www.tentalltales.com/prada-city-leather-tote-pradar">prada city leather tote</a> <a href="http://www.crystalgarza.com/mackage-kerry-coat-black-jeans-mackagef">mackage kerry coat black jeans</a>
[url=http://www.corewmi.com/]corewmi[/url]
meninafeia
شنبه پنجم آبانماه سال 1397 12:21 قبل از ظهر
<a href="http://www.elimatudo.tw/north-face-thermoball-girls-jacket-northfacer">north face thermoball girls jacket</a> <a href="http://www.mesospore.tw/tie-boss-pulley-tier">tie boss pulley</a> <a href="http://www.adwordbest.tw/polo-ralph-lauren-merino-wool-scarf-scarfr">polo ralph lauren merino wool scarf</a> <a href="http://www.cvcdgroup.tw/fur-fendi-bag-fendir">fur fendi bag</a> <a href="http://www.dianwilson.tw/prada-clutch-satin-pradar">prada clutch satin</a> <a href="http://www.jasondubya.tw/north-face-denali-mens-fleece-jacket-on-sale-northfacer">north face denali mens fleece jacket on sale</a>
meninafeia http://www.meninafeia.tw/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30