تبلیغات
سفیر قانون - جرایم قابل گذشت
دست نوشته های شخصی

جرایم قابل گذشت

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه دوازدهم دیماه سال 1389-10:45 بعد از ظهر

بنام خداوند جان و خرد

 

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ( مطالب مقدماتی ) :

یکم ـ شروع به تعقیب متهم و ادامه رسیدگی قضایی به پرونده ، حق و وظیفه ی دادسراست . این حق در برخی از جرایم به شاکی یا مدعی خصوصی داده شده ، بدین معنی که شاکی و مدعی می توا ند تعقیب متهم را از دادسرا بخوا هد . لذا در اینگونه جرایم ، اراده ی شاکی خصوصی مؤثر در شروع به تعقیب متهم است .

 

دوم ـ جرایم در یک تقسیم بندی به دو قسم جرایم : « قا بل گذشت » و « غیر قابل گذشت » تقسیم شده است.

 

جرایم قابل گذشت : جرایمی هستند که اراده ی شاکی خصوصی مؤثر در شروع به تعقیب آن جرایم است . و شاکی خصوصی می توا ند از حقی که به او داده ا ند صرف نظر کند و از این حق گذشت نماید . جنبه ی خصوصی این جرایم بر جنبه ی عمومی آن برتری دارد . گرچه ملاک معینی در تفکیک جرایم فا بل گذشت از جرایم غیر قا بل گذشت نیست ، ولی در مقام توضیح می توان گفت ؛ جرایم قا بل گذشت معمولاً از میان جرایم علیه اموا ل و تمامیت جسما نی ا فراد هستند . گرچه این بیان هم از جزمیت برخوردار نیست ، زیرا ؛

 

ـ جرایمی همچون کلاهبرداری و سرقت گرچه از جرایم مالی است ولی غیرقا بل گذشت است .

ـ و جرایم ناشی از را نندگی که گا هی متوجه تمامیت جسما نی ا فراد است هم ، جرایم غیرقا بل گذشت هستند . لازم به ذکر است که جرا  ئم قا بل گذشت را ، قا نون احصاء کرده است .

 

جرایم غیرقابل گذشت : جرایمی هستند که اراده ی شاکی در شروع به تعقیب آن نقشی مؤثر ندارد . و لذا گذشت وی تأثیری در تعقیب و روند رسیدگی و مجازا ت مجرم ندارد . ( گرچه موجب تخفیف مجازات می شود ) . اصل بر غیرقا بل گذشت بودن جرایم است . و لذا وقتی شک حا صل شد که آیا فلان جرم قا بل گذشت است یا غیر قا بل گذشت ، حسب اصل ، جرم را غیرقا بل گذشت تلقی می کنیم . این جرایم جنبه ی عمومی آنها بر جنبه ی خصوصی غلبه دارد . و ضرر آنها مستقیماً علیه جامعه و حکومت است . مثل ؛ محاربه ، جاسوسی و . . . .

 

نتیجه ی گذشت در جرایم قابل گذشت :

الف ـ گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی :

به موجب بند دوم ماده 6 قا نون آیین دادرسی کیفری ، گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب خواهد شد .

ب ـ گذشت در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم :

به موجب ماده 179 قا نون آیین دادرسی کیفری ، گذشت در این مرحله هم موجب موقوفی تعقیب متهم می گردد .

ج ـ گذشت پس از صدور حکم بدوی و غیر قطعی بودن حکم :

در این مرحله مستفاد از شق یک ، بند " ب " ماده 257 قا نون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه تجدید نظر ضمن نقض رای بدوی ، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد . اگر مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور باشد ، به موجب شق یک ، بند " ب " ماده 265 قا نون آیین دادرسی کیفری ، آن دیوان با گذشت شاکی ، رای معترض عنه را نقض و بلا ارجاع می نماید .

د ـ گذشت پس از صدور حکم قطعی :

ـ در این مرحله ، با گذشت شاکی ، به حسب مفاد ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم موقوف می شود . و اگر قسمتی از حکم اجرا شده باشد ، اجرای بقیه ی آن موقوف و آثار حکم مرتفع می گردد .

ـ هم چونین به موجب تبصره 3 ماده  62 مکرر قا نون مجازا ت ا سلامی ؛ اگر پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود ، اثر محکومیت کیفری زایل می گردد .

 

نکته قابل توجه :

با توجه به مواد قا نونی مذکور در بند های الف تا دال عنوان پیش ، معلوم می گردد که دادگاه با گذشت شاکی خصوصی مکلف به موقوفی حکم و اجراست . ولی این حالت کلی ، در ماده 727 قا نون مجازات اسلامی وقتی جرایم قا بل گذشت را احصاء می نماید ، دیگر گونه تصمیم گرفته شده ، بدین معنی که دادگاه را مخیر بین دو عمل نموده است ؛

ـ تخفیف مجازات مرتکب ،

ـ صرف نظر از تعقیب مجرم .

بدین ترتیب این ماده قا نونی ، به قاضی اختیار داده است که بین تخفیف مجازات و موقوفی تعقیب یکی را ا نتخاب کند .

نتیجه ی گذشت در جرایم غیر قابل گذشت :

الف ـ گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی :

به موجب بند یک ماده 22 قا نون مجازا ت ا سلامی ، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قا بل گذشت ، دادگاه می تواند ؛ مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد .

ب ـ گذشت شاکی بعد از قطعی شدن حکم :

ماده 277 قا نون آیین دادرسی کیفری چونین اشعار می دارد ؛ [ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قا بل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نطر نماید ، محکوم علیه می توا ند با ا ستناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق ا لعاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خوا هد داد . این رای قطعی است . ]

توضیح چند نکته در این ماده :

1ـ فرق شاکی و مدعی خصوصی :

ـ در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی به استناد ماده ی 3 ـ 9 قا نون آیین دادرسی سا بق مدعی خصوصی و شاکی خصوصی را چونین تعریف کرده است ؛

مدعی خصوصی : شخصی که از وقوع جرمی متحمل زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ی خسارت می کند مدعی خصوصی نامیده می شود .

شاکی خصوصی : مدعی خصوصی مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده ، شاکی خصوصی محسوب می گردد .

ـ در ماده 9 قا نون آیین دادرسی کیفری ، به نظر می رسد بین مدعی خصوصی و شاکی خصوصی تفاوتی قایل نشده و لذا بیان می دارد ؛ [ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود . . . . . . ]

ولی شایسته است بگوییم ؛ شاکی خصوصی شخصی است که با توجه به جرمی که بر ضد ا و صورت گرفته و با عنایت به بعد کیفری جرم به دادسرا مرا جعه می کند .

ولی مدعی خصوصی بیشتر در تلاش برای مطا لبه زیان وارده ناشی از جرم است و دغدغه مجازات مجرم را ندارد .

2 ـ منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی :

در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری آمده که ؛ محکوم علیه می تواند به استناد استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید . پرسش اینست ؛ دادگاه صادر کننده حکم قطعی کدام دادگاه است ؟

ـ اگر رای صادره از دادگاه بدوی غیرقا بل تجدید نظر با شد و یا در صورت قا بل تجدید نظر بودن در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود ، آن رای قطعی و لازم الاجراست . در چونین موارد محکوم علیه بایستی از دادگاه بدوی تقاضای تخفیف مجازا ت نماید .

 

ـ اگر نسبت به رای تقا ضای تجدید نظر خواهی شود چه دادگاه تجدید نظر رای بدوی را ا برا م کند و چه نقض نموده و حکم جدید صادر کند ، دادگاه تجدید نظر ، صادر کننده حکم قطعی است و لذا مجرم بایستی از آن مرجع تقاضای تخفیف در مجازات کند .

3 ـ معنای « در حدود قانون » در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری :

در ماده 277 ، تخفیف مجازات را در حدود قا نون ذکر کرده است . مقصود آنست که قا نون برای تخفیف هم محدودیت قایل شده است . حدا قل مجازات در ماده قا نونی حد قا بل تخفیف است . بنا براین قاضی فقط می توا ند مجازات مجرم را به حداقل مجازات آن جرم تقلیل و تخفیف دهد ولی نمی توا ند به تقلیل مجازات کیفری حکم نماید .

رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 31 / 6 / 1377 محدوده ی قا نونی تخفیف را به خو بی روشن ساخته است . ( این رای در خصوص مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است )

[ نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قا نون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حدا قل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است . . . . . ]

یک نکته :

مجازات ا نفصال دا ئم قا بل تخفیف نیست .

مهلت اعلام گذشت و تقاضای تخفیف :

برای اعلام گذشت و تقاضای تخفیف مهلتی مقرر نشده است . بدیهی است پس از اجرای مجازات ا علام گذشت و تقا ضای تخفیف موضوعیتی ندارد .

تقاضای تخفیف وقتی شکایت متعدد باشند :

تعقیب مجرم با شکایت یکی از شکات هم صورت می گیرد . ولی برای تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب اعلام گذشت کلیه شکات لازم است .

جرایم قابل گذشت ( بیان مواد قانونی ) :

یکم ـ جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی :

1 ـ جرم قذف ( ماده 139 ، 140 و به استناد بند 3 ماده 161 قانون)

ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر . ( ماده 139 )

ـ حد قذف برای قذف کننده ی مرد یا زن هشتاد تازیا نه است ( ماده 140 )

ـ یکی از مواردی که موجب سقوط حد قذف می شود به موجب بند 3 ماده 161 وقتی است که قذف شونده یا همه ی ورثه ی او قذف کننده را عفو نمایند .

بدین ترتیب در صورت گذشت شاکی ( در این جرم قذف شده ) مجازات به تمامه ساقط می شود . بدیهی است در صورت گذشت مقذوف ( قذف شده ) در مرحله ی قبل از صدور حکم و قطعی شدن رای ، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

2 ـ سرقت موجب حد ( ماده 197 ، 198 و بند 2 ماده 200 ) :

ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنها نی ( ماده 197 )

ـ شرایط تحقق سرقت موجب حد در 16 بند در ماده ی 198 ذکر شده است .

ـ به موجب بند 2 ماده 200 ، مال باخته در صورتی که پیش از شکایت ، سارق را ببخشد ، مجازات حد از سارق ساقط می گردد .

توضیح :

ـ سرقت چه موجب اجرای حد شود و چه موجب دیگر مجازات ها ، جزء جرایم غیر قابل گذشت است .

ـ ولی اگر مال باخته ، سارق را قبل از شکایت مورد عفو قرار دهد ولی سارق توسط ضابطین دستگیر شده باشد و یا مثلاً صاحب مال فقط برای استرداد مال طرح شکایت نماید ( در حالیکه سارق را قبلاً بخشیده ) و سارق محکوم به مجازات حد سرقت شود ، این حد ساقط می شود . ( چون مال باخته قبل از طرح شکایت ، سارق را بخشیده است .

3 ـ جرم قتل عمد نسبت به قصاص ( به موجب مفهوم مخالف ماده 205 ) :

در ماده 205 قا نون مجازا ت ا سلامی ذکر شده که اولیاء دم در قتل عمد می توانند با اذن ولی امر ، قا تل را قصا ص نمایند . مفهوم این عبارت آنست که اولیاء دم می توانند قا تل را مورد عفو قرار داده از قصاص او صرف نظر  نمایند . بنا براین تأثیر گذشت اولیاء دم فقط در سقوط قصاص است . ولی موجب ساقط شدن و یا تخفیف دیگر مجازاتها نمی شود .

4 ـ جرم قطع عضو یا جرح عمدی ( به موجب مفهوم مخالف ماده 269 ) :

در قطع عضو یا جرح عمدی ، مجنی علیه می توا ند با اذن ولی ا مر ، جا نی را قصاص کند . بدیهی است با توجه به واژه ی « می توا ند » ، این مفهوم بدست می آید که مجنی علیه می توا ند از حق خود گذشت و از قصاص جا نی صرف نظر نماید .

5 ـ جرمهای مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ( تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی ) :

ـ در موارد 558 تا 566 قانون مجازات اسلامی جرم ها و مجازتهایی را در خصوص تخریب و یا سرقت ا موال تاریخی و فرهنگی و مذهبی ذکر کرده است . ( ذیلاً توضیح داده می شود ) .

ـ در ماده 567 همین فصل ا شعار می دارد ؛ در کلیه ی جرایم مذکور در این فصل ، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود .

ـ در ماده 727 قا نون مجازات اسلامی جرایم مذکور در این فصل را از جرایم قا بل گذشت ذکر کرده است که با گذشت شاکی خصوصی ، دادگاه در مجازات مجرم تخفیف و یا از تعقیب وی صرف نظر می نماید .

ـ تخریب اموال و ا بنیه ی مجموعه های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی . ( ماده 558 )

ـ سرقت یا خرید اموال فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی سرقت شده و یا پنهان کردن آن اشیاء . ( ماده 559 )

ـ مبادرت به عملیات موجب تزلزل بنیان آثار فرهنگی و تاریخی و مذهبی بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی در حریم آن آثار . ( ماده 560 )

ـ قاچاق یا اقدام به خارج کردن اموال فرهنگی ـ تاریخی از کشور ( ماده 561 )

ـ حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد اموال تاریخی ـ فرهنگی . ( ماده 562 ) و نیز عدم تحویل آن اموال به سازمان میراث فرهنگی و خرید و فروش این اموال . ( اموال حاصله از حفاری غیر مجاز ) .

ـ تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد . ( ماده 563 )

ـ مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعۀ ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی ـ تاریخی

ثبت شده بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب ( ماده 564 ) .

ـ انتقال اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده بر خلاف ضوابط به دیگران . ( ماده 565 )

ـ تغییر در نحوه ی کاربری از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی ثبت شده بر خلاف شئونات و بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی . ( ماده 566 )

6 ـ جرم کلاهبرداری از نوع مذکور در بخش اخیر ماده 596 :

به موجب قسمت اخیر ماده 596 ، اگر مرتکب جرم کلاهبرداری تحصیل نوشته و یا اسناد تجاری و غیر تجاری ، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر شخصی که نسبت به او کلاهبرداری کرده باشد را دارا باشد . ( این جرم نیز به موجب دستور ماده 727 جزء جرمهای قا بل گذشت است . )

7 ـ جرم توهین به افراد به موجب ماده 608

 

8 ـ جرم اقدام به عملی که موجب سقط جنین زن حامله گردد ( ماده 622 ) :

به نظر می رسد در این جرم هم بایستی مجنی علیه ( زن حامله ) گذشت نماید و هم پدر بچه ی سقط شده .

9 ـ جرم امتناع از دادن طفلی که به شخص سپرده شده (ماده 622) :

توضیح اینکه آن کس یا کسا نی می توانند گذشت نمایند که قا نوناً حق مطالبه ی طفل را دارا هستند .

10 ـ جرم رها کردن طفلی که قادر به محافظت خود نیست در محلی خالی از سکنه ( ماده 633 ) :

بدیهی است اولیاء طفل حق گذشت از جرم مجرم را دارا هستند .

 11 ـ جرم عدم پرداخت نفقه به همسر و دیگر اشخاص واجب النفقه ( 642 ) :

12 ـ جرم افشاء اسرار مردم توسط پزشکان ، جراحان ، ماماها و داروفروشان و دیگر اشخاصی که به مناسبت شغل ، محرم اسرار هستند . ( ماده 648 )

13 ـ جرم اکراه و تهدید دیگری به الزام به دادن نوشته یا سند و امضاء یا مهر و یا گرفتن نوشته و سندی که متعلق یا در اختیار دیگری است ( ماده 668 ) .

14 ـ جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشاء اسرار ( ماده 669 ) :

صرف تهدید ، موجب تحقق جرم و مستلزم مجازات ا ست و ا نگیزه و خواست مجرم تأثیری در تحقق جرم ندارد .

 

15 ـ جرم آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری ( ماده 676 )

16 ـ جرم تخریب یا اتلاف عمدی اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری ( ماده 677 )

17 ـ جرم کشتن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری و یا حیواناتی که شکار آنها ممنوع است ( ماده 679 )

18 ـ جرم اتلاف اسناد اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی که موجب ضرر به غیر شود ( ماده 682 )

19 ـ جرم چراندن مزرعه دیگران ، تخریب باغ و نخلستان و تاکستان / درو و قطع محصول دیگری / خشکاندن و تضیع محصول / از کار انداختن آسیاب دیگری ( ماده 684 )

20 ـ جرم قطع و از بین بردن اصل نخله ی خرما بدون مجوز قانونی ( ماده 685 )

21 ـ جرم تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک ملی و دولتی ( ماده 690 )

22 ـ جرم تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه ( ماده 692 )

23 ـ جرم ورود به عنف و تهدید در منزل یا مسکن دیگری ( ماده 694 )

24 ـ جرم افتراء به دیگری ( ماده 697 )

25 ـ جرم نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی ( ماده 698 )

26 ـ جرم هجو دیگری به نظم و نثر بصورت کتبی یا شفاهی ( ماده 700 )

دوم ـ جرائم قابل گذشت در دیگر قوانین :

1 ـ جرم صدور چک پرداخت نشدنی ( ماده 12 قانون صدور چک )

2 ـ جرم مبتلا کردن دیگری به بیماریهای آمیزشی و مسری ( ماده 9 و 10 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب 1320 )

3 ـ انتقال و تصرف و به هدر دادن آب متعلق به دیگری ( ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1316 )

4 ـ جرم استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت ( ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 )

5 ـ جرم تجاوز به حقوق پدید آورندگان آثار ( ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 )

6 ـ ترجمه و تکثیر غیر مجاز کتب ، نشریات و آثار صوتی ( قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 )

7 ـ جرم تخریب جنگلها و مراتع ( ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 )

8 ـ جرم ایراد خسارت به شرکت تعاونی ( ماده 130 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 )

9 ـ تخلفات پولی و بانکی ( ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 )

10 ـ تخلفات معاملات ارزی ( ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 )

11 ـ انتقال ملک به غیر و مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق غیر ( ماده 45 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی )

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
foliekopen
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 06:14 بعد از ظهر
<a href="http://www.cheapcoatsfr.com/james-daniels-womens-limited-olivecamo-jersey-nike-nfl-chicago-bears-2017-salute-to-service-68-nflr">james daniels womens limited olivecamo jersey nike nfl chicago bears 2017 salute to service 68</a> <a href="http://www.mylinkstv.com/adidas-neo-mesh-white-sneaker-shoes-uk-skoa">adidas neo mesh white sneaker shoes uk</a> <a href="http://www.phxfam.com/air-max-95-all-white-house-sneakere">air max 95 all white house</a> <a href="http://www.shanibazaar.com/flyknit-lunar-1-dark-grigio-nero-game-royal-kurpesa">flyknit lunar 1 dark grigio nero game royal</a> <a href="http://www.imannequins.com/nike-kd7-cave-purple-yellow-sneakerb">nike kd7 cave purple yellow</a> <a href="http://www.irentevent.com/nike-air-max2-cb-94-black-purple-yeezy-shoesg">nike air max2 cb 94 black purple yeezy</a>
foliekopen http://www.foliekopen.com/
albainmaz
پنجشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1397 06:13 بعد از ظهر
<a href="http://www.rellthewolf.com/76ers-3-allen-iverson-red-reebok-10th-throwback-stitched-nba-jersey-nflr">76ers 3 allen iverson red reebok 10th throwback stitched nba jersey</a> <a href="http://www.fincasagaro.com/nike-air-max-bw-1996-skoa">nike air max bw 1996</a> <a href="http://www.mushigiftpack.com/adidas-nitrocharge-yellow-yellow-sneakere">adidas nitrocharge yellow yellow</a> <a href="http://www.glplawyers.com/air-jordan-retro-5-metallic-s%C3%B8lv-2015-kurpesa">air jordan retro 5 metallic s酶lv 2015</a> <a href="http://www.canditatenext.com/adidas-eqt-kids-shoes-brown-green-sneakerb">adidas eqt kids shoes brown green</a> <a href="http://www.ganuocdua.com/nike-blazer-low-womens-black-yellow-shoesf">nike blazer low womens black yellow</a>
albainmaz http://www.albainmaz.com/
wanbilm
سه شنبه بیست و پنجم دیماه سال 1397 09:31 بعد از ظهر
<a href="http://www.katasuto.com/kyrie-2-velvet-rouge-river-butyd">kyrie 2 velvet rouge river</a> <a href="http://www.lapcomit.com/air-jordan-b-mo-rosado-naranja-kurpesc">air jordan b mo rosado naranja</a> <a href="http://www.nishuran.com/ralph-lauren-m%C3%A6nd-bl%C3%A5-polo-hoodie-polow">ralph lauren m忙nd bl氓 polo hoodie</a> <a href="http://www.notilive.com/nike-kaishi-noir-and-blanc-femmes-yoga-butye">nike kaishi noir and blanc femmes yoga</a> <a href="http://www.dibaricapital.com/multi-color-ralph-lauren-shirt-long-hombres-polou">multi color ralph lauren shirt long hombres</a> <a href="http://www.eaudurable.com/air-max-95-mettodasic-plata-knight-chaussuresf">air max 95 mettodasic plata knight</a>
wanbilm http://www.wanbilm.com/
uffelfinn
سه شنبه بیست و پنجم دیماه سال 1397 09:31 بعد از ظهر
<a href="http://www.oceantent.com/youth-nike-atlanta-falcons-14-justin-hardy-elite-green-salute-to-service-nfl-jersey-nflu">youth nike atlanta falcons 14 justin hardy elite green salute to service nfl jersey</a> <a href="http://www.tubomet.com/nike-kd-8-p%C3%BArpura-negro-kurpesb">nike kd 8 p煤rpura negro</a> <a href="http://www.checkmyprices.com/air-max-thea-flyknit-gr%C3%B8n-ohio-schuhed">air max thea flyknit gr酶n ohio</a> <a href="http://www.cheryberber.com/dam%C3%A4nner-nike-air-max-lunar-1-orange-wei%C3%9F-schuheg">dam盲nner nike air max lunar 1 orange wei脽</a> <a href="http://www.homelightsf.com/nike-free-run-3-5.0-orange-violet-kurpesd">nike free run 3 5.0 orange violet</a> <a href="http://www.karopishe.com/adidas-nmd-runner-solid-gris-html-obuvg">adidas nmd runner solid gris html</a>
uffelfinn http://www.uffelfinn.com/
galletasmia
یکشنبه شانزدهم دیماه سال 1397 09:39 قبل از ظهر
<a href="http://www.ericaamadori.com/nike-air-jordan-eclipse-grau-kit-kurpesf">nike air jordan eclipse grau kit</a> <a href="http://www.minnfluencer.com/adidas-projoator-mania-oro-schuhef">adidas projoator mania oro</a> <a href="http://www.modambalaj.com/air-jordan-rot-braun-obuvg">air jordan rot braun</a> <a href="http://www.modnypixel.com/nike-air-max-90-b%C3%B8rn-hvid-s%C3%B8lv-chaussuresa">nike air max 90 b酶rn hvid s酶lv</a> <a href="http://www.occformacion.com/nike-mercurial-vapor-gris-verde-butya">nike mercurial vapor gris verde</a> <a href="http://www.servicioswom.com/jordan-1-flight-noir-orange-obuvd">jordan 1 flight noir orange</a>
galletasmia http://www.galletasmia.com/
visualjobads
یکشنبه شانزدهم دیماه سال 1397 09:38 قبل از ظهر
<a href="http://www.gstavrakakis.com/nike-5.0-hommes-baskets-butyd">nike 5.0 hommes baskets</a> <a href="http://www.missladymagic.com/adidas-superstar-schwarz-rot-stripes-obuvg">adidas superstar schwarz rot stripes</a> <a href="http://www.pubtabata.com/hombres-asics-gel-lyte-5-azul-blanco-kurpesa">hombres asics gel lyte 5 azul blanco</a> <a href="http://www.susanlippold.com/free-run-5.0-blau-and-rosa-make-kurpesf">free run 5.0 blau and rosa make</a> <a href="http://www.trumpchokes.com/ralph-lauren-jackets-gr%C3%A5-hvit-poloz">ralph lauren jackets gr氓 hvit</a> <a href="http://www.tzonesdiet.com/jordan-6-sport-bl%C3%A5-shorts-scarpec">jordan 6 sport bl氓 shorts</a>
visualjobads http://www.visualjobads.com/
domodrzwi
یکشنبه شانزدهم دیماه سال 1397 07:19 قبل از ظهر
<a href="http://www.eworklife.com/adidas-monaco-racer-zapatosu">adidas monaco racer</a> <a href="http://www.fullcountkbo.com/nike-hyperdunk-2015-flyknit-guld-gul-chaussuresa">nike hyperdunk 2015 flyknit guld gul</a> <a href="http://www.shackofstones.com/elite-nick-fairley-jersey-st.-louis-rams-98-home-navy-blue-nflg">elite nick fairley jersey st. louis rams 98 home navy blue</a> <a href="http://www.tamworthbacon.com/air-max-90-safari-infrared-runningg">air max 90 safari infrared</a> <a href="http://www.dvmengineers.com/nfl-pittsburgh-steelers-color-rush-limited-antonio-brown-mens-football-jersey-nflv">nfl pittsburgh steelers color rush limited antonio brown mens football jersey</a> <a href="http://www.questoffine.com/nike-air-force-1-foamposite-bhm-for-sale-trainersa">nike air force 1 foamposite bhm for sale</a>
domodrzwi http://www.domodrzwi.com/
mesmertronic
یکشنبه شانزدهم دیماه سال 1397 07:18 قبل از ظهر
<a href="http://www.bhcsboosters.com/nike-air-presto-ultra-flyknit-white-yellow-skoa">nike air presto ultra flyknit white yellow</a> <a href="http://www.denisgoulart.com/womens-air-jordan-retro-5-all-gold-sneakere">womens air jordan retro 5 all gold</a> <a href="http://www.donggeomdo.com/nike-zoom-vomero-marron-noir-kurpesa">nike zoom vomero marron noir</a> <a href="http://www.ozoessaouira.com/adidas-climacool-ride-vi-red-pink-sneakerb">adidas climacool ride vi red pink</a> <a href="http://www.annomaplexel.com/air-max-90-all-white-usa-shoesg">air max 90 all white usa</a> <a href="http://www.bringribben.com/los-angeles-dodgers-mvp-adjustable-cap-hats">los angeles dodgers mvp adjustable cap</a>
mesmertronic http://www.mesmertronic.com/
yicailottery
یکشنبه شانزدهم دیماه سال 1397 07:17 قبل از ظهر
<a href="http://www.divyangmart.com/nike-mercurial-vapor-ag-white-skoa">nike mercurial vapor ag white</a> <a href="http://www.ezellhvac.com/purple-red-mens-under-armour-curry-1-low-shoes-sneakere">purple red mens under armour curry 1 low shoes</a> <a href="http://www.oldoyopark.com/nike-zoom-winflo-3-femminile-viola-kush-kurpesa">nike zoom winflo 3 femminile viola kush</a> <a href="http://www.racquetlady.com/pink-gold-mens-under-armour-curry-one-shoes-sneakerb">pink gold mens under armour curry one shoes</a> <a href="http://www.ankaralokanta.com/adidas-forum-mid-crazy-light-purple-shoesg">adidas forum mid crazy light purple</a> <a href="http://www.mengenmetal.com/navy-military-hat-hats">navy military hat</a>
yicailottery http://www.yicailottery.com/
newagecharger
پنجشنبه سیزدهم دیماه سال 1397 05:12 بعد از ظهر
<a href="http://www.albainmaz.com/nike-huarache-ultra-womens-yellow-green-runninge">nike huarache ultra womens yellow green</a> <a href="http://www.seemyvcard.com/all-new-puma-shoes-zapatosu">all new puma shoes</a> <a href="http://www.joegauntlett.com/nike-kobe-10-braun-gr%C3%BCn-chaussuresa">nike kobe 10 braun gr眉n</a> <a href="http://www.rpnailsalon.com/nike-dallas-cowboys-8-troy-aikman-game-navy-blue-throwback-alternate-jersey-nfle">nike dallas cowboys 8 troy aikman game navy blue throwback alternate jersey</a> <a href="http://www.hrubinlaser.com/nike-lunar-am90-google-runningg">nike lunar am90 google</a> <a href="http://www.pruvitallday.com/zdeno-chara-33-boston-bruins-reebok-premier-alternate-jersey-small-nflv">zdeno chara 33 boston bruins reebok premier alternate jersey small</a>
newagecharger http://www.newagecharger.com/
prostekrasna
پنجشنبه سیزدهم دیماه سال 1397 05:12 بعد از ظهر
<a href="http://www.cremontana.com/black-pink-mens-adidas-crazylight-boost-shoes-sneakere">black pink mens adidas crazylight boost shoes</a> <a href="http://www.holeninegolf.com/dam%C3%A4nner-nike-kd-8-rosa-gr%C3%BCn-kurpesa">dam盲nner nike kd 8 rosa gr眉n</a> <a href="http://www.boobseze.com/nike-air-max-r-43-sneakerb">nike air max r 43</a> <a href="http://www.divyangshop.com/green-gold-mens-nike-flex-shoes-shoesg">green gold mens nike flex shoes</a> <a href="http://www.caveduperreux.com/new-york-giants-baby-hat-hats">new york giants baby hat</a> <a href="http://www.fabloomsilk.com/jordan-12-maroon-12-unc-sneakerf">jordan 12 maroon 12 unc</a>
prostekrasna http://www.prostekrasna.com/
olafhuth
پنجشنبه سیزدهم دیماه سال 1397 05:11 بعد از ظهر
<a href="http://www.ntygadget.com/detroit-lions-jason-hanson-jersey-nflv">detroit lions jason hanson jersey</a> <a href="http://www.purchasetulsa.com/black-white-mens-nike-shoes-2015-shoes-skof">black white mens nike shoes 2015 shoes</a> <a href="http://www.pennywave.com/nike-hypervenom-x-jordan-skob">nike hypervenom x jordan</a> <a href="http://www.scoptix.com/cincinnati-reds-asg-hats-vancouver-washington-hata">cincinnati reds asg hats vancouver washington</a> <a href="http://www.domodrzwi.com/nike-lebron-zoom-soldier-7-blue-runningf">nike lebron zoom soldier 7 blue</a> <a href="http://www.magneticduo.com/nike-air-max-bw-dam%C3%A4nner-lila-gold-schuhea">nike air max bw dam盲nner lila gold</a>
olafhuth http://www.olafhuth.com/
legalguards
پنجشنبه سیزدهم دیماه سال 1397 05:11 بعد از ظهر
<a href="http://www.maisonbagshop.com/unisex-nike-roshe-run-floreale-arancia-bianca-schuhed">unisex nike roshe run floreale arancia bianca</a> <a href="http://www.nomoreash.com/nike-free-run-femmes-fonctionnement-chaussure-lime-vert-scarpea">nike free run femmes fonctionnement chaussure lime vert</a> <a href="http://www.webeados.com/adidas-nmd-runner-nero-friday-kurpese">adidas nmd runner nero friday</a> <a href="http://www.yvutube.com/nfl-logan-cooke-youth-limited-white-jersey-9-jacksonville-jaguars-nike-road-vapor-untouchable-nflr">nfl logan cooke youth limited white jersey 9 jacksonville jaguars nike road vapor untouchable</a> <a href="http://www.darkangelsmd.com/air-jordan-14-hvit-and-svart-yeezy-kurpesf">air jordan 14 hvit and svart yeezy</a> <a href="http://www.gbwpvqyg.com/nike-free-5.0-himmelblau-schuhee">nike free 5.0 himmelblau</a>
legalguards http://www.legalguards.com/
tainostudios
پنجشنبه سیزدهم دیماه سال 1397 04:59 بعد از ظهر
<a href="http://www.buscochef.com/air-jordan-17-hvit-r%C3%B8d-svart-obuvg">air jordan 17 hvit r酶d svart</a> <a href="http://www.cydendressage.com/adidas-superstar-marr%C3%B3n-camo-scarpee">adidas superstar marr贸n camo</a> <a href="http://www.idlvisual.com/nike-free-5.0-mennns-uk-butya">nike free 5.0 mennns uk</a> <a href="http://www.infoility.com/nike-zoom-winflo-3-dam%C3%A4nner-rot-blau-chaussuresf">nike zoom winflo 3 dam盲nner rot blau</a> <a href="http://www.khoshop.com/nike-air-force-1-ultra-flyknit-acheter-online-butya">nike air force 1 ultra flyknit acheter online</a> <a href="http://www.poteputi.com/air-max-2017-dark-blau-ash-schuheg">air max 2017 dark blau ash</a>
tainostudios http://www.tainostudios.com/
qo8c01ke
چهارشنبه دوازدهم دیماه سال 1397 07:51 بعد از ظهر
<a href="http://www.qo8c01ke.com/jordan-1-schwarz-wei%C3%9F-sole-schuhee">jordan 1 schwarz wei脽 sole</a> <a href="http://www.pwjj8u3z.com/air-jordan-3.5-schwarz-rosa-scarpee">air jordan 3.5 schwarz rosa</a> <a href="http://www.gcoarpgb.com/nike-free-run-3-dam%C3%A4nner-gr%C3%BCn-schwarz-scarpeg">nike free run 3 dam盲nner gr眉n schwarz</a> <a href="http://www.70g1jypi.com/nike-roshe-run-blanc-cehommest-3-for-vente-kurpesa">nike roshe run blanc cehommest 3 for vente</a> <a href="http://www.rr26ujnx.com/jordan-4-verde-glow-hombres-schuhee">jordan 4 verde glow hombres</a> <a href="http://www.sdqk527p.com/air-jordan-retro-9-blu-argento-kurpesc">air jordan retro 9 blu argento</a>
qo8c01ke http://www.qo8c01ke.com/
supermarketes
سه شنبه یازدهم دیماه سال 1397 09:02 قبل از ظهر
<a href="http://www.houstonujc.com/nike-free-run-5.0-orange-and-noir-scarpea">nike free run 5.0 orange and noir</a> <a href="http://www.jetsonpress.com/nike-tanjun-gs-schwarz-panther-kurpese">nike tanjun gs schwarz panther</a> <a href="http://www.masadablog.com/leicester-city-9-vardy-home-long-sleeves-soccer-club-jersey-nflr">leicester city 9 vardy home long sleeves soccer club jersey</a> <a href="http://www.soknorealtor.com/jordan-retro-8-hvit-aqua-kurpese">jordan retro 8 hvit aqua</a> <a href="http://www.donnaemendoza.com/air-jordan-13-retro-low-rosso-schuhef">air jordan 13 retro low rosso</a> <a href="http://www.erneyapi.com/femmes-air-max-thea-desert-camo-obuvg">femmes air max thea desert camo</a>
supermarketes http://www.supermarketes.com/
tlclease
سه شنبه یازدهم دیماه سال 1397 08:53 قبل از ظهر
<a href="http://www.mcdevittmedia.com/air-jordan-retro-13-bambini-butyf">air jordan retro 13 bambini</a> <a href="http://www.thecancerinfo.com/kvinders-nike-free-3.0-beige-obuve">kvinders nike free 3.0 beige</a> <a href="http://www.tibetwoodcut.com/maschio-nike-cortez-rosa-viola-obuve">maschio nike cortez rosa viola</a> <a href="http://www.viagralaw.com/adidas-climacool-ride-i-rosa-gold-kurpesg">adidas climacool ride i rosa gold</a> <a href="http://www.agriind.com/adidas-tubular-runner-weave-bianca-oro-obuvb">adidas tubular runner weave bianca oro</a> <a href="http://www.cossidae.com/adidas-neo-skate-marinen-butya">adidas neo skate marinen</a>
tlclease http://www.tlclease.com/
mntartanday
پنجشنبه ششم دیماه سال 1397 01:26 قبل از ظهر
<a href="http://www.hepalmak.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.savearlord.com/coach-tote-nylon-messenger-coacha">coach tote nylon messenger</a> <a href="http://www.pdxwoof.com/nike-lebron-11-womens-yellow-blue-shoesc">nike lebron 11 womens yellow blue</a> <a href="http://www.rcnbundles.com/difference-between-nike-free-run-2-and-5-skos">difference between nike free run 2 and 5</a> <a href="http://www.parsoniidrs.com/versace-belt-buckles-wholesale-beltr">versace belt buckles wholesale</a> <a href="http://www.karenannelevo.com/mackage-crossbody-school-cash-mackagee">mackage crossbody school cash</a>
mntartanday http://www.mntartanday.com/
allbidder
سه شنبه چهارم دیماه سال 1397 03:50 بعد از ظهر
<a href="http://www.cubafind.com/nike-air-max-2015-pink-and-orange-skor">nike air max 2015 pink and orange</a> <a href="http://www.gonencymm.com/greene-andy-6-jersey-nfle">greene andy 6 jersey</a> <a href="http://www.luftsepp.com/8-jahlil-okafor-jersey-mikes-nflg">8 jahlil okafor jersey mikes</a> <a href="http://www.bitcashgrams.com/nike-bengals-32-jeremy-hill-whitepink-stitched-limited-rush-fashion-jersey-nflb">nike bengals 32 jeremy hill whitepink stitched limited rush fashion jersey</a> <a href="http://www.checkupmental.com/nike-air-max-90-little-kids-skox">nike air max 90 little kids</a> <a href="http://www.avmbulten.com/ray-bans-sunglasses-for-mens-sunglassesc">ray bans sunglasses for mens</a>
allbidder http://www.allbidder.com/
themenfinder
دوشنبه سوم دیماه سال 1397 07:38 قبل از ظهر
<a href="http://www.accsmonnaux.com/nike-kobe-11-womens-gold-white-trainersf">nike kobe 11 womens gold white</a> <a href="http://www.brodiebaranow.com/prada-women-bag-pradar">prada women bag</a> <a href="http://www.obervall.com/adidas-superstar-3g-slide-ebay-runningb">adidas superstar 3g slide ebay</a> <a href="http://www.suncreamclub.com/michael-kors-jet-set-saffiano-leather-travel-tote-bag-mkr">michael kors jet set saffiano leather travel tote bag</a> <a href="http://www.ridderdrive.com/air-jordan-4-retro-legend-blue-court-sneakere">air jordan 4 retro legend blue court</a> <a href="http://www.medicinennet.com/limited-percy-harvin-jersey-buffalo-bills-18-drift-fashion-royal-blue-nfle">limited percy harvin jersey buffalo bills 18 drift fashion royal blue</a>
themenfinder http://www.themenfinder.com/
tikihutkit
یکشنبه دوم دیماه سال 1397 10:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.vaccinebuynet.com/nike-flyknit-racer-insole-black-sneakerg">nike flyknit racer insole black</a> <a href="http://www.sabiscareer.com/parajumpers-harraseeket-woman-march-parajumpersd">parajumpers harraseeket woman march</a> <a href="http://www.chipcolley.com/hermes-cashmere-scarf-sale-scarfr">hermes cashmere scarf sale</a> <a href="http://www.kellyalberto.com/hermes-studded-cuff-bracelet-hermesr">hermes studded cuff bracelet</a> <a href="http://www.lubimochka.com/prada-sneaker-heels-espadrilles-pradac">prada sneaker heels espadrilles</a> <a href="http://www.foradocasulo.com/black-leather-louboutin-sneakers-louboutinr">black leather louboutin sneakers</a>
tikihutkit http://www.tikihutkit.com/
paulabandura
یکشنبه دوم دیماه سال 1397 10:57 قبل از ظهر
<a href="http://www.haerinonghyup.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a> <a href="http://www.burkkinc.com/mackage-backpack-nordstrom-off-rack-mackagee">mackage backpack nordstrom off rack</a> <a href="http://www.magicstockdz.com/the-north-face-mens-scythe-jacket-sale-northfacea">the north face mens scythe jacket sale</a> <a href="http://www.soldthekayway.com/prada-saffiano-leather-tote-black-pradar">prada saffiano leather tote black</a> <a href="http://www.medsydobrasil.com/nike-air-max-90-hyperfuse-skos">nike air max 90 hyperfuse</a> <a href="http://www.schokostueck.com/game-vince-williams-throwback-jersey-pittsburgh-steelers-98-80th-anniversary-alternate-gold-black-nflg">game vince williams throwback jersey pittsburgh steelers 98 80th anniversary alternate gold black</a>
paulabandura http://www.paulabandura.com/
bitcashgrams
شنبه یکم دیماه سال 1397 08:27 بعد از ظهر
<a href="http://www.govolsrealtor.com/christian-louboutin-boots-consignment-glasgow-louboutina">christian louboutin boots consignment glasgow</a> <a href="http://www.djdiscgolf.com/how-to-put-charms-on-pandora-double-leather-bracelet-pandorar">how to put charms on pandora double leather bracelet</a> <a href="http://www.saraviquez.com/ray-ban-rb4125-cats-sunglasses-shiny-black-frame-yoga-sunglassesb">ray ban rb4125 cats sunglasses shiny black frame yoga</a> <a href="http://www.dfweliquid.com/prada-man-bag-price-pradar">prada man bag price</a> <a href="http://www.mrforgps.com/mackage-handbag-jewelry-design-mackaged">mackage handbag jewelry design</a> <a href="http://www.nunbori.com/tan-classic-short-ugg-boots-uggsr">tan classic short ugg boots</a>
bitcashgrams http://www.bitcashgrams.com/
brendonrush
یکشنبه بیست و پنجم آذرماه سال 1397 04:23 بعد از ظهر
<a href="http://www.inckua.com/adidas-zx-850-red-green-skod">adidas zx 850 red green</a> <a href="http://www.essodustade.com/burberry-scarf-video-scarfr">burberry scarf video</a> <a href="http://www.olgroupusainc.com/purple-atlanta-braves-hat-history-hatg">purple atlanta braves hat history</a> <a href="http://www.caryongpum.com/air-jordan-xvii-skox">air jordan xvii</a> <a href="http://www.postanje.com/lebron-12-red-low-on-feet-shoesb">lebron 12 red low on feet</a> <a href="http://www.synergysimple.com/2012-air-jordan-3-iii-retro-cemenst-limited-black-runningb">2012 air jordan 3 iii retro cemenst limited black</a>
[url=http://www.brendonrush.com/]brendonrush[/url]
aesqmed
یکشنبه بیست و پنجم آذرماه سال 1397 04:22 بعد از ظهر
<a href="http://www.immoetvous.com/black-black-white-new-era-indianapolis-colts-47-nfl-47-franchise-cap-hatg">black black white new era indianapolis colts 47 nfl 47 franchise cap</a> <a href="http://www.dineet.com/nike-hyperrev-2016-price-philippines-skox">nike hyperrev 2016 price philippines</a> <a href="http://www.getmovedin.com/nike-kobe-8-high-top-oregon-shoesb">nike kobe 8 high top oregon</a> <a href="http://www.milligande.com/white-orange-mens-nike-air-max-2018-shoes-runningb">white orange mens nike air max 2018 shoes</a> <a href="http://www.brentography.com/grey-lace-up-ugg-boots-uggsr">grey lace up ugg boots</a> <a href="http://www.acebelfast.com/ray-ban-cats-5000-australia-sunglassesr">ray ban cats 5000 australia</a>
[url=http://www.aesqmed.com/]aesqmed[/url]
lukonsult
یکشنبه بیست و پنجم آذرماه سال 1397 04:22 بعد از ظهر
<a href="http://www.biyotestatik.com/parajumpers-selma-coat-parajumpersr">parajumpers selma coat</a> <a href="http://www.infotostudio.com/coach-legacy-penny-coachr">coach legacy penny</a> <a href="http://www.vendsweeps.com/2014-15-real-madrid-2-varane-away-pink-soccer-long-sleeve-shirt-kit-nflv">2014 15 real madrid 2 varane away pink soccer long sleeve shirt kit</a> <a href="http://www.azhomereports.com/nobis-tula-parka-nobisr">nobis tula parka</a> <a href="http://www.askforpauline.com/nike-lebron-kids-green-pink-skod">nike lebron kids green pink</a> <a href="http://www.onlymytouch.com/hermes-scarf-outfit-scarfr">hermes scarf outfit</a>
[url=http://www.lukonsult.com/]lukonsult[/url]
drivedetail
شنبه بیست و چهارم آذرماه سال 1397 07:53 بعد از ظهر
<a href="http://www.pascaltosi.com/oakland-raiders-15-michael-crabtree-olive-2017-salute-to-service-limited-jersey-nflv">oakland raiders 15 michael crabtree olive 2017 salute to service limited jersey</a> <a href="http://www.ensitele.com/ralph-lauren-hoodie-and-sweatpants-polor">ralph lauren hoodie and sweatpants</a> <a href="http://www.globalgtprc.com/nike-tiempo-legend-ronaldinho-touch-of-gold-trainersce">nike tiempo legend ronaldinho touch of gold</a> <a href="http://www.ironrivermi.com/cheap-ray-ban-clubmaster-glasses-sunglassesr">cheap ray ban clubmaster glasses</a> <a href="http://www.buranna.com/peaches-mackage-coat-mackager">peaches mackage coat</a> <a href="http://www.adamaccademia.com/adidas-springblade-ignite-m21752-sneakerf">adidas springblade ignite m21752</a>
drivedetail http://www.drivedetail.com/
cantleylaw
دوشنبه نوزدهم آذرماه سال 1397 02:49 بعد از ظهر
<a href="http://www.biyotestatik.com/air-jordan-11-retro-carolina-blue-color-skoe">air jordan 11 retro carolina blue color</a> <a href="http://www.infotostudio.com/kyrie-3-red-samurai-love-skoc">kyrie 3 red samurai love</a> <a href="http://www.vendsweeps.com/gold-grey-mens-nike-free-flyknit-shoes-shoesc">gold grey mens nike free flyknit shoes</a> <a href="http://www.azhomereports.com/flyknit-lunar-1-blue-glow-trainersb">flyknit lunar 1 blue glow</a> <a href="http://www.askforpauline.com/yellow-silver-mens-nike-air-max-97-shoes-skob">yellow silver mens nike air max 97 shoes</a> <a href="http://www.onlymytouch.com/air-jordan-shoes-purple-gold-sneakerb">air jordan shoes purple gold</a>
cantleylaw http://www.cantleylaw.com/
googleizate
دوشنبه نوزدهم آذرماه سال 1397 02:49 بعد از ظهر
<a href="http://www.femmedeguinee.com/air-max-bright-pink-premium-shoesb">air max bright pink premium</a> <a href="http://www.autosasart.com/lebron-13-black-gum-bottom-runningb">lebron 13 black gum bottom</a> <a href="http://www.pcwolftech.com/ugg-boots-for-men-leather-uggsr">ugg boots for men leather</a> <a href="http://www.poteputi.com/oakley-baseball-sunglasses-m-frame-sunglassesr">oakley baseball sunglasses m frame</a> <a href="http://www.minsonphoto.com/mackage-fur-trimmed-trish-down-coat-mackager">mackage fur trimmed trish down coat</a> <a href="http://www.sandeneuhofer.com/adidas-crazy-light-boost-2015-high-kings-sportsb">adidas crazy light boost 2015 high kings</a>
googleizate http://www.googleizate.com/
bonodescuento
دوشنبه نوزدهم آذرماه سال 1397 02:49 بعد از ظهر
<a href="http://www.polyphonyma.com/air-max-jogger-pants-kd-7-runninge">air max jogger pants kd 7</a> <a href="http://www.bondhuberman.com/mk-leather-purse-mkr">mk leather purse</a> <a href="http://www.kokismith.com/nike-magista-obra-fg-with-acc-blue-black-sportsf">nike magista obra fg with acc blue black</a> <a href="http://www.ftpronto.com/nike-limited-mens-pittsburgh-steelers-84-antonio-brown-80th-anniversary-throwback-nfl-jersey-89.99-nflv">nike limited mens pittsburgh steelers 84 antonio brown 80th anniversary throwback nfl jersey 89.99</a> <a href="http://www.bandbfalmouth.com/air-max-1-ebay-shoesg">air max 1 ebay</a> <a href="http://www.lukonsult.com/nike-flyknit-lunar-2-canada-cup-shoesb">nike flyknit lunar 2 canada cup</a>
bonodescuento http://www.bonodescuento.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30