تبلیغات
سفیر قانون - انواع قرار (بخش پایانی )
دست نوشته های شخصی

انواع قرار (بخش پایانی )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه نهم دیماه سال 1390-09:12 بعد از ظهر

دیگر قرارهای صادره در دادسرا :

الف ـ قرار امتناع از رسیدگی :

در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد كه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد ، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع راجهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند . مثلاً ؛ در حالیكه رئیس قوه قضائیه رسیدگی به جرایم اطفال را به شعبه ای خاص واگذار كرده است و اتهام منتسب به كودك به شعبه دیگری ارجاع شده باشد . این شعبه با صدور قرار امتناع از رسیدگی مورد را برای ارجاع به شعبه ذی صلاحیت برای رئیس دادگستری ارسال می دارد . دیگر مواردی كه دادرسان و قضات تحقیق ( دادیاران ، بازپرسها ، دادستان و قاضی دادگاه ) بایستی از رسیدگی به آن امتناع نماید در ماده 49 ق . آ . د . ك ذكر شده است

یك نكته :

وقتی مورد در صلاحیت شعبه ای در همان حوزه قضایی ( دادگستری ) است ( مثل شعبه رسیدگی به جرایم اطفال ) صدور قرار عدم صلاحیت و جاهت قانونی ندارد . بدین معنی كه عدم صلاحیت از یك شعبه دادگاه عمومی به صلاحیت شعبه دیگر دادگاه عمومی همان حوزه محل قانونی نداشته بلكه در چنین مواردی محل صدور قرار امتناع از رسیدگی است .

ب ـ قرار تأمین خواسته كیفری :

شاكی می تواند نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم از مرجع قضایی تقاضای تأمین خواسته كیفری را نماید . در صورتی كه تقاضای شاكی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید . این قرار قطعی است . بایستی توجه داشت كه دادگاه وقتی قرار تأمین خواسته كیفری را صادر می كند كه ؛

اولاً : ضررو زیان ناشی از جرم باشد .

ثانیاً : شاكی دلایل قابل قبول ارائه دهد .

ثالثاً : بین ضرر و زیان و فعل منشاء ضرر ، رابطه علیت برقرار باشد .

رابعاً : ضرر وارده جبران نشده باشد .

توجه :

      1 ـ قضاوت دادسرا ( دادیار و بازپرس ) بنا به نظر شورای نگهبان مورخ 11 / 9 / 1372 در پاسخ به رئیس شعبه 18 دادگاه كیفری یك مشهد در تاریخ 23 / 4 / 1372 كه اشعار می دارد؛ [ چون بازپرس حق حكم ندارد و توقیف در واقع منع مالك از تصرف در اموال اوست ، لذا شرعاً جایز نمی باشد . ] از صدور قرار تأمین منع شده بودند . ولی با تصویب قانون احیاء دادسرا ( كه به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است . ) چون درشق 2 بند « ن » ماده 3 ؛ اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس را جایز دانسته است می توان گفت كه قضاوت دادسرا ( بازپرس و دادیار ) هم می توانند مطابق قانون ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نمایند .

2 ـ در امور حقوقی صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است . در درخواست تأمین خواسته كیفری ، خسارت احتمالی اخذ نمی گردد .

ج ـ قرار اناطه :

اناطه در لغت به معنای ؛ آویختن ، معلق كردن ، منوط كردن و موكول كردن می باشد . در اصطلاح حقوقی عبارت از توقف و موكول كردن رسیدگی به دعوی اصلی به امر دیگر یا منوط كردن رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه به ثبوت امر دیگر . در رسیدگی های كیفری ( اعم از دادگاه و دادسرا ) گاهی ایراداتی مطرح می شود كه مشخص شدن آن تأثیر در سرنوشت دعوی كیفری دارد . و رسیدگی به این ایرادات اگر خارج از صلاحیت دادگاه كیفری بوده و مستلزم تشریفات خاصی در همان دادگاه باشد . در این گونه موارد ، دادسرا مبادرت به صدور قرار اناطه می نماید . مثلاً ؛ خانمی شكایتی علیه آقایی كه مدعی است شوهر اوست اقامه می كند ( مثلاً ؛ ترك انفاق ) . مرد مدعی می شود كه شاكی ، همسر وی نمی باشد ( یعنی انكار زوجیت می كند ) . دادسرا یا دادگاه كیفری چون صلاحیت رسیدگی به اثبات اصل زوجیت را ندارد و این امر در صلاحیت دادگاه خانواده است با صدور قرار اناطه رسیدگی به مسئله زوجیت آن دو را به دادگاه صالح واگذار و تا معلوم شدن نتیجه رسیدگی دادگاه صالح ، رسیدگی به شكایت زوجه متوقف می شود . در قرار اناطه ذینفع مكلف می شود كه در مدت یك ماهه مورد اناطه را در دادگاه صالح مطرح و پیگیری و گواهی آن را تقدیم مرجع كیفری نماید . قرار اناطه قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی است .

انواع قرار اناطه :

1 ـ اناطه امر جزایی به امر حقوقی ( مثل مثال ذكر شده )

2 ـ اناطه امر جزایی به امر جزایی ( در عمل وجود ندارد )

3 ـ اناطه امر حقوقی به امر جزایی ( موضوع ماده 390 ق . آ . د . م )

4 ـ اناطه امر حقوقی به امر حقوقی ( در موارد ذیل این نوع اناطه مصداق دارد ) :

 ـــ به موجب مواد 17 و 19 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی طاری باشد ، دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاه صالح پایان پذیرد .

 ـــ وقتی اختلاف در صلاحیت محاكم ایجاد شود . دادگاه رسیدگی كننده به اصل دعوی ، رسیدگی را منوط به رفع اختلاف در صلاحیت كرده و آن را متوقف می نماید

 ـــ هرگاه رسیدگی به دعوی اعتراض طاری با دادگاه دیگری باشد ، رسیدگی به دعوی اصلی ، در صورتی كه رسیدگی به اعتراض با داگاه دیگری باشد ، به مدت 20 روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید . . . در این مدت رسیدگی به دعوی اصلی متوقف می گردد .

 ـــ چنانچه رسیدگی به دعوی اصلی منوط به حصول نتیجه دعوی طاری باشد ( یعنی حكم راجع به دعوی طاری مؤثر در دعوی بوده باشد ) رسیدگی به دعوی را كه مطرح شده است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر و موكول به وصول نتیجه آن خواهد بود .

 ـــ اگر رسیدگی به امر نكاح و طلاق و نسبت منوط به اتخاذ تصمیم راجع به اصل نكاح ، طلاق و نسبت باشد ، رسیدگی تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیت دار متوقف می گردد .

 ـــ در دعوی راجع به تقسیم تركه ، اگر یكی از ورثه غایب یا محجور باشد ، تقسیم تركه موقوف به تعیین امین یا قیم خواهد بود .

قرارهای اخذ تأمین :

ماده 132 قانون آیین دادرسی كیفری سبب و انواع تأمین را اینگونه بیان می كند . [ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تأمین كیفری زیر را صادر نماید :

1 ـ التزام به حضور با قول شرف .

2 ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله .

3 ـ اخذ كفیل با وجه الكفاله .

4 ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول .

5 ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

یكم ـ قرار قول شرف :

با اخذ چنین تأمینی از متهم ، او آزاد می شود و قول شرف می دهد كه هرگاه حضور او لازم بود به قول خود عمل كرده و در مرجع قضایی حاضر شود . ( این نوع تأمین هیچ نوع ضمانت اجرایی قانونی ندارد . )

دوم ـ قرار اخذ وجه التزام به حضور تا ختم محاكمه و اجرای حكم :

در این نوع قرار ، دادگاه مبلغی معین می كند و از متهم تعهد می گیرد كه در صورت احضار وی و عدم حضور، آن مبلغ تعیین شده را به نفع دولت ( به صندوق دادگستری ) بپردازد .

بیان چند نكته :

ـ در این گونه قرار هنگام صدور، وجهی از متهم اخذ نمی شود . بلكه وجه التزام را در هنگام نقض تعهد به صندوق دولت می پردازد .

ـ اگر متهم از دادن ( سپردن ) التزام خودداری كند ، این قرار به قرار وجه الكفاله تبدیل می شود و در صورت عجر از معرفی كفیل ، بازداشت می شود .

سوم ـ قرار اخذ كفیل :

ترتیب اخذ كفیل آنست كه ؛ قاضی ابتدا مبلغی را به عنوان وجه الكفاله تعیین می كند ، آنگاه شخص دیگری ( غیر متهم ) تعهد می كند كه در صورت عدم حضور متهم در موقع احضار ، آن وجه را به صندوق دولت بپردازد . بدین ترتیب :

ـ قاضی قرار اخذ كفیل را با تعیین مبلغ صادر می كند .

ـ كفیل به دادگاه معرفی می شود . اگر قاضی وضعیت و توانایی مالی كفیل را در پرداخت وجه الكفاله تأیید كرد ، قرار قبولی كفالت را صادر می نماید .

شیوه های تأیید صلاحیت مالی كفیل :

1 ـ شناخت مقام قضایی از كفیل .

2 ـ كفیل برای اثبات توانایی مالی خود مداركی همچون ؛ سند مالكیت زمین ، پروانه كسب ، كارت كارمندی ، و یا فیش حقوقی ارائه دهد .

3 ـ احراز توانایی مالی كفیل از طریق تحقیق مرجع قضایی .

بیان چند نكته :

1 ـ اگر پس از تعیین وجه الكفاله از طرف قاضی ، خود متهم حاضر به سپردن وجه نقد یا مال منقول معادل وجه الكفاله شد . ظاهر در تكلیف قبول از طرف مرجع قضایی است . ( زیرا قانون قاضی تحقیق را مكلف به قبول دانسته است . )

2 ـ فوت متهم باعث منتفی شدن تعهد كفیل می شود .

3 ـ قرار كفالت یك تعهد غیر مالی و لذا قائم به شخص است . بدین سبب است كه با فوت كفیل این تعهد از بین می رود .

ترتیب صدور كفالت تا آزادی متهم :

ـ صدور قرار كفالت .

ـ امضاء قرار توسط متهم و قاضی مربوط

ـ تسلیم تقاضا توسط كفیل .

ـ تسلیم فتوكپی مصدق سند ملائت ( توانایی مالی ) كفیل .

ـ پر كردن برگ پایندان كیفری توسط كفیل .

ـ احراز ملائت كفیل توسط قاضی .

ـ صدور قرار قبولی كفالت .

ـ تفهیم قرار به كفیل .

ـ امضای زیر قرار قبولی توسط كفیل .

ـ دستور آزادی متهم .

چهارم ـ قرار اخذ وثیقه :

در این شكل قرار ، قاضی با تعیین مبلغی ، آزادی متهم را منوط به سپردن مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد معادل مبلغ تعیین شده به عنوان وثیقه می كند . متهم یا شخص دیگری وثیقه را می سپارد و آزاد می شود . در صورت عدم حضور متهم در وقت احضار وی به دادگاه ، وثیقه به نفع دولت ضبط می شود .

نكته های این قرار :

1 ـ اگر موضوع وثیقه وجه نقد باشد ، آن را وجه الضمان گویند .

2 ـ وثیقه هم از خود متهم و هم از شخص دیگر قبول می شود .

3 ـ وثیقه تا اجرای حكم توقیف است . با شروع اجرا ، وثیقه آزاد می شود .

4 ـ اگر وثیقه گذار فوت كند :

ـــ تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی نقض و به ورثه منتقل  نمی شود .

ـــ مرگ وثیقه گذار موجب فك وثیقه نیست . و لذا در موعد مقرر اگر متهم در وقت احضار خود را به مرجع قضایی معرفی نكند ، وثیقه ضبط می شود .

( در چنین صورتی دادگاه پس از ابلاغ احضاریه به متهم و قبل از ضبط وثیقه ، به ورثه اخطاریه می دهد كه اگر ظرف مدت 20 روز متهم ،خود را معرفی نكرد ( از تاریخ ابلاغ به ورثه ) ، وثیقه ضبط خواهد شد .

ترتیب اقدام قضایی و اداری در اخذ وثیقه :

ـ صدور قرار وثیقه

ـ ابلاغ قرار به متهم

ـ درخواست وثیقه گذار

ـ ارائه سند

ـ ارزیابی سند

ـ معرفی سند به اداره ثبت اسناد و املاك جهت توقیف

ـ ارائه نامه توقیف سند به شعبه

ـ صدور قرار قبولی

ـ امضای وثیقه گذار

ـ دستور آزادی متهم

شروط ضبط وجه الكفاله و وثیقه توسط دادگاه :

1 ـ متهم احضار شده باشد .

2 ـ احضار متهم ضرورت داشته باشد .

3 ـ احضاریه به متهم ابلاغ شده باشد . ( اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی )

4 ـ متهم در مرجع قضایی حاضر نشده باشد .

5 ـ عذر موجه بر این عدم حضور نداشته باشد .

6 ـ جلب متهم مقدور نباشد .

7 ـ به كفیل یا وثیقه گذار اخطار بیست روزه ارسال شده باشد .

8 ـ این اخطاریه بیست روزه باید ابلاغ واقعی شده باشد .

9 ـ كفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نكند یا نتواند حاضر كند .

10 ـ كفیل یا وثیقه گذار عذر موجهی هم نداشته باشد .

( برای ضبط وجه الكفاله و وثیقه كلیه ده شرط مذكور لازم است . )

پنجم ـ قرار بازداشت متهم :

وقتی شرایط مقرر در قانون محقق شده باشد ، قاضی با صدور قرار بازداشت ، متهم را بلافاصله به زندان معرفی می نماید .

ـ در موارد مذكور در بندهای ماده 32 قانون آیین دادرسی كیفری ، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است .

ـ در موارد مذكور در بندهای ماده 35 قانون آیین دادرسی كیفری ، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است .

ـ همچنین در موارد موضوع :

1 ـ تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 67

2 ـ تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات . . .

3 ـ تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی مصوب 44

4 ـ ایراد جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ( به موجب ماده واحده لغو مجازات شلاق بند « ج » (

5 ـ ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر مصوب 84

ـ تصرف عدوانی مدلول تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ـ بند « ب » ماده 551 قانون مجازات اسلامی

مرجع صدور قرار بازداشت موقت :

1 ـ تقاضای دادستان از بازپرس مبنی بر صدور قرار بازداشت . . .

2 ـ اگر بازپرس رأساً اقدام به صدور قرار بازداشت نماید باید ظرف 24 ساعت قرار را برای تأیید دادستان نزد وی ارسال دارد . در صورت مخالفت دادستان نظر دادستان متبع خواهد بود .

مدت قرار بازداشت موقت :

به موجب بند « ط » ماده 3 قانون اصلاحی دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 زمان بازداشت موقت ؛

ـ در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری استان 4 ماه

ـ در سایر جرایم 2 ماه می باشد .

پس از پایان این مدت ها ، مرجع صادر كننده قرار بازداشت موظف است ؛

ـ قرار را فك كند

ـ قرار را تخفیف دهد

ـ قرار را ابقاء نماید

فك قرار بازداشت موقت :

اگر مورد قرار بازداشت موقت از بین رفته باشد ، بازپرس مكلف به فك قرار بازداشت است . فك قرار بایستی به تأیید دادستان برسد .

تخفیف قرار بازداشت موقت :

اگر امكان تخفیف قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد ( بازداشت موقت در اتهام چاقو كشی قابل تخفیف نیست ) و موجبات فراهم شده باشد ( مثل رفع امكان تبانی متهم ) قاضی مكلف است قرار بازداشت تخفیف داده و به قرارهای خفیف تر تبدیل نماید .

ابقاء قرار بازداشت موقت :

اگر دلایل قرار بازداشت موقت هنوز موجود باشد ( مثلاً احتمال تبانی متهم هنوز وجود داشته باشد ) قاضی با ذكر دلیل مربوط ، قرار بازداشت موقت صادره را ابقاء می نماید . ( ابقاء قرار بازداشت موقت هم بایستی به تأیید دادستان برسد ) در این صورت پس از موافقت دادستان ، ابقاء قرار به متهم ابلاغ می گردد . متهم 10 روز پس از ابلاغ فرصت خواهد داشت تا نسبت به ابقاء قرار اعتراض نماید .

د ـ قرار ترك تعقیب :

به موجب تبصره یك ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد . این امر مانع از طرح شكایت مجدد نمی باشد . ] بدین ترتیب قرار ترك تعقیب به تقاضای مدعی صادر می گردد . سوالی كه در اینجا مطرح است آنست كه صدور قرار ترك تعقیب مربوط به دادسراست و یا دادگاه ؟

با توجه به عبارت صدریه ماده 177 كه اشعار می دارد ؛ [ پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق . . . . ] و عبارت قسمت « ب » ماده 177 كه اشعار می دارد ؛ [ . . . در خصوص حقوق الناس ، مدعی درخواست ترك محاكمه را ننماید . . . ] و دو عبارت « ترك محاكمه » و « دادگاه قرار ترك تعقیب » در تبصره یك ، معلوم می گردد كه صدور قرار ترك تعقیب از امور دادرسی و از اختیارات خاص دادگاه است . لذا جواز صدور قرار ترك تعقیب در دادسرا محمل قانونی ندارد . ( توضیح اینكه اینگونه اشكالات ناشی از آن است كه آیین دادرسی در امور كیفری موجود با توجه به عدم وجود دادسراها تدوین شده و شوربختانه در قانون احیاء دادسرا هم در اینگونه موارد سكوت شده است . )
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
levitra 20 mg bayer prezzo
پنجشنبه نوزدهم مهرماه سال 1397 06:13 قبل از ظهر

You actually reported that very well.
buy 10 mg levitra buy generic levitra vardenafil 20mg levitra prices buy levitra online levitra levitra online levitra 10 mg prezzo levitra prices levitra 20mg
Cialis online
سه شنبه دهم مهرماه سال 1397 04:29 قبل از ظهر

Regards! A good amount of content!

cialis online cialis 30 day trial coupon ou acheter du cialis pas cher cialis 05 cialis cuantos mg hay venta cialis en espaa buy cialis cheap 10 mg generic cialis levitra cialis purchasing bulk cialis
buy cheap cialis on line
یکشنبه هشتم مهرماه سال 1397 01:55 قبل از ظهر

Thanks a lot! I like it.
achat cialis en itali cialis cost wow cialis 20 cialis name brand cheap cialis tablets for sale cialis canadian drugs cialis rezeptfrei purchase once a day cialis cialis super acti cialis kaufen
online pharmacies canada
شنبه سی و یکم شهریورماه سال 1397 04:39 بعد از ظهر

Kudos, Plenty of postings.

most reliable canadian online pharmacies canadian online pharmacies legitimate canadian prescriptions online serc 24 mg trust pharmacy of canada canadian medications list canada medication prices canada drugs online discount canadian pharmacies canadian online pharmacy canadian online pharmacies reviews
cialisvonline.com
چهارشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1397 06:17 بعد از ظهر

You actually stated it adequately!
tadalafil 20 mg viagra vs cialis vs levitra cialis online opinioni cialis generico cialis australian price cialis generisches kanada achat cialis en itali get cheap cialis cialis generico lilly cialis 20mg prix en pharmacie
http://cialisbuys.com/
سه شنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1397 03:06 بعد از ظهر

Very good material. With thanks!
the best site cialis tablets cialis dosage recommendations venta cialis en espaa cialis dose 30mg 40 mg cialis what if i take cialis cuantos mg hay click here take cialis cialis farmacias guadalajara cialis coupons wow look it cialis mexico
cialisda.com
پنجشنبه پانزدهم شهریورماه سال 1397 03:16 قبل از ظهر

Nicely put, Thank you!
viagra cialis levitra generico cialis mexico i recommend cialis generico cialis uk next day cialis soft tabs for sale buy original cialis cialis kamagra levitra cialis patent expiration achat cialis en itali buying cialis overnight
viagra pills
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 03:45 قبل از ظهر

Kudos. I value it.
to buy viagra online sildenafil generic buy viagra online uk cheap where can i buy viagra pills how to buy viagra uk buy pfizer viagra how old to buy viagra how to order viagra pills purchase viagra uk how to buy viagra online uk
Buy generic cialis
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 08:06 بعد از ظهر

Info effectively used.!
cialis professional from usa sublingual cialis online tadalafilo acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg scheda tecnica cialis dosage cialis 5 mg para diabeticos cialis wir preise acquisto online cialis cialis generico online
viagra canada
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 03:12 قبل از ظهر

This is nicely put. !
sildenafil and viagra viagra order online uk how can i buy viagra without seeing a doctor how to get viagra online buy viagra uk buy viagra online usa buy online viagra how to get viagra uk best buy for viagra order viagra no prescription
Stone Jana
شنبه نهم تیرماه سال 1397 09:01 بعد از ظهر
Υou've mаde ѕome reɑlly good pointfs there. I loⲟked on the net to learn mοrе abߋut the
issue and fouund moѕt people ԝill go alоng witһ your views on thiѕ website.
Orren
پنجشنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1397 03:01 قبل از ظهر
Ƭhis design іs incredible! You certainly know how to keеρ a reader entertained.
Вetween your wit and your videos, Ι waas almost moved tο start
myy own blog (ᴡell, almߋst...HaHa!) Great job. I rеally enjoyed ᴡhat you hаd to say, and more thnan tһat, how you presеnted it.
Tоo cool!
Ravi
پنجشنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1397 01:48 قبل از ظهر
Ⅴery shortly this web рage wіll Ьe famous anid aⅼl blogging and
site-building viewers, ⅾue to it's nice articles оr reviews
Cialis generic
جمعه هفتم اردیبهشتماه سال 1397 07:06 بعد از ظهر

This is nicely put! !
cialis coupon cialis alternative cialis generic availability buy original cialis cialis 5 mg para diabeticos try it no rx cialis viagra vs cialis cialis online deutschland we use it cialis online store click now buy cialis brand
Viagra purchasing
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 04:19 قبل از ظهر

Many thanks, I like this!
buy cheap viagra online uk can you buy viagra without prescription viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra rx online viagra usa online buy viagra walgreens buy herbal viagra online cheap viagra viagra online pharmacy usa sildenafil usa
depforce oral strip
شنبه یکم اردیبهشتماه سال 1397 01:27 قبل از ظهر
Woah! I'm reqlly digging thee template/theme of this website.
It's simple, yett effective. A loot of time it's verdy difficult to get that
"perfect balance" betweenn usabiliity and visua appearance.
I must ssay youu havee donje a fantastic joob wth this.In addition, thhe blog loads very quhick
ffor me on Firefox. Excellkent Blog!
Cialis generic
جمعه هفدهم فروردینماه سال 1397 07:59 بعد از ظهر

Awesome information. Thanks.
cialis rckenschmerzen cialis prices in england cialis tadalafil venta cialis en espaa buy cialis online cheapest we choice cialis pfizer india we choice free trial of cialis preis cialis 20mg schweiz how to buy cialis online usa safe dosage for cialis
Cialis prices
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 04:28 بعد از ظهر

Wonderful posts. Thanks.
cialis official site generic for cialis compare prices cialis uk only here cialis pills tadalafil generic buy cialis uk no prescription tadalafil 10 mg enter site 20 mg cialis cost cialis australia org cialis generic tadalafil buy
Buy generic cialis
یکشنبه بیست و هفتم اسفندماه سال 1396 11:24 بعد از ظهر

You actually mentioned this adequately.
cialis mit grapefruitsaft cialis lowest price cialis generique cialis efficacit get cheap cialis cialis without a doctor's prescription cialis rezeptfrei cialis for sale south africa cialis herbs ou trouver cialis sur le net
Virgilio
جمعه هفدهم آذرماه سال 1396 06:50 بعد از ظهر
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my
blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this
for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like
this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
What causes pain in the Achilles tendon?
سه شنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1396 02:56 قبل از ظهر
That is very attention-grabbing, You are an overly skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to in search of more of your great post.

Also, I have shared your site in my social networks
merlynheuer.hatenablog.com
شنبه چهاردهم مردادماه سال 1396 09:25 قبل از ظهر
Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to create a good article… but what can I say… I put
things off a lot and don't seem to get nearly anything done.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر