تبلیغات
سفیر قانون - طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت اول)
دست نوشته های شخصی

طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت اول)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه پنجم بهمنماه سال 1389-12:01 بعد از ظهر

 

هوالعلیم

 

دیوان عدالت اداری و نحوه اقامه دعاوی اداری

 

گفتار نخست – كلیات :

دیوان عدالت اداری كه یكی از تشكیلات قوه قضاییه است به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در تهران مستقر و زیر نظر رییس قوه قضاییه می باشد . دیوان از بخش ها و یا واحدهای ذیل تشكیل شده است :

 

الف – شعب دیوان :

ü     هرشعبه دارای یك رییس و دو مستشار است كه به رسیدگی شكایات پرداخته و اقدام به صدور رأی می كنند . این آراء قطعی است .

 

ب – كارشناسان :

ü    كارشناسان در تخصص های مختلف و مورد نیاز دیوان عدالت بعنوان مشاور در تشكیلات دیوان قرار دارند . این مشاوران به حكم رییس قوه قضاییه به استخدام دیوان درآمده اند .

 

ج – شعب تشخیص :

ü     هرشعبه از یك رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشكیل شده است . ملاك صدور رأی ، 3 رأی موافق اعضاء پنج نفره است .

ü    همانگونه كه گفته شد آراء صادره از شعب دیوان قطعی است ولی در صورتی كه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان ، آراء دیوان را اشتباه آشكار ( بیّن ) شرعی یا قانونی تشخیص دهد ، موضوع جهت بررسی به شعب تشخیص ارجاع خواهد شد . شعبه تشخیص در صورت وارد دانستن اشكال و اشتباه ، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می كند . این آراء قابل رسیدگی مجدد نمی باشند ، مگر اینكه رأی اصداری از شعبه تشخیص خلاف آشكار شرع باشد .

ü    همچنین اگر یكی از قضات و یا دو تن از سه قاضی شعبه بدوی صادر كننده رأی متوجه اشتباه شكلی یا ماهوی در رسیدگی منجر به صدور رأی شوند ، ضمن اعلام نظر مكتوب ، پرونده را به منظور ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان عدالت ارسال می دارند .

ü    اشخاصی كه آراء صادره از شعب بدوی دیوان را كه در مورد آنان صادر شده خلاف آشكار قانون و شرع دانسته و خواستار ارجاع پرونده به شعبه تشخیص باشند بایستی به رییس دیوان عدالت مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند . آن مرجع پرونده را برای بررسی به شعب تشخیص ارجاع می دهد .

ü    اگر گزارش خلاف بین شرع و قانون بودن رأی به رییس قوی قضاییه یا حوزه نظارت قضایی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری تسلیم و تقاضای رسیدگی شود . این مراجع پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می دارند . دیوان پس از بررسی و تهیه گزارش و اعلام نظر ، مورد را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه برای رییس قوه قضاییه ارسال می دارد ، رییس قوه قضاییه در صورتی كه رأی اصداری از دیوان عدالت را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد . پرونده را از طریق رییس دیوان به شعب تشخیص ارجاع می دهد .

 

د – هیأت عمومی دیوان :

ü    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شركت حداقل دو سوم قضات دیوان عدالت به ریاست رییس دیوان تشكیل می گردد . این هیأت به منظور لغو آیین نامه ها و مقررات دولتی و شهرداریها كه مخالف با قانون و شرع بوده و اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به آنها به دیوان شكایت و تظلم خواهی نموده باشند و نیز صدور آراء وحدت رویه در موارد آراء متناقض و آراء مشابه از شعبات بدوی تشكیل می شود . ملاك در صدور رأی توسط هیأت عمومی ، نظر اكثریت اعضاء حاضر در جلسه رسیدگی است .

ü    توضیح اینكه ؛ تصمیمات قضایی قوه قضاییه / مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان / شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی انقلاب فرهنگی توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار نمی گیرد . این بدان معنی است كه این تصمیمات و مصوبات از مراجع مذكور قابل اعتراض و تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری نیست .

ü    اثر ابطال آیین نامه و مصوبات توسط هیأت عمومی دیوان از زمان صدور رأی هیأت   می باشد ، مگر در در مصوبات خلاف شرع و یا جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی كه در این صورت هیأت عمومی اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه ( آیین نامه ، مقررات ، تصمیمات و ... ) قرار می دهد .

ü    رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت هم اگر ازمغایرت یك مصوبه با شرع و قانون یا خروج آنها از اختیارات مقام تصویب كننده مطلع شود ، مراتب را در هیأت عمومی دیوان طرح و ابطال مصوبه را خواستار می شود .

هـ - واحد اجراء احكام دیوان عدالت :

ü    واحد اجراء احكام دیوان زیرنظر رییس دیوان یا یكی از معاونان ایشان به منظور اجرای احكام صادره از شعب دیوان تشكیل می شود . وقتی رأی دیوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی محكوم علیه ابلاغ شود ، موظف است این حكم را اجراء نماید . در صورت استنكاف محكوم علیه از اجرای رأی ، شعبه بدوی صادر كننده رأی به درخواست محكوم له مراتب را به اطلاع رییس دیوان می رساند . رییس دیوان مورد را جهت اجراء به واحد اجراء ارجاع می دهد .

 

و- شوراهای حل اختلاف تخصصی :

ü    شوراهای حل اختلاف تخصصی به منظور ایجاد زمینه صلح و سازش و تسریع در حل و فصل دعاوی اداری در صلاحیت دیوان عدالت در محل دیوان عدالت اداری ، دستگاههای‌مستقر درتهران ، دستگاههای مستقر در مراكز استان ها تشكیل می شود این شورا از سه عضو ؛ قاضی دیوان / مدیر دستگاه اداری / معتمد تشكیل شده است و می تواند دو عضو علی البدل هم داشته باشد .

 

صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری

 

یكم – صلاحیت و اختیارات شعب :

  1. رسیدگی به شكایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی / شهرداریها / تشكیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها .
  2. رسیدگی به شكایات از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند 1 .
  3. رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی ؛

ü     دادگاههای اداری .

ü     هیأت های بازرسی .

ü    كمیسیون هایی مانند ؛ كمیسیون مالیاتی ، شورای كارگاه ، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها ، كمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .

  1. رسیدگی به شكایات ؛

ü     قضات .

ü     مشمولین قانون استخدام كشوری .

ü     مستخدمان مؤسساتی كه مشمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است ( مثل شركت ملی نفت ایران )

از حیث تضییع حقوق استخدامی .

 

توضیحات لازم :

  1. خسارات‌وارده ازناحیه‌مؤسسات واشخاص اداری درشعب دیوان تصدیق می شود . آنگاه میزان خسارت در دادگاه عمومی تعیین و مطالبه می شود . بدین ترتیب در دعاوی مطالبه خسارت از مأمورین و مؤسسات دولتی ابتدا لازم است اصل ورود خسارت در شعب دیوان تصدیق شود . پس آنگاه با طرح دعوی در دادگاههای عمومی دادگستری مطالبه خسارت گردد .
  2. از آراء و تصمیمات مراجع قضایی اعم از دادگستری ، دادگاههای انتظامی قضات دادگاههای نیروی های مسلح نمی توان به دیوان عدالت اداری شكایت برد .
  3. حسب رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 37-38-39 مورخ 10/07/1367 كه اشعار می دارد ؛ ؛ [ نظر به اینكه در اصل 173 قانون اساسی ، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شكایات ، تظلمات واعتراض مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده ، و با توجه به معنی لغوی و عرفی كلمه « مردم » واحدهای دولتی از شمول مردم خارج ، وبه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود . و مستفاد از بند یك ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشد . علیهذا ، شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی ، درهیچ مورد قابل طرح ورسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد] .

دونكته :

-      ماده 11 مذكور در رأی هیأت عمومی مربوط به قانون دیوان عدالت قبلی است این ماده درقانون مصوب 1385 به شماره 13 تبدیل شده است .

-      بنظرمی رسد درمتن رأی هیأت عمومی لازم است « علیه مردم » پس ازعبارت             « شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی » قرارگیرد تا مقصود رأی شفاف شود بدین ترتیب عبارت رأی به این شكل در می آید ؛ [شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی علیه مردم ، درهیچ مورد قابل طرح . . . ] .

با توجه به متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت معلوم می شود كه :

-      این مردم هستند كه می توانند علیه دوائر و مأمورین دولتی اقامه دعوی نمایند ولی واحدهای دولتی نمی توانند علیه افراد (مثلاً كارمندان خود) در دیوان طرح شكایت كنند .

-      مقصود از « اشخاص حقیقی و حقوقی » در بند یك ماده 11 قانون دیوان عدالت قدیم و ماده 13 قانون عدالت مصوب 1385 (جدید) ، فقط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است . بدین معنی كه شركت های دولتی و ازجمله شركت ملی نفت ایران و شركتهای فرعی آن به علت اینكه جزء اشخاص حقیقی حقوق عمومی هستند و درزمره موسسات دولتی می باشند نمی توانند از شاغل سازمان خود به دیوان عدالت شكایت نماید .

  1. با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ؛ هـ - /81/254 مورخ 28/07/1382 تقاضای ابطال آراء هیأت حل اختلاف اداره كارواموراجتماعی توسط وزارتخانه ها و دوائر وشركتهای دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست . بنابراین اگر كارگری برعلیه (مثلاً) شركت ملی نفت ایران درهیأت تشخیص وحل اختلاف اداره كار طرح دعوی كرد ورأی بر علیه آن شركت قطعی شد ، شركت ملی نفت ایران نمی تواند ابطال آن آراء را ازدیوان عدالت بخواهد . زیرا هر دو طرف دعوی یعنی شركت ملی نفت ایران و اداره كار دو نهاد دولتی بوده و علیه هم نمی توانند در دیوان عدالت اقامه شكایت نمایند .
  2. در صورت بروزاختلاف درصلاحیت بین دیوان عدالت اداری و سایرمراجع قضایی پس از كسب نظرمشاوران دیوان عالی اداری ، دیوان عالی كشور صالح به رفع و حل اختلاف است .
  3. درمواردی كه دیوان عدالت تشخیص دهد كه رسیدگی در صلاحیت دیوان نیست با صدور قرارپس از قطعیت آن ، پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد .

 

دستور موقت :

-      اگرشاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجراء اقدامات یا تصمیمات مأمورین و دوائر دولتی وآراء قطعی كمیسیون های خاص مثل كمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها و یا خودداری از انجام وظیفه مأمورین و دوائر دولتی موجب ورود خسارت به وی شده است ( یا خواهد شد) كه جبران آن دشوار یا غیرممكن است ، این دعوی در شعبه رسیدگی كننده مطرح و دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات ، تصمیمات و آراء و یا انجام وظیفه صادر می شود .

-      دستورموقت تأثیری دراصل دعوی ندارد . ولی تقاضای دستور موقت بایستی ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطرح گردد . تقاضای صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه مسموع نیست مگر آنكه موجب آن بعداً حادث شده باشد .

-        مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت ، شعبه ی رسیدگی كننده به اصل دعوی است .

-      اگر از دیوان عدالت درخواست ابطال مصوبه ای شده باشد و ضمن آن تقاضای صدور دستور موقت هم شده باشد . ابتدا پرونده به یكی ازشعب ارجاع تا درخصوص دستور موقت تصمیم گیری شود . آنگاه پرونده برای رسیدگی به اصل درخواست یعنی ابطال مصوبه به هیأت عمومی دیوان می رود .

-      اگر تقاضای دستور موقت به منظورجلوگیری از اجرای مصوبه و یا رأی وقتی به دیوان تقدیم گردد كه آن مصوبه ویا رأی اجراء شده باشد ، درخواست دستور موقت قابل استماع نخواهد بود .

-        دستور موقت دادنامه می شود و به مرجع طرف شكایت جهت اجرا ابلاغ می گردد.

-      مامورین و دوائردولتی مكلف به اجرای دستور موقت هستند و درصورت استنكاف متخلف به انفصال موقت ازشغل به مدت 6 ماه تا یكسال وجبران خسارت محكوم می شود .

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری :

پس از صدور رأی ، هرگاه طرفین دعوی مدارك جدیدی بیابند كه موثر در تغییر رأی اصداری باشد ، می توانند با ارائه مدارك مذكور از شعبه صادركننده رأی تقاضای اعاده دادرسی كنند . شعبه مذكور خارج از نوبت به این تقاضا رسیدگی می نماید . واگرتقاضا را موجه تشخیص داد ، دستور توقف اجرای رأی معترض عنه را صادر می نماید .

                                                                                                (ادامه دارد )
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
medsydobrasil
دوشنبه سی ام مهرماه سال 1397 10:35 قبل از ظهر
<a href="http://www.fintecsales.com/burberry-scarf-price-south-africa-scarfr">burberry scarf price south africa</a> <a href="http://www.metinmilli.com/ua-micro-g-torch-review-sneakerb">ua micro g torch review</a> <a href="http://www.cosonventa.com/nike-lebron-14-womens-blue-silver-shoesd">nike lebron 14 womens blue silver</a> <a href="http://www.lebosmartlipo.com/ray-ban-new-wayfarer-tortoise-brown-polarized-sunglassesr">ray ban new wayfarer tortoise brown polarized</a> <a href="http://www.talentbschool.com/ralph-lauren-blue-linen-shirt-price-polof">ralph lauren blue linen shirt price</a> <a href="http://www.demuslimah.com/discount-ray-ban-clubmaster-sunglasses-sunglassesr">discount ray ban clubmaster sunglasses</a>
[url=http://www.medsydobrasil.com/]medsydobrasil[/url]
zealouslyzika
دوشنبه سی ام مهرماه سال 1397 10:35 قبل از ظهر
<a href="http://www.thecarolinatc.com/hermes-birkin-25-swift-hermesr">hermes birkin 25 swift</a> <a href="http://www.ventnorlife.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.edenwins.com/coach-purse-size-coacha">coach purse size</a> <a href="http://www.viagradc.com/air-jordan-3-retro-wolf-grey-quarter-shoesa">air jordan 3 retro wolf grey quarter</a> <a href="http://www.duranerdogan.com/asics-gel-lyte-iii-black-black-skos">asics gel lyte iii black black</a> <a href="http://www.newmadagasca.com/ferragamo-womens-belt-sizes-beltr">ferragamo womens belt sizes</a>
[url=http://www.zealouslyzika.com/]zealouslyzika[/url]
mailstraight
دوشنبه سی ام مهرماه سال 1397 10:35 قبل از ظهر
<a href="http://www.truenthusiast.com/nike-kd-9-red-white-and-blue-live-foota">nike kd 9 red white and blue live</a> <a href="http://www.nrthofhere.com/prada-tote-purse-earrings-pradaf">prada tote purse earrings</a> <a href="http://www.ksjfifgmif.com/mulberry-lily-black-silver-lake-mulberrye">mulberry lily black silver lake</a> <a href="http://www.gbwpvqyg.com/nike-free-5.0-damen-karstadt-sport-sneakerd">nike free 5.0 damen karstadt sport</a> <a href="http://www.alannacaldas.com/hermes-scarf-outfit-hermesr">hermes scarf outfit</a> <a href="http://www.lmbaidu.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a>
[url=http://www.mailstraight.com/]mailstraight[/url]
wtaarchitects
دوشنبه سی ام مهرماه سال 1397 10:35 قبل از ظهر
<a href="http://www.betascgx.com/fendi-karl-lagerfeld-scarf-scarfr">fendi karl lagerfeld scarf</a> <a href="http://www.hobbyfreaks.com/hermes-lindy-30-black-hermesr">hermes lindy 30 black</a> <a href="http://www.ruoiled.com/prada-messenger-112-net-pradaa">prada messenger 112 net</a> <a href="http://www.zanascuisine.com/jimmy-choo-sequin-flats-louboutinr">jimmy choo sequin flats</a> <a href="http://www.puyichinese.com/mackage-kenya-jacket-stretch-jacket-mackagef">mackage kenya jacket stretch jacket</a> <a href="http://www.philipelara.com/tory-burch-brown-suede-flats-toryburchr">tory burch brown suede flats</a>
[url=http://www.wtaarchitects.com/]wtaarchitects[/url]
demuslimah
دوشنبه سی ام مهرماه سال 1397 10:28 قبل از ظهر
<a href="http://www.dcrcustoms.com/mackage-satchel-mens-cologne-mackaged">mackage satchel mens cologne</a> <a href="http://www.bermudabrands.com/tory-burch-black-patent-leather-flats-toryburchr">tory burch black patent leather flats</a> <a href="http://www.alarmselpaso.com/nike-free-3.0-v4-kvinners-r%C3%B8d-runninga">nike free 3.0 v4 kvinners r酶d</a> <a href="http://www.demngoibet.com/mackage-jacket-leather-sleeves-mackager">mackage jacket leather sleeves</a> <a href="http://www.wtaarchitects.com/michael-kors-bedford-bag-orange-il-mkf">michael kors bedford bag orange il</a> <a href="http://www.bibleofpeace.com/moncler-coat-ruffle-girls-comforter-monclerd">moncler coat ruffle girls comforter</a>
[url=http://www.demuslimah.com/]demuslimah[/url]
betascgx
یکشنبه بیست و نهم مهرماه سال 1397 09:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.favarte.com/prada-backpacks-rose-green-pradad">prada backpacks rose green</a> <a href="http://www.tragemaus.com/mulberry-plaited-leather-belt-kit-mulberrya">mulberry plaited leather belt kit</a> <a href="http://www.treehousecats.com/vaske-nike-shox-i-vaskemaskiner-sneakerg">vaske nike shox i vaskemaskiner</a> <a href="http://www.tikihutkit.com/hermes-kelly-bracelet-white-gold-hermesr">hermes kelly bracelet white gold</a> <a href="http://www.allyoucankiss.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.seonnagittens.com/coach-messenger-bag-used-up-coachc">coach messenger bag used up</a>
betascgx http://www.betascgx.com/
kellyalberto
یکشنبه بیست و نهم مهرماه سال 1397 09:38 بعد از ظهر
<a href="http://www.betascgx.com/grey-orange-womens-nike-free-6.0-shoes-sneakerc">grey orange womens nike free 6.0 shoes</a> <a href="http://www.hobbyfreaks.com/gold-green-womens-nike-kyrie-4-shoes-shoese">gold green womens nike kyrie 4 shoes</a> <a href="http://www.ruoiled.com/ray-ban-4165-justin-tortoise-sunglassesr">ray ban 4165 justin tortoise</a> <a href="http://www.zanascuisine.com/ralph-lauren-slim-fit-polo-australia-live-polod">ralph lauren slim fit polo australia live</a> <a href="http://www.puyichinese.com/ray-ban-clubmaster-polarized-review-sunglassesr">ray ban clubmaster polarized review</a> <a href="http://www.philipelara.com/bvlgari-b.zero1-rose-gold-and-pave-diamond-earrings-jewelryr">bvlgari b.zero1 rose gold and pave diamond earrings</a>
kellyalberto http://www.kellyalberto.com/
buy tadalafil pills
چهارشنبه یازدهم مهرماه سال 1397 01:43 قبل از ظهر

Thank you, I value this!
cialis ahumada cialis cipla best buy preis cialis 20mg schweiz prix cialis once a da generic for cialis tadalafil 10 mg cialis canadian drugs buy generic cialis weblink price cialis we use it cialis online store
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه نهم مهرماه سال 1397 01:15 قبل از ظهر

Thanks. A lot of knowledge.

price cialis wal mart pharmacy where to buy cialis in ontario cialis 5 mg para diabeticos cialis ahumada venta de cialis canada ou trouver cialis sur le net cialis taglich click here to buy cialis cialis kaufen wo cialis price thailand
online canadian pharmacy
یکشنبه یکم مهرماه سال 1397 04:45 قبل از ظهر

Fantastic postings, With thanks.
canada viagra canadian medications pharmacy canada pharmacies online prescriptions canadian pharmaceuticals stocks canadian drugstore canada medications buy canadian mail order pharmacies canadian drugstore most reliable canadian pharmacies canada online pharmacies reviews
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه چهاردهم شهریورماه سال 1397 08:57 قبل از ظهر

Cheers. I like this.
pharmacy canada best how safe are canadian online pharmacies best canadian mail order pharmacies northwest pharmacies discount canadian pharmacies online canadian pharmacies canadian government approved pharmacies online pharmacies of canada northwest pharmacies online canadian pharmaceuticals nafta
viabiovit.com/where-can-i-buy-viagra.html
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 06:56 قبل از ظهر

You've made the point!
cheapest viagra online is it legal to buy viagra buy viagra pill buy viagra china buy viagra soft tabs cheap generic viagra online canadian pharmacy viagra online online pharmacy sildenafil tadalafil
منصور عاشورپور
دوشنبه هشتم مردادماه سال 1397 01:12 بعد از ظهر
بنام خدا،باسلام،احترامأ،بدینوسیله خواهشمنداست دستورفرمایید نسبت به تخالفات مشهود بانک تجارت بشرح ذیل رسیدگی فرمایند:1-آزادسازی وبرداشت تمامی 50000ریال ازانواع سپرده های متصل به عابربانکهاکه سالهاست سودمیلیاردی نصیب بانکهاکرده که حتی ازپرداخت وامهای خرد به مردم ممانعت میگردد.2-برقراری وارسال پیامکهای برداشتی(نه واریزی) وعدم کسرمبالغی هرچند ناچیزدرزمان انتقال داخل شبکه توسط بانک تجارت که درکلیه بانکهاومؤسسات اعتباری بدون هزینه اعلام میگردد.3-درصورت اصراربه بلوکه مبلغ50000ریال مردم، پیشنهاد میگردد بجای کسب سود میلیاردی بانکهاازسپرده های مسدودی حداقل ارسال پیامکهای واریزوبرداشت بانکی درکلیه بانکهاومؤسسات اعتباری رارایگان وبدون هزینه اعلام نمایند.تلفن اینجانب:09101718313
stone janah
یکشنبه دهم تیرماه سال 1397 07:05 قبل از ظهر
Verү ցood blog! Ɗo yyou havе any suggestions fоr aspiring writers?

I'm planning tо start my oԝn site soon but I'm a lіttle lost on everytһing.
Would you recommend starting ԝith a free platform ⅼike Wordpress or goo for a paid option? Tһere
are ѕo many options out therе that I'm completely overwhelmed ..
Any tips? Тhanks!
female viagra kopen
جمعه یکم تیرماه سال 1397 08:34 قبل از ظهر
Currentⅼy itt sounds likee Movable Type іs the bеst blogging platform
avaiⅼaЬlе rіght now. (frоm whɑt I've rеad) Is that
whаt yⲟu're սsing on үour blog?
female viagra kopen
جمعه یکم تیرماه سال 1397 08:30 قبل از ظهر
Currentⅼy itt sounds likee Movable Type іs the bеst blogging platform
avaiⅼaЬlе rіght now. (frоm whɑt I've rеad) Is that
whаt yⲟu're սsing on үour blog?
jerrie
سه شنبه بیست و دوم خردادماه سال 1397 11:26 بعد از ظهر
Good daу! Thiѕ post coulԀn't be written any better!
Reading through tһis post reminds mme of mу olԁ room mate!
He аlways kept talking about this. I wiill forward this article
tο him. Pretty ѕure he ԝill һave ɑ go᧐d rеad.
Thankѕ for sharing!
Buy cialis
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 10:32 قبل از ظهر

Nicely put, Many thanks.
low dose cialis blood pressure what is cialis generic cialis buy generic cialis cialis name brand cheap cialis cipla best buy deutschland cialis online cialis for sale sialis where to buy cialis in ontario
Eye Lashes
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 12:13 بعد از ظهر
This is a topic that is close to my heart...

Thank you! Where are your contact details though?
Viagra purchasing
چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1397 03:49 قبل از ظهر

Cheers. A good amount of forum posts.

purchase viagra online uk get online prescription for viagra order viagra online no prescription buy viagra low cost can you actually buy viagra online buy viagra cheap prices buy viagra online without rx how can i buy viagra online best place to buy viagra where to buy viagra online without prescription
depforce strips
شنبه یکم اردیبهشتماه سال 1397 12:59 قبل از ظهر
This arrticle wipl assistt tthe nternet visitofs ffor setting up new webb site or ven a weblog from startt too end.
Generic cialis
شنبه چهارم فروردینماه سال 1397 02:30 بعد از ظهر

Superb forum posts, Appreciate it!
comprar cialis navarr india cialis 100mg cost comprar cialis navarr interactions for cialis cialis patent expiration cialis generico in farmacia cialis e hiv cialis generico milano cialis from canada cialis efficacit
patricanunziata.jimdo.com
چهارشنبه هجدهم مردادماه سال 1396 09:20 بعد از ظهر
of course like your web site however you have to test
the spelling on several of your posts. Many of them are rife
with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform
the reality on the other hand I will surely come again again.
فرح شاه اسماعیلی
جمعه سیزدهم اسفندماه سال 1395 08:43 قبل از ظهر
با سلام وعرض ادب اینجانب وخواهرم وظیفه بگیر شهرداری سیرجان هستیم هر سال در هنگام پرداخت عیدی شهرداری با بهانه اوردن عیدی را موکول به زمان دیگری وعذر وبهانه میاورد خواهشمندم رسیدگی فرمایید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر