تبلیغات
سفیر قانون - انواع قراردادهای پیمانکاری 1
دست نوشته های شخصی

انواع قراردادهای پیمانکاری 1

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه سی و یکم شهریورماه سال 1388-10:41 قبل از ظهر

هدف ازانعقاد هرگونه قرارداد ، تنظیم روابط قانونی بین طرفین قرارداد برای برقراری وایجاد حقوق ، مسئولیت ها ، انجام وظایف ، پیشبرد پروژه ورویه هایی برای حل اختلافات است . قراردادهای خرید وساخت و... از جمله قراردادها در تعاملات صنعتی است .

قرارداد پیمانكاری یكی از قراردادهای رایج در صنعت نفت است كه عبارت از ، قراردادی است كه به موجب آن طرف قرارداد(پیمانكار) مسئولیت اجرای مفاد ذكرشده در قرارداد را به نمایندگی از صاحب كار(كارفرما) به عهده می گیرد . دراین مختصركه در پیش رو دارید به معرفی اجمالی وبیان مزایا ومعایب چند قرارداد پیمانكاری پرداخته شده كه امید است درحد آشنایی مفیدفایده باشد . دراین نوشتار هشت قرارداد پیمانكاری مورد بررسی ومعرفی قرارگرفته شده است .

انواع قراردادهای پیمانكاری :

1-    قراردادهای پرداخت كلی Lump Sum

2-  قراردادهای دائمی Continual Contracts

الف قراردادهای سریال Serial Contracts

ب قراردادهای با قابلیت تغییر Continuily Contracts

ج قراردادهای با دوره زمانی محدود Term Contracts

3- قراردادهای سنجشی Measurement Contracts

الف قرارداد فاكتور ثابت Fixed Fee Contracts

ب قرارداد قیمت هدف Target Cost Contracts

4-  قراردادهای بازپرداخت هزینه Cost Remimbursement Contracts

5-  قراردادهای مدیریتی (Mc) Management Contracts

6-  قراردادهای مدیریت پروژه Project Management Contracts

7- قراردادهای طراحی وساخت Design And Build Contracts

8- قراردادهای ساخت وتوسعه

 

معرفی انواع قراردادها :

یكم قراردادهای پرداخت كلی (Lump Sum)       

دراین نوع قرارداد ، پیمانكاركل كار تعریف شده را با هزینه مشخص انجام می دهد .

محاسبه مبلغ پیمان : مبلغ موردتوافق با توجه به اطلاعات حاصل از طراحی ها ، مشخصات پروژه ، كیفیت موردانتظاركارفرما وبازرسی های لازم ازمحل اجرای كارمحاسبه می شود .

قیمت تخمینی اولیه : برای رسیدن به قیمت تخمینی اولیه، پیمانكار باید به محاسبات عادی هزینه ، ریسك درگیرپروژه ساخت، وضعیت بازار توجه ونیز میزان بار كاری جاری خود را اضافه كند.

پرداخت های كارفرما به پیمانكار: این پرداخت ها براساس برآورد اولیه هزینه وبدون توجه به هزینه واقعی اجرای پروژه كه البته اگر درطول پروژه تغییراتی با موافقت طرفین اعمال نشود ، صورت می گیرد .

 

 

انواع قیمت اینگونه قراردادها:

-         قیمت ثابت Fix

-         قیمت شناور Floating

 

كاربرد اینگونه قراردادها :

1-   جایی كه اطلاعات كافی برای محاسبه دقیق قیمت وجود داشته باشد .

2-   وقتی تغییرات كمی در طول انجام پروژه موردانتظارباشد وكنترل مالی مناسب برقرار باشد.

3-   وقتی كارفرما مایل باشد حجم مالی در گردش كل را قبل از عقدقراردادبداند.

4-   زمانی كه ریسك اجرای پروژه پایین باشد .

5-   جایی كه كارفرما مایل باشد كنترلی همه جانبه برامورداشته باشد ولی در جزییات پروژه واردنشود .

 

مزایای قراردادهای Lump Sum :

1-   تعهدات مالی كارفرما با تقریب قابل قبول ، پیش از آغاز پروژه مشخص است .

2-   مهندسین ، طراحان می توانند در زمان كافی پیش از آغازپروژه كار طراحی را تمام كنند .

3-  می توان هزینه پروژه را درطول اجرای فاز طراحی ، برنامه ریزی وكنترل كرد تا طراحی به گونه ای انجام گیردكه پروژه درتوان مالی شركت باشد .

4-   كارفرما از جریان نقدینگی ونحوه پرداخت درطول فازهای پروژه از قبل آگاه است .

5-   كارفرما ریسك كمتری ازپیمانكار متحمل می شود.

6-    كارفرما می تواند بخشی از كارها را خود انجام دهد .

معایب قراردادهای Lump Sum :

1-  زمان طولانی موردنیاز برای تكمیل طراحی سبب افزایش زمان كل پروژه ودرنتیجه افزایش هزینه مالی پروژه می شود .

2-   كارفرما هیچ نظارتی بربرنامه پیمانكاروتأثیرات آن روی هزینه پروژه ندارد .

3-  ممكن است اطلاعات كافی در زمان برگزاری مناقصه موجودنباشد واین مسئله بركیفیت انجام پروژه تأثیرخواهدگذاشت.

4-  پروژه ممكن است به دلیل عدم همخوانی طراحی های كارفرما با نظرات پیمانكار ، از زمان ، كیفیت وهزینه برنامه ریزی شده تخطی كند .

 

دوم – قراردادهای دائمی Continual Contracts

وقتی كارفرما برنامه كاری یك پروژه خاص را به طورپیوسته دنبال كند ، به منظور ؛

-         صرفه جویی در هزینه های مناقصه

-         تسریع در زمان عملیات ساخت

از شیوه قراردادهای دائمی كه به سه طریق صورت می گیرد استفاده می كند :

الف – قراردادهای سریال  Serial Contracts:

دراین نوع قرارداد ، پیمانكار متعهد می شود تا وارد یك سری از قراردادهای              Lump Sum شود كه مطابق شرایط وضعیت های مطرح در اولین قراردادادامه می یابند .قیمت وشرایط قراردادنیز از روی قیمت های رقابتی اجزای پروژه محاسبه می شود .

ب – قراردادهای با قابلیت تغییر Continuity Contracts

وقتی كه كارفرما امید به كسب سودناشی از ادامه دادن كار دارد ، از پیمانكارمی خواهد تا وارد یك نوع قرارداد Lump Sum ولی با قابلیت تغییرشود . این تغییرات مجازبحث روی اجزاء وتغییرات كاروبا رسیدن موعد عقد قرارداد ، دریك چارچوب از پیش توافق شده مشخص می شوند .

ج – قرارداد با دوره زمانی محدود Term Contracts :

دراین نوع قرارداد ، كارفرما پیمانكار را ملزم به پذیرش یك كارمشخص با حدودهزینه تعیین شده ودریك دوره زمانی تعریف شده (اعلب 12تا24 ماه) می نماید.

ارزیابی قیمت كار پیمانكار از روی صورتحساب هایی است كه پیمانكار ارایه می كند . كارفرما با مقایسه این صورتحساب با برنامه پروژه واقلامی كه روی پروژه هزینه شده اند ، مبالغ را تاحد بالای تعیین شده درهنگام عقدقرارداد پرداخت می كند .

كاربرد این نوع قراردادها :

برای‌كارهایی‌با قیمت پایین كه مرتب تكرار می شوند مثل ؛ تعمیرات دوره ای مفید است .

مزایای قراردادهای دایمی :

1-  با توجه به دوره مشخص داشتن وقابل برنامه ریزی بودن كار واطلاع پیمانكار از اینكه می دانددر درازمدت سودبیشتر عاید او خواهد شد . به هنگام اعلام نرخ قیمت كمتری پیشنهاد می كند .

2-   صرفه جویی در هزینه آماده سازی مقدمات پیمان وبرگزاری مناقصه

3-   درخصوص تعمیرات اضطراری ونیاز به سرعت انتخاب پیمانكاراین نوع قرارداد سبب افزایش بهره وری می گردد .

4-   ارتباط بلندمدت پیمانكار وكارفرما موجب آگاهی پیمانكار از كیفیت وسرعت عمل درخواستی می شود .

5-   كمك به كارفرما وپیمانكار در پیش بینی هزینه ها وپرداخت ها

 

معایب قراردادهای دایمی :

1-  بعلت عدم آگاهی برخی از پیمانكاران از سودناشی از دنباله داربودن كار ، قیمت بالاتری پیشنهادكنند وعلیرغم شایستگی از رقابت خارج گردند .

2-   كاركرد مناسب وهمراه با تأخیرپیمانكار دریك فاز سببی ایجاد جو بی اعتمادی نسبت به او گردد .

3-  اگرمفادپیمان به صورت منظم بازبینی نشود ، ممكن است كارفرما بیش از هزینه های لازم پرداخت كند ومجددا" مناقصه را برگزارنماید .

 

سوم – قراردادهای سنجشی Measurement Contracets :

-    قیمت قرارداد دراین نوع قراردادها ، هرچند در ابتدا به صورت تخمینی برآورد می شوند تا حدود كار مشخص باشد اما تا پایان كار واندازه گیری تك تك اجزای كار قیمت پروژه معین نمی شود .

-    محاسبه قیمت پروژه پس از اجرا برمبنای شاخص هایی صورت می گیرد كه در ابتدای پروژه ودر قراردادمنعقده براساس نفرساعت صرف شده یا قیمت اقلام مصرفی ، بین طرفین توافق شده است .

 

محاسبه قیمت اولیه قرارداد:

-         برمبنای اجزاء وقطعات موردنیاز پروژه

-         براساس برنامه ارائه شده توسط پیمانكار(پیمان های خدماتی ومشاوره ای)

كاربرد اینگونه قراردادها :

1-   وقتی نیازهای كارفرما به روشنی مشخص نیست .

2-   نیازفوری كارفرما به شروع سریع پروژه

3-   اساسا" محاسبه قیمت تمام شده یا ممكن نیست یا هزینه محاسبه پیش از انجام كاربسیار زیاد است .

 

مزایای قراردادهای سنجشی :

1-  پیمانكار می تواند كار را با سرعت درسایت پروژه آغازكند ولذا كوتاه شدن طول مدت پروژه وصرفه جویی در هزینه ها را موجب می گردد .

2-   می توان پیمانكار سنجش را در مراحل طراحی پروژه شركت داد . به منظور بهره وری در زمان اجرای پروژه

3-   محاسبات پرداخت ها درطول پروژه ساده تراست .

 

معایب قراردادهای سنجشی :

1-  نرخ های استاندارد كه در محاسبه قیمت تمام شده به كارمی روند اغلب به دلیل دیربه روزشدن توسط سازمان مسئول مانند سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور ، ناكاراهستند.

2-  استفاده از شاخص های استاندارد ، امكان نشان دادن هزینه های واقعی كارانجام شده را از پیمانكار سلب می كند.

3-   گاهی ، شاخص های اموری از قبیل سختی كار ویا سرعت عمل موردنیازازسوی كارفرما را در نظرنمی گیرند .

4-  گاهی تغییرات اعمال شده در طرح ها برای تأمین نظركارفرماوهزینه آن درمحاسبه قیمت نهایی ندیده گرفته می شود .

5-   كارفرما مجبوراست برنامه كاری وكاركرد پیمانكاررا مرتب درحین كار بررسی كند.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ugg classic short leather boots chestnut dimensions
پنجشنبه هفدهم خردادماه سال 1397 04:52 قبل از ظهر
<a href="http://www.staffordtrainingsystems.com/northfacefactory_en/north-face-puffer-jacket-junior-nationals">north face puffer jacket junior nationals</a><a href="http://www.staffordtrainingsystems.com/northfaceonline_en/north-face-down-jacket-aconcagua-jacket">north face down jacket aconcagua jacket</a><a href="http://www.staffordtrainingsystems.com/northfaceoutlet_en/north-face-hyvent-snow-jacket-uk">north face hyvent snow jacket uk</a><a href="http://www.staffordtrainingsystems.com/northfacesale_en/the-north-face-heavenly-down-jacket-pink-houston">the north face heavenly down jacket pink houston</a>
ugg classic short leather boots chestnut dimensions http://www.mejrehatrading.com/uggwholesale_en/ugg-classic-short-leather-boots-chestnut-dimensions
dimcdonald
پنجشنبه هفدهم خردادماه سال 1397 04:09 قبل از ظهر
<a href="http://www.arcadianmuse.com/nike-fg-soccer-boots-hypervenom-phantom-ii-acc-gray-blue-shoesm">nike fg soccer boots hypervenom phantom ii acc gray blue</a>,<a href="http://www.evanasa.com/mens-reebok-realflex-black-shoesm">mens reebok realflex black</a>,<a href="http://www.seorgin.com/nike-free-powerlines-ii-dark-obsidian-shoesm">nike free powerlines ii dark obsidian</a>,<a href="http://www.santafeeats.com/good-nike-free-5.0-weave-men-shoes-orange-red-online-shoesm">good nike free 5.0 weave men shoes orange red online</a>,<a href="http://www.endlesstoy.com/nike-shox-nz-running-shoes-mens-womens-white-bright-red-shoesm">nike shox nz running shoes mens womens white bright red</a>,<a href="http://www.egfinder.com/nike-cr-mercurial-vapor-ix-fg-soccer-cleats-shoesm">nike cr mercurial vapor ix fg soccer cleats</a>
dimcdonald http://www.dimcdonald.com/
5599
شنبه هشتم اردیبهشتماه سال 1397 02:12 قبل از ظهر
<a href="http://www.thelittleboyband.com/merry_en/nike-air-max-barkley-charlotte-hornets">nike air max barkley charlotte hornets</a>,<a href="http://www.transformationalworld.com/merry_en/adidas-superstar-multicolor">adidas superstar multicolor</a>
nike free 5.0 mens nike.com http://www.tonnaire-constructions-bois.com/merry_en/nike-free-5.0-mens-nike.com
ADIDAS NEO 8K RUNNER
شنبه بیستم آبانماه سال 1396 07:10 بعد از ظهر
<a href="http://www.buysports520.com/">adidas neo runner</a>,<a href="http://www.buysports520.com/">neo runner</a>,
[url=http://www.vlzot.com/]ADIDAS NEO 8K RUNNER[/url]
ADIDAS HUMAN
شنبه بیستم آبانماه سال 1396 07:10 بعد از ظهر
<a href="http://www.sportsoem.com/">tubular doom sock primeknit</a>,<a href="http://www.sportsoem.com/">adidas tubular doom</a>,
[url=http://www.qtpis.com/]ADIDAS HUMAN[/url]
new jordans
دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال 1396 10:04 بعد از ظهر
<a href="http://www.jordansale6dk.org/">outlet cheap jordans</a>,<a href="http://www.jordansale6dk.org/">cheap jordans</a>,
new jordans http://www.airjordan3cheap.org/
cheap jordan shoes
دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال 1396 10:04 بعد از ظهر
<a href="http://www.airmax2018shop.org/">nike air max</a>,<a href="http://www.airmax2018shop.org/">cheap nike air max</a>,
cheap jordan shoes http://www.cheapjordan11eu.org/
cheap jordans mens
دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال 1396 10:04 بعد از ظهر
<a href="http://www.jordansale6dk.org/">outlet cheap jordans</a>,<a href="http://www.jordansale6dk.org/">cheap jordans</a>,
cheap jordans mens http://www.jordansale6dk.org/
air max 95
دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال 1396 10:04 بعد از ظهر
<a href="http://www.airjordan3cheap.org/">cheap jordan shoes</a>,<a href="http://www.airjordan3cheap.org/">cheap jordan shoes</a>,
air max 95 http://www.airmax2018shop.org/
jordans cheap
دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال 1396 10:03 بعد از ظهر
<a href="http://www.airjordan4shoes.org/">shoes jordans</a>,<a href="http://www.airjordan4shoes.org/"> jordans cheap</a>,
jordans cheap http://www.airjordan4shoes.org/
پایگاه مناقصات
پنجشنبه سیزدهم مهرماه سال 1396 08:42 بعد از ظهر
ممنون اطلاعات خوبی بود. لطفا اگر اطلاعات
کامل تری دارید در سایت قرار دهید
مناقصات
شنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1396 10:52 قبل از ظهر
ممنون از وبلاگ خوبتون.
به سایت ما هم حتما سر بزنید
http://karolynlauden.weebly.com/blog/for-leg-length-imbalances-chiropodists-prefer-shoe-lifts
دوشنبه پنجم تیرماه سال 1396 12:59 قبل از ظهر
I'm so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the
random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.
annabellemarocco.hatenablog.com
چهارشنبه سوم خردادماه سال 1396 04:23 قبل از ظهر
hello!,I really like your writing very a lot! percentage we keep in touch extra approximately your article on AOL?
I require a specialist on this space to unravel my problem.
May be that's you! Looking ahead to peer you.
بهروز
پنجشنبه بیست و هشتم بهمنماه سال 1395 04:22 بعد از ظهر
مطالب بسیار خوب و مفید هستند
تشکر
somayeh
سه شنبه دوازدهم بهمنماه سال 1395 02:07 بعد از ظهر
ممنون از مطالب خوبتون
دوشنبه یکم آذرماه سال 1395 01:28 بعد از ظهر
نت
شنبه بیست و هفتم آبانماه سال 1391 12:01 بعد از ظهر
بسیارممنون
سربلند باشید
حمید
سه شنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1391 10:04 قبل از ظهر
ممنون بسیار خوب و کاربردی بود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر