تبلیغات
سفیر قانون - انواع قرار (بخش سوم )
دست نوشته های شخصی

انواع قرار (بخش سوم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه بیست و هفتم آذرماه سال 1390-01:46 بعد از ظهر

چند قرار دیگر :

1 ـ قرار قبولی :

ـ در احكام غیابی ، وقتی محكوم علیه غائب ، دعوی عدم آگاهی از مفاد حكم كند و حكم ابلاغ واقعی نشده باشد ، می تواند از دادگاه درخواست واخواهی كند . دادگاه صادر كننده رای غیابی در صورتیكه دعوی را موجه دانست ، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید .

ـ محكوم علیه در احكام قطعی می تواند با تقدیم دادخواست ، تقاضای اعاده دادرسی كند . دادگاه آن دادخواست را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه شرایط احراز شود ، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر می كند .

2 ـ قرار تأخیر و توقیف اجرای حكم :

وقتی اقدامات اجرایی به موجب برگ اجرایی لازم الاجراء در شرف جریان باشد و محكوم علیه از دادگاه تقاضای تأخیر یا توقیف عملیات اجرای حكم را نماید ، دادگاه پس ار بررسی و قبول علت تقاضا ، اقدام به صدور قرار تأخیر یا توقیف اجرای حكم می نماید .

بخش ج ـ قرارهای موقتی یا توقیفی :

یكم ـ قرار تأمین دلیل :

       در مواردی كه اشخاص ذینفع احتمال دهند در آینده از استفاده از دلایل و مدارك متعذر یا معتسر می شوند . می توانند از دادگاه درخواست تأمین دلایل نماید . تأمین یعنی حفظ و نگهداری و منظور از تأمین دلیل ، در حقیقت حفظ و نگهداری دلایل و مدارك است .

خواهان تأمین دلیل درخواست خود را تقدیم دادگاه ( اخیراً در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . ) می كند . دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل ، خود یا دادرس علی البدل یا مدیر دفتر و یا از طریق جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری اقدام به اجرای قرار می نماید .

 

دوم ـ قرار نیابت قضایی :

هرگاه رسیدگی به دلایل ، استماع گواهی گواهان ، معاینه محلی یا اقدامات دیگری در خارج از دادگاه رسیدگی كننده به دعوی باشد . نیابت قضایی اعطاء می شود ، مشروط بر اینكه مباشرت ، شرط نباشد . در چنین حالتی دادگاه رسیدگی كننده با صدور قرار نیابت قضایی ، عمل رسیدگی به دلایل و یا معاینه محلی و . . . . را به دادگاه دیگر نیابت می دهد .

فصل دوم ـ قرار در شكایات كیفری :

در دعاوی جزایی ( شكایات و عنوان های جزایی ) هم ممكن است در جریان رسیدگی دو قسم قرار صادر گردد ؛ قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی

یكم ـ قرارهای اعدادی :

این نوع قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به شكایت صادر می گردد و با صدور آن تحقیقات مقدماتی تكمیل می شود ولی پایان نمی یابد .  

ـ قرار معاینه محل

ـ قرار تحقیق محلی

ـ قرار ارجاع امر به كارشناس

ـ قرار استماع شهادت شهود . از جمله قرارهای اعدادی در دعاوی كیفری هستند .

دوم ـ قرارهای نهایی :

قرارهایی هستند كه تحقیقات مقدماتی با صدور آنها در دادسرا پایان می یابد . و عبارتند از :

ـ قرار موقوفی تعقیب

ـ قرار منع تعقیب

ـ قرار مجرمیت

الف ـ قرار موقوفی تعقیب :

به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمی شود مگر در موارد زیر :

1 ـ فوت متهم یا محكوم علیه در مجازاتهای شخصی

2 ـ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3 ـ مشمولان عفو

4 ـ نسخ مجازات قانونی

5 ـ اعتبار امر مختومه

6 ـ مرور زمان

بنابراین اگر در پرونده ایی جزایی یكی از موارد ششگانه رخ دهد ، قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید .

نكته ها در صدور قرار موقوفی تعقیب :

1 ـ قرار موقوفی تعقیب در دادسرا ، توسط دادیارویابازپرس صادر می شود كه بایستی به موافقت دادستان برسد .

2 ـ به موجب تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد ]  

3 ـ به موجب ماده 95 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده . . . از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه حكم متقضی صادر می نماید . ]

4 ـ در جرایم قابل گذشت ، اگر بعد از صدور قرار مجرمیت و تأیید قرار صادره از جانب دادستان و قبل از صدور كیفر خواست ، شاكی از شكایت خود گذشت نماید . پس از طی تشریفات قضایی ، قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می شود .

5 ـ اگر محكوم علیه ی حكم غیابی فوت كند ، حكم غیابی فك و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .

6 ـ در جرایم قابل گذشت ، وقتی گذشت شاكی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود كه گذشت ؛ منجز باشد . لذا به گذشت معلق و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد . ( گذشت می تواند كتبی یا شفاهی باشد . ولی رویه قضایی بر قبول گذشت كتبی است . ) عدول از گذشت مسموع نیست . مگر اینكه پس از گذشت، واقعه ای رخ دهد كه نوع بزه ارتكابی را تغییر دهد. مثل اینكه شاكی از جرم ضرب و جرح گذشت كرده است ولی پس از مدتی آن ضرب و جرح منجر به نقص عضو می شود . در اینصورت عدول از آن گذشت بلامانع است .

7 ـ مرور زمان كه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود مدت زمانی است كه با گذشت آن تعقیب متهم یا اجرای حكم متوقف می شود . به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ در جرایمی كه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكوره ، به صدور حكم منتهی نشده باشد ، تعقیب موقوف خواهد شد .

الف ـ حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضای مدت ده سال

ب ـ حداكثر مجازات بیش از سه سال حبس یا به جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال

8 ـ موضوع وقتی اعتبار امر قضاوت شده ( امر مختوم ) پیدا می كند كه قبلاً به آن موضوع رسیدگی شده و حكم قطعی ( نهایی ) درباره آن صادر شده باشد . قرار موقوفی تعقیب گاهی به لحاظ امر قضاوت شده موضوع شكایت صادر می شود .

9 ـ عفوی كه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ممكن است عفو عمومی باشد و یا عفو خصوصی . عفو عمومی به موجب لایحه قانون عفو عمومی صورت می گیرد و عفو خصوصی توسط بالاترین مقام حكومتی .

ـ عفو عمومی هم شامل متهم می شود و هم مجرم

ـ عفو خصوصی شامل محكومین می شود و متهمین از آن بی بهره اند .

ـ عفو عمومی آثار محكومیت را زایل می نماید ( سابقه مجرم از سجل كیفری حذف می شود )

ـ عفو خصوصی فقط مجازات را شامل می شود و دیگر آثار مجرمیت باقی است .

ـ عفو عمومی از قوانین آمره است . و متهم و مجرم و مرجع قضایی ملزم به قبول آن هستند .

ـ در عفو خصوصی بایستی ابتدا از طرف محكوم تقاضای عفو شود و مقام مربوط هم با این تقاضا موافقت نماید .

ـ عفو عمومی و خصوصی هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی و متضرر از جرم ندارد و آن حق را ذایل نمی كند .

ب ـ قرار منع تعقیب :

هرگاه عمل ارتكابی متهم جرم نباشد و یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلیل كافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد ، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می گردد  

نكته ها در قرار منع تعقیب :

1 ـ شناخته نشدن متهم یا عدم شناسایی او موجب صدور قرار منع تعقیب نیست . در چنین حالتی دادسرا بایستی با تعیین وقت احتیاطی تا حصول نتیجه ، دستور پی گیری در پرونده را صادركند.

2 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتكابی باشد . چون در حقیقت تفسیر قانون توسط قاضی صورت گرفته است ، این قرار قابل رسیدگی فرجامی است ( علاوه بر قابل اعتراض بودن ) . و اگر چنین قراری قطعیت یافت ، نظر به اینكه در حكم رسیدگی ماهوی است ، اعتبار امر مختومه را دارد و دیگر بخاطر همین عمل ارتكابی نمی توان متهم را تحت تعقیب قرار داد .

3 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان دلایل كافی برای توجه اتهام باشد ، قابل فرجام خواهی نیست و اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت . لذا در صورت كسب دلایل جدید می توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داد .

( رای شماره 3973 ـ 25 / 10 / 1335 دیوان عالی كشور مورد مذكور در بند 2 و 3 را تأیید می دارد . )

توجه : اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله كافی باشد و در صورت اعتراض در دادگاه تأیید شده باشد ، در صورت بدست آمدن دلایل جدید و قصد بر تعقیب مجدد متهم ، اجازه دادگاه تأیید كننده قرار برای تعقیب مجدد لازم است .

4 ـ قرار منع تعقیب قابل اعتراض است . رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه صالحه است . بنابراین اگر قرار منع تعقیب در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان باشد ، در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان و اگر در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه كیفری استان باشد ، دادگاه عمومی و انقلاب مركز استان صالح به رسیدگی به چنین اعتراضاتی است .

5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب ، غیر رسیدگی به اعتراض به اصل حكم است . در رسیدگی به اعتراض به صدور قرار منع تعقیب فقط در خصوص موجه یا غیر موجه بودن قرار منع تعقیب معترض عنه اظهار نظر می شود و دادگاه رسیدگی كننده وارد در ماهیت قضیه نمی شود .

ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری و قرار منع تعقیب و رای برائت متهم  :

ماده 177 : پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می نماید :

الف ـ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید .

توضیح در خصوص وظیفه ی دادسرا در صدور قرار منع تعقیب و رای برائت :

الف ـ این ماده و قانون كه همچنان در مراجع قضایی اجرا می شود . مربوط به قبل

از تصویب قانون موسوم به قانون احیاء دادسراهاست . در آن برهه ، مقام تعقیب و

تحقیق و صدور حكم یكی بود . لذا در بند الف ماده 177 ، هم صدور قرار منع تعقیب

كه از شئول دادسراست و هم صدور رای برائت كه از شئول دادگاه و قاضی

رسیدگی كننده در ماهیت پرونده است را ذكر كرده است .

ب ـ اكنون با تشكیل دادسراها ، و تمدید مدت اجرای قانون آیین دادرسی كیفری و لزوماً استفاده از این قانون و ماده 177 آن ، نكته ای راكه بایستی بدان توجه كرد آنست كه ؛ صدور رای برائت متهم از خصایص دادگاه است و دادسرا نمی تواند رای

 

براءت صادر كند در نظریه شماره73/8/15-7/5570 اداره ی حقوقی قوﱠه ی قضاییه چنین بیان می دارد [ چنانچه دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در حین تحقیقات مقدماتی و بدون تشكیل جلسه و دعوت طرفین احراز نماید كه موضوع اعلام شده جرم محسوب نمی شود یا بزهی متوجه مشتكی عنه نمی باشد ، بایستی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید . صدور رای برائت مختص موردی است كه دادگاه با تشكیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلایل و ورود در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید ] بنابراین در اجرای بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری وظیفه دادسرا فقط صدور قرار منع تعقیب است . و صدور رای برائت از حیطه وظایف دادسرا خارج و مربوط به دادگاه رسیدگی كننده پس از قرار مجرمیت و كیفر خواست از طرف دادسرا و رسیدگی به اتهام و بررسی ماهیت قضیه می باشد .

ج ـ قرار مجرمیت :

به موجب بند « ك » ماده 3 قانون دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ( قانون احیاء دادسراها ) ؛ [ پس از آنكه تحقیقات پایان یافت ، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می فرستد . در صورتی كه به عقیده بازپرس عمل متهم متضمن جرمی نبود . یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل كافی بر ارتكاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر كشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مكلف به رسیدگی می باشد .

بیان چند نكته :

1 ـ بازپرس عنداللزوم می تواند قرار مجرمیت غیابی صادر نماید .

2 ـ قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست ( این قرار اصولاً به طرفین ابلاغ نمی شود . )

    ولی دو قرار دیگر ؛ قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب قابل اعتراض است


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
رامش
شنبه بیستم شهریورماه سال 1395 12:24 بعد از ظهر
باسلام وخسته نباشید دامادخواهر اینجانب که باهمسر خود مشکل دارددرتلگرام همسرش به اینجانب وخانواده ازالفاظ قذف وتهمت وتهدید استفاده نموده وبعدازان اقدام به دلیت اکانت شماره خودنموده قبل ازاین اقدام خواهرزادهام برای ایشان ازدادگاه حکم شلاق وزندان به واسطه تهدید وفحاشی وتهمت گرفته اند امااینجانب بعداز اقدام دلیت اکانت داماد خواهرم به دلیل نااگاهی ازاینکه سوابق شماره ایشان پاک میشود به دادگاه شکایت ودرخواست اعاده حیتیت نمودم لازم به ذکراست دامادخواهرم درجمع عمومی نیز به اینجانب فحاشی وتهدید وافترا وارد نموده بود که درتحقیقات مراجع قضای تایید شد نامبرده برای اینکه اینجانب وخانواده را مجبور به رضایت نماید دراقدامی ادعای کذب فحاشی ازسوی اینجانب رابه خودش مطرح ومادر خواهر وبرادر خود رابه عنوان شاهد معرفی نمود که شهادت کذب دادند درحالی که اینجانب شکایت وعنوان نمودم ادعای نامبرده کذب میباشدوتحقیقات مرجع قضای نیزاثبات نمود درزمانی که نامبرده مدعی شده اینجانب درمکانی دیگر مشغول خرید بوده که فروشندگان وفیلم مداربسته فروشگاه ضمیمه پرونده شد به دلیل دلیت اکانت توسط ایشان پلیس محترم فتا موفق به پیگیری نشده ودرخصوص فضای مجازی ازاینجانب رضایت گرفتند امادادیار محترم توجهی به دیگر شکایات اینجانب به دلیل ادغام دوپرونده ننمودندوقرارموقوفی صادر نمودند بنده درمهلت مقرر اعتراض داده وذکرکردم اینجانب فقط گذشت خودراتنها جهت اتهامات ایشان درفضای مجازی داده وپیگردیگر جرمهای نامبرده میباشم سپاسگذارمیشوم اینجانب راراهنمای فرموده تاازحقوق خوددفاع نمایم درانتها دامادخواهرم ایا باتوجه به کذب بودن افترافحاشی ازسوی من که دارای شاهد بستگانش میباشندوفاقد گزارش پلیس میباشد وتحقیقات پرونده اینجانب بیگناهی مراثابت میکند چه کاری برای اعاده حیثیتم بنمایم باتشکر
علی
شنبه سی ام مردادماه سال 1395 04:31 بعد از ظهر
با سلام حدود بیست سال پیش پدرم برای ایاب و ذهاب خود از گوشه حیاطش کوچه ای گذاشت که بین ما و همسایه مان هردو دیوار داشتیم اکنون او دیوارش را خراب کرده و خانه ساخته است ولی دیوار ما هنوز باقی است او به دادگاه شکایت کرده که می خواهد از امکانات دولتی آب و برق و... کوچه استفاده کند ولی این اقدام او بهانه ای برا باز کردن در به کوچه است اکنون قرار دادگستری صادر شده که چون اموال دولتی در کوچه است کوچه عمومی می باشد ولی چون ما سوء نیت نداشته ایم تبرئه شده ایم ما با چند وکیل صحبت کردیم گفتند اعتراض نکنید چون شما به حکم تبرئه بودن خودتان اعتراض می کنید سئوال من این است آیا با توجه به قانون کوچه های بن بست که باید مشاع باشد و امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله به وضوح بیان کرده که بدون اجازه کسانی که از قبل در کوچه در داشته اند کسی نمی تواند در باز کند و همچنین در سند مالکیت همسایه آمده که حق ارتفاق ندارد آیا ایشان می تواند به کوچه در باز کند و یا فقط می تواند از امکانات دولتی کوچه استفاده کند؟ اگر راه حل قانونی به نظرتان می رسد لطفا راهنمایی کنید با سپاس فراوان
رضا فاضلی پور
یکشنبه هفدهم مردادماه سال 1395 04:27 قبل از ظهر
دادگاههای ما میتوانند با نگاه میانجیگری وسازش بین طرفین دعوی درهرمرحله ازدادرسی بسیاری ازپروندها مختومه نمایند
رضا فاضلی پور
یکشنبه هفدهم مردادماه سال 1395 04:25 قبل از ظهر
اراضی اصلاحات ارضی گرچه مشاع هستند اما مفروض عنه رعیه میباشند
هژبر پوربابک
جمعه هشتم مردادماه سال 1395 09:22 قبل از ظهر
سلام سال 1382 بعلت عدم موجودی برگشت خورد که بعداً وجه چک را کلا پرداخت نمودم دادگاه برای من حکم قرار موقوفی تعقیب صادرنمودند من هم به دارنده چک خیلی اعتماد داشتم محل کارم هم جنوب کشوربود خودم هم شمالی هستم چند بار گفتم ایشان باشد تااینکه چک من را به کسی دیگر واگزار نمود ایشان هم شکایت حقوقی نمودند فعلاً شورای حل اختلاف منو محکوم کردند رفتیم دادگاه انجا احتمالاً محکوم بشم لطفاًراهنمایی بفرمایید
یکشنبه هشتم فروردینماه سال 1395 12:33 قبل از ظهر
با سلام و احترام
اینجانب شکایتی مبنی بر مزاحمت و تهدید داشتم که برای این پرونده قرار نهایی صادر و جهت ارشاد قضایی ارسال شده است. لطفا بفرمایید این قرار نهایی از چه نوعی است و نیز در ادامه نتیجه چگونه است؟ ضمنا یکی از نزدیکان متهمین فیش حقوقی نیز گذاشته است.
یک قاضی کیفری
پنجشنبه شانزدهم مهرماه سال 1394 07:17 بعد از ظهر
در جواب به سوال اول در تاریخ یکم اردیبهشت سال 94:ضمن عرض سلام خدمت شما باید یادآور شوم که در پی ابلاغی که خدمت شما تحویل داده می شود(در آن پیامک) باید ببینید که قرار نهایی صادره چه قراری بوده و آیا در قرار شما را مشمول استفاده از بیمه دانسته یا خیر .(قابل ذکر است که آیا در این تصادف همسر جناب عالی مقصر بوده است یا خیر در صورت مقصر بودن یا نبودن وضعیت متفاوت خواهد بود و این که مورد تصادفی شما وسیله ی نقلیه ی دیگری است یا چه چیزی؟)ضمنا باید یادآور شوم که محل رسیدگی به جرم دادگاهی خواهد بود که جرم در آن محل واقع شده باشد اما لازم به ذکر است که شما می توانید با در خواست قرار نیابت از دادسرای رسیدگی کننده به جرم پرونده را به شهر خود برای رسیدگی انتقال دهند.و من به شما پیشنهاد می کنم که فعلا برای فروش یا تعمیر ماشین اقدامی نکنید تا مراحل رسیدگی در دادسرا پایان یابد.
یک قاضی کیفری
پنجشنبه شانزدهم مهرماه سال 1394 07:17 بعد از ظهر
در جواب به سوال اول در تاریخ یکم اردیبهشت سال 94:ضمن عرض سلام خدمت شما باید یادآور شوم که در پی ابلاغی که خدمت شما تحویل داده می شود(در آن پیامک) باید ببینید که قرار نهایی صادره چه قراری بوده و آیا در قرار شما را مشمول استفاده از بیمه دانسته یا خیر .(قابل ذکر است که آیا در این تصادف همسر جناب عالی مقصر بوده است یا خیر در صورت مقصر بودن یا نبودن وضعیت متفاوت خواهد بود و این که مورد تصادفی شما وسیله ی نقلیه ی دیگری است یا چه چیزی؟)ضمنا باید یادآور شوم که محل رسیدگی به جرم دادگاهی خواهد بود که جرم در آن محل واقع شده باشد اما لازم به ذکر است که شما می توانید با در خواست قرار نیابت از دادسرای رسیدگی کننده به جرم پرونده را به شهر خود برای رسیدگی انتقال دهند.و من به شما پیشنهاد می کنم که فعلا برای فروش یا تعمیر ماشین اقدامی نکنید تا مراحل رسیدگی در دادسرا پایان یابد.
سه شنبه یکم اردیبهشتماه سال 1394 02:03 بعد از ظهر
باسلام.در ماه گذشته من به همراه خوانواده ام تصادف سختی داشتیم که منجر به جراحت خودم و خوانواده ام شد و برای استفاده از بیمه سرنشین با مدارک پزشک قانونی به دادسرا رفته و بازجویی شدیم هفته گذشته پیامکی محتوی صدورقرار نهایی برای ما صادر شد خواستم ببینم ما باید چه اقداماتی انجام دهیم و روند پرونده ما چگونه است و چه مدت طول میکشد تا به حق بیمه خود برسیم و ایا در شهر خودم میتوانم پیگیر باشم چون تصادف در شهر دیگری بود و ایا راننده مقصر که همسرم میباشدحق فروش یا تعمیر ماشین خود را دارد
آرش
چهارشنبه ششم اسفندماه سال 1393 09:41 بعد از ظهر
عرض سلام وخسته نباشید.1سال پیش همسرم که عابر پیاده بوده با شخص موتور سواری تصادف کرد.که منجر به شکستگی پایش شد.طی مراحل قانونی منتظر حکم دادگاه بودیم که به ما خبر دادند متاسفانه شخص موتور سوار در حادثه دیگری فوت کرده.و پرونده ما در این دادگاه بسته شده واز حالت کیفری خارج گردیده.وما در دادگاه دیگر از پدر و مادر و بیمه این شخص شکایت کردیم تا بلکه به حق وحقوق خود برسیم.دیروز از بیمه با ما تماس گرفتن و گفتند شما باید قرار منع تعقیب میگرفتید تا ما به شما خسارتتان را میدادیم.لطفا راهنمایی کنید چکار کنم.متشکر
مسعود
چهارشنبه یکم بهمنماه سال 1393 10:59 بعد از ظهر
سلام.در دعوی به من تهمت ضرب وجرح داده شد.رای دادیار منع پیگرد صادر شده است.ولی به من ابلغ نشده است.ایا می توانم درخواست ابلاغ رای به من بکنم.چطور برای شاکی وشهود افترا تقاضا کنم
جمعه شانزدهم خردادماه سال 1393 10:25 قبل از ظهر
بنده شکایت مزاحم تلفنی کردم ولی منع تعقیب صادر شد وخط خاموش کردم ولی متهم دوباره خط جدیدم گیر آورد ودرسال 93 شروع به ارسال پیام نمود ومن در شهرستان دیگرشکایت نمودم وبا نیابت ایشان با کفالت آزاد شد و همان منع تعقیب روی پرونده گذاشت ممکن است دوباره منع تعقیب صادر شود
ركسانا
جمعه بیست و دوم فروردینماه سال 1393 09:20 بعد از ظهر
مطالب بسیار مفید و كاربردی بود سپاس از شما اگر امكان دارد در مورد قانون جدید جزا و لایحه آیین دادرسی كیفری نكات جدید رو بیان كنید با تشكر
حسین
دوشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1392 02:16 بعد از ظهر
با سلام خانمی در دادگاه در ازای حضانت فرزند مهریه و نفقه خود را بذل کرده ولی دادگاه بعلت عدم صلاحیت شوهر حضانت فرزند را تا 7 سالگی به این خانم سپرده است آیا این خانم میتواند از دوباره تقاضای مهریه و نفقه رابدهد
چهارشنبه شانزدهم بهمنماه سال 1392 09:35 بعد از ظهر
تشکر
چهارشنبه بیست و پنجم دیماه سال 1392 07:32 بعد از ظهر
باسلام دردادسراعلیه شخصى شكایت كردم به اتهام ضرب وجرح وگواهى پزشكى قانونى وصورتجلسه درگیرى كه شهود انراامضا نمودهاند نهایتاًدادسراقرار مجرمیت براى متشاكى صادر وبه زندان معرفى شد پس ازمدتى باوثیقه ازاد وهم اكنون قرارمنع وموقوفى صادرشده ،به چه معناست؟وعلت چیست؟براى پیگیرى چه اقدامى كنم؟باتشكر
مجتبی
یکشنبه بیست و چهارم آذرماه سال 1392 08:06 قبل از ظهر
ایا سن ( بیش از 70 سال ) تاثیری در تخفیف جرم صدور چک بلا محل به مبلغ1500000000 ریال دارد یا خیر ؟ به دلیل بی سوادی و قبول و امضا انچه به ایشان الغا شده است؟
زهرا
پنجشنبه هفتم آذرماه سال 1392 02:54 بعد از ظهر
سلام بسیارعالی وکامل
پاسخ جواد مزروعی : سپاسگزارم
امیر
پنجشنبه هفتم آذرماه سال 1392 02:52 بعد از ظهر
سلام ممنون ازمطالب
پاسخ جواد مزروعی : سپاسگزارم
lمهرداد
چهارشنبه هفدهم مهرماه سال 1392 08:39 قبل از ظهر
سلام
شخصی بنده را در محل کارم کتک زد و سه شب بازداشت بود و ده میلیون تومان قرار صادر شد ولی در پاسگاه بنده رضایت دادم ولی ایشان دوباره مراتهدید کرد ازطرفی دستم در درگیری با آن شخص از ناحیه کتف در رفته بود به طوریکه نمیتوانم جسم سنگینی را بلند کنم چون دوباره در میرود و دچار نقص عضو شده ام چگونه میتوانم از رضایت عدول کنم و از کجاباید شروع کنم؟با تشکر
پاسخ جواد مزروعی : شما می توانید مطالبه ی دیه نقص عضو نمایی ( دعوی حقوقی )

ضمن اینکه ، می توانید بگویید وقتی رضایت دادید نمی دانستید لطمه ای دیده باشید و لی اکنون

با بروز این نقص مجدداً شکایت کنید .
رضافاضلی پور
دوشنبه بیست و سوم اردیبهشتماه سال 1392 09:03 بعد از ظهر
چراکسی قدروکیل رانمیداند
رضافاضلی پور
دوشنبه بیست و سوم اردیبهشتماه سال 1392 09:01 بعد از ظهر
چراکسی قدروکیل رانمیداند
alireza
شنبه هفدهم فروردینماه سال 1392 06:47 بعد از ظهر
با سلام بنده خیلی از این مطلب استفاده کردم و لازم دونستم از شما بابت زحمتتون تشکر کنم انشاالله خداوند جزا خیر بدهد به شما
راهب عبدالمنافی
دوشنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1391 08:47 بعد از ظهر
از مطالب شما بسیار لذت برده و استفاده نمودم
حسین
یکشنبه بیست و چهارم دیماه سال 1391 01:54 قبل از ظهر
سلام دادگاه به دلیل فوت متهم به جعل قولنامه برای من که شاکی هستم قرار موقوفی صادر نموده است. بنده برای ادامه رسیدگی به دادخواستم باید چه کاری انجام دهم ؟ با تشکر از شما
پاسخ جواد مزروعی : برعلیه ورثه اقامه ی دعوی حقوقی نمایید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر