تبلیغات
سفیر قانون - انواع شرکت 15
دست نوشته های شخصی

انواع شرکت 15

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم شهریورماه سال 1389-10:17 قبل از ظهر

انحلال و مراحل تصفیه شركت تضامنی :

الف انحلال :‌ شركت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :‌

1-     وقتی كه شركت هدفی را كه برای آن تشكیل شده انجام داده و یا انجام آن غیر ممكن شده باشد .

2-    وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد .

3-    درصورت ورشكستگی شركت .

4-    تراضی تمام شركاء‌ .

5-    صدور حكم انحلال از دادگاه .

6-    تقاضای فسخ از طرف یكی از شركاء .

7-    ورشكستگی یكی از شركاء .

8-    فوت یا محجوریت یكی از شركاء .

نتایج انحلال شركت :

شركاء شركت تضامنی مكلفند كه انحلال خود را با تقدیم مدارك مقرر بدواً در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف ماه اول از تاریخ ثبت ، انحلال شركت را به هزینه شركت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یكی از جراید كثیرالانتشار مركز  اصلی شركت منتشر نمایند .

ب مراحل تصفیه شركت تضامنی :

1-      انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه .

2-     نقد كردن دارایی شركت منحله .

3-    وصول مطالبات شركت منحله .

4-     پرداخت دیون شركت .

5-    تقسیم باقیمانده دارایی شركت بین شركاء‌ .

بیان چند نكته :

-      امر تصفیه در شركت تضامنی با مدیر یا مدیران شركت است .  مگر آنكه شركای ضامن ، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند .

-        در صورت عدم توافق شركاء ، دادگاه عمومی اشخاصی را برای امر تصفیه تعیین خواهد كرد .

-        اسامی مدیران تصفیه اگر غیر از مدیران شركت باشند باید در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسد .

-      مدیر تصفیه مكلف به خاتمه دادن به كارهای جاری شركت و اجرای تعهدات شركت می باشد . و در صورت نیاز برای اجرای تعهدات شركت ، می تواند معاملات جدیدی انجام دهد .

-        در صورت اختلاف نظر در مورد تقسیم اموال شركت بین شركاء حل مسأله با دادگاه ذیصلاح است .

-        دفاتر هر شركتی كه منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند .

-      مدت مرور زمان در طرح دعاوی علیه شركاء یا وراث آنها راجع به معاملات شركت 5 سال است .  مبدأ مرور زمان از روزی است كه انحلال شركت تضامنی در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده و در روزنامه آگهی شده است .

مبحث چهارم شركت نسبی :

تعریف : شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشكیل و مسؤولیت هر یك از شركاء به نسبت سرمایه ای است كه در شركت گذاشته است .

توضیح :

-        لازم است در نام شركت عبارت «شركت نسبی» قید گردد .

-      منظور از مسؤولیت هر یك از شركاء به نسبت سرمایه در تعریف این است كه هر شریك در صورتی كه دارایی شركت پس از انحلال و تصفیه برای ادای دیون و قروض شركت كافی نباشد ، به نسبت سهم الشركه خود از كل قروض در مقابل طلبكاران مسؤولیت مدنی دارد .

نحوه تأسیس و طرز كار و انحلال شركت نسبی ، همانند شركت تضامنی است .

 

 

 


وجه افتراق شركت نسبی و شركت تضامنی :

تنها وجه افتراق این دو شركت در میزان مسؤولیت مدنی شركاء بعد از انحلال شركت در مقابل طلب طلبكاران می باشد .

بیان چند نكته :

-      هر كس به عنوان شریك ضامن در شركت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه كه در شركت می گذارد مسؤول قروض هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اینكه در اسم شركت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد . قرار شركاء‌ بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد .

-      در صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی تمام شركاء نباشد بعد از اسم شریك یا شركایی كه ذكر شده عبارتی از قبیل «وشركاء‌» و «برادران» ضروری است .

-        دستور ماده 118-119-120-121-122-123قانون تجارت در مورد شركت نسبی نیز لازم الرعایه است .

مبحث پنجم شركت مختلط غیر سهامی

تعریف : شركت مختلط غیر سهامی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یك یا چند شریك ضامن و یك یا چند نفر شریك با مسؤولیت محدود بدون انتشار سهام تشكیل می گردد .

شریك ضامن : در این شركت ، شریك ضامن ، مسؤول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت حاصل شود .

شریك با مسؤولیت محدود : مسؤولیت شریك با مسؤولیت محدود تا میزان سرمایه ای است كه در شركت سرمایه گذاری كرده یا خواهد كرد .

توضیح : بنا برآنچه بیان شد شركت مختلط غیر سهامی دو نوع شریك دارد ؛

-        شریك ضامن ، كه شبیه شریك ضامن درشركت تضامنی است .

-        شریك غیر ضامن ، كه وجود این شریك ، شركت مختلط غیرسهامی را از شركت تضامنی متمایز می سازد .

نام شركت : به دنبال نام این شركت باید عبارت «شركت مختلط» و حداقل نام یكی از شركای ضامن قید گردد .

وضعیت شركاء در این نوع شركت تجارتی :

الف شریك ضامن :‌ شریك ضامن كه مقداری از سرمایه شركت را پرداخت می نماید ، مسؤول كلیه بدهی هایی است كه شركت ممكن است علاوه بر دارایی خود پیدا نماید . یعنی اگر سرمایه شركت تكافوی طلب طلبكاران را ننموده ، طلبكاران می توانند به اموال و دارایی فردفرد شركاء ضامن و یا به كلیه آنان به نحو تضامن مراجعه نموده و آن قسمت از طلب خود را كه از دارایی شركت دریافت ننموده اند ، وصول نمایند .

ب شریك با مسؤولیت محدود : این شریك فقط در حدود آورده خود به شركت در مقابل طلبكاران جوابگو خواهد بود و به هیچ وجه طلبكار حق مراجعه به اموال و دارایی شخص شركاء اخیر الذكر را ندارد . در شركت مختلط غیر سهامی روابط بین شركاء تابع شركتنامه خواهد بود .

تذكر : نام شریك غیر ضامن نباید به دنبال اسم شركت آورده شود و اگر بر خلاف این مورد عمل شود ، شریك مذكور ضامن تلقی خواهد شد .

نحوه تشكیل شركت مختلط غیر سهامی :

-        شركت مختلط غیر سهامی جزء‌ شركت های شخص است (در مقابل شركت سرمایه )

-        این شركت با تنظیم شركتنامه و اساسنامه و امضای شركاء تشكیل و به ثبت می رسد .

-        روابط شركاء تابع شركتنامه خواهد بود .

-        تنظیم اساسنامه در این نوع شركت متداول بوده ، مورد استفاده قرار می گیرد .

-        بعد از ثبت شركت مختلط غیر سهامی ، خلاصه ای از شركتنامه در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار درج می گردد .

ارگان اداره كننده در شركت مختلط غیر سهامی :

-      اداره امور شركت به عهده شریك یا شركاء‌ ضامن و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شركت تضامنی تبعیت می نماید . علیهذا شریك ضامن مسؤول تأدیه قروضی است كه شركت بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید .

-        شریك با مسؤولیت محدود حق اداره كردن شركت را ندارد .

-        در صورت زیاد بودن شركاء‌ ، كلیه آنان حق مداخله در مور شركت را خواهند داشت .

-      می توان در اساسنامه مقرر شود كه اداره امور شركت به یك یا چند مدیر منتخب واگذار نموده ، قلمرو و حدود اختیارات آنان را ترسیم نمود .

-        هیچ یك از شركای ضامن نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل نماید مگر به رضایت كلیه شركاء .

-      شریك با مسؤولیت محدود حق ندارد بدون رضایت سایر شركاء تمام یا قسمتی از سهم الشركه خود را به شخص ثالثی انتقال داده و او را در شركت داخل نماید .

ارگان تصمیم گیرنده در شركت مختلط غیر سهامی :

قانون تجارت تشكیل مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده را برای شركت مختلط غیر سهامی پیش بینی نكرده است . ولی می توان تشكیل چنین مجامعی را در اساسنامه پیش بینی و مقرر داشت .

ارگان نظارتی در شركت مختلط غیر سهامی :

در اساسنامه شركت مختلط غیر سهامی می توان بازرس یا بازرسانی را برای كنترل و مراقبت از عملكرد شركت و مدیران پیش بینی و مقرر داشت .

بیان چند نكته :

-      شریك یا شركاء‌ با مسؤولیت محدود نمی توانند از سود شركت استفاده نمایند . مگر در صورتی كه تقسیم سود بین آنان موجبات تقلیل سرمایه را فراهم ننماید .

-      اگر در اثر زیان های وارده سهم الشركه شریك با مسؤولیت محدود نقصان پیدا كند ، تا جبران كسری مذكور هیچ گونه سودی را نمی توان به وی تخصیص داد .

-      اگر شریك با مسؤولیت محدود وجهی برخلاف موارد فوق دریافت نماید ، تا معادل وجه دریافتی در مقابل تعهدات شركت جوابگو خواهد بود .

انحلال و تصفیه شركت مختلط غیر سهامی :

یكم موارد انحلال شركت

شركت مختلط غیر سهامی در موارد ذیل منحل می گردد .

1-     وقتی كه شركت موضوعی را كه برای آن تشكیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد .

2-    در صورتی كه شركت برای مدت معین تشكیل گردیده و آن مدت منتفی شده باشد .

3-    در صورت ورشكستگی شركت .

4-    در صورت تراضی تمام شركاء .

5-    در صورتی كه یكی از شركاء به دلایلی انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه حكم به انحلال دهد .

6-    در صورت فسخ یكی از شركاء‌ .

7-    در صورت ورشكستگی یكی از شركاء .

8-    در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركاء .

تذكر :

مرگ یا محجوریت یا ورشكستگی شریك یا شركای با مسؤولیت محدود موجب انحلال شركت نمی شود .

دوم تصفیه شركت :

-      امر تصفیه به عهده مدیر یا مدیران شركت می باشد ، مگر آنكه شركای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند .

-        در صورت اختلاف بین شركای ضامن ، دادگاه اشخاصی را برای تصفیه معین می نماید .

-        شركای غیر ضامن حق دارند برای صحت امر تصفیه نظاری را معین نمایند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
carlandcodys
شنبه بیست و چهارم آذرماه سال 1397 09:31 بعد از ظهر
<a href="http://www.lbclubmitu.com/prada-loafers-blue-yesterday-pradad">prada loafers blue yesterday</a> <a href="http://www.adanazuzu.com/mulberry-bayswater-leather-clutch-jacket-mulberryb">mulberry bayswater leather clutch jacket</a> <a href="http://www.karenconti.com/adidas-rose-hommes-jaune-sneakerg">adidas rose hommes jaune</a> <a href="http://www.cliffsears.com/hermes-lindy-26cm-hermesr">hermes lindy 26cm</a> <a href="http://www.gfwholesalers.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.rcnspecials.com/coach-crossbody-rivet-dakota-flap-coacha">coach crossbody rivet dakota flap</a>
carlandcodys http://www.carlandcodys.com/
magicstockdz
شنبه بیست و چهارم آذرماه سال 1397 09:29 بعد از ظهر
<a href="http://www.vaccinebuynet.com/cheap-nike-air-free-mens-grey-sneakerg">cheap nike air free mens grey</a> <a href="http://www.sabiscareer.com/hermes-necklace-singapore-price-hermesr">hermes necklace singapore price</a> <a href="http://www.chipcolley.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.kellyalberto.com/coach-edie-shoulder-bag-jacquard-unblocked-coacha">coach edie shoulder bag jacquard unblocked</a> <a href="http://www.lubimochka.com/nike-air-max-1-og-sport-red-pill-shoesa">nike air max 1 og sport red pill</a> <a href="http://www.foradocasulo.com/nike-wmns-kaishi-2.0-print-skos">nike wmns kaishi 2.0 print</a>
magicstockdz http://www.magicstockdz.com/
bettytatar
جمعه بیست و سوم آذرماه سال 1397 07:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.gkpassword.com/billig-new-balance-1500-herren-blau-runninge">billig new balance 1500 herren blau</a> <a href="http://www.glowspaoc.com/oakland-as-san-francisco-giants-hat-shop-hatc">oakland as san francisco giants hat shop</a> <a href="http://www.esarpciankara.com/lebron-12-elite-teal-trainersg">lebron 12 elite teal</a> <a href="http://www.hunnyblu.com/prada-56mm-cat-eye-sunglasses-pradar">prada 56mm cat eye sunglasses</a> <a href="http://www.potenzolasli.com/black-purple-womens-air-jordan-retro-6-shoes-runningb">black purple womens air jordan retro 6 shoes</a> <a href="http://www.flyboardab.com/cheap-mk-crossbody-mkr">cheap mk crossbody</a>
bettytatar http://www.bettytatar.com/
pelumasvagina
جمعه بیست و سوم آذرماه سال 1397 07:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.thetaxqb.com/cheap-ray-ban-wayfarer-uk-sunglassesr">cheap ray ban wayfarer uk</a> <a href="http://www.seitaitaotao.com/reebok-gl-6000-white-shoesv">reebok gl 6000 white</a> <a href="http://www.etshonline.com/air-jordan-2-black-and-white-skow">air jordan 2 black and white</a> <a href="http://www.fotodardo.com/mackage-grey-leather-jacket-mackager">mackage grey leather jacket</a> <a href="http://www.detabouw.com/black-and-white-nike-free-runs-cheap-skod">black and white nike free runs cheap</a> <a href="http://www.fresnotxseo.com/nike-minnesota-vikings-75-matt-kalil-white-jersey-nfld">nike minnesota vikings 75 matt kalil white jersey</a>
pelumasvagina http://www.pelumasvagina.com/
turnoneohio
جمعه بیست و سوم آذرماه سال 1397 07:39 بعد از ظهر
<a href="http://www.undercoverapp.com/ray-ban-polarized-3p-sunglassesr">ray ban polarized 3p</a> <a href="http://www.johnshoots.com/reebok-gl-6000-white-shoesv">reebok gl 6000 white</a> <a href="http://www.phihochwei.com/ua-clutchfit-drive-low-review-skow">ua clutchfit drive low review</a> <a href="http://www.realtyindubai.com/mackage-dalena-leather-bomber-jacket-mackager">mackage dalena leather bomber jacket</a> <a href="http://www.oneusabank.com/nike-air-force-1-drake-champagne-skod">nike air force 1 drake champagne</a> <a href="http://www.filoxenos.com/limited-cole-beasley-youth-throwback-jersey-dallas-cowboys-11-alternate-white-nfld">limited cole beasley youth throwback jersey dallas cowboys 11 alternate white</a>
turnoneohio http://www.turnoneohio.com/
ralfwentz
یکشنبه هجدهم آذرماه سال 1397 08:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.skynetankara.com/air-jordan-eclipse-hair-runningb">air jordan eclipse hair</a> <a href="http://www.joubertets.com/ugg-infant-boy-boots-uggsr">ugg infant boy boots</a> <a href="http://www.mobilsevgili.com/ray-ban-new-wayfarer-brown-sunglassesr">ray ban new wayfarer brown</a> <a href="http://www.demointegrate.com/mackage-asymmetrical-zip-down-jacket-mackager">mackage asymmetrical zip down jacket</a> <a href="http://www.sekaiblog.com/adidas-zx-900-womens-pink-grey-sportsb">adidas zx 900 womens pink grey</a> <a href="http://www.witeducates.com/gold-womens-nike-free-shoes-shoes-footc">gold womens nike free shoes shoes</a>
ralfwentz http://www.ralfwentz.com/
alexiancancer
یکشنبه هجدهم آذرماه سال 1397 08:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.dragongateusa.com/sterling-silver-spacer-beads-for-pandora-pandorar">sterling silver spacer beads for pandora</a> <a href="http://www.tarabzouni.com/plain-pandora-bracelet-pandorar">plain pandora bracelet</a> <a href="http://www.aurelmar.com/air-jordan-retro-6-mens-gold-grey-runningc">air jordan retro 6 mens gold grey</a> <a href="http://www.rivacover.com/nike-air-max-jd-williams-runninge">nike air max jd williams</a> <a href="http://www.annanilsen.com/michael-kors-jet-set-travel-wallet-on-a-chain-mkr">michael kors jet set travel wallet on a chain</a> <a href="http://www.fhomestudio.com/adidas-ultra-boost-triple-black-where-to-buy-sportsf">adidas ultra boost triple black where to buy</a>
alexiancancer http://www.alexiancancer.com/
diarso
یکشنبه هجدهم آذرماه سال 1397 08:51 قبل از ظهر
<a href="http://www.sethba.com/used-mackage-jacket-mackager">used mackage jacket</a> <a href="http://www.webgiganten.com/adidas-team-color-basketball-shoes-skor">adidas team color basketball shoes</a> <a href="http://www.gldstore.com/detroit-lions-barry-sanders-jersey-nflr">detroit lions barry sanders jersey</a> <a href="http://www.aesqmed.com/burberry-mark-horseferry-check-belt-beltr">burberry mark horseferry check belt</a> <a href="http://www.eryasaat.com/womens-nike-kobe-12-orange-germany-shoeso">womens nike kobe 12 orange germany</a> <a href="http://www.jindianhua.com/all-red-ugg-boots-uggsr">all red ugg boots</a>
diarso http://www.diarso.com/
salessteelbar
شنبه هفدهم آذرماه سال 1397 11:54 بعد از ظهر
<a href="http://www.wensemble.com/all-white-tubular-x-adidas-skor">all white tubular x adidas</a> <a href="http://www.offertborsen.com/green-christian-louboutin-sneakers-louboutinr">green christian louboutin sneakers</a> <a href="http://www.checkmyvape.com/nike-new-balance-shoes-skor">nike new balance shoes</a> <a href="http://www.pilaminates.com/nike-pittsburgh-steelers-black-game-customized-jersey-nfla">nike pittsburgh steelers black game customized jersey</a> <a href="http://www.tracithrasher.com/damion-square-71-jersey-youth-nfld">damion square 71 jersey youth</a> <a href="http://www.visapuebla.com/boston-bruins-milan-lucic-17-black-authentic-nhl-jersey-nfle">boston bruins milan lucic 17 black authentic nhl jersey</a>
salessteelbar http://www.salessteelbar.com/
crystalgarza
شنبه هفدهم آذرماه سال 1397 11:53 بعد از ظهر
<a href="http://www.opticgambetta.com/prada-sunglasses-ombre-turquoise-pradab">prada sunglasses ombre turquoise</a> <a href="http://www.purofairtrade.com/nike-free-womens-running-shoes-skor">nike free womens running shoes</a> <a href="http://www.zendounagota.com/yves-saint-laurent-perfume-boots-louboutinr">yves saint laurent perfume boots</a> <a href="http://www.modambalaj.com/adidas-retro-stan-smith-skor">adidas retro stan smith</a> <a href="http://www.nowosadko.com/elite-lamarr-houston-youth-jersey-chicago-bears-99-alternate-orange-nflf">elite lamarr houston youth jersey chicago bears 99 alternate orange</a> <a href="http://www.advitil.com/nhl-jerseys-anaheim-ducks-8-teemu-selanne-third-black-hockey-jerseys-nflb">nhl jerseys anaheim ducks 8 teemu selanne third black hockey jerseys</a>
crystalgarza http://www.crystalgarza.com/
preloxlady
شنبه هفدهم آذرماه سال 1397 11:53 بعد از ظهر
<a href="http://www.undecides.com/burberry-giant-check-cashmere-scarf-mens-menu-scarfb">burberry giant check cashmere scarf mens menu</a> <a href="http://www.netlandcafe.com/nobis-peacoat-2017-nobisa">nobis peacoat 2017</a> <a href="http://www.chatiphone.com/moncler-mens-down-vest-monclerr">moncler mens down vest</a> <a href="http://www.getdropmedia.com/adidas-neo-shoes-casual-skou">adidas neo shoes casual</a> <a href="http://www.petcareomaha.com/hermes-handbag-singapore-price-australia-hermesf">hermes handbag singapore price australia</a> <a href="http://www.luftfotosepp.com/nike-air-max-thea-knallpink-sportsc">nike air max thea knallpink</a>
preloxlady http://www.preloxlady.com/
chtalaska
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 08:44 بعد از ظهر
<a href="http://www.omegaspark.com/fendi-scarf-sale-canada-scarfb">fendi scarf sale canada</a> <a href="http://www.bitcashgram.com/nobis-vest-clothing-new-bebe-nobisa">nobis vest clothing new bebe</a> <a href="http://www.atemspende.com/moncler-jacket-xs-monclerr">moncler jacket xs</a> <a href="http://www.yogadesfemmes.com/womens-superstar-adidas-black-and-white-skou">womens superstar adidas black and white</a> <a href="http://www.forautoquotes.com/gread-h35posg-hermes-birkin-35cm-crocodile-stripes-leather-in-flame-with-gold-hermesf">gread h35posg hermes birkin 35cm crocodile stripes leather in flame with gold</a> <a href="http://www.realcoolclub.com/lebron-12-elite-lion-sportsc">lebron 12 elite lion</a>
chtalaska http://www.chtalaska.com/
gayburner
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 11:59 بعد از ظهر
<a href="http://www.axsomnelson.com/mackage-romane-jacket-mackager">mackage romane jacket</a> <a href="http://www.javlust.com/ray-ban-clubmaster-reading-glasses-sunglassesr">ray ban clubmaster reading glasses</a> <a href="http://www.carbonstalk.com/north-face-girls-oso-hoodie-northfacer">north face girls oso hoodie</a> <a href="http://www.linguatravels.com/parajumpers-nicole-parka-parajumpersr">parajumpers nicole parka</a> <a href="http://www.tainostudios.com/burberry-scarf-collection-scarfr">burberry scarf collection</a> <a href="http://www.mikevi.com/jordan-super.-shoesm">jordan super.</a>
gayburner http://www.gayburner.com/
vbchopshop
دوشنبه پنجم آذرماه سال 1397 07:16 بعد از ظهر
<a href="http://www.cafedegino.com/north-face-windstopper-womens-jacket-2017-northfacea">north face windstopper womens jacket 2017</a> <a href="http://www.ourfamilywebs.com/prada-saffiano-bicolor-wallet-pradar">prada saffiano bicolor wallet</a> <a href="http://www.sfdawg.com/adidas-energy-boost-amazon-skos">adidas energy boost amazon</a> <a href="http://www.mykariera.com/limited-marcel-reece-jersey-oakland-raiders-45-road-white-nflf">limited marcel reece jersey oakland raiders 45 road white</a> <a href="http://www.zarifoto.com/orange-white-mens-nike-free-4-shoes-skob">orange white mens nike free 4 shoes</a> <a href="http://www.laraguzova.com/where-can-i-buy-a-cheap-burberry-scarf-scarfr">where can i buy a cheap burberry scarf</a>
[url=http://www.vbchopshop.com/]vbchopshop[/url]
redrockrose
دوشنبه پنجم آذرماه سال 1397 07:15 بعد از ظهر
<a href="http://www.crowleyarms.com/adidas-superstar-white-with-grey-stripes-skos">adidas superstar white with grey stripes</a> <a href="http://www.toptopprinter.com/leonard-wester-66-jersey-city-nflg">leonard wester 66 jersey city</a> <a href="http://www.tridenttrump.com/blue-black-womens-nike-air-force-1-high-shoes-skod">blue black womens nike air force 1 high shoes</a> <a href="http://www.ceeditsesame.com/hermes-scarf-style-scarfr">hermes scarf style</a> <a href="http://www.ritaburton.com/adidas-porsche-design-pink-yellow-sneakera">adidas porsche design pink yellow</a> <a href="http://www.blanchardsvac.com/white-yellow-womens-air-jordan-retro-10-shoes-shoesc">white yellow womens air jordan retro 10 shoes</a>
[url=http://www.redrockrose.com/]redrockrose[/url]
hungrygatorpr
دوشنبه پنجم آذرماه سال 1397 10:08 قبل از ظهر
<a href="http://www.latinphonics.com/nike-free-flyknit-3.0-quattro-cabriolet-trainersa">nike free flyknit 3.0 quattro cabriolet</a> <a href="http://www.stopdenguenow.com/canada-goose-chilliwack-bomber-white-mens-canadagooser">canada goose chilliwack bomber white mens</a> <a href="http://www.joshuaarens.com/faux-burberry-infinity-scarf-number-scarfe">faux burberry infinity scarf number</a> <a href="http://www.chtalaska.com/prada-tote-calf-sleeve-pradab">prada tote calf sleeve</a> <a href="http://www.kathyjaffe.com/nike-sb-stefan-janoski-max-mesh-shoes-white-skor">nike sb stefan janoski max mesh shoes white</a> <a href="http://www.deedeephelps.com/mackage-coat-toronto-usa-mackagee">mackage coat toronto usa</a>
hungrygatorpr http://www.hungrygatorpr.com/
debbieoleary
دوشنبه پنجم آذرماه سال 1397 10:08 قبل از ظهر
<a href="http://www.meetingxs.com/new-pandora-letter-charms-pandorar">new pandora letter charms</a> <a href="http://www.fabrikatrav.com/discount-ray-ban-aviator-polarized-india-sunglassesd">discount ray ban aviator polarized india</a> <a href="http://www.steamfestnz.com/prada-saffiano-bow-zip-around-wallet-pradar">prada saffiano bow zip around wallet</a> <a href="http://www.claimwith.com/mackage-wool-coat-kijiji-pei-mackageb">mackage wool coat kijiji pei</a> <a href="http://www.cathmanuel.com/ugg-boots-girls-size-11-uggsr">ugg boots girls size 11</a> <a href="http://www.georgerudder.com/black-ferragamo-belt-with-silver-buckle-beltr">black ferragamo belt with silver buckle</a>
debbieoleary http://www.debbieoleary.com/
avmbulten
دوشنبه پنجم آذرماه سال 1397 10:07 قبل از ظهر
<a href="http://www.naijareward.com/air-max-thea-gray-asos-sportsb">air max thea gray asos</a> <a href="http://www.ottomanplaza.com/coach-tan-leather-crossbody-bag-coacha">coach tan leather crossbody bag</a> <a href="http://www.livyourdreamz.com/nobis-coat-uk-currency-nobisa">nobis coat uk currency</a> <a href="http://www.keiservices.com/ralph-lauren-patent-leather-bag-polor">ralph lauren patent leather bag</a> <a href="http://www.unclevirus.com/elite-dan-williams-jersey-arizona-cardinals-92-home-red-nfld">elite dan williams jersey arizona cardinals 92 home red</a> <a href="http://www.shkcollege.com/the-north-face-denali-fleece-northfacer">the north face denali fleece</a>
avmbulten http://www.avmbulten.com/
piscinesia
یکشنبه چهارم آذرماه سال 1397 10:20 قبل از ظهر
<a href="http://www.hdwi748u.com/jordan-19-zapatoss">jordan 19</a> <a href="http://www.hesobenfran.com/mens-puma-suede-trainers-zapatost">mens puma suede trainers</a> <a href="http://www.hochschulschrift.net/puma-shoes-online-zapatoss">puma shoes online</a> <a href="http://www.karenwalton.net/uk-trainers-nike-air-vapormax-tn-plus-rattan-yellow-zapatoss">uk trainers nike air vapormax tn plus rattan yellow</a> <a href="http://www.lovehosaga.com/converse-gold-star-x-clot-ctas-70-griege-zapatosu">converse gold star x clot ctas 70 griege</a> <a href="http://www.ramiabida.com/nike-air-tuned-max-saturn-red-celery-1999-zapatosr">nike air tuned max saturn red celery 1999</a>
piscinesia http://www.piscinesia.com/
rx3wvk23
یکشنبه چهارم آذرماه سال 1397 10:19 قبل از ظهر
<a href="http://www.bcrailroad.com/nike-black-shoes-white-tick-zapatosr">nike black shoes white tick</a> <a href="http://www.cbz431nj.com/adidas-pharrell-williams-tennis-hu-shoes-greyadidas-swit-zapatosw">adidas pharrell williams tennis hu shoes greyadidas swit</a> <a href="http://www.cometwifi.net/adidas-white-sneakers-stan-smith-zapatost">adidas white sneakers stan smith</a> <a href="http://www.freerivalcasinos.net/real-jordans-vs-fake-jordans-zapatost">real jordans vs fake jordans</a> <a href="http://www.ghostcheckers.com/adidas-womens-shoes-black-zapatosw">adidas womens shoes black</a> <a href="http://www.mallratz.com/nike-mens-low-top-basketball-shoes-zapatosr">nike mens low top basketball shoes</a>
rx3wvk23 http://www.rx3wvk23.com/
duponttesoro
جمعه دوم آذرماه سال 1397 03:11 قبل از ظهر
<a href="http://www.allenchute.com/mini-tory-burch-purse-toryburchr">mini tory burch purse</a> <a href="http://www.sellingmason.com/jordan-6-true-blue-rare-jordan-runningc">jordan 6 true blue rare jordan</a> <a href="http://www.taxhelpcentre.com/mackage-jacket-winnipeg-mackager">mackage jacket winnipeg</a> <a href="http://www.pugdogdev.com/michael-kors-bedford-bag-pale-blue-quest-mka">michael kors bedford bag pale blue quest</a> <a href="http://www.hilverdatokyo.com/moncler-vest-black-olives-on-fingers-monclerd">moncler vest black olives on fingers</a> <a href="http://www.lafuette.com/ladies-ray-ban-aviator-sunglasses-sunglassesr">ladies ray ban aviator sunglasses</a>
duponttesoro http://www.duponttesoro.com/
rlhomestaging
جمعه دوم آذرماه سال 1397 03:11 قبل از ظهر
<a href="http://www.cafedegino.com/plaid-ralph-lauren-shirts-on-sale-gumtree-polod">plaid ralph lauren shirts on sale gumtree</a> <a href="http://www.ourfamilywebs.com/ray-ban-polarized-deals-sunglassesr">ray ban polarized deals</a> <a href="http://www.sfdawg.com/bvlgari-mens-ring-singapore-jewelryr">bvlgari mens ring singapore</a> <a href="http://www.mykariera.com/nike-air-presto-palm-green-for-sale-shoesv">nike air presto palm green for sale</a> <a href="http://www.zarifoto.com/mackage-isabel-jacket-jeans-mackagec">mackage isabel jacket jeans</a> <a href="http://www.laraguzova.com/mens-north-face-coat-with-fur-hood-ends-northfacee">mens north face coat with fur hood ends</a>
rlhomestaging http://www.rlhomestaging.com/
financewarm
جمعه دوم آذرماه سال 1397 03:11 قبل از ظهر
<a href="http://www.bugridder.com/hermes-collier-de-chien-bracelet-pink-gold-jewelryr">hermes collier de chien bracelet pink gold</a> <a href="http://www.darngoodpizza.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a> <a href="http://www.goodbuysindia.com/mackage-crossbody-tory-york-mackagee">mackage crossbody tory york</a> <a href="http://www.jmvilalta.com/the-north-face-atlas-triclimate-hyvent-3-in-1-jacket-color-northfacea">the north face atlas triclimate hyvent 3 in 1 jacket color</a> <a href="http://www.kasabyd.com/prada-black-bag-pradar">prada black bag</a> <a href="http://www.reinigungbern.com/nike-air-max-tailwind-8-skos">nike air max tailwind 8</a>
financewarm http://www.financewarm.com/
lakishamay
دوشنبه بیست و هشتم آبانماه سال 1397 12:09 قبل از ظهر
<a href="http://www.pccforward.tw/versace-collection-medusa-logo-leather-belt-beltr">versace collection medusa logo leather belt</a> <a href="http://www.jeanbrune.tw/burberry-scarf-price-canada-scarfr">burberry scarf price canada</a> <a href="http://www.gdfauction.tw/white-converse-shoesz">white converse</a> <a href="http://www.parroquet.tw/hugo-boss-red-tie-tier">hugo boss red tie</a> <a href="http://www.kimjaeduck.tw/prada-080s-sunglasses-pradar">prada 080s sunglasses</a> <a href="http://www.sfvehicles.tw/tory-burch-jelly-ballet-flats-toryburchr">tory burch jelly ballet flats</a>
lakishamay http://www.lakishamay.tw/
lakefrontlane
یکشنبه بیست و هفتم آبانماه سال 1397 12:33 قبل از ظهر
<a href="http://www.undecides.com/womens-north-face-denali-jacket-with-hood-sale-northfacer">womens north face denali jacket with hood sale</a> <a href="http://www.netlandcafe.com/burberry-scarf-bloomingdales-yarn-instructions-scarfc">burberry scarf bloomingdales yarn instructions</a> <a href="http://www.chatiphone.com/nike-mercurial-orange-skot">nike mercurial orange</a> <a href="http://www.getdropmedia.com/hermes-scarf-auction-rooms-scarfb">hermes scarf auction rooms</a> <a href="http://www.petcareomaha.com/free-shipping-nobis-jacket-nobisa">free shipping nobis jacket</a> <a href="http://www.luftfotosepp.com/moncler-cotton-jacket-monclerr">moncler cotton jacket</a>
lakefrontlane http://www.lakefrontlane.com/
newworkmatrix
یکشنبه بیست و هفتم آبانماه سال 1397 12:33 قبل از ظهر
<a href="http://www.wensemble.com/canada-goose-vest-mens-canadagooser">canada goose vest mens</a> <a href="http://www.offertborsen.com/burberry-scarf-etsy-womens-scarfc">burberry scarf etsy womens</a> <a href="http://www.checkmyvape.com/prada-hibiscus-backpack-2017-pradaf">prada hibiscus backpack 2017</a> <a href="http://www.pilaminates.com/t%C3%AAnis-adidas-springblade-drive-skor">t锚nis adidas springblade drive</a> <a href="http://www.tracithrasher.com/gianmarco-lorenzi-over-the-knee-boots-louboutinr">gianmarco lorenzi over the knee boots</a> <a href="http://www.visapuebla.com/mens-nike-air-max-2015-black-and-white-skor">mens nike air max 2015 black and white</a>
newworkmatrix http://www.newworkmatrix.com/
tinystorygame
جمعه بیست و پنجم آبانماه سال 1397 03:56 بعد از ظهر
<a href="http://www.willymunoz.com/miami-dolphins-away-jersey-nflb">miami dolphins away jersey</a> <a href="http://www.seemeonweb.com/gold-pink-womens-new-balance-998-shoes-shoesc">gold pink womens new balance 998 shoes</a> <a href="http://www.clojuregames.com/nike-flyknit-lunar-3-crimson-xy-skog">nike flyknit lunar 3 crimson xy</a> <a href="http://www.threeoaksmi.com/nike-flyknit-racer-insole-kits-sportse">nike flyknit racer insole kits</a>
tinystorygame http://www.tinystorygame.com/
vendsweeps
جمعه بیست و پنجم آبانماه سال 1397 01:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.sitopromo.com/lebron-12-red-black-upcoming-shoesb">lebron 12 red black upcoming</a> <a href="http://www.alexiancancer.com/parajumpers-masterpiece-fire-parajumpersr">parajumpers masterpiece fire</a> <a href="http://www.monolitcenter.com/coach-hobo-bag-price-coachr">coach hobo bag price</a> <a href="http://www.apexmartin.com/2014-15-real-madrid-2-varane-away-pink-soccer-long-sleeve-shirt-kit-nflv">2014 15 real madrid 2 varane away pink soccer long sleeve shirt kit</a> <a href="http://www.beatsbybros.com/nobis-jacket-discount-nobisr">nobis jacket discount</a> <a href="http://www.lepenequet.com/purple-red-womens-air-jordan-horizon-shoes-skod">purple red womens air jordan horizon shoes</a>
vendsweeps http://www.vendsweeps.com/
proyectosuraj
جمعه بیست و پنجم آبانماه سال 1397 01:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.inckua.com/parajumpers-leather-gobi-jacket-parajumpersr">parajumpers leather gobi jacket</a> <a href="http://www.essodustade.com/how-much-does-a-coach-wallet-cost-coachr">how much does a coach wallet cost</a> <a href="http://www.olgroupusainc.com/2014-15-real-madrid-2-varane-away-pink-soccer-long-sleeve-shirt-kit-nflv">2014 15 real madrid 2 varane away pink soccer long sleeve shirt kit</a> <a href="http://www.caryongpum.com/nobis-merideth-red-nobisr">nobis merideth red</a> <a href="http://www.postanje.com/air-jordan-6-gs-cool-grey-skod">air jordan 6 gs cool grey</a> <a href="http://www.synergysimple.com/burberry-check-wool-cashmere-scarf-scarfr">burberry check wool cashmere scarf</a>
proyectosuraj http://www.proyectosuraj.com/
dbgbackoffice
جمعه بیست و پنجم آبانماه سال 1397 01:58 قبل از ظهر
<a href="http://www.immoetvous.com/hermes-belt-blog-beltr">hermes belt blog</a> <a href="http://www.dineet.com/womens-nike-kobe-12-orange-germany-shoeso">womens nike kobe 12 orange germany</a> <a href="http://www.getmovedin.com/ugg-boots-blue-with-bows-uggsr">ugg boots blue with bows</a> <a href="http://www.milligande.com/nike-internationalist-women-bone-skou">nike internationalist women bone</a> <a href="http://www.brentography.com/nike-sb-zoom-p-rod-x-womens-green-orange-shoesa">nike sb zoom p rod x womens green orange</a> <a href="http://www.acebelfast.com/brixton-green-snapback-hatr">brixton green snapback</a>
dbgbackoffice http://www.dbgbackoffice.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30