تبلیغات
سفیر قانون - چه كسانی ،چه معاملاتی ،در نگاهی به قانون منع مداخله.......
دست نوشته های شخصی

چه كسانی ،چه معاملاتی ،در نگاهی به قانون منع مداخله.......

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه نوزدهم بهمنماه سال 1389-06:38 بعد از ظهر

بنام خداوند جان وخرد

 

آنچه قانون راجع به منع مداخله در معاملات می گوید :

 

پیش درآمد :

قانون راجع به منع مداخله وزراء  و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری مشتمل برچهار ماده و پنج تبصره در بیست و دوم دیماه 1337 تصویب شده است و علی رغم ابهامات موجود درآن ، تا كنون به قوت خود باقی است و اجرا می‌گردد .

-   در بندهای هشتگانه ماده اول این قانون اشخاصی ( حقیقی و حقوقی ) كه از دخالت در معاملات دولتی منع شده اند ،معرفی شده اند .

-         در تبصره 2 ماده اول ، موارد استثنای این اشخاص را معین كرده است .

-   در تبصره 3 ماده اول ، معاملاتی كه مداخله در آن توسط اشخاص مذكور در بندهای هشتگانه ممنوع شده ، احصاء شده است .

-         تبصره 4 ماده اول ،  استثنای معاملات را مشخص كرده

-         و ماده دوم این قانون ، مجازات مرتكبین به مداخله غیر قانونی‌را معین‌كرده است .

در این قانون واژگانی آمده كه لازم است با تعریف حقوقی آن واژگان و اصطلاحات آشنا شویم تا استفاده از این مختصر سهل تر گردد .

 

                              @@@@@@@@@@@

                                 @@@@@@@@@

                                     @@@@@@

                                         @@@@

                                            @@

                                              @

 

 

 


 

 تعریف مقاطعه كاری :

مقاطعه كار كسی است كه ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ، انجام هر گونه عمل و یا فروش كالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان ، صورت مجلس مناقصه ، در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین تعهد نماید .

 

تعریف حق العمل كار :

حق العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل ،حق العملی دریافت می دارد .

 

معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن :  ( از بند «الف» ماده 4 قانون معادن )

این مواد معدنی عبارتند از: سنگ آهك ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولی ، نمك طعام ( آبی و سنگی ) سنگ ساختمانی و امثال آن .

 

هدف  قانونگذار از وضع این لایحه قانونی :

-   ممانعت از مداخله كاركنان دولت وصاحب منصبان در معاملات دولتی به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی آنان درآن معاملات .با این قانون می توان از قربانی شدن مصالح عمومی و صرفه و صلاح دولت ، ناشی از نفوذ اشخاص دولتی جلوگیری كرد .

-   ایجاد تقارن و فرصت مساوی در شركت در معاملات دولتی زیرا كاركنان و مدیران دولتی می توانند با استفاده از رانت اطلاعاتی و اعمال نفوذ ، شانس موفقیت دیگر شركت كنندگان در معاملات دولتی را از بین ببرند و یا كاهش دهند .

-         محدود كردن قدرت كاركنان دولت حداقل در امور معاملات .

 

چه كسانی موضوع قانون منع مداخله هستند ؟ : ( اشخاص موضوع قانون )

1-  وزراء ، نمایندگان مجلس ، كارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند با دولت وارد معامله شده ودر معاملات دولتی مداخله نمایند .

2-  شركت هایی كه كارمندان دولت ، مالك حداقل پنج درصد از سهام آنها می باشند ( اگر چه كارمندان دولتی در آن شركت ها سمتی نداشته باشند  و فقط یك سهامدار باشند ) . نمی توانند با دولت وارد معامله شوند .

3-  شركتهایی كه كارمندان دولت ، عضو هیات مدیره ی آن شركتها باشند یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی آن شركتها را به عهده داشته باشند . اعم از اینكه كارمندان دولتی ، مالكیت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و یا هیچ سهمی در آن شركتها نداشته باشند . نمی توانند در معاملات دولتی شركت نمایند .

4-  پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، فرزند ، عروس و داماد افرادی كه سمت های وزارت ، معاونت وزیر و یا مدیریت در دستگاههای دولتی را دارند ، از مداخله در معاملات دولتی آن دستگاه دولتی ودیگر دستگاههای مندرج در قانون منع مداخله  منع شده اند و این افراد موضوع این لایحه قانونی هستند .

    نظر به اینكه موارد هشتگانه مندرج در ماده اول قانون منع مداخله در چهار

    مورد فوق خلاصه شد ، ذكر چند نكته لازم است .

-   دایره ی دولتی بودن دستگاهها و به تبع آن كارمندان دولتی در این قانون وسیع و شامل دستگاهها و بنگاههای وابسته به دولت و حتی بنگاههای خیریه ای كه از دولت و شهرداریها كمك مستمر دریافت می كنند و یا از خزانه دولت حقوق و حق الزحمه و پاداش و مقرری دریافت می كنند هم می شود .

-   نمایندگان انجمن شهر مندرج در این قانون اكنون نمایندگان شورای شهر نامیده می شوند .

-   به نظر می رسد ، رییس جمهور جای نخست وزیر را در بند یك ماده اول این قانون گرفته است .

-         در تبصره 2 ماده اول این قانون ، شركتهای تعاونی كارمندان مؤسسات مذكور در این قانون ، البته در امور مربوط به تعاونی ، از مقررات این قانون مستثنا شده اند .

-   حسب بندهای 7 و 8 ماده اول قانون منع مداخله ، شركتهای خصوصی كه كارمندان دولتی در آن دارای سهام و سرمایه و منافع و سمت هستند هم، از شركت در معاملات دولتی منع شده اند . بدین ترتیب مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتی حتی با واسطه هم ممنوع است .

-   كارمندان دولتی كه مستقیم یا غیر مستقیم و یا با واسطه دیگران در معاملات دولتی شركت نمایند عمل آنان مشمول این قانون، و مجرمانه خواهد بود .

-   صرف شركت در معاملات دولتی ( و داوری اینگونه معاملات ) چه موجب ضرر و زیان در نتیجه آن معامله شده و چه نشود ، ممنوع و عمل مجرمانه است .

-   در قانون، شركتهایی كه كارمندان دولتی در آن حداقل پنج درصد سهام داشته باشند از مداخله در معاملات دولتی منع شده اند . نظارت براین موضوع وقتی است كه سهام شركت به نام اشخاص باشد . ولی اگر اینگونه شركت های طرف معامله با دستگاههای دولتی اقدام به انتشار سهام بی نام نماید و كارمندان دولت ، این سهام بی نام را خریداری كنند ، عملاً امكان منع شركت های مذكور در ورود در معاملات دولتی میسر نیست . ضمن اینگونه كارمندانی كه سهام بی نام را خریداری كرده اند را نمی توان به اتهام مشمول قانون منع مداخله مجازات كرد . ( انتشار سهام بی نام طبق قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مجاز شمرده شده است . )

 

چه معاملاتی مشمول قانون منع مداخله هستند : ( موضوع تبصره 3 ماده اول قانون )

در تبصره 3 ماده اول قانون منع مداخله معاملاتی كه كارمندان دولت از مداخله ی در آن منع شده در 6 بند ذكر شده و در بند 7 مورد استثنا بیان شده است .

 

 

موارد هفتگانه نوع معاملات ممنوعه :

 

1-    مقاطعه كاری ( به استثنا معامله محصولات كشاورزی )

2-    حق العمل كاری

3-  اكتشاف و استخراج و بهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن ) ( در پیش درآمد این معادن ذكر شد . )

4-    قرارداد نقشه برداری و نقشه كشی و نظارت در اجرای آن

5-    قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی

6-    شركت در مزایده و مناقصه

7-  خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده مستثنی شده باشد .

 

بیان چند توضیح در جهت شفاف سازی متن قانونی :

 

-   با احصاء موارد هفتگانه معاملات ممنوع در تبصره 3 قانون منع مداخله ، معلوم می شود كه كارمندان دولتی می توانند معاملات دیگری كه جزء اینگونه معاملات نیستند را با دولت منعقد نمایند .

 

-   هر نوع معامله دولتی ( گرچه از قبیل ؛ مقاطعه كاری ، حق العمل كاری ، اكتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن ،نقشه كشی و نقشه برداری ، مطالعات و مشاوره های فنی و مالی و حقوقی نباشد ) اگر در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، مشمول این قانون بوده و لذا كارمندان دولت از شركت در آن منع شده اند . مثلاً قرارداد اجاره اگر از طریق مناقصه انجام شود مشمول این قانون است ولی اگر اجاره خارج از چار چوبه ی مناقصه صورت پذیرد ،شركت كارمندان دولتی در این اجاره منع قانونی ندارد .

 

-   در بند 7 بیان شده كه خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، از معاملات ممنوعه برای كاركنان دولتی می باشد . مفهوم مخالف این بند آنست كه ؛ خرید و فروشهایی كه طبق قانون محاسبات عمومی بتوان خارج از مناقصه و مزایده انجام داد ، كارمندان دولت می توانند در آن معاملات شركت نمایند و این گونه خرید و فروشها مشمول قانون منع مداخله نیست .

ــ بنابراین اگر خرید و فروشی طبق دیگر قوانین  از چارچوب تشریفات مناقصه و مزایده خارج بوده ونیازی به برگزاری مناقصه و مزایده در این گونه خرید و فروشها نباشد ،ولی طبق قانون محاسبات بایستی از طریق مناقصه ومزایده انجام شود، مداخله كاركنان دولت در اینگونه خرید و فروش ها ممنوع است . پس هر نوع معامله ، گرچه از مصادیق معاملات مندرج در بندهای 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 7 تبصره 3 ماده اول قانون نباشد ولی در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، دخالت كاركنان درآن معامله ممنوع می باشد .نتیجه اینكه؛فقط خرید و فروشی كه طبق قانون محاسبات درانجام آن نیاز به مناقصه و مزایده نیست،دخالت در آن منع قانونی ندارد. گر چه بر اساس دیگر قوانین بایستی از طریق مناقصه و مزایده صورت گیرد.

 

یك نكته قابل توجه :

 

در قانون منع مداخله ، چون سخن صرفاً از كاركنان و كارمندان و صاحب منصبان دولتی است ، با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در حقوق جزایی ، می توان گفت كه ؛ قانون منع مداخله در معاملات دولتی مشمول اشخاص مشمول قانون كار شاغل در ادارات دولتی نمی شود . ولذا این افراد اگر در معاملات دولتی شركت نمایند ، منعی نداشته و حسب این قانون مجرم شناخته نمی شوند .

 

معاملات مستثنا شده :

 

به موجب تبصره 4 ماده اول قانون منع مداخله ، معاملات اجناس و كالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون از مشمول منع مندرج در این قانون مستثنا شده اند .

 

شرایط انتساب عنوان مجرمانه مداخله در معاملات دولتی :

1-    شركت در معاملات موضوع تبصره 3 ماده اول قانون

2-    شركت در داوری دعاوی مربوطه به معاملات مذكور

3-    داشتن سوء نیت و آگاهی از دولتی بودن اینگونه معاملات

 

نكته :  جهل به این قانون ( قانون منع مداخله ) رافع مسئولیت جزایی مندرج در این قانون نیست . ولی شخص بایستی به دولتی بودن معامله آگاه باشد تا بتوان به او عنوان مجرمانه داد .

 

مجازات مداخله در معاملات دولتی برای منع شدگان :

به موجب ماده دوم قانون ؛ مرتكبین به مجازات 4-2 سال حبس تعزیری و ابطال معامله وپرداخت كلیه خسارات محكوم خواهند شد . امیدوارم توانسته باشم توضیحات مناسب ، كه آگاهی به آن برای ذیربطان لازم است را در این مختصر بیان كرده باشم .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
asian baBe
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 09:12 بعد از ظهر
My spouѕe and I absolutely loνe your blog and find many
of yojr post's tߋo be exactⅼy I'm looking for.
Do you offer guest writers to write content in youhr case?
I wouldn't mind creating a post or elaborating on some of the subјects you write with reards to here.
Again, awesome website!
Olen
سه شنبه ششم آذرماه سال 1397 11:43 بعد از ظهر
That puts e-commerce sites on quite a level playing field.
Tell your prospective customers well in advance where your
next art show, craft market or gallery showing will be.
For example in case you operate a weightloss nutrition practice consider partnering up with a exercise website.
K SA
شنبه سوم شهریورماه سال 1397 01:30 قبل از ظهر
I truly love yоur blog.. Excellent colos & theme. Ⅾid you build tһis amazing
site yourself? Рlease reply Ьack as I'm attempting tⲟ
create my own personal website ɑnd w᧐uld lіke tо ҝnow wһere
you got thiѕ fгom оr what thе theme іs called.
Thankѕ!
علی
جمعه یکم تیرماه سال 1397 08:10 قبل از ظهر
با سلام . ما 9 نفر معلم هستیم و یک قرارداد در زمینه آموزش افراد بیسواد با آموزش و پرورش منعقد و اجرا کردیم . سوال این است آیا طبق تبصره 4 ماده 1 قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی ، آیا آموزشی که منجر به دریافت مدرک تحصیلی می شود در انحصار دولت است ؟ به عبارت دیگر آیا شرکت کارمندان دولت در این گونه معاملات منعی ندارد؟
علی
جمعه یکم تیرماه سال 1397 08:04 قبل از ظهر
با سلام . ما 9 نفر کارمند آموزش و پروش هستیم . در سال 92 یک قراردادی بدون برگزاری مزایده و مناقصه در زمینه آموزش افراد بیسواد با آموزش و پرورش منعقد و اجرا کردیم . حال سوال این است : آیا شرکت کارمندان دولت در معاملات دولتی (طبق بند 7 تبصره 3 ماده 1 قانون منع مداخله کارمندان دولتی ) که خارج از چارچوب مزایده و مناقصه برگزار شده است ، منع قانونی دارد؟
Stone Janah
سه شنبه بیست و نهم خردادماه سال 1397 03:39 قبل از ظهر
Heⅼⅼо, constantly і ᥙsed to cyeck web site posts һere
early in the break of Ԁay, ɑѕ і love tо fіnd out morе and mօre.
Viagra kopen in polen
دوشنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1397 11:41 بعد از ظهر
Hi! Do you kjow іf they make аny plugins tο safeguard aցainst hackers?
I'm kinda paranoid аbout losing everything I'vе
workeԀ hard on. Any suggestions?
Konstantin
دوشنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1397 09:15 بعد از ظهر
Hеllo, I thijk уօur blog mmight be haᴠing browser compatibility issues.
Ԝhen I lookk at yoսr blog inn Chrome, itt ⅼooks
fine butt when oρening іn Internet Explorer, іt hаs some overlapping.
І just wanted to give you a quick heads ᥙp! Other then that, very
good blog!
Konstantin
دوشنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1397 09:15 بعد از ظهر
Hеllo, I thijk уօur blog mmight be haᴠing browser compatibility issues.
Ԝhen I lookk at yoսr blog inn Chrome, itt ⅼooks
fine butt when oρening іn Internet Explorer, іt hаs some overlapping.
І just wanted to give you a quick heads ᥙp! Other then that, very
good blog!
Tuck
جمعه بیست و پنجم خردادماه سال 1397 02:11 قبل از ظهر
This website was... how do yߋu ssay it? Relevant!!
Ϝinally I've fοᥙnd something which helped mе. Kudos!
Long Eyelashes
پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشتماه سال 1397 05:44 قبل از ظهر
I've been surfing on-line more than three hours nowadays, but I never found any attention-grabbing article
like yours. It's pretty value enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made
just right content material as you did, the net might be a lot
more useful than ever before.
Dianne
چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1397 03:38 قبل از ظهر
This is a topic which is close to my heart... Many thanks!
Exactly where are your contact details though?
Merle
سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1397 08:57 قبل از ظهر
I was more than happy to discover this website.
I wanted to thank you for your time just for this
wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and I have yoou book-marked to
seee new information inn your site.
eyelashes
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 04:49 قبل از ظهر
If you are going for finest contents like I do, just pay a visit this web site all the time since it gives quality contents, thanks
Brian
دوشنبه هفدهم اردیبهشتماه سال 1397 12:43 قبل از ظهر
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really
nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back
in the future. Many thanks
سحر
شنبه پانزدهم اردیبهشتماه سال 1397 12:31 قبل از ظهر
سلام کارمند آموزش وپرورش که ۱ درصد سهام شرکتی رو داشته باشه و عضو هیت مدیره باشه اون شرکت میتونه تو شهرداری مناقصه شرکت کنه تشکر
резинки для фитнеса цена
دوشنبه دهم اردیبهشتماه سال 1397 06:25 بعد از ظهر
резинка сопротивления для фитнеса купить
esonstyle фитнес резинки поштучно
фітнес резинки дешево
резинки для фітнесу екон стаіл
резинка спортивная
dtx-3.world-top-goods-2018.com
دوشنبه دهم اردیبهشتماه سال 1397 02:13 بعد از ظهر
DTX-3 - ВЫВОДИТ ПАРАЗИТОВ И ЗАЩИЩАЕТ
ОТ ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЗА ОДИН КУРС!
Tadalafil
پنجشنبه ششم اردیبهشتماه سال 1397 05:28 قبل از ظهر

You reported it adequately.
viagra viagra buy viagra where to buy viagra in malaysia where to buy viagra over the counter buy viagra south africa online pharmacy sildenafil want to buy viagra buy viagra from usa where can you purchase viagra buy viagra online canadian pharmacy viagra pharmacy
Viagra cost
پنجشنبه ششم اردیبهشتماه سال 1397 05:28 قبل از ظهر

Useful tips. Thanks.
buy viagra where buy viagra online uk cheap how to buy viagra without a prescription order online pharmacy viagra no presc where can i buy cheap viagra uk pharmacy viagra pharmacy order online buy viagra super active online herbal viagra
Viagra for daily use
چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1397 03:40 قبل از ظهر

Wonderful forum posts. Thanks.
can you buy viagra at walgreens buy viagra in store buy viagra europe where can i buy cheap viagra viagra buy viagra online pharmacy viagra where can i order viagra online how to buy viagra online buy viagra without consultation how to get viagra cheap buy viagra online without prescription uk
depforce ayurvedic medicine
جمعه سی و یکم فروردینماه سال 1397 11:35 بعد از ظهر
Thanks for shariung such a nice thought, piecfe of riting iss fastidious, thqts whhy i have reaad it
entirely
rite
شنبه بیست و پنجم فروردینماه سال 1397 07:17 قبل از ظهر
Нi it's mе, I am ɑlso visiting this web paցe daily, this site is reaⅼly ցood and the people are trսly sharing
fastidious tһoughts.
roman health reviews
جمعه بیست و چهارم فروردینماه سال 1397 03:17 قبل از ظهر
Heya superb blog! Ⅾoes running a blog ⅼike this require a
massive amount work? I'vе veгү ⅼittle understanding ߋf coding bᥙt Ӏ was hoping tо start my οwn blog in the near future.
Anyᴡay, should you have any suggestions or tips fоr new
blog owners pⅼease share. I know this іs off
topic nevertheless I juѕt haⅾ to aѕk. Cheers!
viagra super active plus review
پنجشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1397 01:23 بعد از ظهر
Hi my family mеmber! I want to ѕay that this post is amazing,
nice ᴡritten and include approхimately aⅼl vital infos.
I wouⅼd likе tߋ peer extra posts ⅼike thіs .
Buy cialis
یکشنبه نوزدهم فروردینماه سال 1397 04:38 قبل از ظهر

You explained it very well.
cialis from canada achat cialis en itali import cialis cipla cialis online cialis tablets for sale cialis 5 mg scheda tecnica cialis generika in deutschland kaufen low dose cialis blood pressure cialis manufacturer coupon free cialis
Online cialis
جمعه هفدهم فروردینماه سال 1397 06:49 بعد از ظهر

Lovely write ups. Cheers.
cialis savings card cialis canada tarif cialis france we choice cialis uk purchase once a day cialis cipla cialis online side effects of cialis cialis for sale south africa cialis 20mg prix en pharmacie cialis 30 day sample
Tadalafil deal
جمعه دهم فروردینماه سال 1397 01:39 بعد از ظهر
Havіng reaɗ tһiѕ I thought it was rеally informative.
І apprecіate үoս finding the time and energy to ρut thiѕ informative article tοgether.
I once agaіn fіnd myseⅼf personally spending ԝay too mսch time both reading
and posting comments. Ᏼut so whаt, іt ԝas stіll worthwhile!
Buy Lumigan
پنجشنبه نهم فروردینماه سال 1397 01:29 بعد از ظهر
Appreciate this post. Let me try it out.
mezo
یکشنبه پنجم فروردینماه سال 1397 02:53 بعد از ظهر
Thеse аre in fact wonderful ideas іn cοncerning blogging.

Yoᥙ havе touched some good points hеre. Any ᴡay keeⲣ up wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30