تبلیغات
سفیر قانون - انواع شرکت 15
دست نوشته های شخصی

انواع شرکت 15

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم شهریورماه سال 1389-11:17 قبل از ظهر

انحلال و مراحل تصفیه شركت تضامنی :

الف انحلال :‌ شركت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :‌

1-     وقتی كه شركت هدفی را كه برای آن تشكیل شده انجام داده و یا انجام آن غیر ممكن شده باشد .

2-    وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد .

3-    درصورت ورشكستگی شركت .

4-    تراضی تمام شركاء‌ .

5-    صدور حكم انحلال از دادگاه .

6-    تقاضای فسخ از طرف یكی از شركاء .

7-    ورشكستگی یكی از شركاء .

8-    فوت یا محجوریت یكی از شركاء .

نتایج انحلال شركت :

شركاء شركت تضامنی مكلفند كه انحلال خود را با تقدیم مدارك مقرر بدواً در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف ماه اول از تاریخ ثبت ، انحلال شركت را به هزینه شركت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یكی از جراید كثیرالانتشار مركز  اصلی شركت منتشر نمایند .

ب مراحل تصفیه شركت تضامنی :

1-      انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه .

2-     نقد كردن دارایی شركت منحله .

3-    وصول مطالبات شركت منحله .

4-     پرداخت دیون شركت .

5-    تقسیم باقیمانده دارایی شركت بین شركاء‌ .

بیان چند نكته :

-      امر تصفیه در شركت تضامنی با مدیر یا مدیران شركت است .  مگر آنكه شركای ضامن ، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند .

-        در صورت عدم توافق شركاء ، دادگاه عمومی اشخاصی را برای امر تصفیه تعیین خواهد كرد .

-        اسامی مدیران تصفیه اگر غیر از مدیران شركت باشند باید در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسد .

-      مدیر تصفیه مكلف به خاتمه دادن به كارهای جاری شركت و اجرای تعهدات شركت می باشد . و در صورت نیاز برای اجرای تعهدات شركت ، می تواند معاملات جدیدی انجام دهد .

-        در صورت اختلاف نظر در مورد تقسیم اموال شركت بین شركاء حل مسأله با دادگاه ذیصلاح است .

-        دفاتر هر شركتی كه منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند .

-      مدت مرور زمان در طرح دعاوی علیه شركاء یا وراث آنها راجع به معاملات شركت 5 سال است .  مبدأ مرور زمان از روزی است كه انحلال شركت تضامنی در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده و در روزنامه آگهی شده است .

مبحث چهارم شركت نسبی :

تعریف : شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشكیل و مسؤولیت هر یك از شركاء به نسبت سرمایه ای است كه در شركت گذاشته است .

توضیح :

-        لازم است در نام شركت عبارت «شركت نسبی» قید گردد .

-      منظور از مسؤولیت هر یك از شركاء به نسبت سرمایه در تعریف این است كه هر شریك در صورتی كه دارایی شركت پس از انحلال و تصفیه برای ادای دیون و قروض شركت كافی نباشد ، به نسبت سهم الشركه خود از كل قروض در مقابل طلبكاران مسؤولیت مدنی دارد .

نحوه تأسیس و طرز كار و انحلال شركت نسبی ، همانند شركت تضامنی است .

 

 

 


وجه افتراق شركت نسبی و شركت تضامنی :

تنها وجه افتراق این دو شركت در میزان مسؤولیت مدنی شركاء بعد از انحلال شركت در مقابل طلب طلبكاران می باشد .

بیان چند نكته :

-      هر كس به عنوان شریك ضامن در شركت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه كه در شركت می گذارد مسؤول قروض هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اینكه در اسم شركت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد . قرار شركاء‌ بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد .

-      در صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی تمام شركاء نباشد بعد از اسم شریك یا شركایی كه ذكر شده عبارتی از قبیل «وشركاء‌» و «برادران» ضروری است .

-        دستور ماده 118-119-120-121-122-123قانون تجارت در مورد شركت نسبی نیز لازم الرعایه است .

مبحث پنجم شركت مختلط غیر سهامی

تعریف : شركت مختلط غیر سهامی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یك یا چند شریك ضامن و یك یا چند نفر شریك با مسؤولیت محدود بدون انتشار سهام تشكیل می گردد .

شریك ضامن : در این شركت ، شریك ضامن ، مسؤول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت حاصل شود .

شریك با مسؤولیت محدود : مسؤولیت شریك با مسؤولیت محدود تا میزان سرمایه ای است كه در شركت سرمایه گذاری كرده یا خواهد كرد .

توضیح : بنا برآنچه بیان شد شركت مختلط غیر سهامی دو نوع شریك دارد ؛

-        شریك ضامن ، كه شبیه شریك ضامن درشركت تضامنی است .

-        شریك غیر ضامن ، كه وجود این شریك ، شركت مختلط غیرسهامی را از شركت تضامنی متمایز می سازد .

نام شركت : به دنبال نام این شركت باید عبارت «شركت مختلط» و حداقل نام یكی از شركای ضامن قید گردد .

وضعیت شركاء در این نوع شركت تجارتی :

الف شریك ضامن :‌ شریك ضامن كه مقداری از سرمایه شركت را پرداخت می نماید ، مسؤول كلیه بدهی هایی است كه شركت ممكن است علاوه بر دارایی خود پیدا نماید . یعنی اگر سرمایه شركت تكافوی طلب طلبكاران را ننموده ، طلبكاران می توانند به اموال و دارایی فردفرد شركاء ضامن و یا به كلیه آنان به نحو تضامن مراجعه نموده و آن قسمت از طلب خود را كه از دارایی شركت دریافت ننموده اند ، وصول نمایند .

ب شریك با مسؤولیت محدود : این شریك فقط در حدود آورده خود به شركت در مقابل طلبكاران جوابگو خواهد بود و به هیچ وجه طلبكار حق مراجعه به اموال و دارایی شخص شركاء اخیر الذكر را ندارد . در شركت مختلط غیر سهامی روابط بین شركاء تابع شركتنامه خواهد بود .

تذكر : نام شریك غیر ضامن نباید به دنبال اسم شركت آورده شود و اگر بر خلاف این مورد عمل شود ، شریك مذكور ضامن تلقی خواهد شد .

نحوه تشكیل شركت مختلط غیر سهامی :

-        شركت مختلط غیر سهامی جزء‌ شركت های شخص است (در مقابل شركت سرمایه )

-        این شركت با تنظیم شركتنامه و اساسنامه و امضای شركاء تشكیل و به ثبت می رسد .

-        روابط شركاء تابع شركتنامه خواهد بود .

-        تنظیم اساسنامه در این نوع شركت متداول بوده ، مورد استفاده قرار می گیرد .

-        بعد از ثبت شركت مختلط غیر سهامی ، خلاصه ای از شركتنامه در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار درج می گردد .

ارگان اداره كننده در شركت مختلط غیر سهامی :

-      اداره امور شركت به عهده شریك یا شركاء‌ ضامن و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شركت تضامنی تبعیت می نماید . علیهذا شریك ضامن مسؤول تأدیه قروضی است كه شركت بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید .

-        شریك با مسؤولیت محدود حق اداره كردن شركت را ندارد .

-        در صورت زیاد بودن شركاء‌ ، كلیه آنان حق مداخله در مور شركت را خواهند داشت .

-      می توان در اساسنامه مقرر شود كه اداره امور شركت به یك یا چند مدیر منتخب واگذار نموده ، قلمرو و حدود اختیارات آنان را ترسیم نمود .

-        هیچ یك از شركای ضامن نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل نماید مگر به رضایت كلیه شركاء .

-      شریك با مسؤولیت محدود حق ندارد بدون رضایت سایر شركاء تمام یا قسمتی از سهم الشركه خود را به شخص ثالثی انتقال داده و او را در شركت داخل نماید .

ارگان تصمیم گیرنده در شركت مختلط غیر سهامی :

قانون تجارت تشكیل مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده را برای شركت مختلط غیر سهامی پیش بینی نكرده است . ولی می توان تشكیل چنین مجامعی را در اساسنامه پیش بینی و مقرر داشت .

ارگان نظارتی در شركت مختلط غیر سهامی :

در اساسنامه شركت مختلط غیر سهامی می توان بازرس یا بازرسانی را برای كنترل و مراقبت از عملكرد شركت و مدیران پیش بینی و مقرر داشت .

بیان چند نكته :

-      شریك یا شركاء‌ با مسؤولیت محدود نمی توانند از سود شركت استفاده نمایند . مگر در صورتی كه تقسیم سود بین آنان موجبات تقلیل سرمایه را فراهم ننماید .

-      اگر در اثر زیان های وارده سهم الشركه شریك با مسؤولیت محدود نقصان پیدا كند ، تا جبران كسری مذكور هیچ گونه سودی را نمی توان به وی تخصیص داد .

-      اگر شریك با مسؤولیت محدود وجهی برخلاف موارد فوق دریافت نماید ، تا معادل وجه دریافتی در مقابل تعهدات شركت جوابگو خواهد بود .

انحلال و تصفیه شركت مختلط غیر سهامی :

یكم موارد انحلال شركت

شركت مختلط غیر سهامی در موارد ذیل منحل می گردد .

1-     وقتی كه شركت موضوعی را كه برای آن تشكیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد .

2-    در صورتی كه شركت برای مدت معین تشكیل گردیده و آن مدت منتفی شده باشد .

3-    در صورت ورشكستگی شركت .

4-    در صورت تراضی تمام شركاء .

5-    در صورتی كه یكی از شركاء به دلایلی انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه حكم به انحلال دهد .

6-    در صورت فسخ یكی از شركاء‌ .

7-    در صورت ورشكستگی یكی از شركاء .

8-    در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركاء .

تذكر :

مرگ یا محجوریت یا ورشكستگی شریك یا شركای با مسؤولیت محدود موجب انحلال شركت نمی شود .

دوم تصفیه شركت :

-      امر تصفیه به عهده مدیر یا مدیران شركت می باشد ، مگر آنكه شركای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند .

-        در صورت اختلاف بین شركای ضامن ، دادگاه اشخاصی را برای تصفیه معین می نماید .

-        شركای غیر ضامن حق دارند برای صحت امر تصفیه نظاری را معین نمایند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
nike roshe two leather
سه شنبه هشتم خردادماه سال 1397 12:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.homeodiscount.com/concepts-x-nike-dunk-sb-lobster-shoesv">concepts x nike dunk sb lobster</a> <a href="http://www.blakantz.com/nike-air-max-cage-ladies-tennis-shoe-shoesv">nike air max cage ladies tennis shoe</a> <a href="http://www.gymncard.com/nike-cortez-rose-oro-shoesv">nike cortez rose oro</a> <a href="http://www.hitdiary.com/lunarglide-6-weiß-blau-shoesv">lunarglide 6 weiß blau</a> <a href="http://www.beertapmap.com/adidas-x-16-purechaos-fg-ag-white-black-gold-shoesv">adidas x 16 purechaos fg ag white black gold</a> <a href="http://www.celeblesbians.com/nike-air-force-1-low-premium-cork-shoesv">nike air force 1 low premium cork</a> <a href="http://www.foxshawls.com/nike-lunar-shoes-ohio-state-shoesv">nike lunar shoes ohio state</a> <a href="http://www.coreep.com/nike-air-force-1-high-07-lv8-flax-outdoor-green-gum-light-brown-shoesv">nike air force 1 high 07 lv8 flax outdoor green gum light brown</a>
nike roshe two leather http://www.anonuevochino.com/nike-roshe-two-leather-shoesv
The Taller You Are
سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1397 11:34 بعد از ظهر
Nice post. I used to be checking constantly this weblog
and I'm impressed! Very helpful info particularly the
final phase :) I handle such information a lot. I was looking for this particular information for a
long time. Thank you and good luck.
http://florineHoover.jimdo.com/2015/06/28/hammertoe-pain-relief
چهارشنبه هجدهم مردادماه سال 1396 05:02 بعد از ظهر
Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am
trying to find things to improve my site!I suppose its
ok to use some of your ideas!!
مدارک ثبت شرکت
دوشنبه چهارم بهمنماه سال 1395 04:42 بعد از ظهر
به دردمون خورد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر