تبلیغات
سفیر قانون - انواع شرکت 17
دست نوشته های شخصی

انواع شرکت 17

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم شهریورماه سال 1389-11:21 قبل از ظهر

مبحث هفتم شركت های تعاونی

تعریف : به موجب ماده 17قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شركتهای تعاونی ؛ [ شركتهایی است كه تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شركت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها ، سازمانها ، شركت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانكها ، شهرداریها ، شوراهای اسلامی كشوری ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیك ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به كمك در تأمین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند . بدون آن كه عضو باشند .

در مواردی كه دستگاههای دولتی در تأسیس شركتهای تعاونی شریك می شوند ظرف مدتی كه با موافقت طرفین در ضمن عقد شركت تعیین خواهد شد ، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی خواهد گرفت .]

تعریف شركتهای تعاونی تولید و مصرف در قانون تجارت :

شركت تعاونی تولید شركتی است كه بین عده ای از ارباب حرف تشكیل می شود و شركاء مشاغل خود را برای تولید وفروش اشیاء یا اجناس به كار می برند .

تعاونی های تولید : شامل تعاونی هایی است كه در امور مربوط به كشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند .

تعاونی های توزیع : عبارتند از تعاونی هایی كه نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور كاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند .

نكته : تعاونی های موضوع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات             می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند .

تشكیل و ثبت شركتهای تعاونی :

1-     تأسیس شركتهای تعاونی با تشكیل مجمع عمومی مؤسس عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت صورت می گیرد . 

2-    تعداد اعضای مجمع عمومی مؤسس 7 نفر است كه از میان خود 3 نفر را به عنوان هیأت مؤسس انتخاب می نمایند .

3-   هیأت مؤسس یك نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره كل تعاون معرفی می كند .

4-   تنظیم اساسنامه و تطبیق آن با اساسنامه مقبول وزارت تعاون ، ارائه طرح پیشنهادی و توجیه ضرورت تشكیل تعاونی ، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت و مهارت و تخصص های آنان ، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو ، اعلام نام بانك یا مؤسسه اعتباری ، توضیح میزان چگونگی سرمایه گذاری و مشاركت وزارتخانه ها ، بانكها و نهادهای انقلاب اسلامی و... و تقدیم تقاضانامه كتبی تأسیس شركت .

5-   اخذ موافقت نامه اولیه اداره كل تعاون مبنی بر تشكیل شركت تعاونی .

6-    تشكیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع .

7-  در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی با شركت متقاضیان ، اساسنامه به تصویب حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده ( اعضایی كه با مفاد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند عضویت خود را پس بگیرند . )

8-  حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونی به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد ، ولی در هر حال از 7 نفر كمتر نخواهد بود .

9-    در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضاء هیأت مدیره انتخاب می شوند .

10-  در اولین جلسه هیأت مدیره و انتخاب مدیرعامل و بازرسان ، این اسامی جهت بررسی تقدیم اداره كل تعاون می گردد .

11-  اولین هیأت مدیره منتخب شركت تعاونی مكلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید .

برای ثبت شركت و یا اتحادیه های تعاونی مدارك ذیل در چهار نسخه لازم است .

  صورتجلسه تشكیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب  و بازرسان و مدیرعامل

-        اساسنامه مصوب مجمع عمومی

-        درخواست كتبی ثبت

-        طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون

-        رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه

-        مدارك دعوت تشكیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی

-        موافقت نامه تشكیل شركت یا اتحادیه

-        مجوز ثبت

بیان چند نكته : -سرمایه تأمین یا تعهد شده از طرف اعضاء و در مرحله تأسیس شركت نباید كمتر از 51 درصد كل سرمایه شركت باشد .


هر تعاونی ثبت وتشكیل می گردد كه حداقل یك سوم سرمایه آن تأدیه و تسلیم شده باشد .

-        اعضاء تعاونی مكلف اند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند .

-      اداره ثبت شركت ها ، موظف است كه پس از دریافت اسناد و مدارك لازم نسبت به ثبت تعاونی ها و آگهی در روزنامه رسمی اقدام نماید .

عضودر شركتهای تعاونی :

عضو شخصی است حقیقی كه شرایط لازم حسب مفاد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را دارا و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد . ودر تعاونی ها به كار اشتغال داشته باشد .

شرایط عضویت در تعاونی ها :

1-     تابعیت جمهوری اسلامی

2-    عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشكستگی به تقصیر

3-    عدم سابقه ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداری

4-    درخواست كتبی عضویت

5-    سپردن تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

6-    عدم عضویت در تعاونی مشابه

بیان چند نكته در خصوص اعضاء :

-        خروج عضو از تعاونی اختیاری است . لیكن در صورتی كه خروج موجب ضرری برای تعاونی باشد ، ملزم به جبران آن خواهد بود  .

-        اعضاء تعاونی در صورت پیشنهاد هر یك از مدیران و تصویب مجمع عمومی در موارد زیر اخراج        می گردند :

1-     ازدست دادن هریك ازشرایط عضویت

2-   عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی ( هیأت مدیره در این خصوص به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم پیشنهاد اخراج عضو را می دهد . )

3-    ارتكاب اعمالی كه موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یكسال آن را جبران نماید .

4-    ارتكاب اعمالی كه به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد كند .

5-    رقابت ناسالم عضو با تعاونی

-        درصورت فوت عضو، ورثه او با وجود شرایط لازم عضویت در تعاونی می توانند عضو شوند .

-      در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفاء ، انحلال ، اخراج به موجب اساسنامه و قرارداد منعقده سهم و كلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود . كه پس از كسر دیون وی به تعاونی ، به او یا ورثه اش پرداخت می شود .

-        سهم اعضای تعاونی در تأمین سرمایه شركت تعاونی برابر می باشد .

مراحل اخذ پروانه تأسیس تعاونی :

1-      درخواست كتبی شركت یا اتحادیه تعاونی

2-     ارائه مدارك ثبت شركت و آگهی تأسیس مندرج در روزنامه رسمی

3-    تعیین شماره مخصوص( كد) از طرف وزارت تعاون یا اداره كل تعاون استان برای تعاونی ثبت شده 

4-     صدور پروانه تأسیس برای متقاضی توسط وزارت تعاون یا اداره كل تعاون استان

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
nike air max 95 sky blue yellow
یکشنبه بیست و چهارم تیرماه سال 1397 01:06 قبل از ظهر
<a href="http://www.affairday.com/nike-free-run-3-pink-yellow-shoesv">nike free run 3 pink yellow</a> <a href="http://www.bonnieapp.com/nike-blazer-mid-premium-trainers-in-black-shoesv">nike blazer mid premium trainers in black</a> <a href="http://www.aktiif.com/barato-air-jordan-true-flight-hombres-verde-shoesv">barato air jordan true flight hombres verde</a> <a href="http://www.hulyatosun.com/vibram-fivefingers-treksport-red-black-shoesv">vibram fivefingers treksport red black</a> <a href="http://www.emunashipping.com/air-max-90-solid-color-real-shoesv">air max 90 solid color real</a> <a href="http://www.divatrendies.com/nike-cortez-white-black-orange-shoesv">nike cortez white black orange</a> <a href="http://www.beertapmap.com/nike-lunarglide-5-nike-store-shoesv">nike lunarglide 5 nike store</a> <a href="http://www.heroparcalari.com/curry-3-black-shoesv">curry 3 black</a>
nike air max 95 sky blue yellow http://www.akronconcerts.com/nike-air-max-95-sky-blue-yellow-shoesv
babaradelreal.weebly.com
چهارشنبه هجدهم مردادماه سال 1396 05:53 بعد از ظهر
Superb website you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same topics discussed in this article?
I'd really like to be a part of community where I can get responses from other experienced individuals
that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.

Bless you!
مدارک ثبت شرکت
دوشنبه چهارم بهمنماه سال 1395 04:42 بعد از ظهر
مطالب به درد بخور بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر