تبلیغات
سفیر قانون - سفته ونحوه ی وصول وجه آن(بخش دوم وپایانی)
دست نوشته های شخصی

سفته ونحوه ی وصول وجه آن(بخش دوم وپایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه ششم مردادماه سال 1390-11:14 بعد از ظهر

ظهـــــر نویسی(پشت نویسی)در سفته و تبعات آن :

قبل از توضیح در مورد ظهر نویسی در سفته،لازم است توضیحی در خصوص انتقال

تعهد داده شود.

انتقال تعهد: در اصطلاح حقوق مدنی ،انتقال تعهد،به مجموع انتقال دین و انتقال

                 طلب گویند.

 انتقال دین :هر گاه بدون تبدیل تعهد (تبدیل تعهد یعنی اینكه تعهد موجود لغو

                   و تعهد جدیدی بوجود آید.مثل اینكه مدیون بودن كسی با تعهدی

                   جدید لغو و شخص دیگری مدیون شود.) شخص ثالث ،دین مدیون

                  را بر ذمه ی خود گیرد،انتقال دین صورت گرفته است.در انتقال دین

                  رضایت بستانكار شرط است.(ضمان عقدی و حواله بر اساس انتقال

                  دین صورت می گیرد.)

انتقال طلب :نقل حق بستانكار توسط بستانكار به شخص دیگری را انتقال طلب

                  نامند .(یعنی اگر شما مبلغی از كسی طلبكار باشید ،و از بدهكار

                  بخواهید طلب شما را به دیگری بدهد.در حقیقت بستانكاری خود را

                  به دیگری داده اید.)در انتقال طلب ،رضایت بدهكار شرط صحت این

                  انتقال نیست.

توضیحی پیرامون تبدیل تعهد و اقسام آن :

   1 ــ آقای «الف »مبلغ یك میلیون تومان از آقای«ب»طلبكار است.در این صورت

       «الف»بستانكار و«ب» بدهكارو تعهد،پرداخت بدهكاری است.حال اگر آقای

       «الف»(بستانكار) به آقای«ب» بگوید؛تعهدی كه به من داشتی(پرداخت یك

       میلیون تومان بدهكاری )را در حق آقای«ج»انجام بده یعنی مبلغ بدهكاری و

      تعهد را به آقای«ج»پرداخت كن.در چنین حالتی بستانكار قرض عوض شده و

    آقای«ج»بستانكار جدید ،جانشین آقای«الف»شده.تعهد اولی،تعهد پرداخت وجه

      بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«الف» بود.در تعهد جدید،تعهد پرداخت وجه

       بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«ج»است. یعنی آقای«ب» گویی قرض را از

      آقای«ج» نموده است.در این شكل تبدیل تعهد،بستانكار تبدیل شده است.

 2 ــ آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای«ب»بدهكار است.پس آقای«الف»

      بدهكار و آقای«ب»بستانكار،و تعهد ،پرداخت بدهی در سر رسید توسط آقای

      «الف»به آقای«ب» است.حال اگر شخص ثالثی (آقای«ج» )بارضایت طلبكار

      یعنی آقای«ب» قبول كند كه بدهكاری آقای«الف» را بپردازد. چنین حالتی را

تبدیل مدیون گویند. زیرااز این پس آقای«ج»بدهكار است.وتعهد یعنی پرداخت

     بدهكاری به عهده اوست.

3 ــ گاهی آقای«الف»كه تعهد نموده بود یكهزار كیلو گرم گندم به آقای«ب» بدهد،

      این تعهد را تبدیل به دادن یكهزار كیلوگرم برنج می نماید.در این حالت بستانكار

      و بدهكار تعویض نشده ،بلكه مورد تعهد یا دین تبدیل شده است(تبدیل گندم

      به برنج ).در این تبدیل تراضی طرفین شرط است.

 باز گردیم به بحث ظهر نویسی در سفته :

  به موجب ماده 245 قانون تجارت،با ظهر نویسی،سفته به دیگری منتقل می شود

  پس با ظهر نویسی سفته ،تبدیل تعهد صورت نمی گیرد،بلكه انتقال تعهد بعمل

   می آید.كه ممكن است انتقال دین باشد یا انتقال طلب.

یك نكتــــــــــه :

ظهر نویسی یا انتقال سفته در صورتی ممكن است كه متعهد در

     سفته،«حواله كرد» را خط نزده باشد ویا در سفته درج ننماید،«غیر

     قابل انتقال ».

با توضیحات ارایه شده ،ظهر نویسی به منظور انتقال می تواند به دو منظور صورت

  گیــــــــــــرد:

ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین.

ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال طلب.(یعنی اینكه كسی كه سفته را در اختیار

        دارد،با ظهر نویسی، بستانكار بودن خود را به دیگری منتقل كند كه در این

        صورت،فرد جدید ،بستانكار وجه سفته خواهد بود.)

حالت اول ــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین(ظهر نویسی  برای ضمانت )

        امروزه بانكها و مٶ سسات اعتباری در اعطاء وام و تقسیط آن از مشتریان ،

       سفته مطالبه می كنند.در این سفته،وام گیرنده باز پرداخت مبلغ وام دریافتی

       را تعهد می كند.(تعهد پرداخت دین).بانكهاوموسسات اعتباری برای اطمینان

       از باز گرداندن مبلغ وام اعطایی،از مشتری مطالبه معرفی یك یا دو ضامن

       می كند.با امضای ضامن در ظهر سفته،در حقیقت باز پرداخت وام به ضامن

       انتقال پیدا می كند.لذا در باز پرداخت مبلغ وام با متعهد سفته مسؤولیت

       تضامنی خواهد داشت(مسؤولیت تضامنی بدین معنی است كه طلبكار ،یا

      بانك برای دریافت مبلغ وام هم می تواند به متعهد مراجعه كند و هم ضامنی

      كه پشت سفته را امضاء نموده است.)بدین ترتیب امضاء كننده پشت سفته

      اگر ضمانت متعهد (صادر كننده سفته)را نموده باشد،بااودر پرداخت مبلغ وام

      مسؤولیت تضامنی دارد.ولی اگر شخص دیگر با امضاء ظهر سفته و ظهر

     نویسی جدید،ضمانت ضامن قدیم را كند،فقط با ظهر نویس (ضامن) اولی در

      پرداخت وام مسؤولیت تضامنی دارد.(به استناد ماده 249 قانون تجارت )

حالت دوم ــ ظهرنویسی به منظور انتقال طلب(انتقال بستانكار ) :

   اینگونه ظهر نویسی همچون ظهر نویسی در چك برای دریافت وجه چك است .

   مثلا" ؛آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای «ب» قرض می دهدكه پس از

   6 ماه مسترد دارد.ودر قبال این وجه،سفته ای از آقای «ب» دریافت می دارد .

   حال اگر به عللی آقای«الف» احتیاج به مبلغ قرض داده شده داشته باشدوهنوز

  تاریخ باز پرداخت نرسیده باشد.با ظهر نویسی مبلغ طلب خود یعنی وجه سفته

   را به آقای «ج» منتقل می كند و مبلغ سفته را از او می گیرد.در این حالت،در

   حقیقت طلبكار بودن آقای«الف به آقای«ج» منتقل میشود.از این پس آقای «ب»

   مبلغ سفته را می بایست به  آقای«ج» بدهـــــــــــــــــــــــد.

دو حالت دیگر در ظهر نویسی :

 1 ــ دارنده سفته (طلبكار) دریافت وجه سفته را با ظهر نویسی به دیگری وكالت

      دهد.

2 ــ دارنده سفته (طلبكار) با ظهر نویسی مبلغ مندرج در سفته را نزد دیگری به

     وثیقه می گذارد.

بیان چنـــــــــد نكتــــــــــــــه :

1 ــ در ظهر نویسی،امضاءدر پشت صفحه الزامی است.

2ــ در ظهر نویسی،قید تاریخ و اسم منتقل الیه (كسی كه در یافت وجه سفته و

    یا ضمانت پرداخت را به عهده دارد.)اختیاری است.

3 ــ ظهر نویسی سفید امضاء(در انتقال طلب) بدین معنی است كه منتقل الیه

     می تواند نام خود یا دیگری را درج نماید.

4 ــ دارنده سفته می تواند به همه ی امضاء كنندگان اعم از متعهد،یا ظهر نویسها

    به طور انفرادی یا جمعی مراجعه و مطالبه ی وجه سفته را نماید.ودر صورت 

    امتناع آنان از پرداخت وجه سفته، علیه آنان مبادرت به طرح دعوی نماید.

5 ــ ظهر نویس ها هم می توانند برای دریافت وجه سفته به متعهد یا ظهر نویس

      قبلی مراجعه نماید.

6 ــ اگر شخص ثالثی (غیر از متعهد و دارنده سفته یا طلبكار ) پشت سفته را

      امضاء كند،ظهر نویس محسوب شده و با كلیه امضاءكنندگان سفته، مسؤولیت

      تضامنی دارد.

7 ــ هر گاه دهنده سفته دو نفر باشند،نسبت به یكدیگر مسؤولیت تضامنی ندارند

8 ــ ظهر نویس نمی تواند وصول وجه سفته را مقید به شرطی نماید.

9 ــ ظهر نویسی بابت بخشی از مبلغ مندرج در سفته باطل است.

10 ــ می توان وصول مبلغ سفته با عنوان «حامل» را ظهر نویسی كرد.

11 ــ در سفته اگر مبلغ،بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها

       اختلاف باشد،مبلغ كمتر معتبر خواهد بود.

12 ــ اگر مبلغ سفته ،هم به حروف وهم به رقم نوشته شده باشد و بین آنهـــا

       اختلاف باشد ،مبلغ با حروف معتبر خواهد بود.

13 ــ اگر سفته تاریخ پرداخت نداشته باشد ،پرداخت به رؤیت محسوب می شود.

14 ــ هر گاه در سفته محل پرداخت مشخص نباشد ،محل صدور ،محل پرداخت

        وجه سفته خواهد بود.و اگر محل صدور هم نداشته باشد،محلی كه كنار نام

         متعهد ذكر شده است ،محل صدور تلقی می گردد.

وصول وجه سفته و اعتراض به عدم پرداخت :

 یكم ـــ دارنده سفته در سر رسید( اگرتاریخ پرداخت داشته باشد) به متعهد

           مراجعه می كندو مطالبه وجه مندرج در سفته را می نماید.اگر مبلغ وصول

        شود ،قضیه خاتمه یافته است.اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ

   سفته امتناع كند،دارنده ی سفته مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ سر

      رسید اعتراض خود را به عدم پرداخت وجه سفته از طریق تنظیم فرم  

      واخواست یا اعتراض عدم تاٴدیه بعمل آورد.(نمونه فرم واخواست را

     درصفحات پایانی ببینید.). اینكه در قانون آمده كه دارنده سفته مكلف است ....

     بدین منظور است كه بتواند از حق مراجعه و دعوی علیه ظهر نویس بهره مند

     گردد.

واخواست و اقسام آن :

   الف ــ اگر سفته عندالمطالبه باشد :

وقتی وصول وجه سفته عندالمطالبه باشد،درصورتی امكان صدور برگ واخواست

   واعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است كه،مراجعه به متعهد واستنكاف او به

   طریق قانونی صورت گرفته و معلوم و اثبات شود.بدین منظور باید ابتدا از طریق

   تنظیم و ابلاغ اظهار نامه رسمی دادگستری ،مطالبه وجه سفته به متعهد ابلاغ

   گردد.فرجه ده روزه واخواست،از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به متعهد محاسبه میگردد.

   (نمونه این اظهار نامه را در صفحات پایانی ببینید.)

ب ــ اگر سفته سر رسید معین داشته باشد (دارای تاریخ پرداخت):

1 ــ به بانكی كه درآن حساب داریم در تنظیم واخواست نمایندگی می دهیم و

         آن بانك بعنوان كار گزار اقدام خواهد كرد.

2 ــ با مراجعه به شعبه اول دادگاه عمومی ،مراتب در دفتر واخواستنامه مطابق

          فرم ثبت می شود.

      فرم مخصوص واخواست را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی دادگاه

      تهیه نمود.

دوم ــ دارنده سفته اكنون به مدت یك سال (اگر سفته در ایران باید پرداخت

          شود.)فرصت خواهد داشت كه علیه متعهد سفته در مراجع حقوقی اقامه

          دعوی نماید (متعهد در این فرجه هم متعهد اولیه و اصلی است و هم كلیه

         كسانی كه ظهر سفته را امضاء نموده اند.بنابراین دارنده ی سفته می تواند

         محكومیت كلیه ی امضاء كنندگان سفته را به نحو تضامنی از دادگاه ذیصلاح

         تقاضا نماید.).

        [ پس از مدت یكسال،دارنده ی سفته نمی تواند برای مطالبه وجه

         سفته به ظهر نویسان مراجعه كند.]

  قـــــــرار تاٴ مین در دعوی مطالبه وجه سفته :

       به مجرد اقامه دعوی مطالبه وجه سفته و تقاضای صدور قرار تامین از طرف

       دارنده ی سفته كه ظرف موعد واخواست شده ومفاد واخواست در دفتر 

       ثبت واخواستهای دادگاه شهرستان ثبت شده است .صرف نظر از اینكه

       واخواستنامه ابلاغ شده یا نشده باشد ،دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی

       مكلف به صدور قرار تامین می باشد .

      بدین ترتیب،دارنده ی سفته واخواست شده می تواند از دادگاه بخواهد كه

      اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او ،توقیف كند.در این

      حالت پس از صدور حكم ،دارنده ی سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده

      بر سایر طلبكاران تقدم دارد.

                                                             

 

 

 

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy levitra
پنجشنبه نوزدهم مهرماه سال 1397 02:56 قبل از ظهر

Valuable advice. Many thanks.
generic levitra buy levitra generic vardenafil levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra 10mg buy levitra 10mg levitra without a doctor prescription generic levitra
buy tadalafil
سه شنبه دهم مهرماه سال 1397 02:22 قبل از ظهر

With thanks! Numerous material!

cialis baratos compran uk buy cialis cheap 10 mg cialis patent expiration cialis generisches kanada cialis coupons printable only here cialis pills cialis 5 mg scheda tecnica cialis y deporte precios de cialis generico we recommend cialis best buy
buy generic cialis
یکشنبه هشتم مهرماه سال 1397 12:07 قبل از ظهر

With thanks, Numerous write ups!

venta de cialis canada india cialis 100mg cost tadalafil 20mg cialis from canada ou acheter du cialis pas cher ou trouver cialis sur le net cialis prices does cialis cause gout we like it cialis price generic cialis 20mg tablets
cialisonl.com
شنبه هفتم مهرماه سال 1397 08:44 بعد از ظهر

Wonderful content. Kudos!
cialis authentique suisse cialis 20 mg cost acheter du cialis a geneve cialis uk next day cialis billig generic for cialis click now buy cialis brand we choice cialis uk generic cialis 20mg tablets effetti del cialis
canadian online pharmacy
شنبه سی و یکم شهریورماه سال 1397 03:23 بعد از ظهر

You definitely made the point!
canadian online pharmacies reviews canadian drugs canadian prescriptions online serc 24 mg online pharmacies tech school canadian prescriptions online serc 24 mg legitimate canadian mail order pharmacies buy vistagra usa canada online pharmacies for men discount canadian pharmacies canadian online pharmacies legitimate
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1397 05:11 بعد از ظهر

Nicely put. With thanks.
cialis super kamagra cialis generic tadalafil buy cialis for sale in europa cialis 100mg suppliers enter site natural cialis acheter du cialis a geneve warnings for cialis cialis without a doctor's prescription generic cialis with dapoxetine how do cialis pills work
http://viagraky.com/
سه شنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1397 02:01 بعد از ظهر

Thank you! Numerous stuff.

are there generic cialis get cheap cialis viagra or cialis tadalafil tablets ou trouver cialis sur le net buy cialis online legal cialis pills boards legalidad de comprar cialis cuanto cuesta cialis yaho rx cialis para comprar
viagravipsale.com
پنجشنبه پانزدهم شهریورماه سال 1397 01:49 قبل از ظهر

With thanks! I value this!
cialis professional yohimbe cialis generico milano cialis prices dosagem ideal cialis venta cialis en espaa cialis prezzo al pubblico generic cialis pill online cialis sale online cialis tablets australia order cialis from india
canada online pharmacy
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 06:00 بعد از ظهر

Incredible loads of helpful tips!
canadian pharmacies that are legit order canadian prescriptions online canada rx are canadian online pharmacies safe northwest pharmacies online canadianpharmacy drugstore online canada buy viagra now how safe are canadian online pharmacies viagra canadiense
buycialisonli.com
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 02:59 قبل از ظهر

You have made your position pretty effectively.!
can u buy viagra online can i buy viagra without prescription buy viagra with no prescription cheap viagra with prescription buy viagra usa online how to find viagra where to buy viagra without a prescription how to get viagra cheap where to buy sildenafil uk online pharmacy usa
Online cialis
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 07:25 بعد از ظهر

Nicely put. Many thanks!
low cost cialis 20mg wow cialis tadalafil 100mg only best offers cialis use buy cialis online nz cuanto cuesta cialis yaho cialis online napol cost of cialis cvs order generic cialis online generic cialis review uk cialis generique
http://cialisees.com/
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 12:53 قبل از ظهر

Great content. Thank you!
order a sample of cialis cialis price thailand sublingual cialis online cialis australia org brand cialis generic cialis kaufen bankberweisung low dose cialis blood pressure cialis free trial cialis herbs cialis en mexico precio
viagravipsale.com
یکشنبه یازدهم شهریورماه سال 1397 12:01 بعد از ظهر

Thanks a lot, Loads of stuff.

cialis generique 5 mg cialis price thailand the best choice cialis woman 200 cialis coupon sialis cialis preise schweiz cialis for bph cialis usa cost bulk cialis cialis billig
cialisvv.com
یکشنبه بیست و یکم مردادماه سال 1397 09:49 بعد از ظهر

Regards! I like it.
prix de cialis cialis canada generic cialis pill online best generic drugs cialis cialis pas cher paris cialis with 2 days delivery we choice cialis pfizer india cialis kamagra levitra cialis pills price each does cialis cause gout
Buy cialis online
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 01:58 قبل از ظهر

Very good postings. Thank you!
cialis dose 30mg cialis en mexico precio cialis dosage amounts link for you cialis price cialis purchasing cialis pills boards cialis farmacias guadalajara buy cialis online legal cialis kamagra levitra prix cialis once a da
Cialis canada
جمعه هفتم اردیبهشتماه سال 1397 06:34 بعد از ظهر

Beneficial material. Many thanks!
prix de cialis generic cialis at the pharmacy cialis savings card rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 20 mg cialis taglich cialis pills price each cialis generic availability 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis patent expiration
Viagra 5 mg
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 02:57 قبل از ظهر

Point clearly taken!.
buy real viagra cheap buy viagra online nz generic sildenafil uk buy viagra online rx. buy viagra online uk no prescription where to get viagra prescription online pharmacy viagra generic viagra best buy can i buy viagra without a prescription price for viagra
Cialisnuh
یکشنبه بیست و هفتم اسفندماه سال 1396 09:43 بعد از ظهر

Nicely put, Thanks a lot.
dose size of cialis cialis reviews cuanto cuesta cialis yaho chinese cialis 50 mg cialis taglich cialis prices cialis 5 mg funziona tadalafil tablets cialis lowest price brand cialis generic
How does Achilles tendonitis occur?
سه شنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1396 01:34 قبل از ظهر
Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative
in a community in the same niche. Your blog provided
us valuable information to work on. You have done a
extraordinary job!
workmankcwvirrdqz.jimdo.com
چهارشنبه هجدهم مردادماه سال 1396 10:33 قبل از ظهر
Wow, that's what I was exploring for, what a material!
existing here at this webpage, thanks admin of this site.
manicure
یکشنبه سیزدهم فروردینماه سال 1396 11:15 قبل از ظهر
Excellent article. Keep posting such kind of info on your site.

Im really impressed by it.
Hey there, You've performed a great job. I'll certainly digg it and in my
view suggest to my friends. I'm sure they'll be
benefited from this site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر